Məco 10

1Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu byẽ̀ ń kwã-lyì bí shí ǹdə́ bə̀lyè yə́, n pə bɛ ŋwɔ̀nɔ́, mùnì bə jì nə̀cílsi námməlwǎlsɛ, sə bə wárh lò mɔ̀bɔ́ gakó címí y kɛ̀bɛ́ è zhe mo mó wẽ́. 2Nyǐnə bə̀ yilə né. Nã́yə́ə́ mó, wɔ́ Shəmɔ mɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Pyɛɛrɛ mɔ́, ǹdə́ ń da-byǐ Andərɛ, ǹdə́ Zebede byǎ bɛ́ Zhakɛ ǹdə́ Zhã, 3e súlí Shilipu ǹdə́ Bətələmyi, Tɔma ǹdə́ Məco mɔ̀bɔ́ ń yà ń nə́ ń zwẽ myə̌l-kwǎndɛ́ mɔ́, e súlí Aləfɛ byǐ Zhakɛ ǹdə́ Tadɛ, 4ǹdə́ yə̀wǎl cìnə́ bé gùlú w lò mə̀dù ń yíl Shəmɔ, ǹdə́ Zhidə Esəkarəyɔtɛ, mɔ̀bɔ́ ń myìnì Yezu n pə bə zə mɔ́. 5Yezu zɛ̃̀ n twĩ̀ ń tùntúmə́ bé bə̀myɛ́ shí ǹdə́ bə̀lyè yə́, n pə bɛ nyí n wɔ̀: "Á bə̀k'á vò lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá sõ yé, s'á bə̀k'á vò Samarɛ lyì bí cɛmɛ nɛ́ wẽ́ yé. 6Zhəlnə Esərayɛl lyì bí bə̀ nyɛ̌ ǹdə pyììsì shɛ̀bɛ́ sə̀ jé ta mɔ́ sõ. 7Á gə la, s'á n'á bwə̀l á zhe: 'Arəzana pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ bwəlse.' 8Wárhna nə̀bwànà, s'á bwìrhì cùùrì. Wárhna nɔr cìnə́ bə jǐrh wárhgáá, s'á jì nə̀cílsi námməlwǎlsɛ. Pana nánfò, bə̀ wɔ́ nánfò bə̀ pɔ ámyɛ nɛ. 9Á bə̀k'á ce sánə́má, ráá wársɛ, ráá tám myɛ cìcì á byẽ́ yé. 10Á mə̀dù ga bə̀ká n zə lɔ̀bɔ̀, ráá kàmə̀-zǔrh sə̀lyè, ráá nə̀cìlə̀, ráá də̀-dɔ̀lɔ̀ sɔ́má y kǒ yil yé, bə̀ tùntùnnə̀ mə̌ dwã ǹdə́ ń nyí kùjú. 11"Á gə yú cə-fɔ̀lɔ̀ ráá cə-byǐ wə, s'á pyà lò mɔ̀bɔ́ ń mà n shɛ̀nɛ́ n zwẽ ába ń sõ mó. Mɛ̃na ńmyɛ̌ mɔ́ sõ, kɔn mé yí dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ á la gàà zhǐr mó. 12Á gə zù kɛ̀lɛ́ wa, s'á wɔ̀ è lyì bí ni: 'Yə̀-zùlə́ yál nɛ́ ǹd'ába.' 13Kɛ̀lɛ́ y èmyɛ́ lyì bí gə zwẽ á zhəəlé, s'á yə̀-zùlə́ né só bə̀ yó wə. Sə bə̀ gə yə̀ á zhəəlé zwẽ, s'á yə̀-zùlə́ né ká bə̀ á sono. 14Sə kɛ̀lɛ́ kɛ̀bɛ́ ráá cɔ kɔ̀bɔ́ ò lyì bí yə̀ shɛ̀nɛ́ bə zwẽ á zhəəlé, ráá bə̀ yə̀ á zɔ̀mà nɛ́ cili, s'á pwà á nə̀rh gàà. 15Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: bùrsí kɔ́ dɛ̃ rɛ́ yùwə̀, cɔ w òmyɛ́ zwini rí má dwini Sɔdɔm ǹdə́ Gɔmɔɔrɛ nyǎn dɛ́. 