Markɛ 15

1Cɛ y gə́ tú e lá, Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé, ǹdə́ náncɛsɛ́, ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé, ǹdə́ bùr-kárna bɛ́ dwã bɛ́ gakó jòm dwã yó, bə ce bə zə Yezu bə lyẽ, bə zə mɔ bə vò e pə Pyəlatɛ nɛ. 2Pyəlatɛ bwə̀rh mò n wɔ̀: "Wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ wɔ́ Zhwifubá pyɔ̌ mɔ́?" Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Wɔ́ èta, ǹdə ǹ gə́ wò né." 3Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé zɛ̃̀ bə̀ n'ê ce cə̀rh nánzhəzhɔ̌ ń nyí ni. 4Pyəlatɛ kə́ n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Ǹ tá ǹ lyár bə̀ kaka? Ǹ bə cèsé shɛ̀bɛ́ gakó bə̀ n'ê ce ǹ nyí ni mú nyɛ̌ nà?" 5Sə Yezu kə́ ń yə̀ lyár bə̀ kaka yé. Rə̀myɛ́ jàr Pyəlatɛ dɛ̃́dɛ̃́. 6Pakɛ címsi gakó, Pyəlatɛ ya n vùr byə̀nə́-jì lò mə̀dù, mɔ̀bɔ́ lyì bí lwə̀l mó. 7E jà rə̀myɛ́ yi ní, ǹdə́ lò mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ byə̀nə́-jù w ń yíl Barabaasɛ. Ńmyɛ̌ ǹdə́ ń tó-dwã y'à ce zɔ̀mà jòm cɔ w wa, sə bə̀ y'à gu lò. 8Lyì-zhǎ bɛ́ yí Pyəlatɛ nyí ni, bə lwə̀l mò bə̀ ń wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ byin byin gakó mó. 9Pyəlatɛ wɔ̀ bɛ: "Á n'á yǎl b'à dwĩ̀ Zhwifubá pyɔ̌ mɔ́ nɛ?" 10Ń yà ń yě bə̀ wɔ́ bwɛ̃̌-dǔr è ce Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé zə Yezu bə bə̀ ń sono. 11Bə cìrh lyì-zhǎ bɛ́ bə ce né bə̀ bə̀ lwə̌l Pyəlatɛ nɛ bə̀ ń vǔr Barabaasɛ. 12Pyəlatɛ kə́ n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Sə mɔ̀bɔ́ á n'á byẽ̀ bə̀ Zhwifubá pyɔ̌ mɔ́, à wɛ̀rhɛ́ mɔ etəra?" 13Bə kwɛrhɛ bə búbwéé bə wɔ̀: "Ce bə pəpa mɔ də̀-jɔrhɔ́ yó!" 14Pyəlatɛ kə́ n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Bə̀kɔ́n lwɛlɛ ń wɛ̀rhɛ́?" Bə zɛ̃̀ bə búbwéé dɛ̃̌ dɛ̃̌ bə wɔ̀: "Ce bə pəpa mɔ də̀-jɔrhɔ́ yó!" 15Pyəlatɛ gə́ yà ń nə́ ń yǎl n swẽ́ lyì-zhǎ bɛ́ wun ni mú ce, n vùr Barabaasɛ, ǹdə bə̀ gə́ lwə̀l mò né, n ce bə mà Yezu ǹdə́ dànə̀shàárɛ, n zɛ̃̀ n pə nyí bə̀ bə̀ zhəl bə pəpa mɔ də̀-jɔrhɔ́ yó. 16Shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ zɛ̃̀ sə zə Yezu sə zù cɔ w cə́bal mɔ́ kɛ̀lɛ́ y wu w wẽ́, sə byẽ̀ sə̀ gùlú w lyì bí púlə́púlə́ bə bə̀ dwã yó. 17Bə zù mù kàmə̀-zù-èdɔ̀lɔ̀ nánshɔ̃̀, bə jéé sɔr ǹdə pyɛ̀lɛ̀ yə́-pú ta bə pú ń yó wə, 18bə zɛ̃̀ bə̀ zhe: "Nə́ r'é ce mó Zhwifubá pyɔ̌!" 