Lwiki 6

1Shìrhə́ dɛ̃ rə̀dù yùwə̀, Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí y'à tó kálsɛ wẽ́ bə̀ n'ê lyɛ̃. E j'à y'à wɔ́ fɔ̀ yi. Ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə̀ n'ê kɛ́ jíjí rí bə̀ wówó bə̀ dɔ̀mà. 2Farɛzhɛ̃ɛ̃bá jàlà zɛ̃̀ bə wɔ̀ bɛ: "Bə̀kɔ́n yil á n'á wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ lò bə̀ sɔ́má zhe sə n wɛ̀rhɛ́ shìrhə́ dɛ̃ yùwə̀?" 3Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Á gwẽ̌ yə̀ kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ Dəvyidi wɛ̀rhɛ́, nɔrh mɔ́ gə́ y'à tú è zhe ńmyɛ̌ ǹdə́ ń tó-dwã bɛ́ mɔ́ kàrmə̀ nà? 4Ń zù Yi jù wə̀, n kwè búrú w bə̀ y'à pɔ Yi ni mú n dɔ̃̀, n vùr n pə ń tó-dwã bɛ́ myɛ nɛ bə dɔ̃̀. E jà wɔ́ vwĩ̀-zwə́lnə bé dúdú bə̀ y'à zhe sɔ́má bə̀ wɔ̌ bə̀ dɔ̀m wà." 5N wɔ̀ bɛ n súlí: "Numbyíní Byǐ cǐ shìrhə́ y dɛ̃ rɛ́." 6Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, shìrhə́ dɛ̃ dõ yùwə̀, Yezu kə́ n zù cɔ w òmyɛ́ dwã-gùlú jì y wẽ́ ń nə́ ń cèrhè kàrmɔ̀ lyì bí ni. Bal mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ gàà, ń jə̀jĩ́ jɛ̃̀ y cùwə̀. 7Muyiisi nyə́ né byilnə bé ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá y'à n'ê yǎl bə̀ cĩ́ yò Yezu yó wə. Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê myɛ̀lɛ́ mɔ, bə̀ la nyǐ ǹdə́ ń gə mà n wárh bal mɔ́ shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ yùwə̀. 8Sə Yezu yà ń yě bə̀ gə́ n'ê bùl né. N zɛ̃̀ n wɔ̀ bal mɔ́ ń jɛ̃̀ y cù mú ni: "Zɛ̃̀ ń zhì dɛ̃̌ lyì bí gakó yé né." Bal mɔ́ zɛ̃̀ n zhì bə̀ yé né. 9Yezu wɔ̀ bɛ: "À n'â bwə̀rh ába: shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ yùwə̀, lò zhe sɔ́má n wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀ ráá lwɛlɛ? Ń wɔ̌ n vwǎrh numbyíní myə̌l, ráá n jər è myə̌l?" 10N zɛ̃̀ n nyǐ bə̀ gakó, n wɔ̀ bal mɔ́ nɛ: "Cèlè ǹ jɛ̃̀ yá." N cèlè yə̀, e já ká b'è jàà y wa. 11Bə̀ gə́ nɔ rə̀myɛ́, bə̀ lyimə zɛ̃̀, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê pyà bə̀ gə́ la mɔ nɛ́ wɔ̀rhɔ́. 12Dwã nɛ́ nə̀myɛ́ wẽ́, Yezu zhǐr n jì pyɔ̀ òdù yó ń la Yi co. Sə ń mɛ̃ gàà mɔ́ n ce Yi kɔn mé yí cə-lár. 13Cɛ y gə́ lɔ́ e zhɛ̀, n zɛ̃̀ n byẽ̀ ń kwã-lyì bí, n cír lyì shí ǹdə́ bə̀lyè bə̀ wẽ́ n ce bə jǐrh ń tùntúmə́. 