16"Nyǐnə à n'â twĩ̀ ába ǹdə pyììsì ta gɔ kǔlsi wẽ́. Yálna surhə cìnə́ ǹdə dɔma ta, s'á yə̀ wu-bɔ̀nɔ̀ cìnə́ ǹdə épwə̌nse ta. 17Dɛ̃̌na á cìn ǹdə́ lyì bí. Nyǐ bə̀ má zə ába bə vò bùrsì jàà wà. Bə̀ má zə dànə̀shàárɛ bə mà ába bə̀ dwã-gùúlí jìsí wẽ́. 18Bə̀ má zə ába bə vò cɛmɛ yó-cìnə́ ǹdə́ pyǎ sono àmyɛ́ yilə, mùnì á yə̀ à zhə̀n-cínnə bə̀myɛ́ ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó yé né. 19"Sə bə̀ gə tú bə zə ába bə̀ la bùrsí jàà wà, s'á bə̀k'á zɛ̃̀ á n'á tɛ́rɛ́ á wẽ́ á m'á pyà dɛ̀bɛ́ á la zɔ̌m, ráá á gə́ la nɛ́ zɔ̌m nɛ́ yé. Yi má byili ába zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ á la zɔ̌m mɔ́ rə̀myɛ́ yi ní cìcì. 20È də̀ ámyɛ̌ cìcì á la zɔ̌m yé. Wɔ́ á Da mɔ́ Eshirhə y è má tó á dɛnnɛ e zɔ̀m. 21"Lyì má zə bə̀ da-byǎ bə pə bə gu, dabá má zə bə̀ byǎ bə pə bə gu, sə byǎ myɛ má bú ǹdə́ bə̀ dabá, bə ce bə gu bi. 22Lyì bí gakó má jí zùùrì ǹd'ába àmyɛ́ yil lé yilə. Sə mɔ̀bɔ́ ǹ pyɛ́nɛ́ ń zhì ǹ nà y yó kẽkẽ, ǹ m'ǎ nə vwǎrh. 23Cɔ kɔ̀bɔ́ bə̀ jì ába ò wẽ́, s'á dùr á vò ò dõ wə. Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: á t'á la Esərayɛl cɛmɛ nɛ́ gakó wẽ́ tó á zhɛ̀ ǹdə́ Numbyíní Byǐ yə̀ twí yé." 24"Lò mɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê cèrhè bə ń cə̀rhnə̀ mó du yé. Tùntùnnə̀ bə ń yó-cə́bal du yé. 25Mɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê cèrhè mó gə jǐrh ǹdə ń cə̀rhnə̀ mó ta, kɔn mǎ. Tùntùnnə̀ gə jǐrh ǹdə ń yó-cə́bal mɔ́ ta, kɔn mǎ. Bə̀ gə byẽ̀ kɛ̀lɛ́ cə́bal bə̀ Bəzəbul, sə́ nyǐ bə̀ má byẽ̀ ń kɛ̀lɛ́ y lyì bí ǹdə́ yil tɛ̀bɛ́ rə̀ lwɛlɛ rɛ́ du rə̀myɛ́. 26"Á bə̀k'á dùr numbyínsí ywẽ yé. Kɔn tɛ̀nɛ́ rə̀ shèè rə̀ t'â la pwẽ̀ nè du yé. Kɔn tɛ̀nɛ́ rə̀ wɔ́ shə kɔna, bə̀ t'â la rɛ lwar yé. 27Kɔn dɛ̀bɛ́ à byili ába cə-byín wə, s'á du á byili ri pwẽ̀ wə̀. Kɔn dɛ̀bɛ́ à sɔ́sɔ́mɛ́ á zhɛ̃̌ wa, s'á jì lyarh wa, á bwə̀l lè. 28"Á bə̀k'á dùr lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê gwi yala nɛ́, bə j'à wàr ywə́lə́ y bə̀ n'ê gwi mú ywẽ yé. Dǔrnə mɔ̀bɔ́ ń wɔ̌ ń cɔ̀ yala nɛ́ ǹdə́ ywə́lə́ y ga myǐn-jù w mú ywẽ. 29Bə̀ gə la kúmsi námpɔ́lsɛ sə̀lyè yǒ, sə̀ wɛ́rɛ́ y də̀ nántwə̌ yé. E jà ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, kúmsí sə̀myɛ́ èdù ga t'â la tɛ̃́ tu ǹd'á Da mɔ́ yə̀l yé. 30È gə wɔ́ ámyɛ̌ yilə, Yi yě á ywésé myɛ cìcì yó. 31Á bə̀k'á dùr ywẽ yé, b'ǎ cɔ̃̀ kúmsí námpɔ́lsɛ́ dɛ̃́dɛ̃́. 