Markɛ 11

1Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí y'à bwəlse Zhərəzalɛm, bə yí Bɛtəfazhɛ ǹdə́ Betəni. Cɛmɛ nɛ́ nə̀myɛ́ ŋwɛ́nɛ́ pyɔ̀ w bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Olyivyə́r pyɔ̀ mɔ́ səta. N zɛ̃̀ n twĩ̀ ń kwã-lyì bí bə̀lyè, n wɔ̀ bɛ: 2"Zhəlnə cɔ w ò ŋwɛ́nɛ́ á yé né mó wə. Á gə tú á n'á zwì ò wẽ́, á m'ǎ nə bə̀nə-bwɛ̀lɛ́ è lyẽ tɛ̃́, lò gwẽ̌ yə̀ kùr è yó cĩ́ gaga yé. Lwə̌rnə y á m'á bà. 3Lò gə bwə̀rh ába bə̀ wɔ́ byè yil á n'á wɛ̀rhɛ́ èta mɔ́, s'á wɔ̀ mɔ̀: 'Cinu zhe è tum. Sə ń mà n ká n càrh y èlǎsɛ̃́-lǎsɛ̃́.' " 4Bə zhǐr bə vò, bə nə bə̀nə-bwɛ̀lɛ́ y è lyẽ pwẽ̀ nè bwə̀rə̀ èdù nyí ni, sɔ́má vɔ̃̀ nɛ̀. Bə lwə̌r yə. 5Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ gàà mɔ́ jàlà bwə̀rh bè bə wɔ̀: "Bə̀kɔ́n á n'á wɛ̀rhɛ́ gàà? Byè yil á n'á lwə̌r bə̀nə-bwɛ̀lɛ́ yá?" 6Bə lyár bɛ ǹdə Yezu gə́ yà ń byili bi ní. Lyì bí zɛ̃̀ bə yẽ̌ be bə zə bə̀nə-bwɛ̀lɛ́ y bə zhǐr. 7Bə zə y bə mé bə̀ Yezu sono, bə lyɛ̀lɛ̀ bə̀ gàndɛ́ è yó, Yezu zɛ̃̀ n jòm. 8Lyì nánzhəzhɔ̌ lyɛ̀lɛ̀ bə̀ gàndɛ́ sɔ́má y yó. Bə̀ jàlà kà cèmé vɔr bə lyɛ̀lɛ̀ nɛ́. 9Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ ń yé né ǹdə́ ń kwã nɛ́ mɔ́ ga zɛ̃̀ bə̀ n'ê bya bə̀ zhe: "Yi nə còrhó! Cinu mà n cĩ́ bwəl mɔ̀bɔ́ ń bàn ń yil lé yil mó yó! 10Ń mà n cĩ́ bwəl nə́ da Dəvyidi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ rə̀ bàn mɔ́ yó! Sə Yi nə còrhó dɛ̃̌ Arəzana wa!" 11Yezu zù Zhərəzalɛm wu w wə, n lyɛ̃ n vò Yi jù wə̀, n nyǐ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wẽ́ mó n kə́kɛ́lɛ́ ò cã̌. Cɛ y gə́ y'à yìì mú ce, ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kwã-lyì bí shí ǹdə́ bə̀lyè y zɛ̃̀ bə du bə vò Betəni. 12È zɛ̃̀ nəkɔkɔ́lɛ́ y Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí gə́ tú bə zhǐr Betəni ní, nɔrh zɛ̃̀ mə̀ zhe mo. 13N nə épyìlú ò ŋwɛ́nɛ́ pyépyé, ò zhe vɔr. Ń yà ń nə́ ń bùl bə̀ dɛ̀ga ń mà n nə byǎ ò yó. Ń gə́ tú n yí, n pwírí ò bə byǎ zhe yé. Wɔ́ vɔr dúdú, b'è y'à də̀ épyìlə́ yi yé. 14N zɛ̃̀ n wɔ̀ épyìlú w ni: "Lò kə́ ń tá ń la ǹ byǐ ń nyú w co gaga yé." Sə ń kwã-lyì bí nyɛ̀ɛ̀. 15Bə̀ gə́ yú Zhərəzalɛm, Yezu zù Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wa, n ji kùr ń nə́ ń jì dɔ̌lna bɛ́ bə̀ y'à n'ê yè wẽ̀ dé mó, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à tú wẽ̀ dé yǒ mó gakó ń ce pwẽ̀ nè. N cìrh wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ sə̀byì-lyə́rnə bé y'à n'ê lyə́r bə̀ sə̀byǎ bɛ́ rə̀ yó mó n làà tɛ̃́, n cìrh byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê yè épwə̌nsé mó myɛ də̀gwésé n làà tɛ̃́. 16Ń yà ń bə shɛ̀ bə̀ lò mə̀dù ga zə zhĩĩ n tó Yi jì y kɔ̀nɔ́ w w n lyɛ̃ yé. 17N zɛ̃̀ ń nə́ ń byili bi ń zhe: "Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: 'Bə̀ má byẽ̀ à jì y bə̀ lyì gakó Yi-co jì.' " N zɛ̃̀ n súlí n wɔ̀ bɛ: "Ámyɛ̌ zɛ̃̀ á zə èmyɛ́ mɔ́ e jǐrh ŋwɔ̀là jàà." 18Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê pyà bə̀ gə́ má tó né bə gu mu. Sə bə̀ y'à kwàl mɔ̀ yé, bə̀ lyì-zhǎ bɛ́ y'à n'ê cèrhé ń kàrmɔ́. 