Məco 12

1Dwã màngɛlɛ́ rə̀myɛ́ kwã nɛ́, shìrhə́ dɛ̃ yùwə̀, Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí y'à tó kálsɛ́ wẽ́ bə̀ n'ê lyɛ̃. E j'à y'à wɔ́ fɔ̀ yi. Sə nɔrh y'à zhe ń kwã-lyì bí, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê kɛ́ jíjí rí bə̀ dɔ̀mà. 2Farɛzhɛ̃ɛ̃bá gə́ nɔ rə̀myɛ́, bə wɔ̀ Yezu ni: "Nyǐ ǹ kwã-lyì bí n'ê wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ lò bə sɔ́má zhe sə n wɛ̀rhɛ́ shìrhə́ dɛ̃ yùwə̀." 3Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Á gwẽ̌ yə̀ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Dəvyidi wɛ̀rhɛ́ nɔrh mɔ́ gə́ y'à tú è zhe ńmyɛ̌ ǹdə́ ń tó-dwã bɛ́ mɔ́ kàrmə̀ nà? 4Ń zù Yi jù wə̀, n kwè búrú w bə̀ y'à pɔ Yi ni mú, ńmyɛ̌ ǹdə́ ń tó-dwã bɛ́ dɔ̃̀. E jà bə̀ y'à bə sɔ́má zhe sə bə dɔ̃̀ w yé. Wɔ́ Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé dúdú bə̀ y'à wɔ̌ bə̀ dɔ̀m wà. 5"Á gwẽ̌ yə̀ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ bə̀ kɛ̃ Muyiisi nyə́ né sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ mó myɛ kàrmə̀ nà? Bə̀ kɛ̃ rə̀ wẽ́ bə wɔ̀ bə̀ vwĩ̀-zwə́lnə bé n'ê twĩ̀ Yi jù w shìrhə́ dɛ̃ rɛ́ yùwə̀, e j'à də̀ dóó yé. 6A zɛ̃̀ à n'â wə̀l ába: lò ŋwɛ́nɛ́ nyɔ̀nɔ̀ ń du Yi jì yə́. 7Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə̀ Yi wòwə̀: 'Nɔ̀nɔ̀-dǔr à n'â yàlá, sə è də̀ vwàmá vwə̃̀ yé.' Á gə y'ǎ nyɛ̌ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́ kùrə̀, á y'ǎ t'á la yò byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀ dwé mó yó w cṹ yé. 8Lwarna bə̀ Numbyíní Byǐ cǐ shìrhə́ dɛ̃ rɛ́." 9Yezu zhǐr gàà n vò cɔ w òmyɛ́ dwã-gùlú jì y wə. 10Bal mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ gàà ń jɛ̃̀ y'à cùwə̀. Sə byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ gàà mɔ́ y'à n'ê yǎl bə cĩ́ yò Yezu yó wə. Bə zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Lò zhe sɔ́má ń wárh nə̀bwɛ̃̀ shìrhə́ dɛ̃ yùwə̀?" 