14Wɔ́ Shəmɔ mɔ́ mɔ̀bɔ́ ń co ń yil bə̀ Pyɛɛrɛ mɔ́, ǹdə́ ń da-byǐ Andərɛ, e súlí Zhakɛ ǹdə́ Zhã, ǹdə́ Shilipu ǹdə́ Bətələmyi, 15ǹdə́ Məco ǹdə́ Tɔma, ǹdə́ Aləfɛ byǐ Zhakɛ ǹdə́ Shəmɔ mɔ́ mɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ yə̀wǎl cìnə́ bé gùlú w lò mó, 16e súlí Zhakɛ byǐ Zhide, ǹdə́ Zhidə Esəkarəyɔtɛ, mɔ̀bɔ́ ń jǐrh myìnnə̀ mó. 17Yezu zə ń tùntúmə́ bé n só pyɔ̀ wá, bə zhì jàà kɛ̀bɛ́ è yə̀ lwəl wẽ́. Ń kwã-lyì bí nánjə̀jóló y'à zhǐ gàà, sə lyì dwã nánzhəzhɔ̌ myɛ y'à ŋwɛ́nɛ́ gàà. Bə̀ jàlà y'à shí Zhide ǹdə́ Zhərəzalɛm, jàlà shí cɛmɛ nɛ́ nə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ nə̀-fɔ̀lɔ̀ w yó bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Tiiri ǹdə́ Sədɔ̃ mɔ́ wa. 18Bə̀ gakó y'à tú bə̀ la ń zɔ̀mà nə́ cilu sə n wárh bɛ, sə byɛ̀bɛ́ nə̀cílsi námməlwǎlsɛ y'à n'ê nwɛ̀nɛ̀ mɔ́ myɛ y'à n'ê nɛ bəsàzùlí. 19Lò gakó yà ń nə́ ń yǎl n dwə̀rh mò, bə̀ jàn nánfɔ̀lɔ̀ y'à n'ê shí ń yala nɛ́ rə̀ wárh bə̀ gakó. 20Yezu zɛ̃̀ n kwẽ̌ n nyǐ ń kwã-lyì bí, n wɔ̀: "Wu-nyɔ̃̀ cìnə́ wɔ́ ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á wɔ́ nə̀mwà, bə̀ Yi tənà y wɔ́ ámyɛ̌ á cǐ yə. 21Wu-nyɔ̃̀ cìnə́ wɔ́ ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ nɔrh zhe èlǎsɛ̃́ mɔ́, b'ǎ m'ǎ nə kùjú á jí á sú. Wu-nyɔ̃̀ cìnə́ wɔ́ ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á n'á kúrh èlǎsɛ̃́ mɔ́, b'ǎ b'ǎ mɔ̀n. 22"Lyì bí gə tú bə̀ n'ê jí zùùrì ǹd'ába, bə̀ n'ê jarh ába, bə̀ n'ê tùrh ába, bə̀ n'ê zhìlì á yil Numbyíní Byǐ yilə, s'á lwar b'ǎ wɔ́ wu-nyɔ̃̀ cìnə́. 23Dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́ gə yúwə́, s'á fùù ǹdə́ wu-nyɔ̃̀. Nyǐnə, kwǎndɛ nánfɔ̀lɔ̀ zhǐ Arəzana w á yilə, bə̀ wɔ́ èta bə̀ dabá myɛ wɛ̀rhɛ́ Yi nyì-zwennə bé né. 24"Sə zúzúnú má zə ámyɛ̌ nə̀cɛ̀nà bɛ́, b'ǎ nɔ á cəl wu-nyɔ̃̀ w èlǎsɛ̃́. 25Zúzúnú má zə ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á n'á jí á swí èlǎsɛ̃́ mɔ́, bə̀ nɔrh má zə ába. Zúzúnú má zə ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á n'á mɔ̀n èlǎsɛ̃́ mɔ́, b'ǎ m'ǎ kúrh yə́-nàná. 26"Lyì bí gakó gə tú bə̀ n'ê cèrhé ába, s'á lwar bə̀ zúzúnú má zə ába, bə̀ wɔ́ èta bə̀ dabá y'à n'ê cèrhé lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê gòm kɔma bə̀ bə̀myɛ́ wɔ́ Yi nyì-zwennə mó né. 27"Ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á n'á cili à zɔ̀mà nɛ́ mɔ́, à n'â wə̀l ába: swénénə á zwə̀ bé, s'á wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀ ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê jí zùùrì ǹd'ába mɔ́. 