19Də̀dɛ̀nɛ́ yi gə́ tú e yí, ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kwã-lyì bí du cɔ w wa. 20Bə̀ gə́ k'á tó sɔ́má y bə̀ n'ê lyɛ̃ nəkɔkɔ́lɛ́ shãã shãã, bə pwírí épyìlú w Yezu yà ń bwəl n pə w mɔ́ cù ǹdə́ ò nèsé gakó. 21Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n lyǐrh kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ y'à wɛ̀rhɛ́ mɔ́, n zɛ̃̀ n wɔ̀ Yezu ni: "Yó-cə́bal, nyǐ épyìlú w ǹ bwəl ń pə w mɔ́ ò gakó cùwə̀." 22Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Zhínə Yi ni. 23Zhə̀nà à n'á wə̀l ába: lò gə wò pyɔ̀ w kɔ̀bɔ́ èta mɔ́ nɛ: 'Zhǐr gàà ń vò ń tu mwə̃́ y wə,' ń gə yə̀ tə́tɔ̀ná ce ń wẽ́, ń gə nə́ ń zwẽ nyí bə̀ tɛ̀bɛ́ ń zɔ̀m mɔ́ má wɛ̀rhɛ́, ń mà n pwírí rə̀ zhə̀n ga wɛ̀rhɛ́. 24Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce à n'â wə̀l ába: kɔn dɛ̀bɛ́ gakó á gə lwə̀l á Yi-co wẽ́, s'á zwẽ nyí b'ǎ nɔ rɛ, s'á yẽ̌ bə̀ Yi má pə rɛ ába. 25"Á gə zhì dɛ̃̌ á la Yi co, e jà zùùrì ŋwɛ́nɛ́ ámyɛ̌ ǹdə́ lò cəcəl wə, s'á pɔ̃ sǔbri, mùnì ga á Da mɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ Arəzana w mɔ́ pə ámyɛ á dwə́ə́ré sǔbri. (( 26Sə á gə t'á pɛ sǔbri á dwã bɛ́ nɛ, á Da mɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ Arəzana w mɔ́ tá ń la ámyɛ á dwə́ə́ré sǔbri pɔ yé.))" 27Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí ké vò Zhərəzalɛm. Ń gə́ zù Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wẽ́ ń nə́ ń jílə́, Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé, ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé ǹdə́ náncɛsɛ́ zɛ̃̀ bə yí ń nyí ni, 28bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Yẽ̀ ǹ nɔ sɔ́má nɛ́ ǹ mə́ ǹ nə́ ǹ wɛ̀rhɛ́ rə̀myɛ́? Mɔ̌ lò ń pɔ mɔ́ sɔ́má y èmyɛ́?" 29N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "À la ába kɔn rə̀dù sásá bwə̌rh. Á gə lyár nɛ, à má zɛ̃̀ a byili ába à gə́ nɔ sɔ́má y mə̀gã̌ à m'â wɛ̀rhɛ́ rə̀myɛ́. 30Nɛ̃̌-shɔ mɔ́ Zhã yà ń nə́ ń pɛ mɔ́, wɔ́ Yi sõ ń yà ń nɔ sɔ́má nɛ́, ráá numbyínsi sõ? Lyárna nɛ." 31Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê zɔ̀m ǹdə́ dwã bə̀ zhe: "Nə́ gə wò bə̀ wɔ́ Yi sõ Zhã yà ń nɔ sɔ́má nɛ́, ń mà n bwə̀rh nə́ba bə̀ wɔ́ byè yil nə́ nə yə̀ ń zɔ̀mà nɛ́ zwẽ? 32Nə́ gə k'é wò bə̀ wɔ́ numbyínsi sõ ń yà ń nɔ sɔ́má nɛ́ myɛ...?" Bə̀ y'à n'ê dùr lyì bí ywẽ, bə̀ lyì bí gakó y'à n'ê bùl bə̀ Zhã yà ń wɔ́ Yi nyì-zwennə zhə̀n zhə̀nà. 33Bə zɛ̃̀ bə wɔ̀ mɔ̀: "Nə́ yə̀l yé." N wɔ̀ bɛ: "Àmyɛ t'â la ába à gə́ nɔ sɔ́má y mə̀gã̌ à m'â wɛ̀rhɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ byilu yé."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\