Lwiki 5

1Dɛ̃ rə̀dù, Yezu yà ń zhǐ Zhɛnɛzarɛtɛ mwə̃́ y bù-cǔ w yó. Lyì-zhǎ bɛ́ bà, bə zhì bə kə́kɛ́lɛ́ mɔ, bə̀ n'ê cili Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́. 2Rə̀myɛ́ yi ní, ń nɔ bǔ-bwələ nə̀lyè nə̀ zhǐ bù-cǔ w nyí ni. Gwànnà y'à shí nə̀ wẽ́ bə du bə̀ n'ê shàrh bə̀ gùndwə̌ né. 3N zù bǔ-bwəl lé tɛ̀bɛ́ rə̀ y'à wɔ́ Shəmɔ nyǎn dɛ́ mɔ́ wa, n lwə̀l mò bə̀ ń zə rɛ n twẽ̌ n vò yé né námpɔ́lɛ́. Yezu jòm bǔ-bwəl lé wẽ́, n zɛ̃̀ ń nə́ ń cèrhè kàrmɔ̀ lyì-zhǎ bɛ́ nɛ. 4Ń gə́ cèrhè bè n zhɛ̀, n wɔ̀ Shəmɔ nɛ: "Zhəl yé né nɛ̃̌ mɔ́ gə́ lyìm mə̀gã̌, s'á zə á gùndwə̌ né á gwɛ̃̀." 5Shəmɔ wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, nə́ gwɛ̃̀ cəcɛ̃ y námpúm, nə́ yə̀ kaka zal yé. Sə ǹ gə́ pɔ nyí yilə, à má zə gùndwə̌ né a gwɛ̃̀." 6Bə zə gùndwə̌ né bə zə émɔ̌rh nánjə̀jóló. Bə̀ gùndwə̌ né y'à n'ê yǎl nə kǎr. 7Bə zɛ̃̀ bə gwàr bə̀ dwã bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ bǔ-bwəl lé dõ mó w mó, bə̀ bə̀ bé sɛ̃ bɛ. Bə̀myɛ bà, bə ce bə̀ bǔ-bwələ né nə̀lyè y ga sú, nə zɛ̃̀ nə̀ n'ê yǎl nə mɔ́lɛ́. 8Shəmɔ Pyɛɛrɛ gə́ nɔ rə̀myɛ́, ńmyɛ̌ ǹdə́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê tó mo bə̀ twĩ̀ mú wun zɛ̃̀ dɛ̃́dɛ̃́ émɔ̌sɛ́ bə̀ zɔ èta mɔ́ yilə. N zɛ̃̀ n tu ń nə̀dwə́nə́ yó Yezu yé né, n wɔ̀: "Cinu, zhǐr à yala nɛ, b'à wɔ́ yə̀-bəlwàálɛ cə́bal." 10Ń tó-dwã bɛ́ myɛ, Zebede byǎ bɛ́ Zhakɛ ǹdə́ Zhã, wun y'à zɛ̃̀. Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ Shəmɔ nɛ: "Bə̀ká dùr ywẽ yé, bə̀ kɔn zhí zà, wɔ́ numbyínsi ǹ la zal." 11Shəmɔ ǹdə́ ń tó-dwã bɛ́ zɛ̃̀ bə vwɛ̃ bə bǔ-bwələ né bə cĩ́ bù-cǔ w yó, bə zhǐr bə yẽ̌ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó bə̀ y'à zhe mó ne, bə tó Yezu ni. 12Dɛ̃ rə̀dù, Yezu yà ń zhə̀l cɔ òdù. Nɔ cə́bal mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ gàà, ń yala nɛ́ gakó y'à kwərse. Ń gə́ nɔ Yezu, n tu ń nə̀dwə́nə́ yó, n wùlì ń yé né, n zə ń yé n pú tɛ̃́, n lwə̀l mò n wɔ̀: "Yó-cə́bal, kɔn gə wɔ́ ǹ bùlə̀, ǹ wɔ̌ ǹ wárh nɛ a jǐrh wárhgáá." 13Yezu cèlè ń jɛ̃̀ n dwə̀rh mò, n wɔ̀: "Kɔn wɔ́ à bùlə̀. Wárh ń jǐrh wárhgáá." Rə̀myɛ́ yi ní cìcì, nɔ w zhɛ̀. 