Məco 11

1Yezu gə́ tú n pə nyə́ né nə̀myɛ́ ń kwã-lyì bí shí ǹdə́ bə̀lyè y ne n zhɛ̀, n zhǐr gàà, n vò ń nə́ ń cèrhè kàrmɔ̀ lyì bí ni, ń mə́ ń bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí bə̀ cɛmɛ nɛ́ wẽ́. 2Zhã zhì byə̀nə́-jù w n nyɛ̀ɛ̀ Kristə tumə né yò, n zɛ̃̀ n twĩ̀ ń kwã-lyì bí jàlà bə vò bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: 3"Wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ wɔ́ mɔ̀bɔ́ bə̀ wò bə̀ ń bàn mɔ́, ráá nə́ dɛ̃̌ gwẽ̌?" 4Yezu wɔ̀ bɛ: "Zhəlnə á cĩ́ kɔn dɛ̀bɛ́ á zhã̌ nyɛ̀ɛ̀, á yírhə́ já nə mɔ́ Zhã nɛ. 5Lyìlyə̌r yírhə́ n'ê púrə́; gwànsɛ̀ n'ê zɛ̃̀ sə̀ zhə̀lə̀; nɔr cìnə́ n'ê wárh bə̀ jǐrh wárhgáá; sə̀bwààrhɛ̀ zhã̌ n'ê nyɛ̀ɛ̀; cùùrì n'ê bwìrhì; bə̀ n'ê bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí bə̀ byili nə̀mwà nɛ̀. 6Wu-nyɔ̃̀ cí wɔ́ lò mɔ̀bɔ́ ń wu t'â la gɔ àmyɛ́ shò-kwã nɛ́." 7Zhã kwã-lyì bí gə́ ká kwɛ̃̀, Yezu zɛ̃̀ ń nə́ ń zɔ̀m ń yò ǹdə́ lyì-zhǎ bɛ́ ń zhe: "Byè á zhə̀l á nə gɔ-elũ èpòlò w wə? Vwal-gɔ zho n'ô fúfǔ? 8Sə è nə wɔ́ byè á zhə̀l á na? Lò ń zù kàmə̀-zǔrh shɛ̀bɛ́ sə̀ càn? E jà byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zwì kàmə̀-zǔrh shɛ̀bɛ́ sə̀ càn mɔ́, wɔ́ pyǎ kǎlsɛ wẽ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́. 9Sə è nə wɔ́ byè á zhə̀l á na? Yi nyì-zwennə? À n'â wə̀l ába: ń wɔ́ Yi nyì-zwennə, sə ń nə jà ń du Yi nyì-zwennə myɛ cìcì. 10Wɔ́ ńmyɛ̌ yò w bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə̀ Yi wòwə̀: 'Nyǐ à n'â twĩ̀ à tùntúm ń la yə̀ ǹ yé né, n kwɛrhɛ ǹ sɔ́má yá.' " 11Yezu súlí n wɔ̀: "Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: kɛ̃ yə̀ byǐ lùl ń du Zhã-Bətiisi yé. E jà lò mɔ̀bɔ́ ń wɔ́ lyì bí gakó námpɔ́lɛ́ Arəzana tənà y wẽ́ mó du mu. 12Kɔn gə́ ju kùr Zhã-Bətiisi nɛ̃̌-shɔ w pɔ yi ní e mé yí zà, Arəzana tənà y jǐrh jàn kɔna; jàn cìnə́ n'ê pyà sə bə zù è wẽ́ ǹdə́ jàn. 13Yi nyì-zwennə bé gakó ǹdə́ Muyiisi nyə́ né zɔ̀m Arəzana tənà y yò, kɔn mé yí Zhã-Bətiisi. 14Á gə n'á yàlá, s'á lwar bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌ ń wɔ́ Elyi mú bə̀ y'à wò bə̀ ń mà n ká n bə̀ mɔ́. 