Lwiki 8

1Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu yà ń nə́ ń byɛ́lɛ́ cə-fwààlɛ́ ǹdə́ cə-byǐsí, ń nə́ ń bwə̀l Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí. Ń kwã-lyì bí shí ǹdə́ bə̀lyè y y'à n'ê tó mo, 2e súlí kana jàlà ń jì nə̀cílsi námməlwǎlsɛ sə shə́r bə̀ wẽ́, n vùr címsi shɛ̀bɛ́ sə̀ y'à zhe be n súlí. È y'à wɔ́ Marɛ mɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Magədala lyì bə̀kɔ́, mɔ̀bɔ́ Yezu jì nə̀cílsí námməlwǎlsɛ́ shàlpyɛ̀ y sə shə́r ń wẽ́ mó, 3e súlí Shuzə mɔ̀bɔ́ ń yà ń nə́ ń yìlì Erɔɔdɛ jɛ̃̀-kɔn dɛ́ nɛ mɔ́ kɛ̃ Zhannɛ, ǹdə́ Suzɛ̃ɛ̃ ǹdə́ bə̀ dwã nánzhəzhɔ̌, bə̀ y'à n'ê sɛ̃ Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí ni ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ bə̀ zhe. 4Lyì nánzhəzhɔ̌ y'à n'ê shí cɛmɛ nɛ́ gakó wẽ́ bə̀ twí Yezu sono. N zɛ̃̀ n ji səswalá n pə bɛ n wɔ̀: 5"Bal mə̀dù ń yà ń shə́r ń la ń twã́ dú. Ń gə́ yú ń nə́ ń dwì twã́ nɛ́ yi ní, jíjí rí byǎ bɛ́ jàlà ló tɛ̃́ sɔ́má y nyí ni. Lyì nɔ̀ rɛ̀ ǹdə́ bə̀ nə̀rh, kúmsi jí rə̀ gakó. 6Bə̀ jàlà ló pàtá yó, bə lyĩ, bə ká cì, twɛ́nɛ́ gə́ y'à tɛ̀nɛ́ mɔ́ yilə. 7Bə̀ jàlà ló sɔr cəcəl wə. Bə̀myɛ́ ǹdə́ sɔɔrɛ́ ga tó dwã rə lyĩ. Sɔɔrɛ́ byì rə pyɛ́nɛ́ jíjí rí. 8Bə̀ jàlà ló cɛ kɛ̀bɛ́ è càn wẽ́, bə lyĩ, rə ce byǎ. Jíjí yó òdù gakó ce byǎ zɔ̌m." Yezu gə́ zɔ̀m rə̀myɛ́ n zhɛ̀, n zɛ̃̀ n bya dɛ̃̌ dɛ̃̌ n wɔ̀: "Lò ǹ la cilu, sə́ cili." 9Ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò səswalá y kùrə̀. 10N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Yi ce ámyɛ̌ yě rə̀ pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ kùr ré rə̀ y'à shèè shãã ga mɔ́. Sə è gə wɔ́ lyì bí dwã bɛ́ yilə, à n'â byili bi ǹdə́ səswalsɛ, mùnì ga, 'Bə̀ gə n'ê nyǐ myɛ, sə bə̀ bə̀ká nə yé; bə̀ gə n'ê cili myɛ, sə bə̀ bə̀ká nyɛ̀ɛ̀ rə̀ kùr yé.' " 11Yezu súlí n wɔ̀: "Nyǐnə səswalá y kùr ré. Jíjí dwí rí n'ê myɛrhɛ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́. 