Məco 13

1Dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́ yùwə̀, Yezu shə́r kɛ̀lɛ́ w n vò ń jě mwə̃́ y yó. 2Lyì nánzhəzhɔ̌ zɛ̃̀ bə bə̀ ń sono. N zɛ̃̀ n zù bǔ-bwəl rə̀dù wẽ́, n jòm tɛ̃́. Lyì-zhǎ bɛ́ gakó zhì bù-cǔ w yó. 3N zɛ̃̀ n zə səswalsɛ ń mə́ ń zɔ̀m wẽ̀ nánzhəzhɔ̌ yò ǹdə́ bɛ, ń zhe: "Bal mə̀dù ń ya n du ń la ń twã́ dú. 4Ń gə́ yú ń nə́ ń dwì, jíjí byǎ bɛ́ jàlà ló tɛ̃́ sɔ́má y nyí ni. Kúmsi bə̀ sə jí rə̀ gakó. 5Bə̀ jàlà ló pàtá yó, shó y'à bə já gàà dɛ̃́dɛ̃́ yé. Bə lyĩ làlà, shó w gə́ y'à bə já mɔ́ yilə. 6Sə nə̀nyɔ́nɔ́ w gə́ byìl o mà rɛ̀, rə ká cì, rə̀ nèsé gə́ y'à bə já mɔ́ yilə. 7Bə̀ jàlà ló sɔr jàà wà. Rə̀myɛ́ ǹdə́ sɔɔrɛ́ ga tó dwã rə lyĩ. Sɔɔrɛ́ byì rə pyɛ́nɛ́ rɛ. 8Bə̀ jàlà ló cɛ kɛ̀bɛ́ è càn wẽ́, bə lyĩ bə byì. Jíjí ywẽ́ jàlà ce byǎ zɔ̌m zɔ̌m, jàlà ce shí-shə̀ldù shí-shə̀ldù, jàlà ce shə́-ètɔ̀ shə́-ètɔ̀." 9Yezu zɛ̃̀ n súlí n wɔ̀: "Lò ǹ la cilu, sə́ cili." 10Yezu kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə yí ń nyí ni, bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Byè yil ǹ nə́ ǹ zɔ̀m ǹdə́ lyì bí ǹdə́ səswalsɛ?" 11N wɔ̀ bɛ: "Yi ce ámyɛ̌ yě Arəzana pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ ywẽ̀ né nə̀ shèè mó kùrə̀, sə bə̀myɛ́ wàr rə̀myɛ́ bə̀ la lwar yé. 12Lwarna bə̀ lò mɔ̀bɔ́ ń zhe, bə̀ má pɔ̃ n mə n súlí, rə jǐrh nánzhəzhɔ̌. Sə lò mɔ̀bɔ́ ń bə zhe, bə̀ má zwẽ tɛ̀bɛ́ ń zhe námpɔ́lɛ́ y mɔ́ myɛ cìcì. 13Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce à n'â zɔ̀m ǹdə́ bɛ ǹdə́ səswalsɛ, bə̀ bə̀ n'ê nyǐ, bə j'à bə nɛ yé; bə̀ n'ê cili, bə j'à bə rə̀ kùr nyɛ̌ yé. 14Èta, kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi nyì-zwennə Ezəyi zɔ̀m mɔ́ pyìrh bə̀ yilə. Ń byili bə̀ Yi wòwə̀: 'Á m'ǎ cili náàcɛ̀nɛ́, sə á t'á la nə̀ kùrə̀ nyɔ̀ɔ̀ yé. Á m'ǎ nyǐ náàcɛ̀nɛ́, sə á yírhə́ t'â la kaka nɔ yé. 15Zhə̀nà, dwí rí tɛ̀bɛ́ lyì bí jǐrh yó-kùùlì cìnə́. Bə̀ shĩ bə̀ zhã̌ nɛ́, bə pyi bə̀ yírhə́ né, mùnì ga bə̀ yírhə́ bə̀ká na, sə bə̀ zhã̌ bə̀ká nyɛ̀ɛ̀, sə bə̀ surhə né myɛ bə̀ká pul, bə pyìrhí bə̀ wun bə ká b'à sõ mùnì ga a wárh bɛ yé.' " 16Yezu súlí n wɔ̀: "Ámyɛ̌ wɔ́ wu-nyɔ̃̀ cìnə́, b'ǎ yírhə́ na, á zhã̌ myɛ nyɛ̌. 17Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: Yi nyì-zwennə nánzhəzhɔ̌, ǹdə́ wu-cángá cìnə́ nánzhəzhɔ̌ y'à n'ê yǎl sə bə̀ yírhə́ nə tɛ̀bɛ́ á yírhə́ nə mɔ́, sə bə̀ yə̀ rɛ nɛ yé. Bə̀ y'à n'ê yǎl bə nyɛ̀ɛ̀ tɛ̀bɛ́ á zhã̌ nyɛ̌ mɔ́, sə bə̀ yə̀ rɛ̀ nyɛ̀ɛ̀ yé." 18Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀: "Cilinə twã́-dùrnə̀ mó səswalá y kùr ré. 19Lyì jàlà n'ê cili Arəzana pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ zɔ̀mɛ̀ rɛ́, bə j'à bə rə̀ kùr nyɛ̌ yé. Lwɛlɛ cə́bal mɔ́ nə́ ń twí n vùr zɔ̀mɛ̀ rɛ́ bə̀ wẽ́. Bə̀myɛ́ mɔ́ nyɛ̌ ǹdə sɔ́má y nyí rí ta. 20"Jàlà n'ê cili Arəzana pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ zɔ̀mɛ̀ rɛ́, bə pú e zwẽ de làlà ǹdə́ wu-nyɔ̃̀. Sə rə̀myɛ́ kwã nɛ́, bə̀ t'â pyɛ́nɛ́ bə̀ yẽ̌ de rə̀ jòm bə̀ wẽ́ rə̀ pɛ nə̀rh yé. Bə̀ n'ê zwẽ nyí kùr yó, sə zwini ráá nɔ̀nɔ̀ gə tú Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ yilə, bə̀ n'ê gɛ bə̀ wun làlà. Bə̀myɛ́ mɔ́ nyɛ̌ ǹdə pàtá y yó mó ta. 22"Jàlà n'ê cili Arəzana pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ zɔ̀mɛ̀ rɛ́. Sə rə̀myɛ́ kwã nɛ́, lũ w twə́lə́ né ǹdə́ ò nə̀cɛ̀ndɛ́ shil lé n'ê pyɛ́nɛ́ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ bə̀ wẽ́, rə̀ t'â ce byǎ yé. Bə̀myɛ́ mɔ́ nyɛ̌ ǹdə sɔɔrɛ́ jàà y ta. 23"Jàlà n'ê cili Arəzana pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ zɔ̀mɛ̀ rɛ́, bə nyɛ̀ɛ̀ rə̀ kùrə̀, bə zɛ̃̀ bə ce byǎ. Bə̀ jàlà ce byǎ zɔ̌m zɔ̌m, jàlà ce shí-shə̀ldù shí-shə̀ldù, jàlà ce shə́-ètɔ̀ shə́-ètɔ̀. Bə̀myɛ́ mɔ́ nyɛ̌ ǹdə cɛ y kɛ̀bɛ́ è càn mɔ́ ta." 24Yezu kə́ n ji səswalá n pə lyì-zhǎ bɛ́ nɛ n wɔ̀: "Nyǐnə kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê myɛrhɛ Arəzana pyɛ̀lɛ̀ rɛ́. Bal mə̀dù ń ya n dù jíjí tɛ̀bɛ́ rə̀ càn ń kɛ́lɛ́ wa. 25Cɛ y gə́ tú e yìì, lyì bí gakó pyě tɛ̃́ bə̀ dɛ̌ yi ní, ń zù-bal zɛ̃̀ n vò n dù jíjí-cǎr n gùlí jíjí rí tɛ̀bɛ́ rə̀ càn mɔ́ nɛ, n ká n kwɛ̃̀. 26"Jíjí rí gə́ tú e lyĩ rə b'è n'ê ce byǎ yi ní, bə pwírí jíjí-cǎr ŋwɛ́nɛ́. 