Markɛ 9

1Yezu kə́ n wɔ̀ bɛ: "Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ zhǐ nyɔ̀nɔ̀ mɔ́ jàlà t'â la cú ǹdə́ bə̀ yírhə́ yə̀ Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ nɛ rə̀ bàn ǹdə́ jàn yé." 2Dwã nyə̀ldù rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu zə Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhakɛ ǹdə́ Zhã n mə n jì pyɔ̀ dɛ̃̌ dɛ̃̌ yó bə̀ dúdú. 3N lyə́r bə̀ yírhə́ né wə. Ń gàndɛ́ jǐrh námpwẽ̀ pwɛ̃́pwɛ̃́, rə̀ n'ê jə́jɛ̀mɛ́. Cɛ yó lò wàr gɔ̀nɔ̀ ń la pòlò o jǐrh námpõ̀ èta yé. 4Bə pwírí Elyi ǹdə́ Muyiisi bə̀ zhǐ bə̀ n'ê zɔ̀m ǹdə́ mɔ. 5Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, kɔn mə̌ bə̀ nə́ mɛ̃ nyɔ̀nɔ̀. Nə́ m'ǎ pú kwə̀ə́rhe rə̀tɔ̀; ń jí òdù, Muyiisi jí òdù, Elyi jí òdù." 6Ń yà ń yə̀l ń gə́ mà n zɔ̀m nɛ́ yé. Ywẽ y'à zhe ńmyɛ̌ ǹdə́ ń tó-dwã bɛ́ dɛ̃́dɛ̃́. 7Ébɔ̃ bə̀ o zhì bə̀ yó wə, ò ywə́l mó pyi bi. Bə nyɛ̀ɛ̀ cəl rə̀ zɔ̀m ébɔ̃ w wẽ́ rə wɔ̀: "Mɔ̀bɔ́ wɔ́ àmyɛ́ Byǐ. À só mo dɛ̃́dɛ̃́. Cilinə ń zɔ̀mà nɛ́." 8Yezu kwã-lyì bí já yə̀ làlà bə pyìrhí bə nyǐ jààsɛ́ gakó, sə bə̀ yə̀ lò dõ nɛ yé. Wɔ́ Yezu dúdú ń tó be ń zhǐ. 9Bə̀ gə́ tú bə zhǐr bə̀ n'ê swé pyɔ̀ wá, Yezu pə bə nyí, bə̀ bə̀ká cĩ́ kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ bə̀ yírhə́ nɔ mɔ́ lò lò nè yé, kɔn mé yí Numbyíní Byǐ gə ká ń bwìrhì n zɛ̃̀ n du cùùrì wẽ́. 10Sə bə̀ zwẽ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́, bə̀ m'ê n'ê bwə̀rh dwã bə̀ n'ê pyà bùrhù e du cùùrì wẽ́ mó kùrə̀. 11Bə zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "E nə wɔ́ byè yil Muyiisi nyə́ né byilnə bé n'ê wə̀l bə̀ Elyi mà n tó yé n bà?" 12N wɔ̀ bɛ: "Zhə̀nà, Elyi mà n tó yé n bə̀ n kwɛrhɛ kɔn gakó n cĩ́ rə̀ jàà wà. Sə wɔ́ byè yil bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə̀ wɔ́ nyɔ́ɔ́ sə Numbyíní Byǐ nwɛ̀nɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́, bə fulsi mu? 13Sə à n'â wə̀l ába: Elyi túwə́, sə lyì bí wɛ̀rhɛ́ mɔ ǹdə bə̀ gə́ n'ê yǎl nɛ́. Wɔ́ èta bə̀ y'à kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ né ń shò-kwã nɛ́." 14Yezu ǹdə́ Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zhakɛ ǹdə́ Zhã gə́ tú bə yí ń kwã-lyì bí dwã bɛ́ sõ, bə̀ nɔ lyì-zhǎ ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé jàlà bə̀ kə́kɛ́lɛ́ bɛ bə ce cəcəl w bə̀ n'ê mà nyə̀-pǎr ǹdə́ bɛ. 15Lyì-zhǎ bɛ́ gə́ nɔ Yezu ń bànà, kɔn jàr bə̀ gakó, bə dùr bə vò bə̀ n'ê ce mo. 16Yezu zɛ̃̀ n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Bə̀kɔ́n nyə̀-pǎr á n'á mà ǹdə́ bɛ?" 17Bal mə̀dù zɛ̃̀ n zhì lyì-zhǎ bɛ́ wẽ́, n wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, à zə à byǐ a bə̀ ǹ sono. Nə̀cílí námməlwɛ̀lɛ́ zhe mo, e ce ń kə́ ń wàr ń nə́ ń zɔ̀m