Markɛ 7

1Farɛzhɛ̃ɛ̃bá ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé jàlà shí Zhərəzalɛm bə bə̀ dwã yó Yezu sono. 2Bə nə ń kwã-lyì bí jàlà bə̀ n'ê jí kùjú ǹdə́ bə̀ yə̀ bə̀ jɛ̀sɛ́ sàm yé. (È n'ê yǎl e wɔ̀ bə̀ bə̀ yə̀ sɛ̀ sàm ǹdə bə̀ lùl-e-pwírí y gə́ n'ê byili ní yé. 3Lwarna bə̀ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá ǹdə́ Zhwifubá gakó y'à n'ê zwẽ bə̀ nàmbala bɛ́ lùl-e-pwírí y nyə́ né: bə̀ y'à t'â jí kùjú ǹdə́ bə̀ yə̀ jɛ̀rɛ̀ bə sã̀ bə̀ jɛ̀sɛ́ náàcɛ̀nɛ́ yé. 4Bə̀ gə shí lyì-zhǎ w bə̀ túwə́, bə̀ t'â jí kùjú ǹdə́ bə̀ yə̀ jɛ̀rɛ̀ bə zhɛ́rhɛ́ nɛ̃̌ bə̀ yó ǹdə bə̀ lùl-e-pwírí y gə́ n'ê byili ní. Bə̀ zhe lùl-e-pwírí tùntwə̃̀ə̃̀ dwã nánzhəzhɔ̌ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́. Bə̀ n'ê zhə́zhɛ́lɛ́ bə̀ zɔ̌sɛ́ ǹdə́ bə̀ kwǎlnɛ́, ǹdə́ bə̀ kùjú nə̀zhĩ̌sí, ǹdə bə̀ nyə́ né gə́ n'ê byili ní.) 5Farɛzhɛ̃ɛ̃bá ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé gə́ nɔ Yezu kwã-lyì bí bə̀ n'ê jí kùjú w bə j'à yə̀ bə̀ jɛ̀sɛ́ sàm, bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Byè yil ǹ kwã-lyì bí t'â zwẽ lùl-e-pwírí y nyə́ né? Bə̀ t'â sàm bə̀ jɛ̀sɛ́ ǹdə lùl-e-pwírí y gə́ n'ê byili ní bə̀ m'ê jí kùjú." 6N wɔ̀ bɛ: "Á wɔ́ myìnù cìnə́. Kɔn dɛ̀bɛ́ Yi nyì-zwennə Ezəyi byili á shò-kwã nɛ́ mɔ́ wɔ́ zhə̀nà. Ń kɛ̃ bə̀ Yi wòwə̀: 'Lyì bí byɛ̀bɛ́ wɔ́ bə̀ nyú w dúdú bə̀ n'ê cèrhé ne né, sə bə̀ wun ní nyɛ ǹdə́ nɛ. 7Bə̀ n'ê cèrhé ne, sə bə̀ còrhó w bə kùr zhe yé, bə̀ kɔn dɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê cèrhè lyì bí ni mú wɔ́ numbyínsi nyə́.' " 8Yezu zɛ̃̀ n súlí n wɔ̀: "Ámyɛ̌ yẽ̌ Yi nyə́ né ne, á k'á n'á zwẽ numbyínsi lùl-e-pwírí nyə́." 9N kə́ n wɔ̀: "Á n'á bùl b'ǎ gə́ dwĩ̀ Yi nyə́ né tɛ̃́, á zɛ̃̀ á n'á zwẽ á sə̀pwà lùl-e-pwírí y nyə́ né mó càn? 10Muyiisi wòwə̀: 'Nyám ǹ da ǹdə́ ǹ ná.' N súlí n wɔ̀: 'Lò mɔ̀bɔ́ ǹ bwəl lwɛlɛ ń pə ǹ da ráá ǹ ná nɛ, bə̀ mə̌ sə bə gu mú.' 11Sə ámyɛ̌ n'á wə̀l lyì bí ni bə̀ lò wɔ̌ ń wə̀l ń da ráá