Markɛ 4

1Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu kə́ n ji kùr ń nə́ ń cèrhè kàrmɔ̀ lyì bí ni mwə̃́ y yó. Lyì nánzhəzhɔ̌ zɛ̃̀ bə bə̀ ń sono, sə bə̀ gə́ y'à já dɛ̃́dɛ̃́ mɔ́ ce, n zɛ̃̀ n zù bǔ-bwəl rə̀dù wə̀, rə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ mwə̃́ y wẽ́, n jòm tɛ̃́. Lyì-zhǎ bɛ́ gakó zɛ̃̀ bə̀ zhǐ bù-cǔ w yó. 2N zɛ̃̀ n zə səswalsɛ ń mə́ ń cèrhè bè wẽ̀ nánzhəzhɔ̌, ń zhe: 3"Cilinə: bal mə̀dù ń ya n du ń la ń twã́ dú. 4Ń gə́ yú ń nə́ ń dwì, jíjí byǎ bɛ́ jàlà ló tɛ̃́ sɔ́má y nyí ni. Kúmsi bə̀ sə jí rə̀ gakó. 5Bə̀ jàlà ló pàtá yó, shó y'à bə já gàà dɛ̃́dɛ̃́ yé. Bə lyĩ làlà, shó w gə́ y'à bə já mɔ́ yilə. 6Sə nə̀nyɔ́nɔ́ w gə́ byìl o mà rɛ̀, rə ká cì, rə̀ nèsé gə́ y'à bə já mɔ́ yilə. 7Bə̀ jàlà ló sɔr jàà wà. Rə̀myɛ́ ǹdə́ sɔɔrɛ́ ga tó dwã rə lyĩ. Sɔɔrɛ́ byì rə pyɛ́nɛ́ jíjí rí, rə̀ yə̀ byǎ ce yé. 8Bə̀ jàlà ló cɛ kɛ̀bɛ́ è càn wẽ́, bə lyĩ, rə byì rə ce byǎ nánzhəzhɔ̌. Jíjí ywẽ́ jàlà ce byǎ shə́-ètɔ̀ shə́-ètɔ̀, jàlà ce shí-shə̀ldù shí-shə̀ldù, jàlà ce zɔ̌m zɔ̌m." 9Yezu zɛ̃̀ n súlí n wɔ̀: "Lò ǹ la cilu, sə́ cili." 10Ń gə́ tú n kɔl n yẽ̌ lyì-zhǎ bɛ́ nɛ n vò ń zhǐ kwã nɛ́ ń dúdú, lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à zhǐ bə kə́kɛ́lɛ́ mɔ mɔ́, e súlí ń kwã-lyì bí shí ǹdə́ bə̀lyè y zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò səswalá y kùrə̀. 11N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Yi ce ámyɛ̌ yě rə̀ pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ ywẽ̀ né nə̀ shèè mó kùrə̀. Sə è gə wɔ́ lyì bí dwã bɛ́ yilə, à n'â byili bə̀myɛ́ nɛ ǹdə́ səswalsɛ, 12mùnì ga, 'Bə̀ gə n'ê nyǐ myɛ, sə bə̀ bə̀ká nə yé; bə̀ gə n'ê cili myɛ, sə bə̀ bə̀ká nyɛ̀ɛ̀ nə̀ kùrə̀, bə pyìrhí bə̀ wun bə ká b'à sõ mùnì Yi pə bɛ sǔbri yé.' " 13N zɛ̃̀ n zhízhílí n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Á yə̀l səswalá y kɛ̀bɛ́ kùrə̀? Etər á nə b'ǎ tó né á lwar sə̀ dwã bɛ́ kùrə̀? 