Markɛ 8

1Dwã nɛ́ nə̀myɛ́ wẽ́, lyì nánzhəzhɔ̌ ké bə̀ dwã yó Yezu sono. Bə̀ y'à bə kaka zhe bə̀ la jú yé. N zɛ̃̀ n byẽ̀ ń kwã-lyì bí n wɔ̀ bɛ: 2"Lyì-zhǎ bɛ́ byɛ̀bɛ́ gə́ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ nɛ mɔ́ zhe dwã nə̀tɔ̀ zà, e jà bə̀ bə kaka zhe bə̀ la jú yé. Bə̀ nɔ̀nɔ̀ zhe ne. 3Bə̀ jàlà jààsɛ́ j'à nyɛ. À gə ce bə̀ k'â kwɛ̃̀ ǹdə́ nɔrh, bə̀ t'â la ŋwɔ̀nɔ́ bə yí jè yé." 4Ń kwã-lyì bí wɔ̀ mɔ̀: "Yẽ̀ nə́ nə m'ǎ nə kùjú ní gɔ-elũ èpòlò w kɔ̀bɔ́ wẽ́, nə́ pə byɛ̀bɛ́ gakó ne bə jí bə sú?" 5N zɛ̃̀ n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Búúri màngal rə̀ ŋwɛ́nɛ́ á byẽ́?" Bə wɔ̀ mɔ̀: "Búúri tàlpyɛ̀ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ nə́ sõ." 6N ce lyì bí gakó jòm tɛ̃́, n zwẽ búúrí tàlpyɛ̀ y n ce Yi nə̀báná, n kə́ kə́ rɛ dwã wa, n pə ń kwã-lyì bí ni bə̀ bə̀ zwẽ bə mé tə̀ lyì bí. Ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə zwẽ búúrí bə mé tə̀ bɛ̀. 7Yezu kwã-lyì bí y'à zhe émɔ̀-bwǎlsɛ màngɛlɛ́ myɛ. Yezu ce Yi nə̀bán sə̀myɛ yilə, n zɛ̃̀ n wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni bə̀ bə̀ zwẽ sə̀myɛ bə bé tə̀ lyì bí. 8Bə jí bə sú. Ń kwã-lyì bí pwà yəywaalɛ́ rə̀ dàl mɔ́ rə sú cǐrhni nyàlpyɛ̀. 9E jà lyì bí y'à yú ǹdə lyì mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ rə̀na ta. Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, n zɛ̃̀ n ce bə ká kwɛ̃̀. 10Rə̀myɛ́ yó cìcì, ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kwã-lyì bí já zhízhílí bə zù bǔ-bwəl lé wə bə̀ k'â la Dəlmənutə tənà y wa. 11Farɛzhɛ̃ɛ̃bá tú bə ji kùr bə̀ n'ê mà nyə̀-pǎr ǹdə́ Yezu. Bə̀ y'à n'ê yǎl bə zhẽ̀ mò. Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê lwə̀l mò bə̀ ń wɛ̀rhɛ́ màmyɔ, ò n'ô byili bə̀ wɔ́ Yi rə̀ twĩ̀ mù. 12Yezu shǐrh fwàà, n zɛ̃̀ n wɔ̀: "Byè yil lũ w kɔ̀bɔ́ lyì bí n'ê yǎl b'à wɛ̀rhɛ́ màmyɔ? Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: lũ w kɔ̀bɔ́ lyì bí t'â la màmyɔ ga nɔ kə́dò yé." 13N zhǐr n yẽ̌ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá nɛ, n ká n zù bǔ-bwəl lé wə ń la mwə̃́ y èpákɛ̀. 14Yezu kwã-lyì bí y'à swě bə̀ yə̀ kùjú zal bə mé zù bǔ-bwəl lé wẽ́ yé. Wɔ́ búrú òdù sásá bə̀ y'à zɔwa. 15Yezu pə bɛ nyí n wɔ̀: "Dɛ̃̌na á cìn ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá sã̀-nə̀byẽ̌ dé ǹdə́ Erɔɔdɛ sã̀-nə̀byẽ̌ dé." 16Ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə̀ n'ê zɔ̀m ǹdə́ dwã bə̀ zhe: "E zɛ̃̀ wɔ́ nə́myɛ̌ gə́ yə̀ búrú zal mɔ́ yil ń nə́ ń zɔ̀m èta?" 17Yezu lwar bə̀ gə́ n'ê zɔ̀m nɛ́, n zɛ̃̀ n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Byè yil á n'á wə̀l bə̀ wɔ́ á gə́ yə̀ búrú zal mɔ́ yil à n'â zɔ̀m èta? Á gwẽ̌ bə nə̀ kùrə̀ nyɛ̌? Á yə̀l nə̀ kùrə̀? Á surhə né pyi? 18Á zhe yírhə́ á j'ǎ bə nɛ? Á zhe zhã̌ á j'ǎ bə nyɛ̌? Á k'á t'á lyǐrh, 19à gə́ y'à kɔ́ kɔ́ búúrí rə̀nu y a pə lyì bí mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ rə̀nu y ni bə dɔ̃̀ mɔ́? Á y'ǎ pwà yəywaalɛ́ rə̀ dàl mɔ́ rə sú cǐrhni màngala?" Bə wɔ̀ mɔ̀: "Cǐrhni shí ǹdə́ nə̀lyè." 20N kə́ n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Sə à gə́ kɔ́ kɔ́ búúrí tàlpyɛ̀ y dwã w a pə lyì bí mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ rə̀na y nɛ bə dɔ̃̀ mɔ́, á y'ǎ pwà yəywaalɛ́ rə̀ dàl mɔ́ rə sú cǐrhni màngala?" Bə wɔ̀: "Cǐrhni nyàlpyɛ̀." 