ń ná nɛ: 'À zhe kɔn à y'à n'â yǎl a pɔ̃́, sə wɔ́ Yi ni à mə̌ sá pə rɛ,' 12Á n'á wə̀l bə̀ lò gə wò èta, kɔn k'ê də̀ nyɔ́ɔ́ bə̀ ń sɛ̃ bɛ yé. 13Èta mɔ́, á lùl-e-pwírí y á n'á cèrhè dwã nɛ mɔ́ ce Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ jǐrh kɔn nánfò. Á j'ǎ n'á wɛ̀rhɛ́ wẽ̀ dwã nánzhəzhɔ̌ rə̀myɛ wɔ́ èta." 14Yezu kə́ n byẽ̀ lyì-zhǎ bɛ́ n wɔ̀ bɛ: "Á gakó cilinə kɔn dɛ̀bɛ́ à la ába byilu mú, s'á nyɛ̀ɛ̀ rə̀ kùrə̀. 15È də̀ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê shí pwẽ̀ nè rə̀ zwì numbyíní wẽ́ mó, rə̀ n'ê pɛ y jìmdì yé. Wɔ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê shí numbyíní wẽ́ mó rə̀ n'ê pɛ y jìmdì. (( 16Lò ǹ la cilu, sə́ cili.))" 17Ń gə́ tú n zhǐr n yẽ̌ lyì-zhǎ bɛ́ nɛ n zù kɛ̀lɛ́ wa, ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə̀ n'ê bwə̀rh mò zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́ kùrə̀. 18N wɔ̀ bɛ: "Ámyɛ bə rə̀ kùr nyɛ̌ nà? Á yə̀l bə̀ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê shí pwẽ̀ nè rə̀ zwì numbyíní wẽ́ mó wàr rə̀ n'ê pɛ y jìmdì? 19Á bə nɛ bə̀ kɔn dɛ́ rə̀myɛ́ t'â zwì ń wu w wẽ́, wɔ́ ń sùlú w rə̀ n'ê zwì ní. Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, ń gə la ń nà nɛ̀ jǒm, rə zɛ̃̀ rə ká du?" Yezu wò èta n mə n byili bə̀ lò wɔ̌ ń mà n jí kùjú dwí gakó. 20N kə́ n wɔ̀: "Wɔ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê shí numbyíní wẽ́ rə̀ dwi pwẽ̀ nè mó rə̀ n'ê pɛ y jìmdì. 21Lwarna bə̀ wɔ́ numbyíní wu w wẽ́ bùlə̀ námməlwǎlsɛ n'ê shí ni: yààyàà tùntwə̃̀ə̃̀ ǹdə́ ŋwɔ̀lɛ̀ ǹdə́ lyì-guuri, 22ǹdə́ fwə̌l tumə, ǹdə́ dõ kɔn yǎl, ǹdə́ wu-kùlù ǹdə́ myìnù, ǹdə́ wàr ǹ cìn ǹ nə́ ń pyɛ̀nɛ́ tùntwə̃̀ə̃̀, ǹdə́ bwɛ̃̌-dǔr, ǹdə́ dõ yil zhìlù, ǹdə́ cìn-byilu, ǹdə́ lyì-bəyuru tùntwə̃̀ə̃̀. 23Tùntùm-bəlwǎlsɛ́ sə̀myɛ́ gakó n'ê shí numbyíní wẽ́, sə̀ pɛ y jìmdì." 