14Twã́-dùrnə̀ mó wɔ́ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ ń nə́ ń dwì. 15Lyì jàlà n'ê cili Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́, sə Shətana n'ê twí làlà e vùr zɔ̀mɛ̀ rɛ́ bə̀ y'à zwẽ bə cĩ́ bə̀ wẽ́ mó. Bə̀myɛ́ mɔ́ nyɛ̌ ǹdə sɔ́má nyí rí ta. 16"Jàlà n'ê cili Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́, bə pú e zwẽ de làlà ǹdə́ wu-nyɔ̃̀. Sə rə̀myɛ́ kwã nɛ́, bə̀ t'â pyɛ́nɛ́ bə̀ yẽ̌ de rə̀ jòm bə̀ wẽ́ rə̀ pɛ nə̀rh yé. Bə̀ n'ê zwẽ nyí kùr yó, sə zwini ráá nɔ̀nɔ̀ gə tú Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ yilə, bə̀ n'ê gɛ bə̀ wun làlà. Bə̀myɛ́ mɔ́ nyɛ̌ ǹdə pàtá y yó mó ta. 18"Jàlà n'ê cili Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́. Sə rə̀myɛ́ kwã nɛ́, lũ w kɔ̀bɔ́ twə́lə́ né, ǹdə́ ò nə̀cɛ̀ndɛ́ shil, ǹdə́ shilə dwã nánzhəzhɔ̌ n'ê twí nə̀ zwì bə̀ wẽ́, nə pyɛ́nɛ́ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́, rə̀ t'â ce byǎ yé. Bə̀myɛ́ mɔ́ nyɛ̌ ǹdə sɔɔrɛ́ jàà y ta. 20"Jàlà n'ê cili Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́, bə zwẽ de bə cĩ́ bə̀ wẽ́, bə zɛ̃̀ bə ce byǎ. Bə̀ jàlà ce byǎ shə́-ètɔ̀ shə́-ètɔ̀, jàlà ce shí-shə̀ldù shí-shə̀ldù, jàlà ce zɔ̌m zɔ̌m. Bə̀myɛ́ mɔ́ nyɛ̌ ǹdə cɛ y kɛ̀bɛ́ è càn mɔ́ ta." 21Yezu zɛ̃̀ n kə́ n wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni: "Bə̀ yá kwè pàntɛ́mɛ́ bə pú nə̀bwɛ́nɛ́ kùr wə̀, ráá bə cĩ́ pal kùr wə̀? È də̀ pàntɛ́mɛ́ jàà w bə̀ yá cĩ́ y ní? 22Zhə̀nà, kaka tɛ̀nɛ́ rə̀ shèè, rə̀ t'â la pwẽ̀ nè du yé. Kaka myɛ tɛ̀nɛ́ bə̀ yə̀l, bə̀ t'â la rə lwar pamparɛ̃ɛ̃ yé. 23Lò ǹ la cilu, sə́ cili." 24N kə́ n wɔ̀ bɛ: "Tɛ̀bɛ́ á n'á cili mú, cilinə re cɛ̀nɛ̀. Zwã̌ y kɛ̀bɛ́ á n'á ce è wẽ́ á pɛ á dwã bɛ́ nɛ mɔ́, wɔ́ èmyɛ́ cìcì wẽ́ Yi má ce né rə pə ámyɛ nɛ, sə rə̀ má súlí kɔn nɛ́ rə pə ába. 25Zhə̀nà, mɔ̀bɔ́ ǹ zhe, bə̀ má pɔ̃́ ń mə́ súlí. Mɔ̀bɔ́ ǹ bə zhe, bə̀ má zwẽ tɛ̀bɛ́ námpɔ́lɛ́ y ǹ zhe mó myɛ cìcì." 26Yezu kə́ n ji səswalá n wɔ̀: "À má byili ába kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê myɛrhɛ Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́. Lò gə dù jíjí dwí ǹ cɛ wa, 27ń zɛ̃̀ ń vò ǹ yá dɛ̀ɛ̀, ń dùlí ń zɛ̃̀, cəcɛ̃ ǹdə́ nə̀nyɔ́nɔ́ ga. Jíjí rí n'ê lyĩ rə̀ zɛ̃̀ ǹdə́ ǹ yə̀l kɔn gə́ n'ê tó né yé. 28Jíjí rí n'ê lyĩ rə̀ cìcì nì, rə jɛ̀rɛ̀ rə tò rə ce cã̌; rə̀myɛ́ kwã nɛ́, wɔ́ pǔrh; rə zɛ̃̀ rə ce byǎ. 29Sə rə̀ gə byìl rə̀ zhɛ̀, bə̀ n'ê jə̀r rè, bə̀ wɔ́ jòró yi rə̀ yúwə́." 