Markɛ 6

1Rə̀myɛ́ yó, Yezu zhǐr n vò ń da-dǒ, sə ń kwã-lyì bí y'à tó mo bə vò. 2N zɛ̃̀ n vò dwã-gùlú jì y wẽ́ shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ yùwə̀, ń nə́ ń cèrhè kàrmɔ̀ lyì bí ni. Kɔn jàr lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê cili ń zɔ̀mà nɛ́ mɔ́ nánzhəzhɔ̌, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê wə̀lə̀: "Yẽ̀ mɔ̀bɔ́ nɔ zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ èta mɔ́ nɛ́? Yẽ̀ ń nɔ surhə né myɛ èta mɔ́ nɛ́? Sə màmyaarhɛ́ tɛ̀bɛ́ ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ mɔ́, yẽ̀ ń nɔ rɛ nɛ́? 3È də̀ Marɛ byǐ mú ń nə́ ń shə̀l dàárɛ́ mɔ́ nà? È də̀ ńmyɛ̌ ń wɔ́ Zhakɛ ǹdə́ Zhoze ǹdə́ Zhidə ǹdə́ Shəmɔ da-byǐ mú nà? È də̀ ń nəkwá bɛ́ bə̀ tó nə́ba bə̀ ŋwɛ́nɛ́ nyɔ̀nɔ̀ nà?" Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce bə̀ y'à t'â zwẽ Yezu zɔ̀mà nɛ́ yé. 4Ń zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Bə̀ n'ê nyàm Yi nyì-zwennə jààsɛ́ gakó wə, sə bə̀ t'â nyàm mɔ̀ ń da-dǒ w ǹdə́ ń da-byǎ bɛ́ ǹdə́ ń da sõ kɛ̀lɛ́ w yé." 5Yezu yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ n wɛ̀rhɛ́ màmyɔ òdù ga gàà, è gə də̀ nə̀bwànà màngɛlɛ́, ń cĩ́ ń jɛ̃̀ bə̀ yó, bə wárh, 6sə bə̀ gə́ yə̀ Yi ni zhí mú jàr mɔ̀. Yezu yà ń nə́ ń zhə̀l cə-bwǎlsɛ́ shɛ̀bɛ́ sə̀ bwə́l gàà mɔ́ wẽ́ ń cèrhè kàrmɔ̀ lyì bí ni. 7Dɛ̃ rə̀dù, ń byẽ̀ ń kwã-lyì bí shí ǹdə́ bə̀lyè y, n ji kùr ń nə́ ń twĩ̀ bì bə̀lyè bə̀lyè. N pə bɛ ŋwɔ̀nɔ́, mùnì bə jì nə̀cílsi námməlwǎlsɛ. 8N pə bɛ nyí n wɔ̀: "Á bə̀k'á zə kaka sɔ́má y kǒ yilə, ǹdə́ è gə də̀ də̀-dɔ̀lɔ̀ dúdú yé. Á bə̀k'á zə búrú ráá bɔ̀là yé; á bə̀k'á ce wársɛ myɛ á byẽ́ yé, 9s'á ce nə̀cìlə̀ á nə̀rh né, s'á bə̀k'á zə kàmə̀-zǔrh sə̀lyè sə̀lyè yé." 10N wɔ̀ bɛ n súlí: "Á gə yú mə̀gã̌, kɛ̀lɛ́ kɛ̀bɛ́ á la è wẽ́ zul mó, s'á mɛ̃ gàà kɔn mé yí dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ á la jàà y èmyɛ́ wẽ́ zhǐr mó. 11Cɔ kɔ̀bɔ́ á zù ò wẽ́, ò lyì bí gə yə̀ á zhəəlé zwẽ bə cili á zɔ̀mà nɛ́, s'á k'á du cɔ w òmyɛ́ wa, á pwà á nə̀rh. Sə rə̀myɛ́ má yə̀ myɔrhɔ ò n'ô byili bə̀ bə̀ yò zhìlì." 