24Yezu zhǐr gàà n vò Tiiri tənà y wa. N yí n zù kɛ̀lɛ́ èdù wẽ́, sə ń yà ń tá ń yǎl bə̀ lò lwar ń nyí ni gàà yé, sə ń yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ n shèè yé. 25Kɛ̃ mə̀dù nə̀cílí námməlwɛ̀lɛ́ y'à zhe ń bə̀kɔ́, kɛ̃ mɔ́ ńmyɛ̌ mɔ́ nyɛ̀ɛ̀ bə̀ n'ê zɔ̀m Yezu yò, n bə̀ Yezu sono, n tu ń nə̀dwə́nə́ yó n wùlì ń yé né, 26n lwə̀l mò bə̀ ń jǐ nə̀cílí y námməlwɛ̀lɛ́ y e du ń bə̀kɔ́ mɔ́ wẽ́. Kɛ̃ mɔ́ jà ń yà ń də̀ Zhwifu yé. Ń yà ń wɔ́ Siri tənà y cɔ òdù bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Fenishi lyì bə̀kɔ́. 27Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Yẽ̌ bə̀sɔ́ná bɛ́ jɛ̀rɛ̀ bə jí bə sú. Kɔn bə mə̌ bə̀ bə̀ kwě bə̀sɔ́ná kùjú bə pə kùl-bwálsɛ nɛ yé." 28Kɛ̃ mɔ́ wɔ̀ mɔ̀: "Rə̀myɛ́ wɔ́ zhə̀n yó-cə́bal, sə kùl-bwálsɛ́ myɛ yá jí kùjú w yəywaalɛ́ rə̀ n'ê lwé tɛ̃́ bə̀sɔ́ná bɛ́ kùr w mó." 29Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Ǹ gə́ lyár èta mɔ́ yilə, ká vò jè, bə̀ nə̀cílí y du ǹ bə̀kɔ́ mɔ́ wẽ́." 30Kɛ̃ mɔ́ gə́ zhǐr n yí jè, n pwírí nə̀cílí y du ń bə̀kɔ́ mɔ́ wẽ́, ń pyě pyònò w wə. 31Yezu zhǐr Tiiri tənà y wa, n tó Sədɔ̃, n lyɛ̃ n tó Cɛmɛ-shí tənà y wa, n ká ń bàn Gəlile mwə̃́ y səta. 32Bə zə bal mə̀dù bə bə̀ ń sono. Bal mɔ́ yà ń wɔ́ sə̀bɔ̀rhɔ̀, ń wàr ń nə́ ń zɔ̀m yé. Bə lwə̀l Yezu ni bə̀ ń cèlè ń jɛ̃̀ ń yó. 33Yezu zə bal mɔ́ n du lyì-zhǎ bɛ́ wẽ́ n vò kwã nɛ́, n ce jə̀fɔ́lá bal mɔ́ zhã̌ nɛ́ wa, n pùrh tə̀tàr n mə n dwə̀rh ń mə̀jòlò w ne, 34n kwẽ̌ n nyǐ dɛ̃̌, n shǐrh fwàà, n zɛ̃̀ n wɔ̀ bal mɔ́ nɛ: "Efata." (Rə̀myɛ́ n'ê yǎl rə wɔ̀: "Púr".) 35Rə̀myɛ́ yi ní cìcì, bal mɔ́ zhã̌ nɛ́ já púr, ń mə̀jòlò w myɛ bwèlé. N zɛ̃̀ ń nə́ ń zɔ̀m wárhɛ́ wárhɛ́. 36Yezu zɛ̃̀ n pə nyí lyì bí gakó ne, bə̀ bə̀ bə̀ká wɔ̀ lò lò nè yé. Sə ń gə pɔ bɛ nyí gakó, bə̀ wàr bə̀ n'ê pyɛ́nɛ́ yé. Bə̀ yá kwɛrhɛ bə bwə̀l tɛ̀bɛ́ ń wɛ̀rhɛ́ mɔ́ bə byili. 37Sə ń gə́ wárh bal mɔ́ mɔ́ jàr lyì bí dɛ̃́dɛ̃́ kɔn lyɛ̃ cɛ nɛ. Bə̀ y'à n'ê wə̀lə̀: "Ń tumə né gakó càn. Ń nə́ ń ce sə̀bwààrhɛ̀ myɛ cìcì zhã̌ nyɛ̀ɛ̀, n ce nyì-bədããrɛ ŋwɛ̀nɛ́ rə zɔ̀m."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\