Markɛ 14

1Búrú w bə̀ yə̀ sã̀-nə̀byẽ̌ ò wẽ́ ce mó címsí bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Pakɛ mɔ́ gə́ tú sə dǎl lyẽ̌ né, Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé y'à n'ê pyà bə̀ gə́ má tó né bə myìnì Yezu bə za, ǹdə́ lò lò yə̀l yé, sə bə gu mu. 2Bə̀ y'à zhe: "È bə̀ká yə̀ címsí yù w nə́ la mɔ zal yé, mùnì ga cɔ w lyì bí bə̀ká zɛ̃̀ búlə́ nə́ yó w yé." 3Yezu yà ń ŋwɛ́nɛ́ Shəmɔ mɔ́ mɔ̀bɔ́ nɔ w y'à zhe mó sõ kɛ̀lɛ́ w Betəni ní. Ń gə́ tú ń la kùjú jú yi ní, kɛ̃ mə̀dù já n zù bə̀ yó ǹdə́ kwǎl-byǐ náàcɛ̀nɛ́, è y'à sú ǹdə́ nwə̃̌ è ye y y'à cɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́, è lwẽ́ dé j'à nyɛ̀. Wɔ́ cǒ òdù bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ náárɛ bə̀ y'à mé wɛ̀rhɛ́ ya. N sǔr kwǎl-byǐ y nyí rí n ló nwə̃̌ y Yezu yó wə. 4Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à jě gàà mɔ́ jàlà lyimə zɛ̃̀ bə̀ n'ê zɔ̀m ǹdə́ dwã bə̀ zhe: "Byè yil ń nə́ ń zhìlì nwə̃̌ y è ye y cɛ̀ èta mɔ́ nánfò? 5Bə̀ y'à wɔ̌ bə̀ yè y kɔn lyɛ̃ dwã zwã̌-àtɔ̀ tum wársɛ, bə mé sɛ̃ nə̀mwà nɛ̀." Sə bə̀ y'à n'ê zɔ̀m kɛ̃ mɔ́ sõ. 6Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Byè yil á n'á zhìlì kɛ̃ mɔ́ wu ni? Yẽ̌nə mo. Dɛ̀bɛ́ ń wɛ̀rhɛ́ à yil mó wɔ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ càn. 7Nyǐnə nə̀mwà má yə̀ nɛ́ ǹd'ába twéé twéé. Á wɔ̌ á wɛ̀rhɛ́ bɛ cɛ̀nɛ̀ ǹdə á gə́ n'á yǎl nɛ́. Sə è gə wɔ́ àmyɛ́, á t'á la nɛ nɔ dɛ̃ gakó yé. 8Kɛ̃ mɔ́ wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ ń wɔ̌, ǹdə́ nwə̃̌ y ń ló à yó mó. Ń dámǎ n tɛnɛ à yala nɛ́ lú-bɔ̀l w co yilə. 9Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: bə̀ gə́ la yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí bwə̌l mə̀gã̌ mə̀gã̌ gakó, bə̀ má byili kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ kɛ̃ mɔ́ wɛ̀rhɛ́ mɔ́ myɛ, bə mé lyǐrh ń yò." 10Rə̀myɛ́ yó, Yezu kwã-lyì bí shí ǹdə́ bə̀lyè y mə̀dù, ń yíl Zhidə Esəkarəyɔtɛ, zhə̀l n wɔ̀ Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ne, bə̀ ń mà n byili bi bə̀ gə́ má tó né bə zə Yezu. 11Bə̀ gə́ cili ń zɔ̀mɛ̀ rɛ́, bə̀ wun yə̀ nyɛ̀n dɛ̃́dɛ̃́, bə zɛ̃̀ bə bwəl mo nyí bə̀ bə̀ má pɔ̃ sə̀byǐ. N zɛ̃̀ n ji kùr ń nə́ ń pyà ń gə́ mà n tó né n myìnì Yezu n pə bə za. 12Búrú w bə̀ yə̀ sã̀-nə̀byẽ̌ ò wẽ́ ce mó címsí dɛ̃ rɛ́ nã́yéé ré, dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê gwi pyì-bwǎlsɛ́ Pakɛ y címsí jú yil mó yùwə̀, Yezu kwã-lyì bí bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Yẽ̀ ǹ nə́ ǹ yǎl bə̀ nə́ zhəl nə́ tɛnɛ Pakɛ y címsí kùjú w ní nə́ pɔ̃́?" 