14Yezu zɛ̃̀ n pɔ̃ nyí n wɔ̀: "Ǹ bə̀ká wɔ̀ lò lò nè yé. Zhəl ń byili ǹ cìn Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə mó ne, sə́ pə kɔn bə mé zwə́l vwĩ̀ ǹ gə́ jǐrh wárhgáá mɔ́ yilə, ǹdə Muyiisi gə́ yà ń pɔ nyí ní. Rə̀myɛ́ má yə̀ zhə̀n kɔna, rə̀ n'ê byili lyì bí gakó ne bə̀ ǹ wárh." 15Rə̀myɛ́ yi ní, Yezu yil lé kwɛrhɛ rə du rə súlí. Lyì nánjə̀jóló y'à n'ê twí dwã yó bə̀ cili ń zɔ̀mà nɛ́, sə ń yà ń nə́ ń wárh byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à wɔ́ nə̀bwànà mɔ́. 16Sə ń yà ń nə́ ń dwi ń zhə̀l lò gə́ tɛ̀nɛ́ mə̀gã̌ ń ce Yi ń dúdú. 17Dɛ̃ rə̀dù, Yezu yà ń nə́ ń cèrhè kàrmɔ̀ lyì bí ni. Farɛzhɛ̃ɛ̃bá ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé y'à jě ń nyí ni, bə̀ n'ê cili ń zɔ̀mà nɛ́. Bə̀ y'à shí Gəlile ǹdə́ Zhide cɛmɛ nɛ́ gakó wə, ǹdə́ Zhərəzalɛm. Sə Cinu Yi jàn dɛ́ y'à ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ mɔ mùnì n wárh nə̀bwànà bɛ́. 18Lyì zɛ̃̀ bə zhĩ bal mə̀dù pyònò wə̀, bə zé bà, ń yà ń wɔ́ gwànà. Bə̀ y'à n'ê yǎl bə zə mɔ bə zù bə̀ cĩ́ Yezu yé né. 19Sə lyì-zhǎ bɛ́ ce, bə̀ y'à yə̀l bə̀ gə́ má tó né bə zə mɔ bə zù yé. Rə̀myɛ́ ce, bə zə mɔ bə jì lyarh wa, bə sǔr bɔ̀l, bə tó gàà bə só mo tɛ̃́ Yezu yé né lyì bí cəcəl wə. 20Yezu gə́ pwírí bə̀ zhí mu, n zɛ̃̀ n wɔ̀ gwànà y nɛ: "À lò, ǹ nɔ ǹ yə̀-bəlwàálɛ́ sǔbri." 21Muyiisi nyə́ né byilnə bé ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá zɛ̃̀ bə̀ n'ê bùl bə̀ wẽ́ bə̀ zhe: "Yẽ̀ lò ǹdə́ mɔ̀bɔ́ èta mɔ́? Ń nə́ ń tùrh Yi. Lò wɔ̌ ń pɛ yə̀-bəlwàálɛ sǔbri, ǹdə́ è gə də̀ Yi dúdú?" 22Yezu lwar bə̀ wun bùlə̀ né, n zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Byè yil á n'á bùl èta á wẽ́? 23À gə wò bə̀ ń nɔ ń yə̀-bəlwàálɛ sǔbri, ráá à gə wò bə̀ ń zɛ̃̀ n zhì dɛ̃̌ n vò, wɔ́ tɛ̌ rə̀ wɔ́ nàná du? 24Sə èlǎsɛ̃́ á m'ǎ lwar bə̀ Numbyíní Byǐ zhe ŋwɔ̀nɔ́ cɛ yó, ń wɔ̌ ń pɛ yə̀-bəlwàálɛ sǔbri." N zɛ̃̀ n zhízhílí n wɔ̀ gwànà y nɛ: "À n'â wə̀l mó: zɛ̃̀ dɛ̃̌ ń kwè ǹ pyònò w ń vò jè." 25Rə̀myɛ́ yi ní cìcì, bal mɔ́ shí tɛ̃́, n zɛ̃̀ n kwè ń pyònò w ń yà ń pyě ò wẽ́ mó lyì bí gakó yírh wə, n zhǐr ń nə́ ń cèrhé Yi ń mə́ ń la jè. 26Kɔn jàr bə̀ gakó dɛ̃́dɛ̃́, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê cèrhé Yi. Ywẽ nánfɔ̀lɔ̀ y'à zhe be. Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê wə̀lə̀: "Nə́ nɔ yò-jààrɛ̀ zà." 27Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu zhǐr gàà, n nə myə̌l-kwǎndɛ́ zwennə mə̀dù, ń yíl Levyi, ń jě myə̌l-kwǎndɛ́ zõ jàà wà. N wɔ̀ mɔ̀: "Zɛ̃̀ ń tó ne." 28N zɛ̃̀ n yẽ̌ kɔn gakó ne n tó Yezu ni. 29Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Levyi zɛ̃̀ n tɛnɛ kùjú nánzhəzhɔ̌ ń sõ kɛ̀lɛ́ w Yezu yilə. Myə̌l-kwǎndɛ́ zwennə nánzhəzhɔ̌ ǹdə́ lyì dwã y'à tó be bə̀ ŋwɛ́nɛ́ kùjú w jàà wà. 30Farɛzhɛ̃ɛ̃bá ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ bɛ mɔ́ y'à n'ê ŋwúŋwùní bə̀ zhe Yezu kwã-lyì bí ni: "Byè yil á tó myə̌l-kwǎndɛ́ zwennə bé ǹdə́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ t'â zwẽ Yi nyə́ né mó ne á n'á jí?" 31Yezu wɔ̀ bɛ: "Lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ zhe bəsàzùlí bə lyìtwə́r tum zhe yé. Wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ nə̀bwànà mɔ́ bə̀ zhe ń tum. 32E də̀ wu-cángá cìnə́ à tú byõ̌ yé. Wɔ́ yə̀-bəlwàálɛ cìnə́ wun pyìrhú yil à túwə́." 33Bə zɛ̃̀ bə wɔ̀ mɔ̀: "Zhã kwã-lyì bí ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá n'ê lyẽ bə̀ nyí twər nánzhəzhɔ̌, bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ Yi-co, ǹmyɛ́ kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə̀ n'ê jí, bə̀ n'ê nywɛ̀." 34N wɔ̀ bɛ: "Á n'á bùl bə̀ lò kɛ̃-jú gə ŋwɛ́nɛ́, n zɛ̃̀ n byẽ̀ lyì, á wɔ̌ á m'ǎ ce bə lyẽ bə̀ nyí ǹdə́ kɛ̃ mɔ́ byal mɔ́ gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ bɛ? À t'â bùl yé. 35Sə dɛ̃ ŋwɛ́nɛ́ rə̀ bànà, bə̀ má vùr kɛ̃ mɔ́ byal mɔ́ bə̀ wẽ́. Rə̀myɛ́ yi ní, bə̀ má zɛ̃̀ bə lyẽ bə̀ nyí." 36N zɛ̃̀ n ji səswalá n pə bɛ n wɔ̀: "Lò wàr ǹ m'ǎ kǎr gɔ̀nɔ̀ nándũ̀ kàmə̀-jɛ̃̀ ń bə́ pú gàn-dṍ yé. Bə̀ gə zə y bə pú wə, gàn-dũ̀ w bá cɔ̀, e jà kàmə̀-jɛ̃̀ nándwə̃̀ y t'â la cɛ̀nɛ̀ yál ǹdə́ gàn-dṍ w yé. 37"Bə̀ t'â kwè sə̀-bùlú bə ce nə̀-bɔ̀lsɛ̀ nándwə́rh wẽ́ yé. Bə̀ gə co w né, ò má púrh nə̀-bɔ̀lsɛ́, ò cìcì mú ló tɛ̃́, nə̀-bɔ̀lsɛ́ myɛ j'à cɔ̀. 38Sə̀-bùlú wɔ́ nə̀-bɔ̀lsɛ̀ nándùrh wẽ́ bə̀ mə̌ sə bə ce w né. 39"Lò gə nyɔ̀ sə̀-dwə́lmə, ń kə́ ń tá ń yǎl sə̀-dùlmə̀ yé. Ń nə́ ń wə̀l bə̀ sə̀-dwə́lmə mó nyɛ̀."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\