21N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Á nə zɛ̃̀ á gwẽ̌ bə à zɔ̀mà nɛ́ kùr nyɛ̌?" 22Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí zhǐr bə vò Betəsəyiidi. Bə̀ gə́ yú gàà, lyì zə lyìlyǒ òdù bə bə̀ ń sono, bə lwə̀l mò bə̀ ń dwə̌rh wə. 23N zə lyìlyǒ w jɛ̃̀ nɛ̀, n mə n du cɔ w wa, n vò kwã nɛ́, n pùrh ń tə̀tàr ò yírhə́ né wə, n cĩ́ jɛ̃̀ ò yó, n zɛ̃̀ n bwə̀rh wə̀, n wɔ̀: "Ǹ yírhə́ nə kɔna?" 24Lyìlyǒ w púr ò yírhə́ né, o wɔ̀ mɔ̀: "À nə lyì, sə bə̀ nyɛ̌ dwã ǹdə cèmé ta, bə j'à n'ê zhə̀lə̀." 25Yezu kə́ n zə ń jɛ̃̀ n dwə̀rh bal mɔ́ yírhə́ né ne. Bal mɔ́ zɛ̃̀ n nyǐ shɛ́shɛ́, n já n wárh, n nə kɔn gakó pamparɛ̃ɛ̃. 26Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀ bə̀ ń ká n vò jè, sə ń bə̀ká n zù cɔ w wẽ́ yé. 27Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí zhǐr bə̀ la cɛmɛ nɛ́ nə̀ ŋwɛ́nɛ́ Shilipu Səzarɛ cɔ w səta mɔ́ wẽ́. Bə̀ gə́ yú sɔ́má yó, n zɛ̃̀ n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Lyì bí n'ê wə̀l b'àmyɛ́ wɔ́ mɔ̌?" 28Bə wɔ̀ mɔ̀: "Lyì bí jàlà n'ê wə̀l bə̀ ǹ wɔ́ Zhã-Bətiisi; jàlà zhe bə̀ wɔ́ Elyi; jàlà myɛ zhe bə̀ wɔ́ Yi nyì-zwennə mə̀dù." 29N zɛ̃̀ n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Sə ámyɛ̌, á n'á wə̀l b'à wɔ́ mɔ̌ lò?" Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ wɔ́ Kristə mó." 30Yezu zɛ̃̀ n gwirhi ń yé n pə bɛ nyí n wɔ̀: "Á bə̀k'á shɛ̀nɛ́ á byili rə̀myɛ́ lò lò nè yé." 31Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu zɛ̃̀ n ji kùr ń nə́ ń cèrhè kàrmɔ̀ ń kwã-lyì bí ni. Ń yà ń nə́ ń wə̀l bè bə̀ kɔn wɔ́ nyɔ́ɔ́ bə̀ Numbyíní Byǐ nwɛ̀nɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́, cɔ w náncɛsɛ́ ǹdə́ Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé, ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé má zhɛ̃̀ mɔ̀, bə gu mu, sə ń mà n ká n bwìrhì ń dwã nə̀tɔ̀ yùwə̀. 32Ń yà ń nə́ ń byili bi rə̀myɛ́ pamparɛ̃ɛ̃. Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n byẽ̀ mò n mə n vò kwã nɛ́, ń nə́ ń ji mu búlə́. 33Yezu zɛ̃̀ n pyìrhí ń yé n zǎ ń kwã-lyì bí, n gwirhi ń yé, n wɔ̀ Pyɛɛrɛ nɛ: "Zhəl kwã nɛ́ à nyí ni Shətana, bə̀ ǹ tá ǹ bùl Yi nyə̀ná nɛ́ yé. Wɔ́ numbyínsí nyə̀ná ǹ nə́ ǹ bùlə̀." 34N zɛ̃̀ n byẽ̀ lyì-zhǎ bɛ́ ǹdə́ ń kwã-lyì bí n wɔ̀ bɛ̀: "Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ yǎl ń tó àmyɛ́ nɛ, sə́ zhɛ̃̀ ǹ cìnə̀, ń kwè ǹ də̀-jɔrhɔ́ w ń zhĩ ń mə́ tó ne. 35Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ shili ǹ myə̌l lé, rə̀ má sá, sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ shɛ̀nɛ́ ǹ myə̌l lé sɔ́ àmyɛ́ ǹdə́ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí yilə, ǹ m'ǎ ká nə rɛ. 36Lò gə zhe lũ w kɔn gakó, ń j'ǎ dwĩ̀ ǹ cìnə̀, ǹ nɛrɛ́ y zhe kùrə̀? 37Kɔn ŋwɛ́nɛ́ lò wɔ̌ ǹ pɛ ń mə́ lyə́r ǹ myə̌l lé? 38Lò mɔ̀bɔ́ ǹ dùr cìzhìl ǹdə́ àmyɛ́ ǹdə́ à zɔ̀mà nɛ́, lũ w kɔ̀bɔ́ lyì bí bə̀ wɔ́ nə̀fwə̀ə́le, ǹdə́ lwɛlɛ cìnə́ mó cəcəl wə, Numbyíní Byǐ gə tú ń Da zùwə́ y wə, ǹdə́ Yi màlɛ́kabá, ń mà n dùr cìzhìl ǹdə́ mɔ́ myɛ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\