Lwiki 7

1Yezu gə́ tú n byili zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́ gakó lyì bí ni n zhɛ̀, n zhǐr n vò Kapɛrnaɔm, n zù cɔ w wu w wẽ́. 2Shə̀dɛ́ɛ́sɛ zɔ̌m yó-cə́bal mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ gàà. Ń kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀ mə̀dù ń yà ń só dɛ̃́dɛ̃́ yà ń bə jɛ̀, ń nə́ ń yǎl n cì. 3Yó-cə́bal mɔ́ gə́ nyɛ̀ɛ̀ bə̀ n'ê zɔ̀m Yezu yò, ń twĩ̀ Zhwifubá náncɛrh ń sono bə̀ bə̀ lwə̌l mo, bə̀ ń bə̀ n wárh ń tùntùnnə̀ mó. 4Bə yí Yezu sõ, bə lwə̀l mò ǹdə́ yə̀wǎl bə̀ m'ê zhe: "Bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ wɔ́ lyì-twə̌. Kɔn mə̌ bə̀ n sɛ̃ mɔ. 5Ń só nə́ dwí rí. Ńmyɛ̌ ń ce bə lù nə́ dwã-gùlú jì y bə pə nə́ba." 6Yezu zhǐr n tó be ń la. Ń yà ń kə́ ń bə nyɛ ǹdə́ kɛ̀lɛ́ y yé, shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ yó-cə́bal mɔ́ twĩ̀ ń dɔwabá jàlà bə vò bə wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, bə̀ká lyɛ̀ɛ̀ ǹ cìn yé. À yə̀ yírh swí sə́ zù à sõ kɛ̀lɛ́ w yé. 7Wɔ́ rə̀myɛ́ yil à yə̀ bùl b'à mə̌ sá bwəlse ǹ nyí ni yé. Ǹmyɛ́ wírí ń púr ǹ nyí, à tùntùnnə̀ mó mà n wárh. 8Nyǐ à zhe yó-cìnə́ bə̀ cǐ ni. Àmyɛ zɛ̃̀ à cǐ shə̀dɛ́ɛ́sɛ à n'â pɛ sɛ nyə́. À gə wò mə̀dù nì bə̀ ń zhəl nyɔ̀nɔ̀, n vò. À gə wò ń dõ ne bə̀ ń bə̀ nyə̀má, n bà. À gə wò à tùntùnnə̀ nè bə̀ ń wɛ̀rhɛ́ èta, n wɛ̀rhɛ́." 9Yezu gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, rə̀ jàr mɔ̀, n zɛ̃̀ n pyìrhí n wɔ̀ lyì-zhǎ bɛ́ bə̀ y'à tó mo mó ne: "À n'â wə̀l ába: bá Esərayɛl lyì bí wẽ́, à gwẽ̌ yə̀ lò nɛ ń zhí ni èta dono yé." 10Byɛ̀bɛ́ bə̀ twĩ̀ mú gə́ ká kwɛ̃̀ bə yí kɛ̀lɛ́ wa, bə pwírí tùntùnnə̀ mó wárh, ń zhe bəsàzùlí. 11Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu zɛ̃̀ n vò cɔ òdù bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Nəyin. Ń kwã-lyì bí ǹdə́ lyì-zhǎ nánjə̀jóló y'à tó mo. 12Bə̀ gə́ tú bə̀ n'ê bwəlse cɔ wá, bə nə cùù lyì zhĩ bə̀ la vò bə ce. Mɔ̀bɔ́ ń cù mú yà ń wɔ́ byì-dùwə̀ ń ná nɛ. Ná mɔ́ jà ń yà ń wɔ́ ejə̃̀-kɛ̃. Cɔ w lyì bí nánzhəzhɔ̌ y'à tó ná mɔ́ nɛ. 13Cinu gə́ nɔ kɛ̃ mɔ́, ń nɔ̀nɔ̀ zɔ mɔ, n wɔ̀ mɔ̀: "Bə̀ká kúrh yé." 14N bwəlse n dwə̀rh kùlkṍ wə́. Byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à zhĩ w mú swə́rh bə zhì. N zɛ̃̀ ń wɔ̀: "Byǐ, à n'â wə̀l mó, zɛ̃̀ dɛ̃̌." 