19Bə zə eshɔ̀ bə mà mɔ̀, bə pùrh tə̀tàr ń yó, bə̀ n'ê jòm bə̀ nə̀dwə́nə́ yó, bə̀ m'ê wùlì ń yé né. 20Bə̀ gə́ fulsi mu èta bə zhɛ̀, bə vùr kàmə̀-zù-shɔ̃̀ w bə̀ y'à mé zù mù mú, bə ká zù mù ń gàndɛ́, bə zɛ̃̀ bə zə mɔ bə du sə̀ la vò bə pəpa də̀-jɔrhɔ́ yó. 21Shərɛnɛ lyì bal mə̀dù ń yíl Shəmɔ ń yà ń shí gɔ, n kwè sɔ́má y èmyɛ́. Wɔ́ ńmyɛ̌ ń lùl Alɛsãdərɛ ǹdə́ Orofyiisi. Bə̀ nyɛ́ɛ́ mɔ jàn n zhĩ Yezu də̀-jɔrhɔ́ wá. 22Bə zə Yezu bə vò jàà èdù bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ "Gɔləgɔta", rə̀ kùr wɔ́: "Yó-kóló jàà". 23Bə zə cə́m bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ myííri bə gùlí sɛ̃́ nɛ bə̀ n'ê pɛ mɔ bə̀ ń zwẽ n nyɔ̀, sə ń yə̀ mɔ zwẽ yé. 24Bə zɛ̃̀ bə pəpa mɔ də̀-jɔrhɔ́ w yó, bə kwè ń gàndɛ́ bə tə́ tántɛ́ɛ́ mùnì ga bə lwar lò gakó gə́ mà n jí ní. 25È y'à wɔ́ nəkɔkɔ́lɛ́ ǹdə́ yi rí tú dɛ̃̌. 26Bə̀ y'à kɛ̃ bwèlè yó bə wɔ̀: "Zhwifubá pyɔ̌", bə fwar bwèlè y də̀-jɔrhɔ́ w nɛ, bə mé byili ń cu mú kùrə̀. 27Bə̀ y'à súlí bə pəpa vwǎrhna bə̀lyè də̀-jaárhɛ dwã yó Yezu yala nɛ, mə̀dù ń jə̀jĩ́ ni, mə̀dù ń jə̀gwã̀ nɛ̀. (( 28Èta, kɔn dɛ̀bɛ́ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ byili mú pyìrh. Bə̀ kɛ̃ rə̀ wẽ́ bə wɔ̀: "Bə̀ wɛ̀rhɛ́ mɔ ǹdə lyì-bəlwɛ̀lɛ́ ta.")) 29Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê tó gàà bə̀ lyɛ̃ mɔ́ y'à n'ê zhízhí bə̀ ywẽ́, bə̀ n'ê tùrh mò bə̀ zhe: "Hǎyà, ǹmyɛ́ mɔ̀bɔ́ ǹ yà ǹ nə́ ǹ yǎl ń wǔr Yi jì y ń ká lù y dwã nə̀tɔ̀ wẽ́ mó, 30zwẽ ǹ cìnə̀, ń só də̀-jɔrhɔ́ w yó nə́ nyì!" 31Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé myɛ y'à n'ê mɔ̀n mɔ̀. Bə̀ n'ê zɔ̀m ǹdə́ dwã bə̀ zhe: "Ń zwẽ lyì dwã, n jà ń wàr sə n zwẽ ń cìn yé. 32Bə̀ Kristə mó, Esərayɛl lyì pyɔ̌ mɔ́, só tɛ̃́ də̀-jɔrhɔ́ w yó èlǎsɛ̃́ nə́ nyì! Nə́ gə nɔ mɔ ń só tɛ̃́, nə́ m'ǎ zwẽ nyí." Byɛ̀bɛ́ bə̀ pəpa də̀-jaárhɛ́ yó ń yala nɛ mɔ́ myɛ y'à n'ê tùrh mò. 33Yi rí gə́ tú e yí yə́-pɛ̀lɛ́ ecəl wə, cɛ y gakó já zhìzhì e jǐrh námbyṹ, kɔn mé yí yi-kár nɛ. 34Rə̀myɛ́ yi ní, Yezu bya dɛ̃̌ dɛ̃̌, n wɔ̀: "Eloyi, Eloyi, lama sabakətanɛ?" Rə̀ kùr wɔ́: "À