12Lyì jàlà gə cili Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́, Shətana yá bé vùr rè bə̀ wẽ́ mùnì bə̀ bə̀ká zwẽ nyí bə nə vwǎrh yé. Bə̀myɛ́ mɔ́ nyɛ̌ ǹdə sɔ́má y nyí ni mú ta. 13"Jàlà gə cili Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́, bə̀ n'ê zwẽ de ǹdə́ wu-nyɔ̃̀, sə rə̀myɛ́ kwã nɛ́, bə̀ t'â yẽ̌ de rə̀ jòm bə̀ wẽ́ rə pə nə̀rh yé. Bə̀ n'ê zwẽ nyí bə̀ kùr yó, sə zwini gə tú yi ní, bə̀ n'ê gɛ bə̀ wun. Bə̀myɛ́ mɔ́ nyɛ̌ ǹdə pàtá y yó mó ta. 14"Jàlà gə cili Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́, lũ w twə́lə́ né ǹdə́ ò nə̀cɛ̀ndɛ́ ǹdə́ ò wu-nyɔ̃̀ w pyɛ́nɛ́ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ bə̀ wẽ́. Rə̀ yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ rə byì rə ce byǎ yé. Bə̀myɛ́ mɔ́ nyɛ̌ ǹdə sɔɔrɛ́ jàà y ta. 15"Jàlà n'ê cili Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ ǹdə́ wu kɔ̀bɔ́ ò càn námpúm, bə cĩ́ di bə̀ wẽ́, rə ce byǎ, bə̀ gə́ zhe cìn-pyɔ́nɔ́ mɔ́ yilə. Bə̀myɛ́ mɔ́ nyɛ̌ ǹdə cɛ y kɛ̀bɛ́ è càn mɔ́ ta." 16Yezu súlí n wɔ̀ bɛ: "Bə̀ t'â ji pàntɛ́mɛ́, bə ká kwè y bə pú ku kùr wə̀, ráá bə cĩ́ pal kùr w yé. Bə̀ gə ju yə, bə̀ yá cĩ́ y pàntɛ́mɛ́ jàà wà, mùnì ga byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zwì jì y wẽ́ mó yírhə́ nə nɛ́. 17Kaka tɛ̀nɛ́ rə̀ shèè, rə̀ t'â la pwẽ̀ nè du yé. Kaka myɛ tɛ̀nɛ́ bə̀ yə̀l, bə̀ t'â la rɛ lwar pamparɛ̃ɛ̃ yé. 18"Dɛ̃̌na á cìn á cilu mú wẽ́. Mɔ̀bɔ́ ń zhe kɔna, bə̀ má pɔ̃ bə súlí. Mɔ̀bɔ́ ń bə zhe, bə̀ má zwẽ tɛ̀bɛ́ ń nə́ ń bùl bə̀ ń zhe mó myɛ cìcì." 19Yezu da-byǎ bɛ́ ǹdə́ ń ná y'à tú bə̀ la mɔ nɔ, sə lyì-zhǎ bɛ́ ce bə̀ yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ bə yí ń yala nɛ yé. 20Bə byili Yezu ni bə̀ wɔ̀: "Ǹ ná ǹdə́ ǹ da-byǎ bɛ́ zhǐ pwẽ̀ nè, bə̀ n'ê yǎl bə nə mɔ́." 21N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Lyì byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ n'ê cili Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ ǹdə rə̀ gə́ n'ê byili ní, wɔ́ bə̀myɛ́ bə̀ wɔ́ à ná ǹdə́ à da-byǎ bɛ́." 