28Lwə̌lnə Yi byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê lwe ába mó yilə. Lwə̌lnə re bə̀ rə̀ cĩ́ bwəl byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê bwəl lwɛlɛ bə̀ pɛ ába mɔ́ yó. 29Lò gə mà mɔ́ jə̀-sǎ, sə́ pyìrhí ǹ pə̀pá y dõ mó ń pɔ̃. Lò gə nə́ ń yǎl n zwẽ ǹ kàmə̀-zù-èdɔ̀lɔ̀, sə́ bə̀ká cẽ námpɔ́lɛ́ y myɛ yò yé. 30Lò mɔ̀bɔ́ gakó ń gə lwə̀l mó kɔn, sə́ pɔ̃. Lò gə zwẽ ǹ kɔn, sə ǹ bə̀ká bwə̀rh mò yé. 31Dɛ̀bɛ́ á n'á yǎl b'ǎ dwã bɛ́ wɛ̀rhɛ́ ába, s'ámyɛ wɛ̀rhɛ́ rɛ bə̀myɛ́ nɛ. 32"Á gə só byɛ̀bɛ́ bə̀ só ába, á mə̌ ǹdə́ byè kwǎndɛ? Nyǐnə, lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ t'â zwẽ Yi nyə́ né mó myɛ só byɛ̀bɛ́ bə̀ só be mó. 33Á gə n'á wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀ á pɛ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ ába cɛ̀nɛ̀ mɔ́ nɛ, á mə̌ ǹdə́ byè kwǎndɛ? Wɔ́ èta lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ t'â zwẽ Yi nyə́ né mó myɛ n'ê wɛ̀rhɛ́ nɛ́. 34Á gə n'á jìmì lyì byɛ̀bɛ́ á n'á bùl bə̀ bə̀ má ká càrh ába nɛ, á mə̌ ǹdə́ byè kwǎndɛ? Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ t'â zwẽ Yi nyə́ né mó myɛ n'ê jìmì bə̀ dwã bɛ́ nɛ. Bə̀ n'ê bùl bə̀ bə̀ má ká càrh bɛ̀ dɛ̀bɛ́ bə̀ jìmì bì mú cìcì. 35Sə ámyɛ̌, swénénə á zwə̀ bé, s'á wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀ ǹdə́ bɛ, s'á jìmì bì. E də̀ bə̀ la ká càrh ába yil yé. Èta, á b'ǎ nə kwǎndɛ nánzhəzhɔ̌. Á m'ǎ yə̀ Dɛ̃̌ cə́bal Yi byǎ. Ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀l də̀lànɛ̀ ǹdə́ bə̀cà cìnə́ ga nɛ. 36Yálna nɔ̀nɔ̀ dǔr cìnə́ ǹdə á Da mɔ́ gə́ wɔ́ nɔ̀nɔ̀ dǔr cə́bal nɛ́. 37"Á bə̀k'á kə́ á dwã bɛ́ bùrsì, mùnì Yi bə̀ká kə́ ámyɛ bùrsì yé. Á bə̀k'á pə dóó á dwã bɛ́ nɛ, mùnì Yi bə̀ká pə dóó ámyɛ nɛ yé. Pana sǔbri dwã nɛ, mùnì ga Yi pə sǔbri ámyɛ nɛ. 38Pana á dwã bɛ́ nɛ, mùnì ga Yi pə ámyɛ nɛ. Yi bá myɛrhɛ zwã̌ w e sú e shìl rə pə ába. Zwã̌ y á n'á ce è wẽ́ á pɛ á dwã bɛ́ nɛ mɔ́, wɔ́ èmyɛ́ dwí rí cìcì wẽ́ Yi má ce né rə pə