11Yezu wɔ̀ bɛ: "Ámyɛ̌ mə̀dù gə zhe ń pyìrhə̀ èdù, e zɛ̃̀ e tu gɔ́rɔ́ nánlyilyìmú wẽ́ shìrhə́ dɛ̃ yùwə̀, ń tá ń la y vǔr? 12Numbyíní nə bə pyìrhə̀ cɔ̃̀ nà? Èta, shìrhə́ dɛ̃ yùwə̀, lò zhe sɔ́má ǹ wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀ ǹ dõ ne." 13N zɛ̃̀ n wɔ̀ bal mɔ́ ń jɛ̃̀ y cù mú ni: "Cèlè ǹ jɛ̃̀ yá." N cèlè yə̀. E ká bə̀ è jàà y wa ǹdə è dõ mó ta. 14Farɛzhɛ̃ɛ̃bá zɛ̃̀ bə du pwẽ̀ nè, bə jòm dwã yó, bə pyà bə̀ gə́ má tó né bə zə Yezu bə gu. 15Yezu gə́ lwar bə̀ bə̀ y'à n'ê yǎl bə zə mɔ bə gu, n zhǐr gàà mɔ́. Lyì nánzhəzhɔ̌ y'à tó mo, sə ń wárh nə̀bwànà bɛ́ gakó. 16N zɛ̃̀ n gwirhi ń yé, n pə bə nyí bə̀ bə̀ bə̀ká shɛ̀nɛ́ lyì bí lwar lò ná-dwí yil ńmyɛ̌ wɔ́ yé. 17Kɔn yàl èta, mùnì ga Yi nyì-zwennə Ezəyi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ pyìrh. Ń yà ń byili bə̀ Yi wòwə̀: 18"Nyǐ mɔ̀bɔ́ à cír, ń wɔ́ à tùntùnnə̀ mó. Wɔ́ ńmyɛ̌ à só, ń sú à yírh. À má ce à Eshirhə y só ń yó wə, ń mà n byili kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ cángá lyì dwí gakó ne. 19Ń tá ń la búlə́ pyǎ ǹdə́ lò lò yé, ń tá ń la sɔ̀ co yé. Bə̀ t'â la ń cəl nyɔ̀ɔ̀ dwã-gùlú jààsɛ́ wẽ́ yé. 20Ń tá ń la vwal-gɔ kɔ̀bɔ́ ò gɔ̀lɛ̀ tɛ̃́ myɛ cìcì kɔ́ n báásɛ yé. Ń tá ń la pàntɛ́mɛ́ kɛ̀bɛ́ è bwə́l cú myɛ cìcì cú yé. Ń mà n wɛ̀rhɛ́ èta kɔn mé yí lyì bí shɛ̀nɛ́ bə zwẽ cángá tumə né nyí, 21sə tənèsé lyì bí gakó má nyǐ ńmyɛ̌ yó wə." 22Bə̀ y'à zɔ bal mə̀dù nə̀cílí námməlwɛ̀lɛ́ y'à zhe bə bə̀ Yezu sono. Nə̀cílí y y'à ce ń wɔ́ lyìlyǒ, ń nyí rí já dɛ̃. Yezu wárh mɔ. Bal mɔ́ zɛ̃̀ ń nə́ ń zɔ̀mà, ń yírhə́ né myɛ já púr. 23Kɔn jàr lyì-zhǎ bɛ́ gakó, bə zɛ̃̀ bə̀ zhe: "È də̀ Dəvyidi Byǐ mú ǹdə́ mɔ̀bɔ́ nà?" 24Farɛzhɛ̃ɛ̃bá gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, bə zɛ̃̀ bə wɔ̀: "Bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ wɔ́ nə̀cílsí námməlwǎlsɛ́ pyɔ̌ Bəzəbul jàn ń mə́ ń nə́ ń jì sì." 25Yezu lwar bə̀ bùlə̀ né, n zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Tənà èdù lyì gə zɛ̃̀ bə pɔr dwã nɛ bə̀ n'ê bwí dwã, tənà y èmyɛ́ yò zhìlì. Èta myɛ, cɔ kɔ̀bɔ́ ò lyì bí pɔr dwã nɛ bə̀ n'ê bwí dwã, cɔ w òmyɛ́ wàr ò la dɛ̃̌ zhǔ yé. Kɛ̀lɛ́ kɛ̀bɛ́ è lyì bí pɔr dwã nɛ bə̀ n'ê bwí dwã, kɛ̀lɛ́ y èmyɛ́ wàr è la dɛ̃̌ zhǔ yé. 26Shətana gə k'â n'ê jì è cìcì, è tənà y pɔr dwã nɛ. Etər è pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ má tó né rə zhì? 27"Àmyɛ́ gə wɔ́ Bəzəbul jàn à m'â jì nə̀cílsí, sə ámyɛ̌ kwã-lyì bí, wɔ́ mɔ̌ lò jàn bə̀ m'ê jì sì? Wɔ́ bə̀myɛ́ cìcì bə̀ má kə́ á bùrsì. 