Markɛ 2

1Dwã màngɛlɛ́ rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu ká n bə̀ Kapɛrnaɔm. Lyì bí lwar bə̀ ń ŋwɛ́nɛ́ kɛ̀lɛ́ wa, 2bə zɛ̃̀ bə bə̀ nánzhəzhɔ̌ bə sú jì yə́, bə dàl bə̀ zhǐ pwẽ̀ nè. Bwə̌l y'à k'ê tɛ̀nɛ́ tútwí-ènyí rí ni yé. N zɛ̃̀ ń nə́ ń byili bi Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́. 3Rə̀myɛ́ yó, lyì jàlà y'à zɔ bal mə̀dù ń wɔ́ gwànà bə̀ m'ê bàn ń sõ. Wɔ́ lyì bə̀na bə̀ y'à zhĩ mu. 4Lyì-zhǎ bɛ́ ce bə̀ y'à wàr bə̀ la zə mɔ bə yí Yezu yé né yé. Bə zɛ̃̀ bə sǔr bɔ̀l lyarh rɛ́ wa, bə tó gàà bə só mo tɛ̃́ Yezu gə́ zhǐ mə̀gã̌ mɔ́ ǹdə́ ń pyònò w ga. 5Yezu gə́ pwírí bə̀ zhí mu, n zɛ̃̀ n wɔ̀ gwànà y nɛ: "À byǐ, ǹ nɔ ǹ yə̀-bəlwàálɛ́ sǔbri." 6Muyiisi nyə́ né byilnə bé byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à jě gàà mɔ́ zɛ̃̀ bə̀ n'ê bùl bə̀ wẽ́ bə̀ zhe: 7"Byè yil bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ nə́ ń zɔ̀m èta, ń nə́ ń tùrh Yi. Lò wɔ̌ ń pɛ yə̀-bəlwàálɛ sǔbri, ǹdə́ è gə də̀ Yi dúdú?" 8Yezu lwar bə̀ wun bùlə̀ né ń wẽ́, n zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Byè yil á n'á bùl èta á wẽ́? 9À gə wò gwànà y nɛ b'è nɔ è yə̀-bəlwàálɛ́ sǔbri, ráá à gə wò y b'è zɛ̃̀ e kwè è pyònò w e vò, wɔ́ tɛ̌ rə̀ wɔ́ nàná du? 10Sə èlǎsɛ̃́ á m'ǎ lwar bə̀ Numbyíní Byǐ zhe ŋwɔ̀nɔ́ cɛ yó, ń wɔ̌ ń pɛ yə̀-bəlwàálɛ sǔbri." N zɛ̃̀ n zhízhílí n wɔ̀ gwànà y nɛ: 11"À n'â wə̀l mó: zɛ̃̀ dɛ̃̌ ń kwè ǹ pyònò w ń vò jè." 12Rə̀myɛ́ yi ní cìcì, bal mɔ́ shí tɛ̃́ n zɛ̃̀ n kwè ń pyònò w lyì bí gakó yírh wə, n zhǐr ń la jè. Kɔn jàr bə̀ gakó dɛ̃́dɛ̃́, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê cèrhé Yi bə̀ zhe: "Nə́ gwẽ̌ yə̀ rə̀myɛ́ èta mɔ́ dwí rí nɛ gaga yé." 13Yezu ká n vò Gəlile mwə̃́ y yó. Lyì nánzhəzhɔ̌ y'à n'ê zhə̀l ń sono, n zɛ̃̀ ń nə́ ń cèrhè bè kàrmɔ̀. 14N zhǐr gàà ń nə́ ń lyɛ̃, n nə Aləfɛ byǐ Levyi ń jě myə̌l-kwǎndɛ zõ jàà wà. N wɔ̀ mɔ̀: "Zɛ̃̀ ń tó ne." Levyi shí tɛ̃́ n zɛ̃̀ n tó mo. 15Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu zɛ̃̀ ń jě Levyi sõ ń nə́ ń jí kùjú. Myə̌l-kwǎndɛ́ zwennə nánzhəzhɔ̌ ǹdə́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ yààyàà bə̀ t'â zwẽ Yi nyə́ né y'à tú bə tó ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kwã-lyì bí ni bə̀ n'ê jí. Bə̀ y'à já dɛ̃́dɛ̃́ bə̀ n'ê tó mo. 16Farɛzhɛ̃ɛ̃bá byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé mó gə́ pwírí Yezu tó myə̌l-kwǎndɛ́ zwennə bé ǹdə́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ t'â zwẽ Yi nyə́ né mó ne ń nə́ ń jí kùjú, bə bwə̀rh ń kwã-lyì bí bə wɔ̀: "Byè yil á yó-cə́bal mɔ́ tó myə̌l-kwǎndɛ́ zwennə bé ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ t'â zwẽ Yi nyə́ né mó ne ń nə́ ń jí?" 17Yezu gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, n wɔ̀ bɛ: "Lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ zhe bəsàzùlí bə lyìtwə́r tum zhe yé. Wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ nə̀bwànà mɔ́ bə̀ zhe ń tum. È də̀ wu-cángá cìnə́ à tú byõ̌ yé. Wɔ́ yə̀-bəlwàálɛ cìnə́ à tú byõ̌." 