22Dɛ̃ rə̀dù, Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí y'à zù bǔ-bwəl wə. N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Bànà nə́ byɛrhɛ nə́ vò mwə̃́ y èpákɛ̀." Bə zhǐr. 23Yezu dɛ̀ɛ̀ ǹdə́ bə̀ gwẽ̌ n'ê byɛrhɛ. Zho nánfɔ̀lɔ̀ zɛ̃̀ ò n'ô wùl nɛ̃̌ mɔ́ yó, mə zɛ̃̀ mə̀ n'ê zwì bǔ-bwəl lé wə. Rə sú rə̀ n'ê yǎl rə mɔ́lɛ́. 24Bə zɛ̃̀ bə yí ń nyí ni, bə zhàrh mɔ̀ bə wɔ̀: "Yó-cə́bal, yó-cə́bal, nə́ la cú." N shí jan dɛ́ wẽ́, n zɛ̃̀ n bya zho w ǹdə́ nɛ̃̌ mɔ́ mə̀ y'à n'ê fùù mú. Rə̀ gakó zhì shɛ́ɛ́. 25N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Bə̀kɔ́n yil á yə̀ nə̀ zhí?" Kɔn jàr bɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́. Ywẽ zə bɛ. Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê wə̀l dwã nɛ: "Bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ wɔ́ tər lò, zho ǹdə́ mwə̃́ nɛ̃̌ myɛ m'ê shɛ̀nɛ́ ń nyí ni?" 26Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí shí Gəlile bə byɛrhɛ mwə̃́ y bə yí Zhɛrasa lyì bí tənà y wa. 27Ń gə́ shí bǔ-bwəl lé wẽ́ n shə́r, cɔ w bal mə̀dù zɛ̃̀ n dùr n jəl mo. Nə̀cílsi námməlwǎlsɛ y'à zhe mo. Ń yà ń dɛnɛ ǹdə́ kàmə̀-zwǐ zú. Ń yà ń tá ń zwɛ̃̀ kɛ̀lɛ́ w yé. Wɔ́ lú-bɔ̀là yó ń yà ń nə́ ń zwɛ̃̀ nɛ́. 28Ń gə́ nɔ Yezu ń bànà, n zɛ̃̀ n wǔrh dɛ̃̌ dɛ̃̌, n bə̀ n tu ń nə̀dwə́nə́ yó ń yé né, n bya n wɔ̀: "Etər ǹ nə́ ǹ yǎl ń wɛ̀rhɛ́ nɛ nɛ́, Dɛ̃̌ cə́bal Byǐ Yezu? À n'â lwə̀l mó, bə̀ká nwɛ̀nɛ̀ nɛ̀ yé." 29Yezu yà ń pɔ nyí nə̀cílí y ni b'è du bal mɔ́ wẽ́. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce ń zɔ̀m èta. Twər nánzhəzhɔ̌ nə̀cílí y y'à n'ê nwɛ̀nɛ̀ bal mɔ́. Bə̀ y'à n'ê zal mɔ bə̀ lyẽ ń jɛ̀sɛ́ ǹdə́ nyáná, bə̀ lyẽ ń nèsé ǹdə́ cə̌bsɛ bə̀ m'ê yìlì mù. Sə ń ya n sɛ́ nyáná nɛ́ ǹdə́ cə̌bsɛ́. Nə̀cílí y y'à n'ê cìrh mò ń zhə̀l gɔ sõ èpòlò wə̀. 30Yezu zɛ̃̀ n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Ǹ yíl byè?" N wɔ̀ mɔ̀: "À yíl 'Nánjə̀jóló'." Nə̀cílsí námməlwǎlsɛ́ y'à já ń wẽ́, wɔ́ rə̀myɛ́ yil ń zɔ̀m èta. 31Nə̀cílsí zɛ̃̀ sə̀ n'ê lwə̀l Yezu ni bə̀ ń bə̀ká n pə sɛ nyí sə vò gɔ́rɔ́ w nánlyilyìmú w wẽ́ yé. 32Kùkúr nánzhəzhɔ̌ y'à zhǐ pyɔ̀ òdù yó gàà rə̀ n'ê dɔ̀m gɔ. Nə̀cílsí