Markɛ 13

1Yezu shí Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wẽ́ n du, n yí yé né námpɔ́lɛ́. Ń kwã-lyì bí mə̀dù wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, nyǐ nə́kulə náncɛ̀cɛ̀nà nyɛ̀bɛ́ ma bə̀ mé lù Yi jì yə́, sə́ nyǐ è lùlwìrì rí myɛ gə́ càn nɛ́." 2Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Ǹ nə nə́kulə né nánfwààlɛ́ tɛ̀bɛ́ èta mɔ́? Nə́kulu òdù ga t'â la ò dõ yó mãɔ̃ yé. Bə̀ má wǔr nə̀ gakó bə ló tɛ̃́." 3Yezu zɛ̃̀ n vò Olyivyəəré pyɔ̀ w yó, n jòm tɛ̃́, n zə ń yé n zǎ Yi jì yə́. Rə̀myɛ́ yó, ǹdə́ è y'à wɔ́ Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhakɛ ǹdə́ Zhã ǹdə́ Andərɛ dúdú bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ ń sono gàà. Bə zɛ̃̀ bə wɔ̀ mɔ̀: 4"Byili nə́ba yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀myɛ́ la wɔ̀rhɔ́ mɔ́. Sə́ byili nə́ba myɔrhɔ w kɔ̀bɔ́ ò má byili dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀myɛ́ la wɔ̀rhɔ́ mɔ́." 5Yezu zɛ̃̀ n ji kùr n wɔ̀ bɛ: "Dɛ̃̌na á cìnə̀. Á bə̀k'á yẽ̌ bə jə́jɛ̀rɛ́ ába yé. 6Lyì nánzhəzhɔ̌ má bə̀ ǹdə́ àmyɛ́ yil lé, sə lò gakó mà n wɔ̀ bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌ ń wɔ́ Kristə mó, sə bə̀ má jə́jɛ̀rɛ́ lyì nánzhəzhɔ̌. 7Bə̀ má zɔ̀m jààsɛ̀ shɛ̀bɛ́ sə̀ nyɛ búlə́ yò ǹd'ába. Á b'ǎ nyɛ̀ɛ̀ búlə́ dweme bwə́lbwə́ləə, s'á bə̀k'á dùr ywẽ yé, bə̀ kɔn wɔ́ nyɔ́ɔ́ sə rə̀myɛ́ gakó wɛ̀rhɛ́, sə è gwẽ̌ t'â la lũ zhɔ̌ yál yé. 8Cɛmɛ bá zɛ̃̀ búlə́ ǹdə́ dwã; tənə̀rh má zɛ̃̀ búlə́ ǹdə́ dwã; cɛ y má zhízhǐ jààsɛ̀ nánzhəzhɔ̌ wa; nɔrh má yə̀ nɛ́. È má yə̀ ǹdə kɛ̃ pwǐ yin kùr-ju ta. 9"Sə dɛ̃̌na á cìnə̀. Lyì bí má zə ába bə vò bùrsì jàà wà. Bə̀ bá mà ába dwã-gùúlí jìsí wẽ́. Bə̀ má zə ába bə vò cɛmɛ yó-cìnə́ ǹdə́ pyǎ sono àmyɛ́ yilə. Sə rə̀myɛ́ yi ní, á m'ǎ yə̀ à zhə̀n-cínnə bə̀ yilə. 10Wɔ́ nyɔ́ɔ́ sə bə jɛ̀rɛ̀ bə bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí bə byili lũ w lyì bí gakó ne. 11"Bə̀ gə tú bə zə ába bə̀ la bùrsí jàà wà, s'á bə̀k'á zɛ̃̀ á n'á tɛ́rɛ́ á wẽ́ á m'á pyà kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ á la lyár mɔ́ yé, s'á lyár tɛ̀bɛ́ Yi la á wẽ́ co rə̀myɛ́ yi ní cìcì mú. È də̀ ámyɛ̌ cìcì á la zɔ̌m yé. Wɔ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ è má tó á dɛnnɛ e zɔ̀m. 12Lyì má zə bə̀ da-byǎ bə pə bə gu. Dabá má zə bə̀ cìcì byǎ bə pə bə gu, sə byǎ myɛ má bú ǹdə́ bə̀ dabá bə ce bə gu bi. 13Lyì bí gakó má jí zùùrì ǹd'ába àmyɛ́ yil lé yilə, sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ pyɛ́nɛ́ ń zhì ǹ nà y yó kẽkẽ, ǹ m'ǎ nə vwǎrh." 14Yezu súlí n wɔ̀: "Á m'ǎ nə súsúlú kɔn rə̀ ŋwɛ́nɛ́ rə̀ gə́ y'à bə mə̌ sə rə yə̀ mə̀gã̌. (Mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ kàrmə̀ rɛ̀, sə́ ce jàn nɛ́ ń lwar rə̀ kùrə̀.) Rə̀myɛ́ yi ní, lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ Zhide tənà y wa, sə bə dùr bə vò pyààrɛ́ wa. 15Lò mɔ̀bɔ́ ǹ jě lyarh wa, sə ǹ bə̀ká pyà tɛ̃́ só ń zù jù w ń kwè ǹ wẽ̀ yé. 16Lò mɔ̀bɔ́ ǹ ŋwɛ́nɛ́ gɔ nɛ́ ǹ kɛ́lɛ́ wa, sə ǹ bə̀ká pyà jè zhəl ń kwè ǹ kàmə̀-zwǐ yé. 17"Dwã nɛ́ nə̀myɛ́ wẽ́, zwini bá zə kana byɛ̀bɛ́ bə̀ zhe pǔrh, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê ŋwɛ̀ byǎ mɔ́. 