Lwiki 9

1Yezu byẽ̀ ń kwã-lyì bí shí ǹdə́ bə̀lyè y n cĩ́ dwã yó, n pə bɛ jàn ǹdə́ ŋwɔ̀nɔ́ bə̀ bə̀ jǐ nə̀cílsi námməlwǎlsɛ, sə bə wárh nə̀bwànà. 2N zɛ̃̀ n twĩ̀ bì, bə̀ bə̀ zhəl bə bwə̀l Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́, sə bə wárh nə̀bwànà. 3N wɔ̀ bɛ: "Á bə̀k'á zə kaka á jɔ̃̀ w ǹdə də̀-dɔ̀lɔ̀, ráá lɔ̀bɔ̀, ráá kùjú, ráá sə̀byǐ ta sɔ́má y kǒ yil yé. Á mə̀dù ga bə̀ká n zə kàmə̀-zǔrh sə̀lyè myɛ yé. 4Kɛ̀lɛ́ kɛ̀bɛ́ á la è wẽ́ zul mó, s'á mɛ̃ gàà kɔn mé yí á zhǐr. 5Sə byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀ á zhəəle zwẽ, s'á k'á du cɔ w òmyɛ́ wa, á pwà á nə̀rh. Sə rə̀myɛ́ má yə̀ myɔrhɔ ò n'ô byili bə̀ bə̀ yò zhìlì." 6Ń kwã-lyì bí zhǐr bə vò, bə tó cɛmɛ nɛ́ gakó wẽ́ bə bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí, sə bə̀ y'à n'ê wárh nə̀bwànà jààsɛ́ gakó wə. 7Rə̀myɛ́ yó, pyɔ̌ Erɔɔdɛ nyɛ̀ɛ̀ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ mɔ́. Ń kə́ ń yə̀l ń gə́ mà n tɛ́rɛ́ nɛ́ yé, bə̀ lyì jàlà y'à zhe bə̀ wɔ́ Zhã-Bətiisi ń ká n bwìrhì n du cùùrì wẽ́. 8Bə̀ dwã myɛ y'à zhe bə̀ wɔ́ Elyi ń ká n bà. Bə̀ dwã myɛ y'à zhe bə̀ wɔ́ shãã ga Yi nyì-zwennə mə̀dù ń ká n bwìrhì. 9Erɔɔdɛ zɛ̃̀ n wɔ̀: "À ce bə gõ̀ Zhã-Bətiisi yó wɛ̀, sə mɔ̀bɔ́ à nyɛ̌ ń yò w èta mɔ́ myɛ wɔ́ mɔ̌?" N zɛ̃̀ ń nə́ ń pyà sə n nə Yezu ǹdə́ ń yírhə́. 10Yezu tùntúmə́ bé ká kwɛ̃̀ bə bə̀ ń sono, bə cĩ́ mu kɔn dɛ̀bɛ́ gakó bə̀ zhə̀l bə wɛ̀rhɛ́ mɔ́. N zɛ̃̀ n zə bɛ n zhǐr n vò kwã nɛ́, cɔ òdù səta bə̀ dúdú. Bə̀ n'ê byẽ̀ cɔ w òmyɛ́ bə̀ Betəsəyiidi. 11Lyì-zhǎ bɛ́ lwar, bə zhǐr bə tó mo. N shɛ̀nɛ́, n zɛ̃̀ ń nə́ ń zɔ̀m Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ zɔ̀mà ǹdə́ bɛ, n súlí n wárh nə̀bwànà bɛ́. 12Sə yi rí gə́ tú rə̀ n'ê yǎl rə zù, ń kwã-lyì bí shí ǹdə́ bə̀lyè y zɛ̃̀ bə yí ń nyí ni, bə wɔ̀ mɔ̀: "Nyə̀má wɔ́ gɔ-elũ nə́ ŋwɛ́nɛ́. Ce lyì-zhǎ bɛ́ ká kwɛ̃̀ bə vò cɛmɛ nɛ́ nə̀ ŋwɛ́nɛ́ vɔ̃̀ nɛ mɔ́ ǹdə́ cə-byǐsí wẽ́, bə pyà jààsɛ̀ bə zul né, sə bə pyà kùjú bə jí." 13N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Á cìcì pana bɛ kùjú bə jí." Bə wɔ̀ mɔ̀: "Búúri rə̀nu ǹdə́ émɔ̌rh sə̀lyè sásá sə̀ ŋwɛ́nɛ́ nə́ sõ nyɔ̀nɔ̀. Ráá ǹ nə́ ǹ yǎl bə̀ nə́ zhə̀l nə́ yè kùjú lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó yilə?" 14Sə bala bɛ́ y'à yú nunə mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ rə̀nu. N zɛ̃̀ n wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni: "Cenə bə jòm kùkùlə̀ kùkùlə̀, lyì shí-ènu shí-ènu." 15Bə wɛ̀rhɛ́ ǹdə ń gə́ byili bi ní, bə ce lyì bí gakó jòm tɛ̃́. 