zɛ̃̀ sə lwə̀l Yezu ni bə̀ ń ce sə zù kùkúúrí wẽ́. N shɛ̀nɛ́ n pə sɛ sɔ́má bə̀ sə̀ zwí. 33Nə̀cílsí zɛ̃̀ sə shə́r bal mɔ́ wẽ́, sə vò sə zù kùkúúrí wẽ́. Rə̀ gakó já dùr rə cə́cèlé pyɔ̀ w rə ló mwə̃́ y wə, rə mɛ̃ gàà rə cì. 34Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê yìlì rì mú gə́ nɔ rə̀myɛ́, bə zɛ̃̀ bə dùr bə vò bə byili cɔ w wa, ǹdə́ cə-byǐsí sə̀ ŋwɛ́nɛ́ cɔ w vɔ̃̀ nɛ̀ mɔ́ wẽ́. 35Lyì bí zɛ̃̀ bə du bə̀ la vò bə nyǐ kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ wɛ̀rhɛ́ mɔ́. Bə̀ gə́ yú Yezu sono, bə pwírí mɔ̀bɔ́ nə̀cílsí shə́r sə yẽ̌ mó, ń jě tɛ̃́ Yezu yala nɛ, n zù ń gàndɛ̀, e jà ń surhə né myɛ ká bə̀ dwã yó. Ywẽ zɛ̃̀ rə̀ zhe be. 36Byɛ̀bɛ́ bə̀ nɔ yò w ǹdə́ bə̀ yírhə́ mó zɛ̃̀ bə cĩ́ bi bal mɔ́ nə̀cílsí y'à zhe mó gə́ tó né n nə ń cìnə̀. 37Cɔ w lyì bí púlə́púlə́ zɛ̃̀ bə lwə̀l Yezu ni bə̀ ń zhǐr n yẽ̌ bə̀ cɔ w nɛ, bə̀ ywẽ nánfɔ̀lɔ̀ y'à zhe be. N zɛ̃̀ n zù bǔ-bwəl lé wẽ́ ń la zhǐr. 38Bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ nə̀cílsí shə́r ń wẽ́ mó zɛ̃̀ ń nə́ ń lwə̀l Yezu ni bə̀ ń yẽ̌ ńmyɛ jòm ǹdə́ mɔ. Yezu zɛ̃̀ n ká n càrh mɔ̀, n wɔ̀ mɔ̀: 39"Ká vò jè, ń byili kɔn dɛ̀bɛ́ gakó Yi wɛ̀rhɛ́ ǹ yil mó." Bal mɔ́ ká n kwɛ̃̀, n vò n bwə̀l kɔn dɛ̀bɛ́ gakó Yezu wɛ̀rhɛ́ ń yil mó n byili cɔ w lyì bí gakó ne. 40Yezu gə́ ká n shí mwə̃́ y èpákɛ̀ ń bànà, lyì-zhǎ bɛ́ jəl mo, bə zwẽ mo náàcɛ̀nɛ́, bə̀ bə̀ gakó y'à n'ê dɛ̃̀ mɔ̀. 41Dwã-gùlú jì y yó-cə́bal mə̀dù ń yà ń ŋwɛ́nɛ́ ń yíl Zhəyiiri. N zɛ̃̀ n bə̀ Yezu sono, n tu ń nə̀dwə́nə́ yó ń yé né, n lwə̀l mò bə̀ ń bə̀ ń sõ kɛ̀lɛ́ wa. 42Ń yà ń zhe bə̀kɔ́ mə̀dù ń byinə y'à yú shí ǹdə́ nə̀lyè, ń yà ń bə jàn zhe, ń nə́ ń yǎl n cì. E jà wɔ́ ńmyɛ̌ dúdú ń wɔ́ ń bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́. Yezu gə́ tú n zhǐr ń la gàà yi ní, lyì-zhǎ bɛ́ y'à n'ê pyɛ́nɛ́ mɔ dɛ̃́dɛ̃́. 