Markɛ 1

1Yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí rə̀ n'ê zɔ̀m Yi Byǐ Yezu Kristə yò mó kùr-ju. 2Bə̀ y'à kɛ̃ Yi nyì-zwennə Ezəyi sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə̀ Yi wòwə̀: "Nyǐ à n'â twĩ̀ à tùntúm ń la yə̀ ǹ yé né, n kwɛrhɛ ǹ sɔ́má yá. 3Cəl n'ê bwə̀l gɔ-elũ èpòlò wə̀, rə̀ zhe: 'Kwɛrhɛna Cinu sɔ́má yá, s'á wɛ̀rhɛ́ sə-byǐsí sə yə̀ cángá á pɔ̃.' " 4Lò mə̀dù yà ń tú gɔ-elũ èpòlò w wə, ń yíl Zhã. Ń yà ń nə́ ń bwə̀l ń byili lyì bí ni, bə̀ bə̀ pyìrhí bə̀ wun, bə zwẽ nɛ̃̌-shɔ, mùnì ga Yi pə bɛ bə̀ yə̀-bəlwàálɛ́ sǔbri. Sə ń yà ń nə́ ń pɛ bɛ nɛ̃̌-shɔ mɔ́. 5Zhide tənà y lyì bí ǹdə́ Zhərəzalɛm lyì bí púlə́púlə́ y'à n'ê twí ń sono, bə̀ y'à n'ê byili bə̀ dwə́ə́ré. Zhã zɛ̃̀ n pə bɛ nɛ̃̌-shɔ Zhɔrdɛ̃ bwǐ y wə. 6Zhã kàmə̀-zwǐ y ń yà ń zù mú wɔ́ yómó kur bə̀ y'à mé sɔ̃̀ yà, n zə cã̌-tɔ̀nɔ̀ n mə n lyẽ yə. Səsɔ̀mɛ̀ ǹdə́ gɔ tùr rə̀ y'à wɔ́ ń kùjú. 7Ń yà ń nə́ ń bwə̀l ń byili lyì-zhǎ bɛ́ nɛ ń zhe: "Nyǐnə lò ŋwɛ́nɛ́ kwã nɛ́ ń bànà, ń du àmyɛ́. À yə̀ yírh swí sá kó tɛ̃́ a lwə̌r ń nə̀cìlə̀ né nyínsí myɛ cìcì yé. 8Àmyɛ́ zə nɛ̃̌ a pə ába nɛ̃̌-shɔ, sə ńmyɛ̌ mà n zə Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ n pə ába nɛ̃̌-shɔ." 9Dwã nɛ́ nə̀myɛ́ wẽ́, Yezu shí Gəlile tənà y cɔ w bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Nazarɛtɛ mɔ́ n bə̀ Zhɔrdɛ̃ bwǐ y yó. Zhã pɔ̃ nɛ̃̌-shɔ. 10Yezu gə́ tú n shí nɛ̃̌ mɔ́ wẽ́ ń nə́ ń shə́r yi ní, n nə dɛ̃̌ yi rí rə̀ pul, n nə Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ è nyɛ̌ ǹdə épwèné ta, è n'ê swé ń yó wə, 11n zɛ̃̀ n nyɛ̀ɛ̀ cəl rə̀ shí dɛ̃̌ rə wɔ̀: "Ǹ wɔ́ à ywə́lə́ byǐ. À só mó dɛ̃́dɛ̃́." 12Yezu gə́ zwẽ nɛ̃̌-shɔ mɔ́ n zhɛ̀, Eshirhə y ce n zhǐr n vò gɔ-elũ èpòlò w wə. 13N jòm gàà dwã shə́-èna, Shətana zɛ̃̀ e ji kùr è n'ê swèlè mò. Ńmyɛ̌ ǹdə́ gɔ vwàmá nɛ́ y'à ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ dwã, sə màlɛ́kabá y'à n'ê nyǐ ń yò. 14Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, bə̀ zɔ Zhã bə ce byə̀nə́-jù wə̀. Yezu zɛ̃̀ n vò Gəlile ń nə́ ń bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí rə̀ shí Yi sõ mó. 15Ń yà ń nə́ ń wə̀lə̀: "Yi rí tɛ̀bɛ́ bə̀ y'à byili mú yúwə́. Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ bwəlse. Pyìrhínə á wun, á zwẽ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí." 16Ń yà ń ŋwɛ́nɛ́ Gəlile mwə̃́ y vɔ̃̀ nɛ̀ ń nə́ ń zhə̀lə̀, n nə gwànnà bə̀lyè bə̀ y'à n'ê gwɛ̃̀ mwə̃́ y wə. È y'à wɔ́ Shəmɔ ǹdə́ ń da-byǐ Andərɛ. 17N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Bànà á tó ne. À má ce á gwɛ̃̀ numbyínsi." 18Bə já zhǐr rə̀myɛ́ yó cìcì, bə yẽ̌ bə̀ gùndwə̌ né ne gàà, bə tó mo. 19N kə́ n twẽ̌ n yí yé né námpɔ́lɛ́, n nə Zebede byǎ bɛ́, Zhakɛ ǹdə́ Zhã. Bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ bə̀ bǔ-bwəl lé wẽ́, bə̀ n'ê kwɛrhɛ bə̀ gùndwə̌ né. 20N já n zhízhílí n byẽ̀ bə̀myɛ. Bə zhǐr bə yẽ̌ bə̀ da Zebede ǹdə́ ń tùntùnnə̀ bé ne bǔ-bwəl lé wẽ́ bə tó Yezu ni. 21Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí zhǐr bə vò cɔ òdù ò yíl Kapɛrnaɔm. Shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ gə́ yúwə́, n zɛ̃̀ n vò dwã-gùlú jì y wə, ń nə́ ń cèrhè kàrmɔ̀ lyì bí ni. 22Ń gə́ yà ń nə́ ń cèrhè ǹdə́ ń sə̀pwà ŋwɔ̀nɔ́ mɔ́ ce, ń kàrmɔ́ èta mɔ́ y'à n'ê jàr bɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́. Ń kàrmɔ́ y'à də̀ ǹdə Muyiisi nyə́ né byilnə bé nyǎn mɔ́ ta yé. 23Rə̀myɛ́ yó, bal mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ dwã-gùlú jì y wə, nə̀cílí námməlwɛ̀lɛ́ y'à zhe mo. N zɛ̃̀ ń nə́ ń bya ń zhe: 24"Bə̀kɔ́n ǹ tú pyǎ nə́ sõ Nazarɛtɛ lyì bal Yezu? E zɛ̃̀ wɔ́ nə́ yò zhìlù yil ǹ túwə́? À yě lò mɔ̀bɔ́ ná-dwí yil ǹ wɔ́: Yi lò ǹdə́ mɔ́. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ twĩ̀ mú ń bà." 25Yezu zɛ̃̀ n bú nə̀cílí y n wɔ̀: "Gu ǹ nyí, sə́ du bal mɔ́ wẽ́." 26E zɛ̃̀ e vúvǔ bal mɔ́, e mà wìrhí nánfwɛ̀lɛ̀, e du ń wẽ́. 27Kɔn jàr lyì bí gakó dɛ̃́dɛ̃́, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê bwə̀rh dwã bə̀ zhe: "Bə̀kɔ́n yò ǹdə́ kɔ̀bɔ́ èta mɔ́? Ń nə́ ń cèrhè kàrmɔ̀ nándùl ǹdə lò mɔ̀bɔ́ ń zhe ŋwɔ̀nɔ́ ta. Ń nə́ ń pɛ nyí nə̀cílsi námməlwǎlsɛ myɛ nɛ, sə shɛ̀nɛ́ sə zwẽ ń nyí ni." 28Yezu yil lé pú e du rə yí Gəlile tənà y gakó wẽ́ làlà. 29Yezu zɛ̃̀ n shə́r dwã-gùlú jì y wẽ́, ńmyɛ̌ ǹdə́ Zhakɛ ǹdə́ Zhã vò Shəmɔ ǹdə́ Andərɛ sõ kɛ̀lɛ́ wa. 30Sə Shəmɔ cə̃́-kɛ̃ mɔ́ yala y'à shɛ̃̀ ń