16N zɛ̃̀ n kwè búúrí rə̀nu w ǹdə́ émɔ̌sɛ́ sə̀lyè yə́, n kwẽ̌ n nyǐ dɛ̃̌, n ce Yi nə̀báná, n zɛ̃̀ n yəywɛlɛ rɛ, n pə ń kwã-lyì bí ni, bə mé tə̀ lyì bí. 17Lò gakó dɔ̃̀ n sú. Ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə pwà yəywaalɛ́ rə̀ dàl mɔ́ rə sú cǐrhni shí ǹdə́ nə̀lyè. 18Dɛ̃ rə̀dù, Yezu yà ń nə́ ń ce Yi ń dúdú, sə ń kwã-lyì bí y'à ŋwɛ́nɛ́ gàà. N zɛ̃̀ n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Lyì-zhǎ bɛ́ n'ê wə̀l b'àmyɛ́ wɔ́ mɔ̌?" 19Bə wɔ̀: "Lyì bí jàlà n'ê wə̀l bə̀ ǹ wɔ́ Zhã-Bətiisi; jàlà zhe bə̀ wɔ́ Elyi; jàlà myɛ zhe bə̀ wɔ́ shãã ga Yi nyì-zwennə mə̀dù ń ká n bwìrhì." 20N zɛ̃̀ n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Sə ámyɛ̌, á n'á wə̀l b'à wɔ́ mɔ̌?" Pyɛɛrɛ wɔ̀: "Wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ wɔ́ Kristə, mɔ̀bɔ́ Yi twĩ̀ mú." 21Yezu zɛ̃̀ n gwirhi ń yé, n pə bɛ nyí bə̀, bə̀ bə̀ká byili rə̀myɛ́ lò lò nè yé. 22N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ n súlí: "Kɔn wɔ́ nyɔ́ɔ́ bə̀ Numbyíní Byǐ nwɛ̀nɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́. Cɔ w náncɛsɛ́ ǹdə́ Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé má zhɛ̃̀ mɔ̀, bə gu mu, sə ń mà n ká n bwìrhì ń dwã nə̀tɔ̀ yùwə̀." 23N zɛ̃̀ n wɔ̀ bə̀ gakó ne: "Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ yǎl ń tó àmyɛ́ nɛ, sə́ zhɛ̃̀ ǹ cìnə̀, ń kwè ǹ də̀-jɔrhɔ́ w ń zhĩ twéé gakó ń mə́ tó ne. 24Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ shili ǹ myə̌l lé, rə̀ má sá, sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ shɛ̀nɛ́ ǹ myə̌l lé sɔ́ àmyɛ́ yilə, ǹ m'ǎ nə rɛ. 25Lò gə zhe lũ w kɔn gakó, ń j'ǎ dwĩ̀ ǹ cìnə̀, ráá ń zhìlì ǹ cìcì yò, ǹ nɛrɛ́ y zhe kùrə̀? 26Lò mɔ̀bɔ́ ǹ dùr cìzhìl ǹdə́ àmyɛ́ yil lé ǹdə́ à zɔ̀mà nɛ́, Numbyíní Byǐ gə ká ń tú ńmyɛ̌ ǹdə́ ń Da ǹdə́ màlɛ́kabá zùwə́ y yi ní, ńmyɛ mà n dùr cìzhìl ǹdə́ mɔ́ myɛ. 27"Zhə̀nà à n'â wə̀l ába: lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ zhǐ nyɔ̀nɔ̀ mɔ́ jàlà t'â la cú ǹdə́ bə̀ yírhə́ yə̀ Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ nɛ yé." 28Yezu gə́ zɔ̀m zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́ kwã nɛ́, e wɛ̀rhɛ́ ǹdə dwã lyɛlɛ ta, n zə Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhã ǹdə́ Zhakɛ n mə n jì pyɔ̀ òdù yó ń la Yi co. 29Ń gə́ yà ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ Yi-co w yi ní, ń yé y zhízhílí, ń gàndɛ́ jǐrh námpwẽ̀ pwɛ̃́pwɛ̃́, rə̀ n'ê jə́jɛ̀mɛ́. 