Markɛ 12

1Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu ji kùr ń nə́ ń zɔ̀m ǹdə́ lyì bí ǹdə́ səswalsɛ, ń zhe: "Bal mə̀dù ń yà ń zhele cèmé nyɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zə nə̀ byǎ bɛ́ bə̀ m'ê wɛ̀rhɛ́ sɛ̃́ ń cɛ wa. N zɛ̃̀ n báá bɔ́ɔ́ n kə́kɛ́lɛ́ nɛ, n kù gɔ́rɔ́ nɛ́ bə̀ m'ê wɛ̀rhɛ́ sɛ̃́ mɔ́, n lù ku dɛ̃̌ dɛ̃̌ n súlí, lò wɔ̌ ń jòm gàà ń mə́ ń yìlì cèmé né ne. N kwè lyì n cĩ́ nə̀ nyí ni bə̀ n'ê nyǐ nə̀ yò, n zɛ̃̀ n zhǐr n vò sɔ́má kɛ̀bɛ́ è nyɛ. 2"Cèmé né byǎ bɛ́ gə́ tú bə byì yi ní, n zɛ̃̀ n twĩ̀ ń kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀ mə̀dù bə̀ ń zhəl byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê nyǐ cèmé né yò mó sõ, n zwẽ ń cəl lé n bə̀ n pɔ̃. 3Sə bə̀ zɔ mɔ bə mà, bə ká càrh mɔ̀ nánfò. 4N zɛ̃̀ n kə́ n twĩ̀ ń tùntùnnə̀ dõ bə̀ sõ. Bə mà ń yó ne, bə tùrh mò bə súlí. 5N kə́ n twĩ̀ ń dõ bə̀ sõ kə́dò. Bə gu ńmyɛ̌. N twĩ̀ ń tùntùnnə̀ dwã nánzhəzhɔ̌ bə̀ sõ. Bə wɛ̀rhɛ́ bə̀myɛ lwɛlɛ ǹdə nã́yə́ə́ bé ta. Bə mà bə̀ jàlà, bə gu bə̀ jàlà. 6"Lò lò yà ń kə́ ń tɛ̀nɛ́ cɛ y cə́bal mɔ́ sõ e súlí ń byì-sónó w ne yé. N zɛ̃̀ n twĩ̀ byǐ mú ńmyɛ̌ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê nyǐ cèmé né yò mó sõ. Ń yà ń nə́ ń bùl bə̀ dɛ̀ga bə̀ má nyɛ̀ ń byǐ mú. 7Sə bə̀ gə́ nɔ mɔ ń bànà, bə wɔ̀ dwã nɛ: 'Nyǐnə mɔ̀bɔ́ ń la bə̀ n cìní ń da jɛ̃̀-kɔn dɛ́ mɔ́. Bànà nə́ gu mu sə nə́ cìní ń jɛ̃̀-kɔn dɛ́.' 8Bə zɛ̃̀ bə gu mu, bə kwè mò bə dwĩ̀ bɔ́ɔ́ w kwã nɛ́." 9Yezu zɛ̃̀ n zhízhílí n bwə̀rh lyì bí n wɔ̀: "Wɔ́ etər cɛ y cə́bal mɔ́ mà n wɛ̀rhɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê nyǐ ń cèmé né yò w mó né? Ń mà n vò n gu bi, n zɛ̃̀ n cĩ́ lyì dwã ń cɛ y nyí ni. 10Á gwẽ̌ yə̀ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ tɛ̀bɛ́ bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ mó kàrmə̀ nà? Bə̀ kɛ̃ bə wɔ̀: 'Wɔ́ nə́kulu w kɔ̀bɔ́ jì-lùrnə̀ bé y'à vùr bə dwĩ̀ kwã nɛ́ mɔ́, ò jǐrh jì y jàn nə́kulu wə́. 11Rə̀myɛ́ wɔ́ kɔn nánfɔ̀lɔ̀ rə̀ càn nə́myɛ̌ yírh wə, bə̀ wɔ́ Cinu ń wɛ̀rhɛ́ èta.' " 12Zhwifubá yó-cìnə́ bé zɛ̃̀ bə̀ n'ê pyà bə̀ gə́ má tó né sə bə zə mɔ, bə̀ gə́ y'à yě bə̀ wɔ́ bə̀myɛ́ yil ń ju səswalá y èmyɛ́ mɔ́ yilə. Sə lyì-zhǎ bɛ́ ywẽ y'à zhe be. Bə yẽ̌ mo n lyɛ̃. 