15N zɛ̃̀ n jòm ń kùr yó, ń nə́ ń zɔ̀mà. Yezu zə ń jɛ̃̀ nɛ̀ n pə ń ná nɛ. 16Ywẽ zə bə̀ gakó. Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê cèrhé Yi, sə bə̀ y'à zhe: "Yi nyì-zwennə nánfɔ̀lɔ̀ tú nə́ sõ." Jàlà myɛ y'à zhe: "Yi tú rə gwɛ̃ rə̀ dwí rí ni." 17Yò w òmyɛ́ du o yí Zhide tənà y púlə́púlə́, ǹdə́ cɛmɛ nɛ́ nyɛ̀bɛ́ gakó nə̀ ŋwɛ́nɛ́ Zhide yala nɛ mɔ́ wa. 18Zhã kwã-lyì bí tú bə cĩ́ mu rə̀myɛ́ gakó. N zɛ̃̀ n vùr lyì bə̀lyè bə̀ wẽ́, 19n twĩ̀ bì Cinu sõ bə̀ bə̀ bwə̌rh mo bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌ ń wɔ́ mɔ̀bɔ́ bə̀ wò bə̀ ń bàn mɔ́, ráá bə̀ dɛ̃̌ gwẽ̌? 20Bə̀ gə́ yú Yezu yala nɛ́, bə wɔ̀ mɔ̀: "Zhã-Bətiisi twĩ̀ nə́ba ǹ sono, bə̀ nə́ bwə̌rh mó, ǹdə́ è gə wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ wɔ́ mɔ̀bɔ́ bə̀ wò bə̀ ń bàn mɔ́, ráá nə́ dɛ̃̌ gwẽ̌?" 21Rə̀myɛ́ yi ní cìcì, Yezu wárh lyì nánzhəzhɔ̌ bə̀ címsi ǹdə́ bə̀ yala yin wẽ́, n wárh byɛ̀bɛ́ nə̀cílsi námməlwǎlsɛ y'à zhe, n púr lyìlyə̌r nánzhəzhɔ̌ yírhə́. 22N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Zhəlnə á cĩ́ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó á yírhə́ nɔwa, á zhã̌ já nyɛ̀ɛ̀ mɔ́ Zhã nɛ. Lyìlyə̌r yírhə́ n'ê púrə́; gwànsɛ̀ n'ê zɛ̃̀ sə̀ zhə̀lə̀; nɔr cìnə́ n'ê wárh bə̀ jǐrh wárhgáá; sə̀bwààrhɛ̀ zhã̌ n'ê nyɛ̀ɛ̀; cùùrì n'ê bwìrhì; bə̀ n'ê bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí bə̀ byili nə̀mwà nɛ̀. 23Wu-nyɔ̃̀ cí wɔ́ lò mɔ̀bɔ́ ń wu t'â la gɔ àmyɛ́ shò-kwã nɛ́." 24Byɛ̀bɛ́ Zhã twĩ̀ mú gə́ ká kwɛ̃̀, Yezu zɛ̃̀ ń nə́ ń zɔ̀m ń yò ǹdə́ lyì-zhǎ bɛ́ ń zhe: "Byè á zhə̀l á nə gɔ-elũ èpòlò w wə? Vwal-gɔ zho n'ô fúfǔ? 25Sə è nə wɔ́ byè á zhə̀l á na? Lò ń zù kàmə̀-zǔrh shɛ̀bɛ́ sə̀ càn? E jà byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zwì kàmə̀-zǔrh shɛ̀bɛ́ sə̀ càn, bə̀ n'ê jí nyɛ̀n mɔ́, wɔ́ pyǎ kǎlsɛ wẽ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́. 