ámyɛ nɛ." 39Yezu kə́ n ji səswalá n pə bɛ, n wɔ̀: "Lyìlyǒ wɔ̌ ò má vwɛ̃ ò dõ lyìlyǒ? Bə̀myɛ́ bə̀lyè y ga t'â la gɔ́rɔ́ w tú? 40Lò mɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê cèrhè bə ń cə̀rhnə̀ mó du yé, sə ń gə cèrhè n lwar, ńmyɛ̌ ǹdə́ ń cə̀rhnə̀ mó ga jǐrh kɔn rə̀dù. 41"Byè yil ǹ nə màlá y è ŋwɛ́nɛ́ ǹ dõ mó yírh ré wə, ń zɛ̃̀ ǹ yə̀l bə̀ də̀-bṹ ŋwɛ́nɛ́ ǹmyɛ́ cìcì nyǎn dɛ́ wẽ́? 42Etər ǹ m'ǎ tó né ń wɔ̀ ǹ dõ mó ne: 'À da-byǐ, yẽ̌ a vùr màlá y è ŋwɛ́nɛ́ ǹ yírh ré wẽ́ mó', ń jà ǹ bə də̀-bṹ w ò ŋwɛ́nɛ́ ǹmyɛ́ cìcì nyǎn dɛ́ wẽ́ mó nɛ? Myìnù cə́bal, jɛ̀rɛ̀ ń vùr də̀-bṹ w ò ŋwɛ́nɛ́ ǹ yírh ré wẽ́ mó. Rə̀myɛ́ yó, ǹ yírhə́ bá nə màlá y è ŋwɛ́nɛ́ ǹ dõ mó nyǎn dɛ́ wẽ́ mó cɛ̀nɛ̀, ń zɛ̃̀ ń ŋwɛ̀nɛ́ ń vùr yə̀. 43"Cǒ kɔ̀bɔ́ ò càn t'â ce byǎ byɛ̀bɛ́ bə̀ bə càn yé. Cǒ kɔ̀bɔ́ ò bə càn myɛ t'â ce byǎ byɛ̀bɛ́ bə̀ càn yé. 44Bə̀ yá tó cǒ byǎ dɛnnɛ bə lwar ò ná y párá. Bə̀ t'â kwẽ épyìlə́ bàasɔ̀bɔ́ yó yé. Bə̀ t'â kwẽ écin ésɔ́nɔ́ yó yé. 45Lyì-twə̌ n'ê vùr kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ càn è wẽ́ è ce pwẽ̀ nè, bə̀ wɔ́ cɛ̀nɛ̀ rə̀ sú è wu wə́. Lyì-bəlwɛ̀lɛ́ n'ê vùr kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bə càn è wẽ́ è ce pwẽ̀ nè, bə̀ wɔ́ lwɛlɛ rə̀ sú è wu wə́. Wɔ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ sú numbyíní wu w mú rə̀ n'ê dwi è nyú wə. 46"Byè yil á n'á byẽ̀ nè bə̀ 'Cinu, Cinu', e j'ǎ t'á wɛ̀rhɛ́ ǹdə à gə́ n'â byili ába né? 47Lò mɔ̀bɔ́ gakó ń tú à sono, n cili à zɔ̀mà nɛ́, n zɛ̃̀ ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ ǹdə nə̀ gə́ n'ê byili ní, à la ába rə̀-ná-cí gə́ wɔ́ nɛ mɔ́ byilu. 48Ń wɔ́ ǹdə lò mɔ̀bɔ́ ń ju ń jì kùr ń la lú ta. N kù jì y nà y e vò tɛ̃́ n cĩ́ è kùr ré pàtá yó. Dwà nánfwɛ̀lɛ̀ zɛ̃̀ e nyɔ̀, è nɛ̃̌ mɔ́ wùl mə tó jì y kùr wə̀. Sə è gə́ lù cɛ̀nɛ̀ mɔ́ ce, nɛ̃̌ mɔ́ yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ mə dom y yé. 49"Sə lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń cili à zɔ̀mà nɛ́, e jà ń tá ń wɛ̀rhɛ́ ǹdə nə̀ gə́ n'ê byili ní, ń wɔ́ ǹdə lò mɔ̀bɔ́ ń lù ń jì cɛ y yó tɛ̃́ nánfò ta. Ń yə̀ è nà y kwì e vò tɛ̃́ yé. Dwà zɛ̃̀ e nyɔ̀, è nɛ̃̌ mɔ́ wùl mə tó jì y kùr wə̀. È gakó wǔr e ló tɛ̃́."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\