30Yezu kə́ n wɔ̀ bɛ: "Bə̀kɔ́n nə́ m'ǎ m'é myɛrhɛ Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́, ráá səswalá kɛ̌ nə́ m'ǎ m'é byili rə̀ gə́ wɔ́ nɛ́? 31Rə̀ nyɛ̌ dwã ǹdə cǒ byǐ námpɔ́lɛ́ ta, è nyɛ̌ námpɔ́lɛ́ du lũ w báárɛ́ dɔma bɛ́ byǎ bɛ́ gakó. 32Sə bə̀ gə dù yə̀, è n'ê lyĩ, e byì nánfɔ̀lɔ̀ du báárɛ́ wẽ̀ dé gakó, e tò jɛ̀rh nánfwààlɛ̀. Kúmsi n'ê twí sə̀ cĩ́ sə̀ jàlá è ywə́l mó wə." 33Èta, Yezu yà ń nə́ ń tó səswalsɛ nánzhəzhɔ̌ dɛnnɛ ń byili bi Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ ǹdə bə̀ gə́ y'à wɔ̌ bə̀ má nyɛ̀ɛ̀ rə̀ kùr né. 34Ń yà ń tá ń zɔ̀m ǹdə́ bɛ ǹdə́ è gə də̀ ǹdə́ səswalsɛ yé. Sə è gə wɔ́ ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kwã-lyì bí dúdú, ń yà ń nə́ ń byili bi sə̀ gakó kùrə̀. 35Rə̀myɛ́ yù w cìcì, də̀dɛ̀nɛ́ y gə́ tú e yí, Yezu wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni: "Bànà nə́ byɛrhɛ nə́ vò mwə̃́ y èpákɛ̀." 36Bə ce lyì-zhǎ bɛ́ zhǐr bə̀ la jè. Yezu kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə kwè mò ǹdə́ bǔ-bwəl lé tɛ̀bɛ́ ń yà ń ŋwɛ́nɛ́ rə̀ wẽ́ mó. Bǔ-bwələ dwã myɛ y'à pú ń kùrə̀. 37Zho nánfɔ̀lɔ̀ zɛ̃̀ ò n'ô ce, nɛ̃̌ mɔ́ zɛ̃̀ mə̀ n'ê zwì bǔ-bwəl lé ń yà ń ŋwɛ́nɛ́ rə̀ wẽ́ mó wə, rə̀ n'ê yǎl rə sú. 38Yezu yà ń pyě bǔ-bwəl lé kwã y wa, n zə yó-kɔ̃́ɔ̃́ n kwɛ̃́ ń yó, ń dɛ̌. Ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə zhàrh mɔ̀, bə wɔ̀: "Yó-cə́bal, ǹ tá ǹ gá nə́ gə́ la cú mú ni?" 39N shí jan dɛ́ wẽ́ ń zɛ̃̀, n bya zho wə́, n wɔ̀ mwə̃́ y nɛ̃̌ mɔ́ nɛ: "Shĩ̌ ǹ nyí. Yẽ̌ ǹ sɔ̀ w nɛ." Zho w já zhízhílí o kwĩ. Nɛ̃̌ mɔ́ myɛ zhì shɛ́shɛ́. 40N zɛ̃̀ n wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni: "Byè yil á n'á dùr ywẽ? Á gwẽ̌ yə̀ nɛ zhí nà?" 41Ywẽ nánfɔ̀lɔ̀ zɛ̃̀ rə̀ zhe be. Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê wə̀l dwã nɛ: "Bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ wɔ́ tər lò, zho ǹdə́ mwə̃́ nɛ̃̌ myɛ m'ê shɛ̀nɛ́ ń nyí ni?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\