12Bə zhǐr bə vò bə bwə̀l bə byili lyì bí ni bə̀ bə̀ pyìrhí bə̀ wun. 13Bə̀ y'à n'ê jì nə̀cílsi námməlwǎlsɛ, bə̀ n'ê zal nwə̃̌ bə̀ tútǔ nə̀bwànà nánzhəzhɔ̌ bə̀ wárhá. 14Yezu yil du jààsɛ́ gakó wə. Pyɔ̌ Erɔɔdɛ myɛ nyɛ̀ɛ̀ ń yò. Lyì bí jàlà y'à n'ê wə̀l bə̀ wɔ́ Zhã-Bətiisi ń ká n bwìrhì n du cùùrì wẽ́, bə̀ wɔ́ rə̀myɛ́ è ce ń zhe ŋwɔ̀nɔ́ ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ màmyaarhɛ. 15Sə jàlà y'à zhe bə̀ wɔ́ Elyi. Jàlà myɛ y'à zhe bə̀ wɔ́ Yi nyì-zwennə ǹdə Yi nyì-zwennə bé dwã bɛ́ ta. 16Erɔɔdɛ gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, n wɔ̀: "Zhã-Bətiisi mú à ce bə gõ̀ ń yó w mó ń ká n bwìrhì!" 17Wɔ́ Erɔɔdɛ cìcì ń yà ń ce bə zə Zhã bə lyẽ mo bə ce byə̀nə́-jù wə̀. Erɔɔdɛ yà ń jú ń da-byǐ Shilipu kɛ̃ Erɔjaadɛ. 18Zhã zɛ̃̀ ń nə́ ń ji mu búlə́ ń zhe: "Ǹ bə sɔ́má zhe ǹ nə́ ǹ jí ǹ da-byǐ mú kɛ̃ mɔ́ yé." 19Erɔjaadɛ lyim zɛ̃̀ rə̀ n'ê yì Zhã rə̀myɛ́ yilə. Ń nə́ ń yǎl n ce bə gu mu, sə ń yà ń wàr yé, 20bə̀ Erɔɔdɛ yà ń nə́ ń dùr Zhã ywẽ, ń gə́ yà ń yě bə̀ Zhã wɔ́ wu-cángá cí, n jà ń wɔ́ Yi lò yilə. Ń yà ń bə shɛ̀ ń yò yé. Ń gə nə́ ń cili Zhã zɔ̀mà nɛ́, ń kə́ ń yə̀l ń gə́ nə́ ń wɛ̀rhɛ́ nɛ́ yé, n jà ń yà ń só nə̀ cilu. 21Dɛ̃ rə̀dù, Erɔɔdɛ yà ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ ń lul dɛ̃ yò lyǐrh címsi. N byẽ̀ ń kwã lyì-fwààlɛ́ ǹdə́ shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ yó-cìnə́ bé, ǹdə́ Gəlile tənà y lyì-fwààlɛ́ gakó. Erɔjaadɛ já n tó rə̀myɛ́ dɛnnɛ n nə bɔ̀l. 22Ń bə̀kɔ́ zù címsí jàà y wa, Erɔɔdɛ ǹdə́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê jí kùjú w mú gakó yé né, n sa. Bə̀ wun yə̀ nyɛ̀n. Erɔɔdɛ zɛ̃̀ n wɔ̀ bə̀kɔ́ mɔ́ nɛ: "Kɔn dɛ̀bɛ́ ǹ nə́ ǹ yǎl sə́ lwə̀l nè." 23N súlí n wɔ̀ mɔ̀: "À n'â bwəl mó nyí: kɔn dɛ̀bɛ́ gakó ǹ gə lwə̀l nè, à bá pɔ̃́ dɛ, bá è gə wɔ́ à tənà y kə̀kàlà myɛ." 24Bə̀kɔ́ mɔ́ du pwẽ̀ nè n bwə̀rh ń ná n wɔ̀: "Bə̀kɔ́n à má lwə̀l?" Ń ná wɔ̀ mɔ̀: "Lwə̌l Zhã-Bətiisi yó wə́." 25Bə̀kɔ́ mɔ́ ká n kwɛ̃̀ yə̀wǎl yə̀wǎl, n yí pyɔ̌ mɔ́ nyí ni n wɔ̀ mɔ̀: "À n'â lwə̀l mó bə̀ ǹ cĩ́ Zhã-Bətiisi yó w nə̀zhĩ̌ wẽ́ èlǎsɛ̃́-lǎsɛ̃́ ń pɛ̃." 