Markɛ 3

1Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu ká n vò dwã-gùlú jì y wẽ́. Bal mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ gàà ń jɛ̃̀ y'à cùwə̀. 2Sə byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ gàà mɔ́ y'à n'ê yǎl bə cĩ́ yò Yezu yó wə. Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê myɛ̀lɛ́ mɔ, bə̀ la nyǐ ǹdə́ ń gə mà n wárh bal mɔ́ shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ yùwə̀. 3Yezu wɔ̀ bal mɔ́ ń jɛ̃̀ y cù mú ni: "Zɛ̃̀ ń zhì dɛ̃̌ lyì bí gakó yé né." 4Yezu zɛ̃̀ n bwə̀rh lyì bí n wɔ̀: "Shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ yùwə̀, lò zhe sɔ́má ń wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀ ráá lwɛlɛ? Ń wɔ̌ n vwǎrh numbyíní myə̌l, ráá n jər è myə̌l?" Sə bə̀ yə̀ lyár bə̀ kaka yé. 5N zɛ̃̀ n nyǐ bə̀ gakó. Ń lyim zɛ̃̀, ń wu zhìlì dɛ̃́dɛ̃́, bə̀ wu-kùùlí yilə. N zɛ̃̀ n wɔ̀ bal mɔ́ nɛ: "Cèlè ǹ jɛ̃̀ yá." N cèlè yə̀, e já ká b'è jàà y wa. 6Farɛzhɛ̃ɛ̃bá zɛ̃̀ bə du pwẽ̀ nè, làlà ǹdə́ bə̀ zhə̀l bə nə Erɔɔdɛ lyì bí, bə la pyà bə̀ gə́ má tó né bə zə Yezu bə gu. 7Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí zhǐr bə vò Gəlile mwə̃́ y yó, sə lyì nánjə̀jóló y'à shí Gəlile ǹdə́ Zhide 8ǹdə́ Zhərəzalɛm ǹdə́ Yidume, ǹdə́ cɛmɛ nɛ́ nyɛ̀bɛ́ nə̀ ŋwɛ́nɛ́ Zhɔrdɛ̃ bwǐ y èpákɛ̀ mɔ́, ǹdə́ nyɛ̀bɛ́ nə̀ ŋwɛ́nɛ́ Tiiri ǹdə́ Sədɔ̃ sarh nɛ mɔ́ wẽ́, bə du bə tó mo. Bə̀myɛ́ gakó y'à nyɛ̀ɛ̀ tɛ̀bɛ́ ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ mɔ́ yò. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, bə zɛ̃̀ bə bə̀ ń sono. 9N wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni bə̀ bə̀ tɛnɛ bǔ-bwəl rə̀dù bə pɔ̃, mùnì ga lyì bí bə̀ká pyɛ́nɛ́ mɔ yé. 10Ń gə́ yà ń nə́ ń wárh lyì nánzhəzhɔ̌ mɔ́ ce, lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ y'à wɔ́ nə̀bwànà mɔ́ y'à n'ê jɛ̀nɛ̀ dwã, mùnì ga bə ŋwɛ̀nɛ́ bə dwə̀rh mò. 11Nə̀cílsí námməlwǎlsɛ́ gə́ nɔ mɔ, sə tu ń yé né sə̀ n'ê wǔrh sə̀ zhe: "Ǹ wɔ́ Yi Byǐ." 12Sə Yezu yà ń nə́ ń ji si búlə́, ń nə́ ń pɛ sɛ nyí bə̀ sə̀ bə̀ká ce bə lwar ń gə́ wɔ́ nɛ́ yé. 13Yezu zɛ̃̀ n jì pyɔ̀ òdù yó, n byẽ̀ lyì bí byɛ̀bɛ́ ń nə́ ń yǎl mɔ́ bə bə̀ ń yala nɛ. 14N zɛ̃̀ n cír lyì shí ǹdə́ bə̀lyè bə̀ wẽ́ n ce bə jǐrh ń tùntúmə́. Ń cír be mùnì ga bə yə̀ nɛ́ ǹdə́ mɔ, sə n twĩ̀ bì bə bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí, 15n pə bɛ ŋwɔ̀nɔ́ mùnì bə jì nə̀cílsi námməlwǎlsɛ. 