13N zɛ̃̀ n vùr lyì bə̀lyè bə̀ wẽ́ n twĩ̀, n wɔ̀ bɛ: "Zhəlnə cɔ w wa. Á m'ǎ nə bal mə̀dù ń zhĩ nɛ̃̌ kɔ̀lɔ́, s'á tó ń kùrə̀. 14Kɛ̀lɛ́ y kɛ̀bɛ́ ń la è wẽ́ zú mú, s'á wɔ̀ è cə́bal mɔ́ nɛ: 'Nə́ yó-cə́bal mɔ́ wò bə̀ nə́ bwə̌rh mó bə̀ wɔ́ yẽ̀ jì y ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kwã-lyì bí la Pakɛ y címsí ní jú mú ŋwɛ́nɛ́?' 15S'á yẽ̌ bə̀ ń mà n byili ába dɛ̃̌-yó jì nánfwɛ̀lɛ̀. Kɔn dɛ̀bɛ́ gakó á zhe rə̀ tum kùjú w tɔnɔ yil mó ŋwɛ́nɛ́ è wẽ́. Wɔ́ gàà á m'ǎ tɛnɛ címsí kùjú w ní á pə nə́ba." 16Bə zhǐr bə vò cɔ w wa, bə nə kɔn gakó ǹdə Yezu gə́ byili bi ní, bə tɛnɛ Pakɛ y címsí kùjú wə́. 17Də̀dɛ̀nɛ́ y yi gə́ yúwə́, ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kwã-lyì bí shí ǹdə́ bə̀lyè y zɛ̃̀ bə vò. 18Bə̀ gə́ tú bə̀ n'ê jí kùjú w yi ní, ń wò bè: "Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: ámyɛ̌ mə̀dù la nɛ myìnù n pə bə za. E jà wɔ́ mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń tó ne ń jí mú." 19Bə̀ gakó wun zhìlì kókó, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê bwə̀rh mò mə̀dù mə̀dù bə̀ zhe: "È wírí è də̀ àmyɛ́ myɛ̌ yé?" 20N wɔ̀ bɛ: "Wɔ́ ámyɛ̌ shí ǹdə́ bə̀lyè y mə̀dù, mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń tó ne ń ce ń jɛ̃̀ y nə̀zhĩ̌ y wẽ́ mó. 21Zhə̀nà, Numbyíní Byǐ nə́ ń zhǐr ǹdə Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ gə́ n'ê byili ní ń shò-kwã nɛ́. Sə zwini má zə lò mó mɔ̀bɔ́ ń la mɔ myìnù n pə bə zə mɔ́! Bə̀ gə y'à yə̀ lò mó ńmyɛ̌ mɔ́ lùl y'à cɔ̃̀." 22Bə̀ gə́ tú bə̀ n'ê jí kùjú w yi ní, Yezu kwè búrú n ce Yi nə̀báná, n kə́ w dwã wa, n pə ń kwã-lyì bí ni n wɔ̀: "Zwẽnə. Tɛ̀bɛ́ wɔ́ àmyɛ́ yala." 23N zɛ̃̀ n kwè kǎ-zɔ̌m ǹdə́ sɛ̃́ mə̀ wẽ́, n ce Yi nə̀báná, n pə bə̀ gakó ne bə nyɔ̀. 24N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Mɔ̀bɔ́ wɔ́ àmyɛ́ jal, sə mə̀ n'ê byili bə̀ Yi dɔbrɛ́ wɔ́ zhə̀nà. Jal mɔ́ mə̀myɛ́ la tɛ̃́ ló lyì nánzhəzhɔ̌ yilə. 25Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: à k'â t'â la sɛ̃́-cǒ byǎ nɛ̃̌ nyɔ́ gaga yé, kɔn mé yí dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ à má ká nyɔ̀ mə̀ dõ nándùl Yi tənà y wẽ́ mó." 26Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, bə nún bə cèrhé Yi, bə zɛ̃̀ bə shə́r bə vò Olyivyəəré pyɔ̀ w yó. 27Yezu wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni: "Á gakó m'ǎ dùr á yẽ̌ ne. Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: 'À má gu vwã̌-ènɔ̀n mɔ́, sə ń pyììsí má làà dwã nɛ.' " 28Yezu súlí n wɔ̀: "Sə à gə tú à bwìrhì, à má tó yé a vò a dɛ̃̀ ába Gəlile né." 29Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Bá bə̀ gakó gə la dǔr bə yẽ̌ mó myɛ, àmyɛ́ t'â la dǔr yé." 30Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Zhə̀nà, à n'â wə̀l mó: zà cəcɛ̃ y cìcì, cə́-bya m'à la mé kúrh twər rə̀lyè, ǹdə́ ǹ wò twər rə̀tɔ̀ bə̀ ǹ yə̀l à pár yé." 31Pyɛɛrɛ kwɛrhɛ n mà nyə̀-pɔ̌ dwini shãã ga n wɔ̀: "Bá à gə má tó mó a cì myɛ, à t'â la wál b'à yə̀l ǹ pár gaga yé." Ń tó-dwã bɛ́ gakó myɛ wɔ̀ èta. 32Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə vò jàà èdù wẽ́, bə̀ n'ê byẽ̀ jàà y èmyɛ́ bə̀ Zhətəsəməni. N wɔ̀ bɛ: "Jǒmnə nyɔ̀nɔ̀, à la vò a ce Yi." 33N zə Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhakɛ ǹdə́ Zhã n mə n zhǐr. Ywẽ zɛ̃̀ rə̀ zhe mo. Ń wu ji kùr ò n'ô zɛ̃̀ dɛ̃́dɛ̃́, 34n zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Wu-zhìlù nánfɔ̀lɔ̀ zhe ne, à n'â yǎl a cì. Mɛ̃na nyɔ̀nɔ̀, s'á zə á yírhə́." 35N twẽ̌ n vò yé né námpɔ́lɛ́, n tu tɛ̃́, ń nə́ ń lwə̀l Yi mùnì ga, ǹdə́ kɔn gə wɔ̌, sə nɔ̀nɔ̀ w kɔ̀bɔ́ bə̀ká zə mɔ yé. 36Ń yà ń nə́ ń wə̀lə̀: "À Da, ǹ wɔ̌ kɔn gakó. Ce nɔ̀nɔ̀ w kɔ̀bɔ́ vò kwã nɛ́, ò bə̀ká yí ni yé. Sə zhə̀n zhə̀nà, è bə̀ká yə̀ ǹdə àmyɛ́ gə́ n'â yǎl nɛ́ yé. È yál ǹdə ǹmyɛ́ gə́ nə́ ǹ yǎl nɛ́." 37N zɛ̃̀ n kwɛ̃̀ n vò ń kwã-lyì bí bə̀tɔ̀ y sõ, n pwírí bə̀ dɛ̌. N wɔ̀ Pyɛɛrɛ nɛ: "Shəmɔ, ǹ dɛ̌? Ǹ yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ ń zə ǹ yírhə́ námpɔ́lɛ́ myɛ cìcì? 38Zana á yírhə́, s'á lwə̀l Yi, mùnì Shətana bə̀ká ŋwɛ̀nɛ́ e swèlè ába yé. Numbyíní wu w n'ô yàlá, sə è yala nɛ́ jàn dɛ́ yə̀ yí yé." 39N kə́ n vò, n lwə̀l Yi ǹdə ń gə́ yà ń zɔ̀m nɛ́. 40N kə́ n kwɛ̃̀ n vò n pwírí ń kwã-lyì bí dɛ̌. Jan dɛ́ y'à zù bì dɛ̃́dɛ̃́. Bə zɛ̃̀ bə̀ yə̀l bə̀ gə́ má lyár mɔ nɛ́ yé. 41N kə́ n vò. Ń gə́ ká n bə̀ ń twər rə̀tɔ̀ nyǎn dɛ́ yó, n wɔ̀ bɛ: "Á gwẽ̌ dɛ̌, á n'á shìrhə́? Kɔn mǎ. Kɔn yú èlǎsɛ̃́. Bə̀ la Numbyíní Byǐ zal bə pə lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ t'â zwẽ Yi nyə́ né ne. 42Zɛ̃̀nà dɛ̃̌ nə́ vò. Nyǐ mɔ̀bɔ́ ń la nɛ myìnù mú bwəlse." 43Yezu gə́ yà ń gwẽ̌ nə́ ń zɔ̀m yi ní, ń kwã-lyì bí shí ǹdə́ bə̀lyè y mə̀dù já n du, mɔ̀bɔ́ ń yíl Zhidə mó, ńmyɛ̌ ǹdə́ lyì nánjə̀jóló bə̀ y'à zɔ shìmì, bə pyɛ̀lɛ́ màngwə̌rh bə̀ m'ê bàn Yezu ni. Wɔ́ Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé, ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé, ǹdə́ náncɛsɛ́ bə̀ y'à twĩ̀ bì. 44Myìnù cə́bal mɔ́ yà ń zɔ̀m n cĩ́ ǹdə́ bɛ n wɔ̀: "Mɔ̀bɔ́ à la yí a kwə̀ə̀lè mó, wɔ́ ńmyɛ̌. Á gə zɔ mɔ, s'á yìlì mù cɛ̀nɛ̀, ń bə̀ká n vwǎrh yé." 45N já n yí Yezu nyí ni n wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal." N zɛ̃̀ n kwə̀ə̀lè mò. 46Lyì-zhǎ bɛ́ já yí bə zə Yezu. 47Byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ gàà mɔ́ mə̀dù já n fwə̌rh shù, n za vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀ mə̀dù zhɛ̃̌ n pyir. 48Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Á zɔ shìmì ǹdə́ màngwə̌rh á m'á bàn nɛ̀ zal ǹdə ŋwɔ̀l-bal ta? 49E jà dɛ̃ gakó, à y'à tó ába à ŋwɛ́nɛ́ Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wa, à n'â cèrhè kàrmɔ̀, sə á yə̀ nɛ zal yé. Kɔn mə̌ sə rə tó èta, mùnì kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ mó pyìrh." 50Rə̀myɛ́ yó, ń kwã-lyì bí gakó dùr bə yẽ̌ mo. 51Ébɔ́-dǎl mə̀dù yà ń pú ń kùrə̀. Ń yà ń dul gàmə̀-lyɔ̀nɔ̀ dúdú. Bə̀ la mɔ zal, 52n vwǎrh n dùr nánlwè n yẽ̌ gàmə̀-lyɔ̀nɔ̀ w nɛ. 53Bə zə Yezu bə vò Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y sono. Vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó ǹdə́ náncɛsɛ́ ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé bà, bə jòm dwã yó. 54Bə̀ gə́ y'à zɔ mɔ bə̀ la gàà yi ní, Pyɛɛrɛ yà ń ŋwɛ́nɛ́ kwã nɛ́ kwã nɛ́, n mə n tó n yí n zù vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y sõ kɛ̀lɛ́ wa, n tó Yi jì y yìlnə̀ bé ne ń jě tɛ̃́ ń nə́ ń ywə̀l myǐn. 55Vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ bùr-kárna bɛ́ gùlú w lyì bí gakó y'à n'ê pyà yò bə̀ la Yezu yó w cṹ, mùnì bə gu mu, sə bə̀ yə̀ nɛ yé. 56Lyì nánzhəzhɔ̌ y'à n'ê gòm kɔma bə̀ ce ń nyí ni, sə bə̀ zɔ̀mà nɛ́ y'à t'â tó dwã yé. 57Rə̀myɛ́ yó, bə̀ jàlà zɛ̃̀ bə gõ̀ kɔma bə̀ n'ê yǎl bə cĩ́ yò ń yó wə, bə wɔ̀: 58"Nə́ nyɛ̀ɛ̀ ń nyú wə. Ń wò bə̀ ń mà n wǔr Yi jì y kɛ̀bɛ́ numbyínə́ lù mú, sə dwã nə̀tɔ̀ wẽ́, ń mà n ká n lù è dõ, kɛ̀bɛ́ numbyínə́ jɛ̀rh yə̀ lwì mú." 59Sə ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, bə̀ zɔ̀mà nɛ́ y'à t'â tó dwã yé. 60Rə̀myɛ́ yó, Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y zɛ̃̀ n zhì dɛ̃̌ bə̀ gakó yé né, n bwə̀rh Yezu n wɔ̀: "Ǹ tá ǹ lyár bə̀ kaka? Bə̀kɔ́n yil lyì bí byɛ̀bɛ́ n'ê ce yò ǹ nyí ni?" 61Sə Yezu shĩ̌ ń nyí, ń yə̀ lyár bə̀ kaka yé. Vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y kə́ n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Ǹmyɛ́ ǹ wɔ́ Kristə, Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ mə̌ ǹdə́ còrhó mó Byǐ mú?" 62Yezu wɔ̀: "Wɔ́ àmyɛ́, sə á m'ǎ nə Numbyíní Byǐ ń jě Yi jàn cə́bal mɔ́ jə̀jĩ́ ni. Á m'ǎ nə mɔ myɛ ń wɔ bə́ban wẽ́ ń bànà." 63Vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y lyim zɛ̃̀, n kǎr ń gàndɛ́ n wɔ̀ bùrsí gùlú w lyì bí ni: "Nə́ k'é bə zhə̀n-cìnə́ tum zhe kə́dò yé. 64Á cìcì nyɛ̀ɛ̀ ń gə́ tùrh Yi ní. Bə̀kɔ́n á n'á bùlə̀?" Bə̀ gakó tó dwã bə̀ wɔ̀ bə̀ ń mə̌ dwã ǹdə́ gu. 65Bə̀ jàlà y'à n'ê pùrh tə̀tàr ń yó, bə̀ n'ê pyi ń yé y ne bə̀ mà mɔ̀ ǹdə́ jə̀-gúlə́, bə̀ zhe: "Lwar lò mɔ̌ ná-yil ń mà mɔ́!" Yi jì y yìlnə̀ bé myɛ y'à n'ê mà mɔ̀ jə̀-sə̌rh. 66Bə̀ gə́ y'à n'ê bwə̀rh Yezu yi ní, ǹdə́ Pyɛɛrɛ yà ń ŋwɛ́nɛ́ kɛ̀lɛ́ y wu w wẽ́. Kɛ̃-byǐ èdù è wɔ́ Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y tùntùnnə̀, èmyɛ́ mɔ́ zɛ̃̀ e yí, 67e nə Pyɛɛrɛ ń jě tɛ̃́ ń nə́ ń ywə̀l myǐn, e nyǐ mu shɛ́shɛ́, e wɔ̀ mɔ̀: "Ǹmyɛ yà ǹ nə́ ǹ tó Nazarɛtɛ lyì bal Yezu mú ni." 68Pyɛɛrɛ mà nyə̀-pɔ̌ n wɔ̀: "Àmyɛ́ gaga mɔ́ búl à yə̀l tɛ̀bɛ́ ǹ nə́ ǹ zɔ̀m mɔ́ kùr yé." N zɛ̃̀ n vò bwə̀r-zɔ́nɔ́ w wa. ((Rə̀myɛ́ yó, cə́-bya kúrh.)) 69Kɛ̃-byǐ y ké nə mɔ, e zɛ̃̀ e wɔ̀ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à zhǐ gàà mɔ́ nɛ: "Mɔ̀bɔ́ èta mɔ́ wɔ́ Yezu mú kwã-lò." 70Pyɛɛrɛ kə́ n mà nyə̀-pɔ̌. Kɔn yə̀ námpɔ́lɛ́ rə̀myɛ́ kwã nɛ́, byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à zhǐ gàà mɔ́ myɛ wɔ̀ mɔ̀: "Ǹ wɔ́ Gəlile lò zhə̀n zhə̀nà. Sə rə̀myɛ́ n'ê byili bə̀ ǹmyɛ wɔ́ Yezu mú kwã-lò." 71Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ ń nə́ ń mà nyə̀-pɔ̌ ń mə́ ń dùl Yi ń zhe: "À yə̀l bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ á n'á zɔ̀m ń yò w mó pár yé." 72Rə̀myɛ́ yi ní cìcì, cə́-bya kúrh twər rə̀lyè nyǎn dɛ́. Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n lyǐrh bə̀ Yezu yà ń wò mò: "Cə́-bya m'à la mé kúrh twər rə̀lyè, ǹdə́ ǹ wò twər rə̀tɔ̀ bə̀ ǹ yə̀l à pár yé." N zɛ̃̀ ń nə́ ń kúrhə́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\