43Sə́ nyǐ kɛ̃ mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ gàà, ń yà ń tu yó o wɛ̀rhɛ́ byinə shí ǹdə́ nə̀lyè ǹdə́ ò n'ô lyɛ̀ɛ̀ mɔ̀. ((Ń kwè kɔn dɛ̀bɛ́ gakó ń yà ń zhe mó n mə n shili ń cìnə̀,)) sə ń yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ n wárh yé. 44Ń gə́ nɔ Yezu, n tó ń kwã nɛ́, n dwə̀rh ń kàmə̀-zwǐ y nyí rí ni. Rə̀myɛ́ yi ní cìcì, jal mɔ́ já kwĩ. 45Yezu zɛ̃̀ n bwə̀rh n wɔ̀: "Mɔ̌ lò ń dwə̀rh nè?" Lò gakó zɛ̃̀ ń zhe b'è də̀ ńmyɛ̌ yé. Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n wɔ̀: "Yó-cə́bal, lyì bí já dɛ̃́dɛ̃́, bə̀ n'ê pyɛ́nɛ́ mɔ́." 46Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀: "Lò dwə̀rh nè. À lwar bə̀ jàn shí à yala nɛ rə shə́r." 47Kɛ̃ mɔ́ gə́ tú n pwírí ń yò w du dɛ̃̌, n zɛ̃̀ ń nə́ ń kəkə, n yí Yezu nyí ni, n tu ń nə̀dwə́nə́ yó ń yé né lyì bí gakó yírh wə, n byili kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ ce n dwə̀rh mò, ǹdə́ kɔn gə́ tó né n mə n wárh. 48Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "À bə̀kɔ́, ǹ gə́ zhí ni mú ce ǹ wárh. Zhəl ǹdə́ yə̀-zùlə́." 49Rə̀myɛ́ yó, lò mə̀dù shí dwã-gùlú jì y yó-cə́bal mɔ́ sõ kɛ̀lɛ́ w n bə̀ ǹdə́ Yezu gwẽ̌ ń nə́ ń zɔ̀mà, n wɔ̀ dwã-gùlú jì y yó-cə́bal mɔ́ nɛ: "Ǹ bə̀kɔ́ mɔ́ tɛ̀nɛ́ yé. Bə̀ká kə́ lyɛ̀ɛ̀ yó-cə́bal mɔ́ yé." 50Yezu gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, n zɛ̃̀ n wɔ̀ dwã-gùlú jì y yó-cə́bal mɔ́ nɛ: "Bə̀ká dùr ywẽ yé. Ǹmyɛ́ wírí ń zhí ni, sə́ yẽ̌ bə̀ ǹ bə̀kɔ́ mɔ́ mà n nə ń cìnə̀." 51Bə zɛ̃̀ bə zhǐr bə yí kɛ̀lɛ́ wa. Yezu yə̀ shɛ̀nɛ́ lò dõ tó mo n zù jù w yé. Wɔ́ Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhã ǹdə́ Zhakɛ, e súlí bə̀kɔ́ mɔ́ da ǹdə́ ń ná dúdú. 52Sə lyì bí gakó y'à n'ê kúrh bə̀kɔ́ mɔ́ nɛ. Yezu wɔ̀ bɛ: "Bə̀k'á kúrh yé, bə̀ wɔ́ dɛ́ ń dɛ̌, ń yə̀ cì yé." 53Bə̀ gakó zɛ̃̀ bə̀ n'ê mɔ̀n mɔ̀, bə̀ gə́ y'à yě bə̀ bə̀kɔ́ mɔ́ wɔ́ cú ń cù mú yilə. 54Yezu zɛ̃̀ n zə bə̀kɔ́ mɔ́ jɛ̃̀ nɛ̀, n byẽ̀ mò ǹ wɔ̀: "À bə̀kɔ́, zɛ̃̀ dɛ̃̌." 55Rə̀myɛ́ yi ní cìcì, bə̀kɔ́ mɔ́ bwìrhì, n já n shí tɛ̃́ n zɛ̃̀. Yezu pə nyí bə̀ bə̀ pə kùjú bə̀kɔ́ mɔ́ nɛ n jí. 56Kɔn jàr ń da ǹdə́ ń ná dɛ̃́dɛ̃́. Yezu zɛ̃̀ n pə bɛ nyí bə̀ bə̀ bə̀ká shɛ̀nɛ́ bə wɔ̀ lò lò nè yé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\