16Nyǐnə byɛ̀bɛ́ shí ǹdə́ bə̀lyè y ń cír mó yilə né: Shəmɔ mɔ́ mɔ̀bɔ́ Yezu co ń yil bə̀ Pyɛɛrɛ mɔ́, 17ǹdə́ Zebede byǎ bɛ́ Zhakɛ ǹdə́ Zhã (Yezu co bə̀ yə-lyə́rse bə̀ Bwanɛrzhɛ; rə̀myɛ́ n'ê yǎl e byili bə̀ bə̀ nyɛ̌ ǹdə dwà-gùlú ta), 18e súlí Andərɛ ǹdə́ Shilipu, ǹdə́ Bətələmyi, ǹdə́ Məco, ǹdə́ Tɔma, ǹdə́ Aləfɛ byǐ Zhakɛ, ǹdə́ Tadɛ, ǹdə́ yə̀wǎl cìnə́ bé gùlú w lò mə̀dù ń yíl Shəmɔ, 19e súlí Zhidə Esəkarəyɔtɛ, mɔ̀bɔ́ ń myìnì Yezu n pə bə zə mɔ́. 20Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu zɛ̃̀ n vò kɛ̀lɛ́ wa. Lyì nánzhəzhɔ̌ ké bə̀ dwã yó. Rə̀myɛ́ ce ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kwã-lyì bí k'ê bə yé zhe sə bə jí kùjú myɛ cìcì yé. 21Ń dwí lyì bí gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, bə wɔ̀: "Dɛ̀ga ń yó w n'ô yǎl o zhǐr." Bə zɛ̃̀ bə bà, bə̀ la zə mɔ bə mé vò kwã nɛ́. 22Muyiisi nyə́ né byilnə bé bə̀ y'à shí Zhərəzalɛm bə bə̀ cɔ w wẽ́ gàà mɔ́ y'à n'ê wə̀l bə̀ wɔ́ nə̀cílsí námməlwǎlsɛ́ pyɔ̌ Bəzəbul ń zhe mo. Jàlà myɛ y'à n'ê wə̀l bə̀ wɔ́ nə̀cílsí pyɔ̌ mɔ́ jàn ń mə́ ń nə́ ń jì sì. 23N zɛ̃̀ n byẽ̀ bè, n ji səswalá n pə bɛ n wɔ̀: "Shətana má wɛ̀rhɛ́ etər e jì Shətana? 24Tənà èdù lyì gə pɔr dwã nɛ bə̀ n'ê bwí dwã, tənà y èmyɛ́ t'â la zhǔ e yə̀ tənà yé. 25Èta myɛ, kɛ̀lɛ́ èdù lyì gə pɔr dwã nɛ, bə̀ n'ê bwí dwã, kɛ̀lɛ́ y èmyɛ́ t'â la zhǔ e yə̀ kɛ̀lɛ́ yé. 26Shətana gə zɛ̃̀ e k'â n'ê bwí ǹdə́ è cìcì, èmyɛ́ yò zhìlì; è pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ t'â la zhǔ yé. 27"Lò wàr ǹ m'ǎ zù nə̀jàl-bal sõ kɛ̀lɛ́ wa, ń pwà ń jɛ̃̀-kɔn dɛ́, ǹdə́ ǹ yə̀ jɛ̀rɛ̀ ń lyẽ mo n cĩ́ tɛ̃́ yé. Sə ǹ gə lyẽ mo, ǹ wɔ̌ ǹ m'ǎ pwà ń jɛ̃̀-kɔn dɛ́ gakó." 28Yezu kə́ n súlí n wɔ̀: "Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: lyì bí wɔ̌ bə̀ má nə bə̀ dwə́ə́ré ǹdə́ bə̀ tùùrhí tɛ̀bɛ́ gakó bə̀ n'ê tùrh Yi mú sǔbri. 29Sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ tùrh Eshirhə náàcɛ̀nɛ́, ǹ wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ kɔ̀bɔ́ ò bə sǔbri zhe gaga, sə yə̀-bəlɔ̀lɔ́ w òmyɛ́ bá mɛ̃ ǹ yó w dɛ̃ gakó." 30Wɔ́ bə̀ gə́ wò bə̀ wɔ́ nə̀cílí námməlwɛ̀lɛ́ è zhe mo mó è ce n zɔ̀m èta. 31Yezu da-byǎ bɛ́ ǹdə́ ń ná zɛ̃̀ bə bà. Bə zhì pwẽ̀ nè, bə twĩ̀ lò bə̀ ń byẽ̌ mo n pə bɛ. 32N yí ǹdə́ lyì-zhǎ bɛ́ jě bə kə́kɛ́lɛ́ mɔ, n wɔ̀ mɔ̀: "Nyǐ ǹ ná ǹdə́ ǹ da-byǎ bɛ́ zhǐ pwẽ̀ nè bə̀ n'ê yǎl mɔ́." 33Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Mɔ̌ ń wɔ́ à ná mɔ́? Byɛ̌ bə̀ wɔ́ à da-byǎ bɛ́?" 34N zɛ̃̀ n pyìrhí n byili lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ jě bə kə́kɛ́lɛ́ mɔ mɔ́ n wɔ̀: "Nyǐ à ná mɔ́ ǹdə́ à da-byǎ bɛ́. 35Lwarna bə̀ lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ nə́ ǹ wɛ̀rhɛ́ Yi pùbùlə̀, wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ wɔ́ à da-byǐ, ǹ wɔ́ à nəkɔ́, ǹ wɔ́ à ná."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\