30Rə̀myɛ́ yó, lyì bə̀lyè y'à tú bə̀ n'ê zhərh ǹdə́ mɔ. È y'à wɔ́ Muyiisi ǹdə́ Elyi. 31Wɔ́ bə̀myɛ́ bə̀ lyí mu ǹdə́ zùwə́ nánfɔ̀lɔ̀, bə̀ y'à n'ê zɔ̀m Yezu gə́ la cú Zhərəzalɛm nɛ́ n mə n báásɛ ń tum dí mú yò. 32Jan y'à zù Pyɛɛrɛ ǹdə́ ń tó-dwã bɛ́ dɛ̃́dɛ̃́, sə jan dɛ́ jé twər rə̀dù sá. Bə̀ yírhə́ nə Yezu zùwə́ y ǹdə́ bala bɛ́ bə̀lyè y bə̀ y'à tó mo bə̀ zhǐ mú. 33Muyiisi ǹdə́ Elyi gə́ tú bə̀ n'ê zhǐr bə̀ yẽ̌ Yezu ni yó, Pyɛɛrɛ wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, kɔn mə̌ bə̀ nə́ mɛ̃ nyɔ̀nɔ̀. Nə́ m'ǎ pú kwə̀ə́rhe rə̀tɔ̀; ń jí òdù, Muyiisi jí òdù, Elyi jí òdù." Sə ń yà ń yə̀l kɔn dɛ̀bɛ́ ń nə́ ń zɔ̀m mɔ́ kùr yé. 34Ébɔ̃ shí dɛ̃̌ o bə̀ o zhì bə̀ yó w ǹdə́ ń gwẽ̌ nə́ ń zɔ̀mà. Ò ywə́l mó pyi bi. Bə̀ gə́ pwírí bə̀ ŋwɛ́nɛ́ ébɔ̃ w wẽ́, ywẽ nánfɔ̀lɔ̀ zə bɛ. 35Bə nyɛ̀ɛ̀ cəl rə̀ zɔ̀m ébɔ̃ w wẽ́ rə wɔ̀: "Mɔ̀bɔ́ wɔ́ à Byǐ mú, wɔ́ ńmyɛ̌ à cír. Cilinə ń zɔ̀mà nɛ́." 36Cəl lé gə́ zɔ̀m rə zhɛ̀ yó, ń kwã-lyì bí pwírí Yezu dúdú ń zhǐ. Bə zhǐr bə shĩ̌ bə̀ nyí. Bə̀ yə̀ ywẽ̀ né nyɛ̀bɛ́ bə̀ yírhə́ nɔ mɔ́ lò lò nè cĩ́ rə̀myɛ́ yi ní yé. 37È zɛ̃̀ nəkɔkɔ́lɛ́, bə̀ gə́ tú bə̀ n'ê swé pyɔ̀ w yi ní, lyì-zhǎ nánjə̀jóló tú bə jəl be. 38Bal mə̀dù zhì lyì-zhǎ bɛ́ wẽ́, n bya n wɔ̀: "Yó-cə́bal, à n'â lwə̀l mó: bə̌ ji yírh à byǐ mú yó. Ńmyɛ̌ dúdú ń wɔ́ à byǐ. 39Nə̀cílí námməlwɛ̀lɛ́ zhe mo. È gə kwè mò, n já ń nə́ ń wùrhə́, è yá vɔ́vwǎ mɔ, ń tə̀tə̀-pùnú du, e nwɛ̀nɛ̀ mɔ̀ éfòró e shə́r. 40À lwə̀l ǹ kwã-lyì bí ni bə̀ bə̀ jǐ yə, sə bə̀ yə̀ y ŋwɛ̀nɛ́ bə jì yé." 41Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Ámyɛ̌ lũ w kɔ̀bɔ́ lyì bí yə̀ Yi ni zhí yé. Á wɔ́ lwɛlɛ cìnə́. À gwẽ̌ bá yə̀ nɛ́ ǹd'ába kɔn mé yí dǒ? À gwẽ̌ bá pyɛ́nɛ́ a yə̀ nɛ́ ǹd'ába kɔn mé yí dǒ?" N zɛ̃̀ n wɔ̀ bal mɔ́ nɛ: "Zə ǹ byǐ mú ń mə́ bə̀ nyə̀má." 42Byǐ mú gə́ tú ń nə́ ń bwəlse Yezu ni, nə̀cílí y ji mu tɛ̃́, e vɔ́vwǎ mɔ. Yezu zɛ̃̀ n bú nə̀cílí yə́, n wárh byǐ mú, n ká n pə ń da nɛ. 43Kɔn jàr bə̀ gakó, bə̀ yírhə́ gə́ nɔ Yi jàn dɛ́ nánfɔ̀lɔ̀ w èta mɔ́ yilə. Kɔn dɛ̀bɛ́ gakó Yezu yà ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ mɔ́ y'à n'ê zɛ̃̀ lò gakó wu ni, n zɛ̃̀ n wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni: 44"Cilinə kɔn dɛ̀bɛ́ à la ába byilu mú cɛ̀nɛ̀. Bə̀ má zə Numbyíní Byǐ bə pə numbyínsi ni." 45Ń kwã-lyì bí y'à bə ń zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́ kùr nyɛ̌ yé. Rə̀ kùr ré y'à shèè mùnì ga bə̀ bə̀ká lwar rɛ yé, e jà bə̀ y'à kwàl sə bə bwə̀rh mò rə̀ kùr myɛ yé. 46Yezu kwã-lyì bí y'à n'ê mà nyə̀-pǎr ǹdə́ dwã, bə̀ la