15Lò ǹ la cilu, sə́ cili." 16Yezu súlí n wɔ̀: "À má zə lũ w kɔ̀bɔ́ lyì bí a mɛrhɛ ǹdə bə̀kɔ́n ta? Bə̀ wɔ́ ǹdə bə̀sɔ́ná byɛ̀bɛ́ bə̀ jě dwã-gùlú èpóró wẽ́ ta, bə̀ n'ê byẽ̀ dwã bə̀ m'ê wə̀lə̀: 17'Nə́ wúl wúrh, á yə̀ sɛ yé. Nə́ nún wu-zhìlù núrh, s'á yə̀ kúrh yé.' " 18Yezu kə́ n wɔ̀: "Zhã túwə́, ń yà ń tá ń jí kùjú yé, ń tá ń nywɛ̀ sɛ̃́ yé. Bə zɛ̃̀ bə̀ zhe bə̀ wɔ́ nə̀cílí námməlwɛ̀lɛ́ è ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ mɔ. 19Numbyíní Byǐ bà, ń nə́ ń jí, ń nə́ ń nywɛ̀. Bə zɛ̃̀ bə̀ zhe bə̀ ń wɔ́ sùl-wòrò, n jà ń wɔ́ sə̀-nyɔ̀rɔ́, bə̀ wɔ́ myə̌l-kwǎndɛ́ zwennə bé ǹdə́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ yààyàà bə̀ t'â zwẽ Yi nyə́ né bə̀ wɔ́ ń dɔwabá." Yezu zɛ̃̀ n zhízhílí n wɔ̀: "Lò mɔ̀bɔ́ ń zhe Yi surhə né, wɔ́ ń tùntwə̃̀ə̃̀ né dɛnnɛ bə̀ yá tó né bə lwar bə̀ ń zhe surhə." 20Yezu zɛ̃̀ ń nə́ ń ji búlə́ cɛmɛ nɛ́ nyɛ̀bɛ́ ń wɛ̀rhɛ́ màmyaarhɛ́ nánzhəzhɔ̌ w nə̀ wẽ́, nə̀ lyì bí j'à yə̀ bə̀ wun pyìrhí mú ni, ń zhe: 21"Zwini má zə ába Kɔrazɛ̃ lyì, zwini má zə ába Betəsəyiidi lyì, bə̀ màmyaarhɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ wɛ̀rhɛ́ á sono mó gə y'à wɛ̀rhɛ́ Tiiri ǹdə́ Sədɔ̃ nɛ́, cɛmɛ nɛ́ nə̀myɛ́ lyì bí gə pyìrhí bə̀ wun shãã shãã ga, bə zù ywə́ə́le ǹdə kàmə̀-zǔrh ta bə mé tu tɔ̀mɔ̀. 22À n'â wə̀l ába: bùrsí kɔ́ dɛ̃ rɛ́ yùwə̀, á m'ǎ nə còrhò-tum dwini Tiiri ǹdə́ Sədɔ̃ lyì bí nyǎn dɛ́. 23"Sə ámyɛ̌ Kapɛrnaɔm lyì, á n'á bùl b'ǎ yil má du rə yí Arəzana wa? Gaga! Bə̀ má só ába tɛ̃́ á vò nɔ̀nɔ̀ jàà wà. Màmyaarhɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ wɛ̀rhɛ́ á sõ mó gə y'à wɛ̀rhɛ́ Sɔdɔm nɛ́, ò lyì bí gə gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ èlǎsɛ̃́. 24À n'â wə̀l ába: bùrsí kɔ́ dɛ̃ rɛ́ yùwə̀, á m'ǎ nə còrhò-tum mə dwini Sɔdɔm lyì bí nyǎn dɛ́." 25Rə̀myɛ́ yi ní, Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀: "À Da, ǹmyɛ́ mɔ̀bɔ́ ǹ cǐ dɛ̃̌ ǹdə́ cɛ, à n'â cèrhé mó, ǹ gə́ shèè rə̀myɛ́ lármɔ cìnə́ ǹdə́ surhə cìnə́ yé né, ń zɛ̃̀ ń byili ri bə̀sɔ́ná nɛ mɔ́ yilə. 26Zhə̀nà, à Da, rə̀myɛ́ yàl ǹmyɛ́ pùbùlə̀." 27N zɛ̃̀ n wɔ̀ lyì bí ni: "À Da co kɔn gakó à jɔ̃̀ wà. Lò lò yə̀l Byǐ mú párá, è gə də̀ Da mɔ́ dúdú. Lò lò yə̀l Da mɔ́ myɛ párá, è gə də̀ Byǐ mú dúdú, ǹdə́ lò mɔ̀bɔ́ Byǐ mú nə́ ń yǎl n byili mu Da mɔ́ párá. 28"Ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á zhĩ zhĩĩ rí á lyɛ̀ɛ̀ mɔ́, bànà à sono. À má pə ába shìrhə́. 29Shɛ̀nɛ́na á zwẽ zhĩĩ rí tɛ̀bɛ́ àmyɛ́ la ába pɔ mɔ́, s'á zwẽ kɔn dɛ̀bɛ́ à la ába byilu mú, mùnì ga á nə shìrhə́, b'à wɔ́ wu-bɔ̀nɔ̀ ǹdə́ cìn-lwəl cə́bal. 30Nyǐnə zhĩĩ rí tɛ̀bɛ́ à la ába pɔ mɔ́ nyɛ̌ fúlə́ə́. Rə̀ bə dùm yé."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\