26Sə è nə wɔ́ byè á zhə̀l á na? Yi nyì-zwennə? À n'â wə̀l ába: ń wɔ́ Yi nyì-zwennə, sə ń nə jà ń du Yi nyì-zwennə myɛ cìcì. 27Wɔ́ ńmyɛ̌ yò bə̀ y'à kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə̀ Yi wòwə̀: 'Nyǐ à n'â twĩ̀ à tùntúm ń la yə̀ ǹ yé né, n kwɛrhɛ ǹ sɔ́má yá.' " 28Yezu súlí n wɔ̀: "À n'â wə̀l ába: kɛ̃ yə̀ byǐ lùl ń du Zhã yé. E jà lò mɔ̀bɔ́ ń wɔ́ lyì bí gakó námpɔ́lɛ́ Yi tənà y wẽ́ mó du mu." 29Lyì bí gakó ǹdə́ myə̌l-kwǎndɛ́ zwennə bé y'à n'ê cili ń zɔ̀mà nɛ́, sə bə̀ lwar bə̀ Yi wɔ́ cángá. Bə zɛ̃̀ bə zwẽ nɛ̃̌-shɔ Zhã sono. 30Farɛzhɛ̃ɛ̃bá ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé gə́ yə̀ shɛ̀nɛ́ bə zwẽ nɛ̃̌-shɔ mɔ́, n'ê byili bə̀ bə̀ cẽ dɛ̀bɛ́ Yi y'à n'ê yǎl rə wɛ̀rhɛ́ bə̀ yil mó. 31Yezu súlí n wɔ̀: "À má zə lũ w kɔ̀bɔ́ lyì bí a mɛrhɛ ǹdə bə̀kɔ́n ta? Bə̀ nyɛ̌ ǹdə byè ta? 32Bə̀ nyɛ̌ ǹdə bə̀sɔ́ná byɛ̀bɛ́ bə̀ jě dwã-gùlú èpóró wẽ́ ta, bə̀ n'ê byẽ̀ dwã bə̀ n'ê wə̀lə̀: 'Nə́ wúl wúrh, á yə̀ sɛ yé. Nə́ nún wu-zhìlù núrh, s'á yə̀ kúrh yé.' " 33Yezu súlí n wɔ̀: "Zhã-Bətiisi túwə́, ń yà ń tá ń jí kùjú yé, ń tá ń nywɛ̀ sɛ̃́ yé. Á zɛ̃̀ á zhe bə̀ wɔ́ nə̀cílí námməlwɛ̀lɛ́ è ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ mɔ. 34Numbyíní Byǐ bà, ń nə́ ń jí, ń nə́ ń nywɛ̀. Á zɛ̃̀ á zhe bə̀ ń wɔ́ sùl-wòrò, n jà ń wɔ́ sə̀-nyɔ̀rɔ́, bə̀ wɔ́ myə̌l-kwǎndɛ́ zwennə ǹdə́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ yààyàà bə̀ t'â zwẽ Yi nyə́ né mó bə̀ wɔ́ ń dɔwabá." 35Yezu zɛ̃̀ n zhízhílí n wɔ̀: "Lò mɔ̀bɔ́ ń zhe Yi surhə né, wɔ́ ń tùntwə̃̀ə̃̀ né dɛnnɛ bə̀ yá tó né bə lwar." 36Farɛzhɛ̃ɛ̃ mə̀dù yà ń byẽ̀ Yezu bə̀ ń bə̀ n jí kùjú ń sõ. Yezu zhǐr n vò. Bə zɛ̃̀ bə̀ jě tɛ̃́ bə̀ n'ê jí kùjú wə́. 37Sə kɛ̃ mə̀dù yà ń wɔ cɔ w wa, ń wɔ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ cə́kɛ̃. Ń gə́ lwar bə̀ Yezu yà ń nə́ ń jí kùjú Farɛzhɛ̃ɛ̃ mɔ́ sõ, n zɛ̃̀ n zə kwǎl-byǐ kɛ̀bɛ́ è càn, è sú ǹdə́ nwə̃̌ è lwẽ́ nã́nyə̀nyɛ̀lɛ́, 38n tó kwã nɛ́ ń zhǐ Yezu nèsé yó ń mə́ ń kúrhə́, n zɛ̃̀ n zə ń ywésé n mə n pɔ́pɔ̌ ń yə́-nàná nɛ́ nə̀ y'à n'ê lwé Yezu nèsé yó mó, ń mə́ ń kwə̀ə̀lè ń nèsé, ń mə́ ń lwé