Yi, à Yi, byè yil ǹ yẽ̌ ne?" 35Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à zhǐ gàà mɔ́ jàlà gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, bə wɔ̀: "Nyǐnə ń nə́ ń byẽ̀ Elyi!" 36Mə̀dù zɛ̃̀ n dùr n kwè ku ǹdə kàmə̀-jùrhú ta n mɔ́rh sɛ̃́ kárɛ́ wa, n cìì eshɔ̀ nɛ̀, ń nə́ ń pɛ mɔ bə̀ ń nywɛ́, n zɛ̃̀ n wɔ̀: "Yẽ̌nə mo! Nə́ m'ǎ nyǐ ǹdə́ Elyi gə mà n bə̀ n só mo tɛ̃́ də̀-jɔrhɔ́ w yó!" 37Yezu bya dɛ̃̌ dɛ̃̌, n já n cì. 38Gɔ̀nɔ̀ w ò y'à bɔ̀n Yi jì y dwã w mɔ́ já zhì dɛ̃̌ o kǎr o zhí tɛ̃́. 39Shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ zɔ̌m yó-cə́bal mɔ́ yà ń zhǐ Yezu yé né. Ń gə́ nɔ ń gə́ cù ní mú, n wɔ̀: "Bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ yà ń wɔ́ Yi Byǐ zhə̀nà." 40Kana jàlà myɛ y'à ŋwɛ́nɛ́ gàà, bə̀ y'à zhǐ kwã nɛ́ bə̀ n'ê nyǐ. Sə Magədala lyì bə̀kɔ́ Marɛ, ǹdə́ Zhakɛ mɔ́ námpɔ́lɛ́ y ǹdə́ Zhoze ná Marɛ, ǹdə́ Saləmɛ ga y'à ŋwɛ́nɛ́ kana bɛ́ bə̀myɛ́ mɔ́ wẽ́. 41Bə̀ y'à n'ê tó Yezu ni Gəlile né, sə bə̀ y'à n'ê sɛ̃ mɔ. Kana dwã nánzhəzhɔ̌ myɛ y'à ŋwɛ́nɛ́ gàà, bə̀ y'à tó Yezu ni bə bə̀ Zhərəzalɛm. 42Dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê tɛnɛ shìrhə́ y dɛ̃ rɛ́, rə̀ y'à dǎl bə̀ nəkɔl mɔ́, də̀dɛ̀nɛ́ y gə́ tú e yí, 43Arəmatɛ lyì bal mə̀dù bà, ń yíl Zhozefu. Ń yà ń wɔ́ lyì-fɔ̀lɔ̀ bùr-kárna bɛ́ gùlú w wẽ́; ńmyɛ yà ń nə́ ń dɛ̃̀ Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ twírí yə́. N zɛ̃̀ n kə̃̀ ń wu n vò Pyəlatɛ sõ, n lwə̀l mò Yezu ń la kǒ n vò n ce. 44Pyəlatɛ gə́ nyɛ̀ɛ̀ bə̀ Yezu cù làlà èta mɔ́, kɔn jàr mɔ̀. N zɛ̃̀ n byẽ̀ shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ zɔ̌m yó-cə́bal mɔ́, ń la bwə̀rh mò n nyǐ Yezu gə́ cù mú dɛnɛ nà? 45Shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ yó-cə́bal mɔ́ gə́ byili mu, n zɛ̃̀ n wɔ̀ Zhozefu ni bə̀ bə̀ má pɔ̃ Yezu. 46Zhozefu yè gɔ̀nɔ̀, n swàr Yezu də̀-jɔrhɔ́ w yó, n zə gɔ̀nɔ̀ w n pyípyílí mu, n zɛ̃̀ n kwè mò n vò n ce lú-bɔ̀l wà. Bə̀ y'à kù lú-bɔ̀l mɔ́ mə̀myɛ́ pyɔ̀ wà. N zɛ̃̀ n byíbyílí nə́kulu nánfɔ̀lɔ̀ n mə n pyi bɔ̀l mɔ́ nyí ni. 47Magədala lyì bə̀kɔ́ Marɛ ǹdə́ Zhoze ná Marɛ y'à n'ê nyǐ bə̀ gə́ n'ê cĩ́ mu mə̀gã̌.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\