pyě tɛ̃́. Yezu gə́ yúwə́, bə já zɔ̀m nə̀bwɛ̃̀ mɔ́ yò ǹdə́ mɔ. 31N yí ń nyí ni, n zə ń jɛ̃̀ nɛ̀ n zhẽ̌ mo dɛ̃̌. Ń yala nɛ́ ká só, n zɛ̃̀ ń nə́ ń tɛnɛ bɛ. 32Yi rí gə́ tú rə zù, cɛ y n'ê byíbyílí, lyì bí zə bə̀ nə̀bwànà bɛ́ gakó ǹdə́ byɛ̀bɛ́ nə̀cílsi námməlwǎlsɛ y'à zhe be mó gakó, bə mé bə̀ Yezu sõ. 33Cɔ w lyì bí gakó y'à tú dwã yó bwə̀rə̀ y nyí ni. 34Sə ń wárh bə̀ nə̀bwànà bɛ́ dwí gakó, n jì nə̀cílsí námməlwǎlsɛ́. Sə sə̀ gə́ y'à yě ń gə́ wɔ́ lò ná-dwí yil mó ce, ń yà ń tá ń yẽ̌ sə̀ zɔ̀m yé. 35Yezu dùlí nəkɔkɔ́lɛ́ shãã shãã n zɛ̃̀ n du ǹdə́ cɛ y gwẽ̌ yə̀ wárh yé, n vò èpòlò wə̀, lò gə́ tɛ̀nɛ́ mə̀gã̌, ń nə́ ń ce Yi. 36Shəmɔ ǹdə́ ń tó-dwã bɛ́ zɛ̃̀ bə̀ n'ê pyà mɔ̀. 37Bə̀ gə́ tú bə nə mɔ, bə wɔ̀ mɔ̀: "Lyì bí gakó n'ê pyà mɔ́." 38N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Bànà nə́ vò jàà dõ wə, cə-bwǎlsɛ́ sə̀ ŋwɛ́nɛ́ bwə́lbwə́l mó wẽ́, mùnì ga a bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí gàà myɛ, bə̀ wɔ́ rə̀myɛ́ yil à túwə́." 39N zhǐr n byɛ́lɛ́ Gəlile tənà y púlə́púlə́, ń mə́ ń bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí bə̀ dwã-gùúlí jìsí wẽ́, sə ń yà ń nə́ ń jì nə̀cílsi námməlwǎlsɛ. 40Dɛ̃ rə̀dù, nɔ cə́bal mə̀dù tú Yezu sono, n jòm ń nə̀dwə́nə́ yó, n wùlì ń yé né, n lwə̀l mò n wɔ̀: "Kɔn gə wɔ́ ǹ bùlə̀, ǹ wɔ̌ ǹ wárh nɛ a jǐrh wárhgáá." 41Ń nɔ̀nɔ̀ zə Yezu, n cèlè ń jɛ̃̀ n dwə̀rh mò, n wɔ̀: "Kɔn wɔ́ à bùlə̀. Wárh ń jǐrh wárhgáá." 42Rə̀myɛ́ yó cìcì, nɔ w zhɛ̀, n jǐrh wárhgáá. 43Yezu zɛ̃̀ n gwirhi ń yé, n zɔ̀m ǹdə́ mɔ n wɔ̀: 44"Zhəl, sə́ dɛ̃̀ ǹ cìnə̀. Bə̀ká shɛ̀nɛ́ ń wɔ̀ lò lò nè yé, sə́ vò ń byili ǹ cìn Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə mó ne, sə́ pə kɔn ǹ gə́ wárh ń jǐrh wárhgáá mɔ́ yilə, ǹdə Muyiisi gə́ kɛ̃ nyə́ né sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ n byili ní. Rə̀myɛ́ má yə̀ zhə̀n kɔna, rə̀ n'ê byili lyì bí gakó ne bə̀ ǹ wárh." 45Sə bal mɔ́ gə́ zhǐr, ń bwə̀l yò w n ce dɛ̃̌ n byili. Rə̀myɛ́ ce Yezu yà ń kə́ ń wàr ń nə́ ń zwì cɔ w wa, ǹdə́ è gə də̀ shéé ń shèè yé. Ń yà ń ŋwɛ́nɛ́ gɔ sono, lò gə́ tɛ̀nɛ́ mə̀gã̌, sə lyì bí y'à n'ê shí jààsɛ́ gakó w bə̀ twí ń sono.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\