Markɛ 10

1Yezu zhǐr gàà, n vò Zhide tənà y wa, n lyɛ̃ n vò Zhɔrdɛ̃ bwǐ y èpákɛ̀. Lyì nánzhəzhɔ̌ ké bə̀ ń sono, n zɛ̃̀ n kə́ ń nə́ ń cèrhè bè kàrmɔ̀ ǹdə ń gə́ ya n cèrhè bè né gaga mɔ́. 2Farɛzhɛ̃ɛ̃bá jàlà y'à n'ê yǎl bə zhẽ̀ mò. Bə zɛ̃̀ bə yí ń nyí ni, bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Sɔ́má ŋwɛ́nɛ́ bə̀ bal zhɛ̃́ ń kɛ̃ n vùr mò?" 3N zɛ̃̀ n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Muyiisi pɔ ába nyí bə̀ byè?" 4Bə wɔ̀ mɔ̀: "Muyiisi pɔ sɔ́má bə̀ bal wɔ̌ ń kɛ̃ zhɔ̃́ sɛ́bɛ́, n zɛ̃̀ n zhɛ̃̀ ń kɛ̃ n vùr mò." 5N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Wɔ́ á yó-kùùlí rə̀ ce Muyiisi kɛ̃ nyí rí rə̀myɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ n pə ába. 6Sə lũ w kùr-ju yi ní, 'Yi wɛ̀rhɛ́ numbyínsí, bal ǹdə́ kɛ̃.' 7'Rə̀myɛ́ yilə, bal mɔ́ mà n yẽ̌ ń da ǹdə́ ń ná nɛ, n jòm ǹdə́ ń kɛ̃ mɔ́, 8sə bə̀myɛ́ bə̀lyè y ga bá mù dwã nɛ bə jǐrh kɔn rə̀dù.' " Yezu zɛ̃̀ n súlí n wɔ̀ bɛ: "Èta, bə̀ k'ê t'â la lyì bə̀lyè yál yé. Bə̀ mù dwã nɛ bə jǐrh kɔn rə̀dù. 9Kɔn dɛ̀bɛ́ Yi co dwã nɛ, sə numbyíní bə̀ká pɔr rɛ yé." 10Bə̀ gə́ yú kɛ̀lɛ́ wa, ń kwã-lyì bí ké bwə̀rh mò zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ shò-kwã nɛ́. 11N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Bal gə zhɔ̃̀ ǹ kɛ̃ ń vùr mò, ń zɛ̃̀ ń jí ń dõ, wɔ́ fwə́l ǹ nə́ ǹ fwə̌l ǹdə́ mɔ̀bɔ́ ǹ tà-kwã ń jí mú. 12Wɔ́ èta ǹdə́ kɛ̃ myɛ. Ǹ gə shə́r ǹ yẽ̌ ǹ byal nɛ, ń vò ń jí bal dõ, wɔ́ fwə́l ǹ nə́ ǹ fwə̌l ǹdə́ bal mɔ́ ńmyɛ̌ mɔ́." 13Lyì y'à n'ê zə bə̀sɔ́ná námpɔ́lsɛ bə̀ twí Yezu sono, mùnì ga n dwə̀rh bè. Ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə̀ n'ê ji bi búlə́. 14Yezu gə́ nɔ rə̀myɛ́, ń wu zhìlì, n zɛ̃̀ n wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni: "Yẽ̌nə bə̀sɔ́ná bɛ́ nɛ bə bə̀ à sono, s'á bə̀k'á cə̀r bè yé, bə̀ Yi tənà y wɔ́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ nyɛ̌ ǹdə bə̀myɛ́ ta mɔ́ nyǎ. 15Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: lò mɔ̀bɔ́ ǹ gə yə̀ Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ yò shɛ̀nɛ́ ǹdə bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ ta, ǹ tá ǹ la rə̀ tənà y wẽ́ zú gaga yé." 16N zɛ̃̀ n kwə̀ə̀lè bè, n cĩ́ jɛ̃̀ mə̀dù mə̀dù gakó yó, n cĩ́ bwəl bə̀ yó. 17Yezu gə́ du n kwè sɔ́má yá, lò mə̀dù dùr n jòm ń nə̀dwə́nə́ yó ń yé né, n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Yó-cə́bal nántwə̌, byè à mə̌ sá wɛ̀rhɛ́ mùnì a nə nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌?" 18Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Byè yil ǹ nə́ ǹ byẽ̀ nè bə̀ lyì-twə̌? Lò tɛ̀nɛ́ ń wɔ́ lyì-twə̌ ǹdə́ è gə də̀ Yi dúdú yé. 19Ǹ yě nyə́ né gə́ n'ê byili ní. Nə̀ n'ê byili èta: 'Bə̀ká gu lò yé; bə̀ká fwə̌l yé; bə̀ká ŋwɔ̀ yé; bə̀ká gõ̀ kɔma ń ce ǹ dõ nyí ni bùrsì jàà w yé; bə̀ká myìnì ǹ dõ yé; nyám ǹ da ǹdə́ ǹ ná.' " 20Bal mɔ́ wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, à zwẽ nyə́ né nə̀myɛ́ gakó à bə̀swɛ́nɛ́ ga kɔn mé yí zà." 21Yezu zɛ̃̀ n nyǐ mu, n swéné mo. N zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Kɔn rə̀dù rə̀ mwìrì mú: zhəl ń kwè kɔn dɛ̀bɛ́ ǹ zhe mó gakó ń yè, ń pə rə̀ wársɛ́ nə̀mwà nɛ̀, sə́ ká kwɛ̃̀ ń bə̀ ń tó ne, sə́ yẽ̌ bə̀ ǹ m'ǎ nə nə̀cɛ̀ndɛ̀ dɛ̃̌ Arəzana wa." 22Bal mɔ́ gə́ nyɛ̀ɛ̀ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́, ń wu kwẽ ń wẽ́, n zhǐr ń la jè ǹdə́ wu-zhìlù, bə̀ ń yà ń wɔ́ nə̀cɛ̀m-bal nánfɔ̀lɔ̀. 23Yezu zɛ̃̀ n pyìrhí n wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni: "Nə̀cɛ̀nà bɛ́ Yi tənà y wẽ́ zú má yə̀ zwini tã̀!" 24Ń gə́ zɔ̀m èta, ń kwã-lyì bí wun zɛ̃̀. N kə́ n wɔ̀: "À bə̀sɔ́ná, lwarna bə̀ Yi tənà y wẽ́ zú má yə̀ zwini tã̀! 25Yómó gə la gã̀-məshǐm bɔ̀l wẽ́ tó o lyɛ̃ k'â wɔ́ nàná du nə̀cɛ̀m-bal gə la Yi tənà y wẽ́ zú." 26Bə̀ wun ké kwɛrhɛ nə zɛ̃̀. Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê bwə̀rh dwã bə̀ zhe: "È gə wɔ́ èta, wɔ́ mɔ̌ lò ń nə wɔ̌ ń mà n nə ń cìn vwǎrh?" 