26Pyɔ̌ mɔ́ wu zhìlì, sə ń gə́ yà ń bwəl nyí lyì bí byɛ̀bɛ́ ń yà ń byẽ̀ mó yírh w mó ce, ń yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ n cẽ yé. 27N já n zhízhílí n twĩ̀ ń shə̀dáá èdù, n wɔ̀ b'è zhəl e zə Zhã yó w e bà. Shə̀dáá y zhǐr e vò byə̀nə́-jì y wə, e gõ̀ Zhã yó wə́, 28e cĩ́ nə̀zhĩ̌ wə, e zə e bə̀ e pə bə̀kɔ́ mɔ́ nɛ. Bə̀kɔ́ mɔ́ kwè n pə ń ná nɛ. 29Zhã kwã-lyì bí gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, bə vò bə kwè mò bə ce. 30Yezu tùntúmə́ bé ká kwɛ̃̀ bə bə̀ ń sono, bə byili mu kɔn dɛ̀bɛ́ gakó bə̀ wɛ̀rhɛ́ ǹdə́ dɛ̀bɛ́ bə̀ cèrhè lyì bí ni mú. 31Sə lyì nánzhəzhɔ̌ y'à n'ê twí Yezu sono bə̀ k'â kwɛ̃̀. Rə̀myɛ́ ce ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kwã-lyì bí y'à bə yé zhe sə bə jí kùjú myɛ cìcì yé. N zɛ̃̀ n wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni: "Bànà nə́ kɔl nə́ vò kwã nɛ́, lò lò gə́ tɛ̀nɛ́ mə̀gã̌, á shǐrh námpɔ́lɛ́." 32Bə zhǐr bə vò bə zù bǔ-bwəl rə̀dù w bə̀ dúdú, bə̀ la jàà èdù wə̀, lò lò gə́ tɛ̀nɛ́ mə̀gã̌. 33Sə lyì nánzhəzhɔ̌ nɔ bɛ ǹdə́ bə̀ la, bə lwar bə̀ wɔ́ bə̀myɛ́. Bə shí cɛmɛ nɛ́ gakó wẽ́ bə du, bə dùr ǹdə́ bə̀ nə̀rh bə jɛ̀rɛ̀ Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí gàà. 34Yezu gə́ shí bǔ-bwəl lé wẽ́, n nə lyì bí bə̀ zhǐ dwã yó nánzhəzhɔ̌. Bə̀ nɔ̀nɔ̀ zə mɔ, bə̀ bə̀ y'à nyɛ̌ ǹdə pyììsì shɛ̀bɛ́ sə̀ bə kálna zhe ta. N zɛ̃̀ n ji kùr ń nə́ ń cèrhè bè wẽ̀ nánzhəzhɔ̌. 35Cɛ y y'à n'ê yìì, ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə yí ń nyí ni bə wɔ̀ mɔ̀: "Nyɔ̀nɔ̀ wɔ́ gɔ-elũ. Kɛ̀lɛ́ tɛ̀nɛ́ bwə́lbwə́l yé. Cɛ y myɛ j'à n'ê yìì. 36Ce lyì bí zhǐr bə vò jààsɛ́ shɛ̀bɛ́ sə̀ bwə́l mó ǹdə́ cə-bwǎlsɛ́ wẽ́, bə yè kùjú bə jí." 37Yezu wɔ̀ bɛ: "Á cìcì pana bɛ kùjú bə jí." Bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Nə́ zhəl nə́ zə dwã zwã̌-àlyè tum wársɛ nə́ m'é yè búrú nə́ b'ě pə bɛ bə dɔ̃̀?" 38N wɔ̀ bɛ: "Zhəlnə á gwɛ̃ á nyǐ wɔ́ búúri màngal rə̀ ŋwɛ́nɛ́ á byẽ́." Bə̀ gə́ zhə̀l bə gwɛ̃, bə wɔ̀ mɔ̀: "Búúri rə̀nu ǹdə́ émɔ̌rh sə̀lyè sə̀ ŋwɛ́nɛ́ nə́ sõ." 39N zɛ̃̀ n pə bɛ nyí bə̀ bə̀ ce lyì bí jòm kùkùlə̀ kùkùlə̀ gɔ w nánlyɔ̀ w yó. 40Bə jòm zɔ̌m zɔ̌m, ǹdə́ shí-ènu shí-ènu. 41N zɛ̃̀ n kwè búúrí rə̀nu w ǹdə́ émɔ̌sɛ́ sə̀lyè y, n kwẽ̌ n nyǐ dɛ̃̌, n ce Yi nə̀báná, n zɛ̃̀ n kə́ kə́ búúrí dwã wa, n pə ń kwã-lyì bí ni bə mé tə̀ lyì bí. N zə émɔ̌sɛ́ sə̀lyè y myɛ n tə̀ lyì bí gakó. 42Lò gakó dɔ̃̀ n sú. 43Ń kwã-lyì bí pwà búúrí ǹdə́ émɔ̌sɛ́ yəywaalɛ́ rə̀ dàl mɔ́ rə sú cǐrhni shí ǹdə́ nə̀lyè. 44Bala bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ dɔ̀m búúrí mú y'à wɔ́ mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ rə̀nu. 45Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu já n zhízhílí n ce ń kwã-lyì bí zù bǔ-bwəl lé wẽ́ làlà, bə jɛ̀rɛ̀ bə̀ la mwə̃́ y èpákɛ̀ Betəsəyiidi səta, ǹdə́ ńmyɛ̌ cìcì nə́ ń pɛ sɔ́má lyì-zhǎ bɛ́ nɛ bə̀ k'â la jè. 46Lyì bí gə́ lyɛ̃ bə zhɛ̀, n zhǐr n vò n jì pyɔ̀ òdù yó ń la Yi co. 47Cɛ y yìì ǹdə́ bǔ-bwəl lé ŋwɛ́nɛ́ mwə̃́ y cəcəl wə, sə Yezu yà ń zhǐ pwẽ̀ nè bù-cǔ w yó ń dúdú. 48N pwírí ń kwã-lyì bí n'ê nwɛ̀nɛ̀ ǹdə́ bǔ-bwəl lé swǎl mɔ́, bə̀ zho w y'à zǎ bə̀ yé, ǹdə́ cɛ y bwə́l lɔ́. N zhǐr ń nə́ ń zhə̀l nɛ̃̌ mɔ́ yó ń la bə̀ sõ, ń yà ń la bə lyɔ̃. 49Bə̀ gə́ nɔ mɔ ń nə́ ń zhə̀l nɛ̃̌ mɔ́ yó, bə̀ y'à n'ê bùl bə̀ wɔ́ yóló. Bə wǔrh, 50bə̀ bə̀ gakó nɔ mɔ, sə bə̀ y'à n'ê dùr ywẽ. Rə̀myɛ́ yó, Yezu zɔ̀m ǹdə́ bɛ n wɔ̀: "Á bə̀k'á dùr ywẽ yé. Kámna á wun, bə̀ wɔ́ àmyɛ́." 51N zɛ̃̀ n zù bǔ-bwəl lé tɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ rə̀ wẽ́ mó wə. Zho w já kwĩ. Sə bə̀ wun y'à n'ê zhizhiri. 52Bə̀ yó-kùùlí y'à ce bə̀ yə̀ búúrí kɔ́ mɔ́ kùr nyɛ̀ɛ̀ yé. 53Bə̀ gə́ byɛrhɛ mwə̃́ y bə zhɛ̀, bə yí bù-cǔ w kɔ̀bɔ́ ò zǎ Zhɛnɛzarɛtɛ tənà y səta mɔ́ nɛ́. 54Bə̀ gə́ shí bǔ-bwəl lé wẽ́ bə du, lyì bí lwar Yezu pár làlà, 55bə dùr bə vò cɔ w wa, bə pwà nə̀bwànà ǹdə́ bə̀ pyèndè ga bə mé vò jàà kɛ̀bɛ́ gakó bə̀ gə nyɛ̀ɛ̀ bə̀ Yezu ŋwɛ́nɛ́ è wẽ́ mó wə. 56Ń gə yú mə̀gã̌ gakó, bá è gə wɔ́ cə-fwààlɛ̀ ráá cə-bwǎlsɛ, ráá gɔ vúúrí wẽ́, lyì bí n'ê pwà bə̀ nə̀bwànà bɛ́ bə̀ twí bə̀ cĩ́ dwã-gùúlí jààsɛ́ wa. Bə̀ n'ê lwə̀l mò bə̀ ń yẽ̌ nə̀bwànà bɛ́ dwə̀rh ń kàmə̀-zwǐ y bɔ̀rhá nɛ́ nɛ cìcì. Sə byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ y'à n'ê dwə̀rh y mó y'à n'ê wárhá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\