nwə̃̌ y sə̀ yó. 39Farɛzhɛ̃ɛ̃ mɔ́ mɔ̀bɔ́ ń byẽ̀ Yezu mú gə́ nɔ rə̀myɛ́, n zɛ̃̀ n bù ń wẽ́ n wɔ̀: "Bal mɔ̀bɔ́ gə yà ń wɔ́ Yi nyì-zwennə zhə̀nà, ń yà ń mà n lwar kɛ̃ mɔ́ mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń dwə̀rh mò mó gə́ wɔ́ nɛ́, bə̀ ń wɔ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ cə́kɛ̃." 40Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ Farɛzhɛ̃ɛ̃ mɔ́ nɛ: "Shəmɔ, à zhe zɔ̀mɛ̀ à la mɔ́ wál." Shəmɔ wɔ̀ mɔ̀: "Zɔ̌m yó-cə́bal." 41Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀: "Lyì bə̀lyè bə̀ y'à zhe lò mə̀dù jim. Mə̀dù y wɔ́ dwã zwã̌-ànu tum wársɛ, ń dõ mó wɔ́ dwã shí-ènu tum wársɛ. 42Sə bə̀myɛ́ mə̀dù ga gə́ yà ń wàr jim dí ń la cǎrh mɔ́ ce, mɔ̀bɔ́ bə̀ zhe ń jim dí mú já n yẽ̌ bə̀ ga nɛ." Yezu zɛ̃̀ n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Wɔ́ mɔ̌ ń mà n swéné mo, bə̀myɛ́ jimə cìnə́ bə̀lyè y wẽ́, du ń dõ?" 43Shəmɔ wɔ̀ mɔ̀: "À n'â bùl bə̀ wɔ́ mɔ̀bɔ́ ń jim dí y'à já dɛ̃́dɛ̃́ mɔ́." Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Ǹ zhe bwìrì." 44N pyìrhí n zə ń yé n zǎ kɛ̃ mɔ́, n wɔ̀ Shəmɔ nɛ: "Ǹ nə kɛ̃ mɔ́ mɔ̀bɔ́? À zù ǹ sõ, ǹ yə̀ nɛ̀ nɛ̃̌ pɛ a má sã̀ à nèsé yé, sə ńmyɛ̌ sàm sɛ̀ ǹdə́ ń yə́-nàná nɛ́, n zɛ̃̀ n pɔ́pɔ̌ sɛ ǹdə́ ń ywésé. 45À gə́ zù ǹ sõ jù wə̀, ǹ yə̀ nɛ̀ kwə̀ə̀lè yé, sə à gə́ zù ga, ńmyɛ̌ já ń nə́ ń kwə̀ə̀lè à nèsé. 46Ǹ yə̀ nwə̃̌ à yó w twərh yé, sə ńmyɛ̌ ló nwə̃̌ kɛ̀bɛ́ è lwẽ́ nã́nyə̀nyɛ̀lɛ́ à nèsé yó. 47Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ ce à n'â wə̀l mó: ń nɔ ń yə̀-bəlwàálɛ́ nánzhəzhɔ̌ sǔbri. Wɔ́ rə̀myɛ́ yil ń wɛ̀rhɛ́ sónó nánfɔ̀lɔ̀ tum. Sə lò mɔ̀bɔ́ ń nɔ sǔbri kɔn námpɔ́lɛ́ yilə, ń sónó bə já yé." 48N zɛ̃̀ n wɔ̀ kɛ̃ mɔ́ nɛ: "Ǹ nɔ ǹ yə̀-bəlwàálɛ́ sǔbri." 49Byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê tó mo bə̀ jí kùjú w mú zɛ̃̀ bə̀ n'ê wə̀lə̀: "Wɔ́ mɔ̌ lò ǹdə́ mɔ̀bɔ́ èta mɔ́, ń nə́ ń pɛ yə̀-bəlwàálɛ sǔbri myɛ?" 50Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ kɛ̃ mɔ́ nɛ: "Ǹ gə́ zhí ni mú ce ǹ nɔ vwǎrh. Zhəl ǹdə́ yə̀-zùlə́."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\