28Lwarna bə̀ wɔ́ Yi Eshirhə y jàn à m'â jì sì, sə rə̀myɛ́ n'ê byili bə̀ Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ yú á sono. 29"Lò wàr ǹ m'ǎ zù nə̀jàl-bal sõ kɛ̀lɛ́ wa, ń pwà ń jɛ̃̀-kɔn dɛ́ ǹdə́ ǹ yə̀ jɛ̀rɛ̀ ń lyẽ mo n cĩ́ tɛ̃́ yé, sə ǹ gə lyẽ mo ǹ zhɛ̀, ǹ wɔ̌ ǹ m'ǎ pwà ń jɛ̃̀-kɔn dɛ́ gakó. 30"Lò mɔ̀bɔ́ ń tá ń tó àmyɛ́ nɛ, rə̀-ná-cí nə́ ń jí zùùrì ǹdə́ nɛ. Lò mɔ̀bɔ́ ń tá ń sɛ̃ nɛ ń pɛ́ à pyììsí ń cĩ́ dwã yó, wɔ́ láá ń nə́ ń làà sɛ̀. 31Rə̀myɛ́ ce, à n'â wə̀l ába: lyì bí wɔ̌ bə̀ nɛ bə̀ dwə́ə́ré ǹdə́ tùùrhí tɛ̀bɛ́ gakó bə̀ n'ê tùrh Yi mú sǔbri, sə lò mɔ̀bɔ́ ń tùrh Eshirhə náàcɛ̀nɛ́, ń tá ń la sǔbri nɔ gaga yé. 32Lò mɔ̀bɔ́ ń zɔ̀m Numbyíní Byǐ yil námməlwɛ̀lɛ́, rə̀-ná-cí mà n nə sǔbri, sə lò mɔ̀bɔ́ ń zɔ̀m Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ yil námməlwɛ̀lɛ́, rə̀-ná-cí tá ń la sǔbri nɔ lũ w kɔ̀bɔ́ wẽ́, ń tá ń la sǔbri nɔ kɔ̀bɔ́ ò bàn mɔ́ myɛ wẽ́ yé." 33Yezu zɛ̃̀ n súlí n wɔ̀: "Cǒ gə càn, ò n'ô ce byǎ byɛ̀bɛ́ bə̀ càn. Sə cǒ gə bə càn, ò t'â ce byǎ byɛ̀bɛ́ bə̀ càn yé. Cǒ wɔ́ ò byǎ bɛ́ dɛnnɛ bə̀ yá tó né bə lwar ò párá. 34Kùrh dwí, etər á m'ǎ tó né á zɔ̀m zɔ̀mà nyɛ̀bɛ́ nə̀ càn, á j'ǎ wɔ́ lwɛlɛ cìnə́? Wɔ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ sú numbyíní wu w mú rə̀ n'ê dwi è nyú wə. 35Lyì-twə̌ n'ê vùr kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ càn è wẽ́ è ce pwẽ̀ nè, bə̀ wɔ́ cɛ̀nɛ̀ dúdú rə̀ sú è wu wə́. Lyì-bəlwɛ̀lɛ́ n'ê vùr kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bə càn è wẽ́ è ce pwẽ̀ nè, bə̀ wɔ́ lwɛlɛ dúdú rə̀ sú è wu wə́. 36"À n'â wə̀l ába: lyì byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ n'ê zɔ̀m zɔ̀mà nyɛ̀bɛ́ nə̀ bə kùr zhe, bə̀ má bwə̀rh bè nə̀ yò bùrsí kɔ́ dɛ̃ rɛ́ yùwə̀. 37Wɔ́ ǹ zɔ̀mà nɛ́ dɛnnɛ bə̀ má tó né bə kə́ ǹ bùrsí bə pɔ̃́ bwìrì. E j'à wɔ́ nə̀myɛ́ dɛnnɛ myɛ bə̀ má tó né bə kə́ ǹ bùrsí bə pɔ̃́ dóó." 38Rə̀myɛ́ yó, Muyiisi nyə́ né byilnə bé jàlà ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá jàlà zɛ̃̀ bə wɔ̀ Yezu ni: "Yó-cə́bal, nə́ r'é yǎl bə̀ ǹ wɛ̀rhɛ́ màmyɔ ń byili nə́ba." 39Yezu wɔ̀ bɛ: "Lũ w kɔ̀bɔ́ lyì bí wɔ́ lwɛlɛ cìnə́. Bə̀ dùr bə yẽ̌ Yi ni. Bə̀ n'ê yǎl bə̀ bə̀ wɛ̀rhɛ́ màmyɔ bə̀ yírhə́ na, sə bə̀ t'â la màmyɔ òdù ga nɔ kə́dò yé, è gə də̀ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɛ̀rhɛ́ nyì-zwennə Zhɔnaasɛ nɛ mɔ́ dúdú. 40Zhɔnaasɛ wɛ̀rhɛ́ dwã nə̀tɔ̀ émwǎ nánfwɛ̀lɛ̀ wẽ́. Èta, Numbyíní Byǐ myɛ mà n wɛ̀rhɛ́ dwã nə̀tɔ̀ cɛ y kùr wə. 41"Niniivi lyì bí zwẽ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ Zhɔnaasɛ yà ń nə́ ǹ bwə̀l mó, bə pyìrhí bə̀ wun. E jà lò ŋwɛ́nɛ́ nyə̀má ń du Zhɔnaasɛ. Rə̀myɛ́ ce, bùrsí kɔ́ dɛ̃ rɛ́ yùwə̀, Niniivi lyì bí má zɛ̃̀ bə cĩ́ dóó lũ w kɔ̀bɔ́ lyì bí yó wə. 42Lũ jə̀jĩ́ pyə̀-kɛ̃ mɔ́ shí lũ kùr w n bə̀ n cili surhə cə́bal Saləmɔ zɔ̀mà nɛ́. E jà lò ŋwɛ́nɛ́ nyə̀má ń du Saləmɔ. Rə̀myɛ́ ce, bùrsí kɔ́ dɛ̃ rɛ́ yùwə̀, lũ jə̀jĩ́ pyə̀-kɛ̃ mɔ́ mà n zɛ̃̀ n cĩ́ dóó lũ w kɔ̀bɔ́ lyì bí yó wə." 43Yezu súlí n wɔ̀: "Nə̀cílí námməlwɛ̀lɛ́ gə y'à ŋwɛ́nɛ́ lò wẽ́, e zɛ̃̀ e shə́r, è yá vò è n'ê pyà jàà kɛ̀bɛ́ è wɔ́ jə́, mùnì ga e shǐrh gàà. È gə pyà pyà è gɔwa, 44è yá wɔ̀: 'À má ká vò à jàà y nándwã́ y wa.' È gə k'â kwɛ̃̀ è tú è pwírí bə̀ zwàr jàà y bə yẽ̌ wárhɛ́, bə kwɛrhɛ ya, 45rə̀myɛ́ yó, è k'â n'ê zhə̀l è zal è dwã nə̀cílsi shàlpyɛ̀, sə̀myɛ lwɛlɛ rɛ́ k'ê du èmyɛ́ nyǎn dɛ́, sə tó dwã sə bé zù lò mó wẽ́. Rə̀myɛ́ yi ní, ń zwini rí n'ê dwini shãã ga nyǎn dɛ́. Wɔ́ èta kɔn má yə̀ nɛ́ ǹdə́ lũ w kɔ̀bɔ́ lyì bí bə̀ wɔ́ lwɛlɛ cìnə́ mó." 46Yezu da-byǎ bɛ́ ǹdə́ ń ná y'à tú bə̀ zhǐ pwẽ̀ nè bə̀ n'ê yǎl bə zɔ̀m ǹdə́ mɔ, ǹdə́ ń yà ń gwẽ̌ nə́ ń zɔ̀m ǹdə́ lyì-zhǎ bɛ́. 47Lò mə̀dù zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Nyǐ ǹ ná ǹdə́ ǹ da-byǎ bɛ́ zhǐ pwẽ̀ nè bə̀ n'ê yǎl bə zɔ̀m ǹdə́ mɔ́." 48Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Mɔ̌ ń wɔ́ à ná mɔ́? Byɛ̌ bə̀ wɔ́ à da-byǎ bɛ́?" 49N zɛ̃̀ n tə́ jɛ̃̀ ń kwã-lyì bí səta, n wɔ̀: "Nyǐ à ná mɔ́ ǹdə́ à da-byǎ bɛ́. 50Lwarna bə̀ lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ nə́ n wɛ̀rhɛ́ à Da mɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ Arəzana w mɔ́ pùbùlə̀, wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ wɔ́ à da-byǐ, ǹ wɔ́ à nəkɔ́, ǹ wɔ́ à ná."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\