mé lwar lò mɔ̀bɔ́ ń mà n yə̀ bə̀ yé né. 47N lwar bə̀ wun bùlə̀ né. N zə bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ èdù, n ce e zhì ń yala nɛ, 48n zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Lò mɔ̀bɔ́ ǹ shɛ̀nɛ́ ń zwẽ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y kɛ̀bɛ́ zhəəle àmyɛ́ yilə, wɔ́ àmyɛ́ cìcì zhəəle ǹ zwẽ. Sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ zwẽ àmyɛ́ zhəəle, wɔ́ ǹdə́ mɔ̀bɔ́ ń twĩ̀ nì mú ga zhəəle ǹ zwẽ. Lò mɔ̀bɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ ámyɛ̌ gakó wẽ́ ń yə̀ yírh swí, wɔ́ ńmyɛ̌ ń wɔ́ á yé né cə́bal." 49Zhã zɛ̃̀ n wɔ̀: "Yó-cə́bal, nə́ nɔ lò mə̀dù ń nə́ ń jì nə̀cílsi námməlwǎlsɛ ǹ yil lé yilə, sə nə́ y'ǎ n'é yǎl nə́ cə̀r mò, ń gə́ tá ń tó nə́ba mó yilə." 50Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Á bə̀k'á cə̀r mò yé, bə̀ lò mɔ̀bɔ́ ń tá ń pyà á yò zhìlù, rə̀-ná-cí wɔ́ ámyɛ̌ lò." 51Yezu gə́ yà ń mə̌ sə n shə́r lũ w kɔ̀bɔ́ wẽ́ mó yi rí gə́ tú rə̀ n'ê bwəlse, n zɛ̃̀ n kə̃̀ ń wu ń la Zhərəzalɛm. 52N twĩ̀ lyì bə tó ń yé. Lyì bí bə̀myɛ́ mɔ́ yí bə zù Samarɛ tənà y cɔ òdù wẽ́, mùnì ga bə tɛnɛ kɔn gakó bə cĩ́ mu. 53Sə ń yé gə́ y'à zǎ Zhərəzalɛm səta mɔ́ ce, cɔ w lyì bí yə̀ shɛ̀nɛ́ bə zwẽ ń zhəəle yé. 54Ń kwã-lyì bí bə̀lyè y Zhakɛ ǹdə́ Zhã gə́ pwírí wɔ́ èta, bə zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Cinu, ǹ nə́ ǹ yǎl bə̀ nə́ ce myǐn shí dɛ̃̌ mə bé jí bi?" 55N pyìrhí n ji bi búlə́. 56Bə zɛ̃̀ bə zhǐr bə̀ la cɔ dõ wə. 57Bə̀ gə́ y'à ŋwɛ́nɛ́ sɔ́má y yó bə̀ la yi ní, lò mə̀dù yú Yezu nyí ni, n wɔ̀ mɔ̀: "À má tó mó a vò ǹ gə́ la mə̀gã̌ mɔ́ gakó." 58Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Zúlə́ zhe pwə́lə́ nə̀ n'ê pyẽ̀ né. Kúmsi myɛ zhe jàlá. Sə Numbyíní Byǐ bə jàà zhe ń la ń yó né co n shǐrh myɛ cìcì yé." 59N zɛ̃̀ n wɔ̀ lò dõ ne: "Bə̌ tó ne." Lò mó wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, à n'â lwə̀l mó, sə́ yẽ̌ a jɛ̀rɛ̀ a vò a kwè à da a ce." 60Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Yẽ̌ cùùrí ni rə ce rə̀ cùùrí. Sə ǹmyɛ́ vò ń bwə̀l Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́." 61Lò dõ myɛ kə́ n wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, à la mɔ́ tó, sə à n'â lwə̀l mó, sə́ yẽ̌ a vò a ce à dwí lyì bí nə̀báná." 62Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Lò mɔ̀bɔ́ ń ju kùr ń la vwál, n jà ń nə́ ń nyǐ ń kwã nɛ́, rə̀-ná-cí wàr ń la tũ̌ Yi tənà y yil yé."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\