18Dɛ̃ rə̀dù, Zhã kwã-lyì bí ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá y'à lyẽ bə̀ nyí. Lyì zɛ̃̀ bə bà, bə bwə̀rh Yezu bə wɔ̀: "Byè yil Zhã kwã-lyì bí ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá kwã-lyì bí n'ê lyẽ bə̀ nyí, ǹmyɛ́ kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə̀ t'â lyẽ bə̀ nyí?" 19Yezu wɔ̀ bɛ: "Á n'á bùl bə̀ lò kɛ̃-jú gə ŋwɛ́nɛ́, n zɛ̃̀ n byẽ̀ lyì, bə̀ wɔ̌ bə̀ má yí gàà bə lyẽ bə̀ nyí, kɛ̃ mɔ́ byal mɔ́ jà ń gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ bɛ? À t'â bùl yé. Kɛ̃ mɔ́ byal mɔ́ gə gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ bɛ, bə̀ wàr bə̀ má lyẽ bə̀ nyí yé. 20Sə dɛ̃ ŋwɛ́nɛ́ rə̀ bànà, bə̀ má vùr kɛ̃ mɔ́ byal mɔ́ bə̀ wẽ́. Rə̀myɛ́ yi ní, bə̀ má zɛ̃̀ bə lyẽ bə̀ nyí. 21"Bə̀ t'â kwè kàmə̀-jɛ̃̀ nándwə̃̀ bə̀ m'ê pwí gàn-dṍ yé. Bə̀ gə zə y bə pú wə, kàmə̀-jɛ̃̀ y nándwə̃̀ y má vwɛ̃ gàn-dṍ w e kwɛrhɛ e kǎr w dwini shãã ga. 22"Bə̀ t'â kwè sə̀-bùlú bə ce nə̀-bɔ̀lsɛ̀ nándwə́rh wẽ́ yé. Bə̀ gə co w né, ò má púrh nə̀-bɔ̀lsɛ́, ò cìcì mú ló tɛ̃́, nə̀-bɔ̀lsɛ́ myɛ j'à cɔ̀. Sə̀-bùlú wɔ́ nə̀-bɔ̀lsɛ̀ nándùrh wẽ́ bə̀ mə̌ sə bə ce w né." 23Shìrhə́ dɛ̃ rə̀dù yùwə̀, Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí y'à tó kálsɛ wẽ́ bə̀ n'ê lyɛ̃. E j'à y'à wɔ́ fɔ̀ yi. Ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə ji kùr bə̀ n'ê kɛ́ jíjí rí sɔ́má y nyí ni mú. 24Farɛzhɛ̃ɛ̃bá zɛ̃̀ bə wɔ̀ Yezu ni: "Nyìwé, wɔ́ byè yil ǹ kwã-lyì bí n'ê wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ lò bə sɔ́má zhe sə n wɛ̀rhɛ́ shìrhə́ dɛ̃ yùwə̀?" 25Yezu wɔ̀ bɛ: "Á gwẽ̌ yə̀ kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ Dəvyidi wɛ̀rhɛ́ nɔrh mɔ́ gə́ y'à tú è zhe ńmyɛ̌ ǹdə́ ń tó-dwã bɛ́, e jà kaka y'à tɛ̀nɛ́ bə̀ la jú mú kàrmə̀ gaga nà? 26Ń zù Yi jù wə̀, n kwè búrú w bə̀ y'à pɔ Yi ni mú n dɔ̃̀. E jà wɔ́ vwĩ̀-zwə́lnə bé dúdú bə̀ y'à zhe sɔ́má bə̀ wɔ̌ bə̀ dɔ̀m wà. Wɔ́ Abyataarɛ ń yà ń wɔ́ vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ rə̀myɛ́ yi ní. Dəvyidi kwè búrú w n dɔ̃̀, n dàl n pə ń tó-dwã bɛ́ myɛ nɛ bə dɔ̃̀." 27Yezu zɛ̃̀ n súlí n wɔ̀ bɛ: "Yi wɛ̀rhɛ́ shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ numbyíní yilə, sə rə̀ yə̀ numbyíní wɛ̀rhɛ́ shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ yil yé. 28Èta, Numbyíní Byǐ cǐ shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ myɛ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\