yé. 18È gə kwè mò mə̀gã̌ mə̀gã̌, è yá ji mu tɛ̃́, ń tə̀tə̀-pùnú du, ń nə́ ń dɔ̀m ń yə́lə́ dwã nɛ, n cì sáám. À lwə̀l ǹ kwã-lyì bí ni bə̀ bə̀ jǐ y, sə bə̀ yə̀ y ŋwɛ̀nɛ́ bə jì yé." 19Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Ámyɛ̌ lũ w kɔ̀bɔ́ lyì bí yə̀ Yi ni zhí yé. À gwẽ̌ bá yə̀ nɛ́ ǹd'ába kɔn mé yí dǒ? À gwẽ̌ bá pyɛ́nɛ́ a yə̀ nɛ́ ǹd'ába kɔn mé yí dǒ? Zəna bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y á bə̀ nyɔ̀nɔ̀." 20Bə zɛ̃̀ bə zə bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y bə mé bà. Nə̀cílí y gə́ nɔ Yezu, e já vúvǔ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y e tu tɛ̃́ è n'ê byíbyílí, è tə̀tə̀-pùnú n'ô dwi. 21Yezu zɛ̃̀ n bwə̀rh byǐ mú da mɔ́ n wɔ̀: "Dǒ è ju kùr è zhe mo?" Da mɔ́ wɔ̀ mɔ̀: "Ń bə̀swɛ́nɛ́ yi ní ga. 22È yá ji mu myǐn wə, e ji mu nɛ̃̌ wẽ́ twər nánzhəzhɔ̌, è n'ê yǎl e gu mu. Ǹdə́ ǹ gə wɔ̌, sə́ dùr nə́ nɔ̀nɔ̀, ń sɛ̃ nə́ba." 23Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Bə̀kɔ́n yil ǹ nə́ ǹ wə̀l b'à gə wɔ̌? Lwar bə̀ lò mɔ̀bɔ́ ń zhí Yi ni, kɔn gakó wɔ̌ rə̀ wɛ̀rhɛ́ rə̀-ná-cí yilə." 24Rə̀myɛ́ yó, da mɔ́ já n bya dɛ̃̌ dɛ̃̌ n wɔ̀: "À zhí Yi ni, sə sɛ̃ nɛ a kwɛrhɛ a zhí ri ǹdə́ à wu gakó." 25Yezu gə́ nɔ lyì-zhǎ bɛ́ bə̀ n'ê dùr bə̀ bànà, n zɛ̃̀ n bú nə̀cílí y n wɔ̀: "Ǹmyɛ́ wɔ́ nə̀cílí kɛ̀bɛ́ è n'ê ce lò zhã̌ shĩ, e ce ń kə́ ń wàr ń nə́ ń zɔ̀m yé, à n'â pɛ mɔ́ nyí bə̀ ǹ du bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y kɛ̀bɛ́ wẽ́, sə ǹ bə̀ká kə́ zù è wẽ́ gaga yé." 26Nə̀cílí y zɛ̃̀ e wǔrh, e vúvǔ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y e ji tɛ̃́ è n'ê vɔ́vwǎ, e zɛ̃̀ e shə́r. Bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y jǐrh ǹdə cùù ta. Lyì nánzhəzhɔ̌ y'à n'ê wə̀l bə̀ ń cùwə̀. 27Yezu zɛ̃̀ n zə ń jɛ̃̀ nɛ̀ n zhẽ̌ mo n ce n zhì dɛ̃̌. 28Yezu gə́ ká n bə̀ kɛ̀lɛ́ w yó né, è y'à wɔ́ ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kwã-lyì bí dúdú. Bə zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Bə̀kɔ́n yil nə́myɛ̌ yə̀ nə̀cílí y èmyɛ́ ŋwɛ̀nɛ́ nə́ jì?" 29N wɔ̀ bɛ: "Wɔ́ Yi lwə̌l dúdú è wɔ̌ è má jì nə̀cílí y kɛ̀bɛ́ dwí rí." 30Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí zhǐr bə tó Gəlile bə lyɛ̃, sə ń yà ń tá ń yǎl bə̀ lyì-zhǎ bɛ́ lwar ń shò yé. 31Ń yà ń nə́ ń cèrhè kàrmɔ̀ ń kwã-lyì bí ni, ń nə́ ń wə̀lə̀: "Bə̀ má zə Numbyíní Byǐ bə pə numbyínsi ni, bə gu mu, sə ń mà n ká n bwìrhì ń dwã nə̀tɔ̀ yùwə̀." 