27Yezu zɛ̃̀ n nyǐ bi n wɔ̀: "Rə̀myɛ́ du numbyínə́ bé jàn, sə rə̀ bə Yi jàn du yé, bə̀ Yi wɔ̌ kɔn gakó." 28Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Nyǐ nə́myɛ̌, nə́ yẽ̌ kɔn gakó ne nə́ tó mó." 29Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: lò mɔ̀bɔ́ ǹ yẽ̌ ǹ kɛ̀lɛ́ y ǹdə́ ǹ da-byǎ, ǹdə́ ǹ nəkwá, ǹdə́ ǹ da ǹdə́ ǹ ná, ǹdə́ ǹ bə̀sɔ́ná ǹdə́ ǹ kálsɛ nɛ àmyɛ́ ǹdə́ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí yilə, 30ǹ m'ǎ k'á nə rə̀myɛ́ gakó twər zɔ̌m èlǎsɛ̃́, lũ w kɔ̀bɔ́ wẽ́. Ǹ m'ǎ nə kǎlsɛ ǹdə́ da-byǎ ǹdə́ nəkwá ǹdə́ ná ǹdə́ bə̀sɔ́ná ǹdə́ kálsɛ. Ń jà ǹ m'ǎ nə nɔ̀nɔ̀ myɛ. Sə ǹ m'ǎ nə nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ lũ w kɔ̀bɔ́ ò bàn mɔ́ wa. 31Byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ nã́yə́ə́ bé mó nánzhəzhɔ̌ má jǐrh nánkwaá, sə byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ nánkwaá bɛ́ mɔ́ nánzhəzhɔ̌ má jǐrh nã́yə́ə́." 32Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí y'à kwè sɔ́má y bə̀ la Zhərəzalɛm. Sə ń yà ń ŋwɛ́nɛ́ bə̀ yé né, sə bə̀ wun y'à n'ê zɛ̃̀ bə̀ m'ê ŋwɛ́nɛ́ ń kwã nɛ́. Ywẽ y'à zhe byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê tó be mó. N zɛ̃̀ n kə́ n zə ń kwã-lyì bí shí ǹdə́ bə̀lyè y n vò kwã, ń nə́ ń byili bi kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ la mɔ wɔ̀rhɔ́. Ń yà ń zhe: 33"Nyǐnə nə́ la Zhərəzalɛm, sə bə̀ má zə Numbyíní Byǐ bə pə Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé ne, bə kə́ ń bùrsì ǹdə́ cu. Bə má pɔ̃ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá ne, 34bə fulsi mu, bə pùrh tə̀tàr ń yó, bə zə dànə̀shàárɛ bə mà mɔ̀, bə zɛ̃̀ bə gu mu. Sə ń mà n bwìrhì ń dwã nə̀tɔ̀ yùwə̀." 35Zebede byǎ bɛ́ Zhakɛ ǹdə́ Zhã zɛ̃̀ bə yí Yezu nyí ní, bə wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, kɔn dɛ̀bɛ́ nə́ lá mɔ́ lwə̌l mó, nə́ r'é yǎl bə̀ ǹ wɛ̀rhɛ́ rɛ ń pə nə́ba." 36N bwə̀rh bè n wɔ̀: "Bə̀kɔ́n á n'á yǎl b'à wɛ̀rhɛ́ a pə ába?" 37Bə wɔ̀ mɔ̀: "Nə́ r'é lwə̀l mó bə̀ ǹ ce nə́ mə̀dù jòm ǹ jə̀jĩ́ ni, mə̀dù jòm ǹ jə̀gwã̀ nɛ̀ ǹ pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ jàà wà." 38N wɔ̀ bɛ: "Á yə̀l kɔn dɛ̌ ná-dwí yil á n'á lwə̀l yé. Á m'ǎ shɛ̀nɛ́ á nwɛ̀nɛ̀ nɔ̀nɔ̀ w kɔ̀bɔ́ àmyɛ́ la nɔ̀nɔ̀ mɔ́? Á m'ǎ shɛ̀nɛ́ á zwẽ nɔ̀nɔ̀ nɛ̃̌-shɔ mɔ́ à la zõ mó?" 39Bə wɔ̀ mɔ̀: "Nə́ m'ǎ shɛ̀nɛ́." N wɔ̀ bɛ: "Zhə̀nà, á m'ǎ nwɛ̀nɛ̀ nɔ̀nɔ̀ w kɔ̀bɔ́ àmyɛ́ la nɔ̀nɔ̀ mɔ́. Á m'ǎ zwẽ nɔ̀nɔ̀ nɛ̃̌-shɔ mɔ́ à la zõ mó. 40Sə è gə wɔ́ à jə̀jĩ́ ni ǹdə́ à jə̀gwã̀ nɛ̀ jǒm mó, è də̀ àmyɛ́ à la rə̀myɛ́ nyí pɔ yé. Jààsɛ́ sə̀myɛ́ ŋwɛ́nɛ́ byɛ̀bɛ́ à Da tɛnɛ sɛ bə̀ yil mó yilə." 41Ń kwã-lyì bí shí y dwã bɛ́ gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, bə̀ lyimə zɛ̃̀ nə̀ n'ê yì ǹdə́ Zhakɛ ǹdə́ Zhã. 42Yezu zɛ̃̀ n byẽ̀ bə̀ gakó n wɔ̀ bɛ: "Á yě bə̀ byɛ̀bɛ́ lyì bí n'ê nyǐ ǹdə tənə̀rh pyǎ ta mɔ́ n'ê jí pyɛ̀lɛ̀ bə̀ lyì bí yó. E jà lyì-fwààlɛ́ myɛ ŋwɛ́nɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ jàn lyì bí ni. 43Sə ámyɛ̌ bə̀k'á wɛ̀rhɛ́ èta yé. Lò mɔ̀bɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́ ń nə́ ń yǎl n yə̀ á gakó lyì-fɔ̀lɔ̀, sə n yə̀ á tùntùnnə̀ n twĩ̀ n pə ába. 44Lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń yǎl n yə̀ á yé né cə́bal, sə n yə̀ á gakó yə-bal. 45Wɔ́ èta ǹdə́ Numbyíní Byǐ myɛ. Ń yə̀ twí mùnì ga lò twĩ̀ n pɔ̃ yé. Ń túwə́, ń la tũ̌ n pə lyì bí ni, sə n pə ń myə̌l lé lyì nánzhəzhɔ̌ zõ yilə." 46Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə yí Zheriko. Bə̀ gə́ tú bə̀ n'ê dwi cɔ w wa, lyì nánzhəzhɔ̌ y'à tó be. E jà lyìlyǒ òdù y'à jě sɔ́má y vɔ̃̀ nɛ̀ ò n'ô lwə̀lə̀. È y'à wɔ́ Time byǐ, ń yíl Bərtime. 47N nyɛ̀ɛ̀ bə̀ wɔ́ Nazarɛtɛ lyì bal Yezu ń bànà, n zɛ̃̀ n ji kùr ń nə́ ń búbwéé ń zhe: "Dəvyidi Byǐ Yezu, dǔr à nɔ̀nɔ̀." 48Lyì-zhǎ bɛ́ zɛ̃̀ bə̀ n'ê ji mu búlə́ bə̀ ń yẽ̌ ń sɔ̀ w nɛ. N kwɛrhɛ n búbwéé dwini shãã ga n wɔ̀: "Dəvyidi Byǐ, dǔr à nɔ̀nɔ̀." 49Yezu swə́rh n zhì, n wɔ̀: "Byẽ̌nə mo n bà." Bə zɛ̃̀ bə byẽ̀ lyìlyǒ w bə wɔ̀: "Kám ǹ wu ń zɛ̃̀. Nyǐ ń nə́ ń byẽ̀ mó." 50O dul ò gɔ̀nɔ̀ w tɛ̃́, o zɛ̃̀ o dùr o bə̀ Yezu sono. 51Yezu bwə̀rh mò n wɔ̀: "Bə̀kɔ́n ǹ nə́ ǹ yǎl b'à wɛ̀rhɛ́ ǹ yilə?" Lyìlyǒ w wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, à n'â lwə̀l mó bə̀ ǹ púr à yírhə́ né." 52Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀: "Zhəl, ǹ gə́ zhí ni mú ce ǹ nɔ ǹ cìnə̀." Ò yírhə́ né já púr, o zhǐr o tó Yezu ni ò la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\