18Lwə̌lnə Yi, mùnì ga wẽ̀ dé rə̀myɛ́ bə̀ká wɛ̀rhɛ́ wàr yi ni yé. 19Dwã nɛ́ nə̀myɛ́ zwini rí má dwini tɛ̀bɛ́ rə̀ yàl nɛ́, Yi gə́ wɛ̀rhɛ́ kɔn gakó lũ w kùr-ju yi ní ga, kɔn mé yí èlǎsɛ̃́ mɔ́. Zwini rí rə̀myɛ́ dwí rí k'ê t'â bàn gaga yé. 20Cinu gə yà ń yə̀ dwã nɛ́ nə̀myɛ́ mɔ́ bɔ̀, lò mə̀dù ga yà ń tá ń la lú yé. Sə ń bɔ̀ nɛ̀, lyì bí byɛ̀bɛ́ ń cír mó yilə. 21"Rə̀myɛ́ yi ní, lò gə wò ába bə̀ nyǐ Kristə mó ŋwɛ́nɛ́ nyɔ̀nɔ̀, ráá jàà dõ wə, s'á bə̀k'á zwẽ nyí yé. 22Lyì má fwĩ́ tɛ̃́ bə̀ n'ê jə́jɛ̀rɛ́ lyì bí, jàlà wɔ̀ bə̀ bə̀ wɔ́ Kristə mó, jàlà wɔ̀ bə̀ bə̀ wɔ́ Yi nyì-zwennə. Bə̀ má wɛ̀rhɛ́ màmyaarhɛ ǹdə́ wò-jààrɛ̀, bə̀ m'ê jə́jɛ̀rɛ́ lyì bí. Kɔn gə wɔ̌ myɛ, sə bə jə́jɛ̀rɛ́ byɛ̀bɛ́ Yi cír mó, 23s'á dɛ̃̀ á cìnə̀. À dámǎ a byili ába kɔn gakó." 24Yezu súlí n wɔ̀: "Dwã nɛ́ nə̀myɛ́ wẽ́, zúzúnú yi rí rə̀myɛ́ gə tú è lyɛ̃, nə̀nyɔ́nɔ́ w pwẽ̀ dé má jé; cànà pwẽ̀ k'ê t'â la nɛ́ yál yé; 25cã̀mə́sɔ̌rh má shí dɛ̃̌ sə ló tɛ̃́. Kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌ yi w mú bá zhízhǐ. 26Sə rə̀myɛ́ yó, bə̀ má nə Numbyíní Byǐ ń ŋwɛ́nɛ́ bə́ban wẽ́ ń bàn ǹdə́ jàn nánfɔ̀lɔ̀, ǹdə́ zùwə́. 27Ń mà n twĩ̀ màlɛ́kabá lũ w cə-yala gakó, kɔn zhí yi-pwírhí e mé yí yi-zùr, bə byẽ̀ lyì bí byɛ̀bɛ́ ń cír mó bə cĩ́ dwã yó. 28"Nyǐnə myɔrhɔ òdù, s'á lwar ò kùrə̀: á gə nɔ épyìlú ò jɛ̀sɛ́ n'ê tò, ò vɔɔrɛ́ n'ê púrhə́, á j'á yě bə̀ shí rí bwəlse. 29Èta myɛ, á gə tú á nɔ ywẽ̀ né nə̀myɛ́ nə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́, s'á lwar bə̀ Numbyíní Byǐ twírí y bwəlse, ń ŋwɛ́nɛ́ bwə̀rə̀ y nyí ni. 30Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: zà zà lũ w lyì bí t'â la lyɔ̃ ǹdə́ rə̀myɛ́ gakó yə̀ wɛ̀rhɛ́ yé. 31Dɛ̃̌ ǹdə́ cɛ y má lyɛ̃, sə àmyɛ́ zɔ̀mà nɛ́ t'â la lyɔ̃ gaga yé. 32"Lò lò yə̀l dɛ̃ rɛ́, ráá yi rí rə̀myɛ́ yé. Arəzana màlɛ́kabá myɛ yə̀l yé. Yi Byǐ mú myɛ cìcì yə̀l yé. Wɔ́ Da mɔ́ dúdú ń yě. 33Zəna á yírhə́, á bə̀k'á dɛ̀ɛ̀ yé, b'ǎ yə̀l dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀myɛ́ bàn mɔ́ yé. 34"Kɔn nyɛ̌ dwã ǹdə kɛ̀lɛ́ cə́bal gə́ ya ń la ń sɔ́má, n zɛ̃̀ n yẽ̌ ń kɛ̀lɛ́ y nɛ n ce ń kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀ bé jɔ̃̀ w ta. N pə lò gakó ń tum, n zɛ̃̀ n pə nyí bwə̀rə̀ y yìlnə̀ mó ne bə̀ ń yìlì bwə̀rə̀ y cɛ̀nɛ̀, sə n zə ń yírhə́. 35Rə̀myɛ́ yilə, zəna á yírhə́, b'ǎ yə̀l dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ kɛ̀lɛ́ y cə́bal mɔ́ mà n ká n bə̀ mɔ́ yé. È gə wɔ́ də̀dɛ̀nɛ́ ń ká ń bànà, ráá cəcɛ̃-swélé ne, ráá cə́-byə-cǐl ne, ráá cə-lár bɔ̀l wà, á yə̀l yé. 36Cenə jàn nɛ́, mùnì ga ń gə ká ń jàr jàr ń túwə́, sə ń bə̀ká n bə̀ n pwírí á dɛ̌ yé. 37Kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ à n'â byili ába mɔ́, wɔ́ lyì bí gakó ne à n'â byili ri: zəna á yírhə́."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\