32Ń kwã-lyì bí y'à bə zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ kùr nyɛ̌ yé, e jà bə̀ y'à kwàl sə bə bwə̀rh mò myɛ yé. 33Bə yí Kapɛrnaɔm, bə zù jù wə̀. Yezu zɛ̃̀ n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Bə̀kɔ́n nyə̀-pǎr á y'ǎ n'á mà sɔ́má y yó?" 34Bə̀ zhǐ bə̀ nyí cám, bə̀ bə̀ y'à n'ê mà nyə̀-pǎr ǹdə́ dwã sɔ́má y yó, bə̀ m'ê pyà lò mɔ̌ yil ń mà n yə̀ bə̀ yé né. 35N zɛ̃̀ n jòm tɛ̃́, n byẽ̀ ń kwã-lyì bí shí ǹdə́ bə̀lyè y, n wɔ̀ bɛ: "Lò mɔ̀bɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́ ń nə́ ń yǎl n yə̀ á yé né cə́bal, sə n lwəl ń cìn tɛ̃́ n yə̀ á gakó tùntùnnə̀ n twĩ̀ n pə ába." 36N zɛ̃̀ n zə bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ námpɔ́lɛ́ èdù, n ce e zhì bə̀ yé né, n zə ń jɛ̀rh n kwə̀ə̀lè yə̀, n wɔ̀ bɛ: 37"Lò mɔ̀bɔ́ ǹ shɛ̀nɛ́ ń zwẽ bə̀sɔ́ná bɛ́ bə̀myɛ́ mə̀dù zhəəle àmyɛ́ yilə, wɔ́ àmyɛ́ cìcì zhəəle ǹ zwẽ. Sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ zwẽ àmyɛ́ zhəəle, è də̀ àmyɛ́ dúdú zhəəle ǹ zwẽ yé. Wɔ́ ǹdə́ mɔ̀bɔ́ ń twĩ̀ nì mú ga zhəəle ǹ zwẽ." 38Zhã zɛ̃̀ n wɔ̀ Yezu ni: "Yó-cə́bal, nə́ nɔ bal mə̀dù ń nə́ ń jì nə̀cílsi námməlwǎlsɛ ǹmyɛ́ yil yilə, sə nə́ y'ǎ n'é yǎl nə́ cə̀r mò, ń gə́ tá ń tó nə́ba mó yilə." 39Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀: "Lò wàr ń mà n wɛ̀rhɛ́ màmyɔ àmyɛ́ yil yilə, n zɛ̃̀ n ká n zhízhílí n zhìlì à yil yé. Á bə̀k'á cə̀r mò yé. 40Lwarna bə̀ lò mɔ̀bɔ́ ń tá ń pyà nə́ yò zhìlù, rə̀-ná-cí wɔ́ nə́myɛ̌ lò. 41Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: lò mɔ̀bɔ́ ń pɔ ába nɛ̃̌ zɔ̌-bwɛ̀lɛ́ myɛ cìcì á nyɔ̀ á gə́ wɔ́ Kristə kwã-lyì yilə, rə̀-ná-cí mà n nə kwǎndɛ zhə̀n zhə̀nà." 42Yezu súlí n wɔ̀: "Lò mɔ̀bɔ́ bə̀ gə lyẽ nə́kul-põ̀ nánfɔ̀lɔ̀ ń byã nɛ bə cìrh mò bə ji mwə̃́ w cɔ̃̀ ń gə cìrh byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀ yírh swí bə já zhí àmyɛ́ nɛ mɔ́ mə̀dù cìcì ń ce lwɛlɛ wa. 43"Ǹ jɛ̃̀ gə n'ê ce ǹ wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ, sə́ gõ̀ yə̀. Ǹ gə zù nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ wẽ́ ǹdə́ jɛ̃̀ èdù cɔ̃̀ ǹ gə zù myǐn mə̀ t'â cì gaga wẽ́ ǹdə́ jɛ̀rh sə̀lyè. (( 44Gàà mɔ́ zə̀zɔ̀mɛ́ nɛ́ t'â cì yé, myǐn mú myɛ t'â cì yé.)) 45Ǹ nà gə n'ê ce ǹ wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ, sə́ gõ̀ yə̀. Ǹ gə zù nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ wẽ́ ǹdə́ nà èdù cɔ̃̀ ǹ gə zù myǐn-jù w ǹdə́ nə̀rh sə̀lyè. (( 46Gàà mɔ́ zə̀zɔ̀mɛ́ nɛ́ t'â cì yé, myǐn mú myɛ t'â cì yé.)) 47Ǹ yírh gə n'ê ce ǹ wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ, sə́ jàrh rɛ̀ ń dwĩ̀. Ǹ gə zù Yi tənà y wa ǹdə́ yírh rə̀dù cɔ̃̀ ǹ gə zù myǐn-jù w ǹdə́ yírhə́ nə̀lyè. 48Gàà mɔ́ zə̀zɔ̀mɛ́ nɛ́ t'â cì yé, myǐn mú myɛ t'â cì yé. 49"Bə̀ má zə myǐn bə ce lò gakó jǐrh wárhgáá, ǹdə nə̀kwə̃̌ gə́ n'ê wɛ̀rhɛ́ nɛ́. 50Nə̀kwə̃̌ nyɛ̀, sə è gə tárh, etər è má tó né e ké zə nyí? Yálna ǹdə nə̀kwə̃̌ ta, s'á jòm ǹdə́ dwã ǹdə́ yə̀-zùlə́."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\