13Zhwifubá yó-cìnə́ bé zɛ̃̀ bə twĩ̀ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá ǹdə́ Erɔɔdɛ lyì bí jàlà Yezu sono, bə̀ bə̀ zhəl bə bwə̀rh mò zɔ̀mà, mùnì bə ŋwɛ̀nɛ́ bə tó ń cìcì zɔ̀mà nɛ́ dɛnnɛ bə zə mɔ. 14Bə yí bə wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, nə́ yě bə̀ ǹ wɔ́ zhə̀n-cí. Ǹ tá ǹ dùr lò yírh ǹdə́ zhə̀n byilu yé, bə̀ lò lò ywẽ bə mɔ́ zhe yé. Ǹ nə́ ǹ cèrhè Yi sɔ́má y zhə̀n zhə̀nà. Sɔ́má ŋwɛ́nɛ́ bə̀ nə́ pə myə̌l-kwǎndɛ́ Səzaarɛ nɛ, ráá sɔ́má tɛ̀nɛ́? Kɔn wɔ́ nyɔ́ɔ́, ráá kɔn də̀ nyɔ́ɔ́?" 15Sə Yezu yà ń yě bə̀ myìnù mú yò. N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Byè yil á n'á zhẽ̀ nè? Zəna wár-kùlì èdù á bə̀ a nyìwé." 16Bə vùr y bə bé pɔ̃. N zɛ̃̀ n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Èsə̃̌yùlú w ǹdə́ yil lé tɛ̀bɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ è yó mó wɔ́ mɔ̌ nyǎn?" Bə wɔ̀ mɔ̀: "Wɔ́ Səzaarɛ nyǎn." 17N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Pana Səzaarɛ nɛ tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ ń nyǎn dɛ́ mɔ́, s'á pə Yi myɛ nɛ tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ rə̀ nyǎn dɛ́ mɔ́." Bə̀ gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, kɔn jàr bɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́. 18Lyì jàlà y'à ŋwɛ́nɛ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Sadəsənyɛbá, bə̀ t'â zwẽ nyí bə̀ cùùrì má bwìrhì yé. Lyì bí bə̀myɛ́ mɔ́ jàlà zɛ̃̀ bə tú Yezu sõ, bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: 19"Yó-cə́bal, nyə́ né sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́, Muyiisi pɔ nə́ba nyí n wɔ̀: 'Lò gə jú kɛ̃ n zɛ̃̀ n cì n yẽ̌ ń kɛ̃ mɔ́ nɛ, ǹdə́ ń yə̀ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ nɛ ǹdə́ mɔ, sə ń nyɛ̃́ jí ń kɛ̃ mɔ́, n zə mɔ n lù bə̀sɔ́ná mɔ̀bɔ́ ń cù mú yilə.' 20"E jà byǎ bwàlpyɛ̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ bə̀ da nɛ. Bə̀ náncɛ y jí kɛ̃, n cì n yẽ̌ kɛ̃ mɔ́ nɛ ǹdə́ ń yə̀ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ nɛ ǹdə́ mɔ yé. 21Mɔ̀bɔ́ ń pú mu mú zɛ̃̀ n jí kɛ̃ mɔ́, ńmyɛ cì n yẽ̌ kɛ̃ mɔ́ nɛ ǹdə́ ń yə̀ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ nɛ ǹdə́ mɔ yé. Mɔ̀bɔ́ ńmyɛ kə́ n pú ńmyɛ nɛ mɔ́ jí kɛ̃ mɔ́. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀dù yə́. 22Èta èta, bə̀myɛ́ bwàlpyɛ̀ y ga jú kɛ̃ mɔ́, bə cì bə yẽ̌ mo. Mə̀dù ga yə̀ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ nɛ ǹdə́ mɔ yé. Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, kɛ̃ mɔ́ myɛ zɛ̃̀ n cì. 23Sə cùùrí nə gə tú rə̀ bwìrhì, bə̀myɛ́ bwàlpyɛ̀ y ga já jí kɛ̃ mɔ́, wɔ́ mɔ̌ ń mà n cìní mu?" 24Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Á gə́ yə̀l Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ zɔ̀mà nɛ́ kùrə̀, á j'ǎ yə̀l Yi jàn dɛ́ gə́ wɔ́ nɛ́ mɔ́, è də̀ dó á dówə́? 25Cùùrí gə tú rə̀ bwìrhì, bala ǹdə́ kana k'ê t'â la dwã jú yé. Bə̀ má yə̀ ǹdə màlɛ́kabá ta Arəzana wa. 26"È gə wɔ́ cùùrì bùrhù yò w shò-kwã nɛ́ mɔ́, á gwẽ̌ yə̀ Muyiisi sɛ́bɛ́ rɛ́ jàà y kɛ̀bɛ́ è n'ê zɔ̀m sɔ̀lɔ̀ w myǐn mú y'à zhe ò wẽ́ mó zɔ̀mà mɔ́ kàrmə̀ nà? Bə̀ kɛ̃ gàà bə Yi wò Muyiisi ni: 'À wɔ́ Abəraham Yi, ǹdə́ Yəzakɛ Yi, ǹdə́ Zhakɔɔbɛ Yi.' " 27Yezu súlí n wɔ̀: "Yi wɔ́ lyì-nyìrh Yi, rə̀ də̀ lyì-cùùrì Yi yé. Á ŋwɛ́nɛ́ dóó sɔ́má yó námpúm." 28Muyiisi nyə́ né byilnə mə̀dù gə́ nyɛ̀ɛ̀ Yezu ǹdə́ Sadəsənyɛbá gə́ n'ê zɔ̀m ǹdə́ dwã nɛ́, n pwírí Yezu lyár bɛ cɛ̀nɛ̀, ńmyɛ zɛ̃̀ n twẽ̌ n yí Yezu nyí ni, n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Yi nyə́ né wẽ́, wɔ́ tɛ̌ rə̀ du rə̀ dwã bɛ́ gakó?" 29Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Yi nyí rí tɛ̀bɛ́ rə̀ du rə̀ dwã bɛ́ gakó mó n'ê wə̀lə̀: 'Cili Esərayɛl, Cinu nə́ Yi dúdú sá ń wɔ́ Cinu. 30Swéné Cinu ǹ Yi ǹdə́ ǹ wu gakó, ǹdə́ ǹ surhə gakó, ǹdə́ ǹ jàn gakó.' 31Nə̀lyè nyǎn dɛ́ n'ê wə̀lə̀: 'Swéné ǹ dõ ǹdə ǹ cìcì ta.' Nyí dõ tɛ̀nɛ́ rə̀ k'ê du nə̀myɛ́ nə̀lyè y èta mɔ́ yé." 32Muyiisi nyə́ né byilnə mó zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, kɔn càn. Tɛ̀bɛ́ ǹ byili mú wɔ́ zhə̀nà. Cinu dúdú ń wɔ́ Yi, Yi dõ tɛ̀nɛ́ è gə də̀ ńmyɛ̌ dúdú. 33Ǹ gə swéné mo ǹdə́ ǹ wu gakó, ǹdə́ ǹ surhə gakó, ǹdə́ ǹ jàn gakó, ǹ gə só ǹ dõ ǹdə ǹ cìcì ta, rə̀myɛ́ cɔ̃̀ vwə̃̀ né bə̀ n'ê ji nə̀ kɔn gakó myǐn mú, ǹdə́ vwə̃̀ né dwã bɛ́ gakó." 34Lyə́lyɛ́ɛ́rɛ́ tɛ̀bɛ́ ń mə n lyár Yezu mú ce, Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Ǹ bə nyɛ ǹdə́ Yi tənà y yé." Sə rə̀myɛ́ kwã nɛ́, lò lò yà ń kə́ ń kwàl sə n bwə̀rh kaka Yezu ni yé. 35Yezu gə́ yà ń nə́ ń cèrhè kàrmɔ́ Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wẽ́ yi ní, ń wòwə̀: "Byè yil Muyiisi nyə́ né byilnə bé n'ê wə̀l bə̀ Kristə mó wɔ́ Dəvyidi byǐ? 36Dəvyidi cìcì zɔ̀m ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ jàn n wɔ̀: 'Cinu Yi wò à Cinu ni: bə̌ jòm à jə̀jĩ́ ni, kɔn mé yí a ce ń nɔ̀ ǹ zwə̀ bé ǹ nə̀rh kùr wə̀.' 37Etər Kristə mó mà n zɛ̃̀ n tó né n yə̀ Dəvyidi byǐ, Dəvyidi cìcì jà n byẽ̀ mò bə̀ Cinu?" Lyì nánzhəzhɔ̌ y'à n'ê cili Yezu zɔ̀mà nɛ́ ǹdə́ wu-nyɔ̃̀. 38Rə̀myɛ́ yó, ń yà ń nə́ ń wə̀l lyì bí byɛ̀bɛ́ ń yà ń nə́ ń cèrhè bè kàrmɔ́ mɔ́ nɛ: "Dɛ̃̌na á cìnə̀. Á bə̀k'á wɛ̀rhɛ́ ǹdə Muyiisi nyə́ né byilnə bé ta yé. Bə̀ só kàmə̀-zù-èdwààlɛ̀ zú bə mé jíl. Bə̀ só bə̀ lyì bí ce be náàcɛ̀nɛ́ dwã-gùúlí jààsɛ́ wa. 39Bə̀ gə yú dwã-gùúlí jìsí wẽ́, bə̀ só sə bə jòm yé né. Bə̀ gə yú címsi kùjú jàà wà, bə̀ só sə bə jòm lyì-fwààlɛ́ jààsɛ́ wa. 40Bə̀ n'ê kɔkɔlɛ ejə̀nə̀ jɛ̃̀-kɔn gakó bə yẽ̌ be. Bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ Yi-cər nándə̀dwààlɛ̀ mùnì ga lyì bí nyǐ bi ǹdə lyì-twə̌rh ta. Bə̀ má nə còrhò-tum nánfɔ̀lɔ̀ du lyì bí dwã bɛ́." 41Rə̀myɛ́ yó, Yezu zɛ̃̀ ń jě Yi jì y pansɛ́ ló jàà y səta, ń nə́ ń nyǐ lyì bí gə́ n'ê lwé wársɛ́ nɛ́. Byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ nə̀cɛ̀nà bɛ́ mɔ́ nánjə̀jóló y'à n'ê lwé wársɛ nánzhəzhɔ̌ nɛ́. 42Ejə̃̀-kɛ̃ mə̀dù ń wɔ́ zúzúnú cí, ńmyɛ yí n ló wársɛ sə̀lyè né. 43Yezu zɛ̃̀ n byẽ̀ ń kwã-lyì bí n wɔ̀ bɛ: "Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: ejə̃̀-kɛ̃ mɔ́ mɔ̀bɔ́ ń wɔ́ zúzúnú cí èta mɔ́ ló wársɛ́ nɛ́ du lyì bí dwã bɛ́ gakó. 44Lyì bí dwã bɛ́ wɔ́ wársɛ́ shɛ̀bɛ́ bə̀ bə sə̀ tum zhe mó bə̀ ló né, sə ńmyɛ̌ gə́ bə zhe mó, wɔ́ kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ ń yà ń zhe ń la mə n yìlì ń cìn mú gakó ń ló né."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\