32"Lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ zhì lyì bí yé né ń byili pamparɛ̃ɛ̃ bə̀ ǹ zù àmyɛ́, àmyɛ má zhì à Da mɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ Arəzana w mɔ́ yé né, a byili bə̀ ǹ wɔ́ àmyɛ́ lò. 33Sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhì lyì bí yé né ń wɔ̀ bə̀ ǹ yə̀l à párá, àmyɛ má zhì à Da mɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ Arəzana w mɔ́ yé né, a wɔ̀ b'à yə̀l ǹ pár yé. 34"Á bə̀k'á bù b'à zə yə̀-zùlə́ a bə̀ cɛ yó yé. È də̀ yə̀-zùlə́ à má bə̀ yé. Wɔ́ búlə́ shù à má bà. 35Zhə̀nà, à tú ǹdə́ pɔrá. Byǐ ǹdə́ ń da má pɔr dwã nɛ. Bə̀kɔ́ ǹdə́ ń ná má pɔr dwã nɛ. Byì-can ǹdə́ ń nyɛ̀ má pɔr dwã nɛ. 36Ǹ kɛ̀lɛ́ lyì cìcì má jǐrh ǹ zwə̀. 37"Lò mɔ̀bɔ́ ǹ só ǹ da ráá ǹ ná du àmyɛ́, ǹ wàr ǹ yàl à kwã-lò yé. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ só ǹ byǐ ráá ǹ bə̀kɔ́ du àmyɛ́, ǹ wàr ǹ yàl à kwã-lò yé. 38Lò mɔ̀bɔ́ ǹ yə̀ ǹ də̀-jɔrhɔ́ ǹ kwè ń zhĩ ń mə́ tó à kùrə̀, ǹ wàr ǹ yàl à kwã-lò yé. 39Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ shili ǹ myə̌l lé, rə̀ má sá, sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ shɛ̀nɛ́ ǹ myə̌l lé sɔ́ àmyɛ́ yilə, ǹ m'ǎ ká nə rɛ. 40"Lò mɔ̀bɔ́ ń shɛ̀nɛ́ n zwẽ á zhəəle, wɔ́ àmyɛ́ zhəəle ń zwẽ. Lò mɔ̀bɔ́ ń shɛ̀nɛ́ n zwẽ àmyɛ́ zhəəle, wɔ́ mɔ̀bɔ́ ń twĩ̀ nì mú zhəəle ń zwẽ. 41Lò mɔ̀bɔ́ ń shɛ̀nɛ́ n zwẽ Yi nyì-zwennə zhəəle, ń gə́ wɔ́ Yi nyì-zwennə mó yilə, Yi má kwɛ̃̌ rə̀-ná-cí ǹdə rə̀ gə́ n'ê kwɛ̃̌ rə̀ nyì-zwennə né. Lò mɔ̀bɔ́ ń shɛ̀nɛ́ n zwẽ wu-cángá cí zhəəle, ń gə́ wɔ́ wu-cángá cí mú yilə, Yi má kwɛ̃̌ rə̀-ná-cí ǹdə rə̀ gə́ n'ê kwɛ̃̌ wu-cángá cí ní. 42Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: lò mɔ̀bɔ́ ń zwẽ à kwã-lyì bí námpɔ́lɛ́ mə̀dù zhəəle, n pɔ̃ nɛ̃̌ tɔ́nɔ́nɔ́nɔ́ zɔ̌-bwɛ̀lɛ́ myɛ cìcì n nyɔ̀, ń gə́ wɔ́ àmyɛ́ kwã-lò mó yilə, rə̀-ná-cí mà n nə kwǎndɛ zhə̀n zhə̀nà."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\