27Kɛ́lɛ́ y cə́bal mɔ́ tùntùnnə̀ bé zɛ̃̀ bə bé wɔ̀ mɔ̀: 'Yó-cə́bal, è də̀ jíjí tɛ̀bɛ́ rə̀ càn ǹ dù ǹ kɛ́lɛ́ y wẽ́ nà? Yẽ̀ jíjí-càárɛ́ nə shí ní?' 28"N wɔ̀ bɛ: 'Wɔ́ à zù-bal ń wɛ̀rhɛ́ èta.' "Ń tùntùnnə̀ bé zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: 'Ǹ nə́ ǹ yǎl bə̀ nə́ zhəl nə́ mǔr jíjí-càárɛ́?' 29"N wɔ̀ bɛ: 'Ɔ̃́ɔ̃́. Á gə la rɛ mǔr, dɛ̀ga á m'ǎ mǔr jíjí rí tɛ̀bɛ́ rə̀ càn mɔ́ myɛ á súlí. 30Yẽ̌nə rə̀ ga nɛ rə byì. Rə̀ gə tú rə̀ yú jə̌r, à má wɔ̀ jə̀rnə̀ bé ne: jɛ̀rɛ̀nà á zə jíjí-càárɛ́ á lyẽ, á ló púl púl á ji myǐn, s'á jə̀r jíjí rí tɛ̀bɛ́ rə̀ càn mɔ́ á ló à bɔ̀bwã̀ y wa.' " 31Yezu kə́ n ji səswalá n pə bɛ n wɔ̀: "Nyǐnə kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê myɛrhɛ Arəzana pyɛ̀lɛ̀ rɛ́. Bal mə̀dù ń ya n kwè cǒ byǐ námpɔ́lɛ́ n dù ń bɔ́ɔ́ wa. 32Èmyɛ́ è nyɛ̌ námpɔ́lɛ́ du báárɛ́ dɔma bɛ́ byǎ bɛ́ gakó. Sə è gə lyĩ, è n'ê byìl nánfɔ̀lɔ̀ du báárɛ́ wẽ̀ dé gakó, e jǐrh cǒ. Kúmsi n'ê twí sə̀ cĩ́ sə̀ jàlá ò jɛ̀sɛ́ yó." 33Yezu kə́ n ji səswalá dõ n pə bɛ n wɔ̀: "Nyǐnə kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê myɛrhɛ Arəzana pyɛ̀lɛ̀ rɛ́. Kɛ̃ mə̀dù ń ya n kwè sã̀-nə̀byẽ̌ n ce búrú mún nánzhəzhɔ̌ wẽ́, mə̀ gakó já zɛ̃̀." 34Yezu yà ń nə́ ń zal səswalsɛ ń mə́ ń byili rə̀myɛ́ gakó lyì-zhǎ bɛ́ nɛ. Ń yà ń tá ń zɔ̀m ǹdə́ bɛ ǹdə́ è də̀ səswalsɛ yé, 35mùnì ga kɔn dɛ̀bɛ́ Yi nyì-zwennə mó yà ń byili mú pyìrh. Ń yà ń wòwə̀: "À má zə səswalsɛ a zɔ̀m ǹdə́ bɛ; a má byili bi ywẽ̀ nyɛ̀bɛ́ nə̀ shèè lũ w kùr-ju yi ní ga mɔ́ kùrə̀." 36Rə̀myɛ́ yó, Yezu zhǐr n yẽ̌ lyì-zhǎ bɛ́ nɛ n vò kɛ̀lɛ́ wa. Ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə yí ń nyí ni bə wɔ̀ mɔ̀: "Byili nə́ba jíjí-càárɛ́ bə̀ dù kɛ́lɛ́ y wẽ́ mó səswalá y kùrə̀." 37N wɔ̀ bɛ: "Lò mó mɔ̀bɔ́ ń dù jíjí rí tɛ̀bɛ́ rə̀ càn mɔ́, nə́ ń myɛrhɛ Numbyíní Byǐ. 38Kɛ́lɛ́ y n'ê myɛrhɛ lũ wə́. Jíjí rí tɛ̀bɛ́ rə̀ càn mɔ́ n'ê myɛrhɛ byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ Arəzana tənà y lyì bí mú. Jíjí-càárɛ́ n'ê myɛrhɛ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ lwɛlɛ cə́bal mɔ́ kwã-lyì bí mú. 39Zù-bal mɔ́ ń dù jíjí-càárɛ́ mɔ́ nə́ ń myɛrhɛ Shətana. Jíjí jòró w n'ô myɛrhɛ lũ zhɔ̌. Sə jə̀rnə̀ bé n'ê myɛrhɛ màlɛ́kabá. 40"Lũ zhɔ̌ gə yúwə́, kɔn má yə̀ ǹdə bə̀ gə́ mǔr jíjí-càárɛ́ bə ji myǐn ní mú. 41Numbyíní Byǐ mà n twĩ̀ ń màlɛ́kabá bə bé vùr lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê cìrh bə̀ dwã bɛ́ bə̀ ce lwɛlɛ wẽ́ mó, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ mɔ́ ń tənà y lyì bí wẽ́, 42bə ce myìn-cɔ̀lɔ̀ w wa. Bə̀ má n'ê kúrh ǹdə́ bə̀ n'ê dɔ̀m bə̀ yə́lə́ dwã nɛ gàà. 43Sə rə̀myɛ́ yi ní, wu-cángá cìnə́ bé m'à n'ê jə́jɛ̀mɛ́ ǹdə nə̀nyɔ́nɔ́ ta bə̀ Da tənà y wa. Lò ǹ la cilu, sə́ cili." 44Yezu kə́ n ji səswalsɛ n pə lyì-zhǎ bɛ́ nɛ n wɔ̀: "Nyǐnə kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê myɛrhɛ Arəzana pyɛ̀lɛ̀ rɛ́. Nə̀cɛ̀ndɛ̀ rə̀ y'à shèè cɛ èdù wẽ́. Lò mə̀dù zɛ̃̀ n vò n tu rə̀ yó, ńmyɛ kə́ n kwɛrhɛ n shèè rè, sə ń wu zɔ nyɛ̀n, n zɛ̃̀ n vò n kwè kɔn dɛ̀bɛ́ ń yà ń zhe mó gakó n yè, n mə n yè cɛ yá." 45Yezu kə́ n wɔ̀: "Nyǐnə kɔn dõ rə̀ n'ê myɛrhɛ Arəzana pyɛ̀lɛ̀ rɛ́. Dɔ̌lna mə̀dù ń yà ń nə́ ń pyà dɔ̀msɛ̀ shɛ̀bɛ́ sə̀ càn ń la yǒ. 46N vò n nə dɔ̀mɛ̀ èdù è ye y cɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́, n kwɛ̃̀ n vò n kwè kɔn dɛ̀bɛ́ ń yà ń zhe mó gakó n yè, n mə n yè yə̀." 47Yezu kə́ n wɔ̀: "Nyǐnə kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê myɛrhɛ Arəzana pyɛ̀lɛ̀ rɛ́. Gwànnà bə̀ yá zə gùndwə̌ bə̀ m'ê gwɛ̃̀ mwə̃́ wə, bə zə mɔ́mɔ̌rh dwí gakó. 48Gùndwə̌ né gə́ sú nə zhɛ̀, bə zə nɛ bə du bə cĩ́ bù-cǔ w yó, bə zɛ̃̀ bə jòm tɛ̃́ bə cír émɔ̌sɛ́ shɛ̀bɛ́ sə̀ càn mɔ́ bə ló sə́yə̌rh wə, bə pwà shɛ̀bɛ́ sə̀ bə càn mɔ́ bə dwĩ̀. 49Wɔ́ èta kɔn la nɛ́ yál lũ zhɔ̌ yi ní myɛ. Màlɛ́kabá má bà, bə vǔr lyì-bəlwǎlsɛ́ wu-cángá cìnə́ bé wẽ́, 50bə ce myìn-cɔ̀lɔ̀ wà. Bə̀ m'à n'ê kúrh ǹdə́ bə̀ n'ê dɔ̀m bə̀ yə́lə́ dwã nɛ gàà." 51Rə̀myɛ́ yó, Yezu zɛ̃̀ n bwə̀rh ń kwã-lyì bí n wɔ̀: "Á nyɛ̀ɛ̀ zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ à byili ába èta mɔ́ gakó kùrə̀?" Bə wɔ̀ mɔ̀: "Ɔ̃̀ɔ̃̂." 52N zɛ̃̀ wɔ̀ bɛ: "Lwarna bə̀ Muyiisi nyə́ né byilnə mɔ̀bɔ́ gakó ń shɛ̀nɛ́ n cèrhè Arəzana pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ ywẽ̀ né kùr n lwar, ń jǐrh ǹdə kɛ̀lɛ́ cə́bal mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń vùr ń wẽ̀ nándùn ǹdə́ nándwẽ́ ń nə̀cɛ̀ndɛ́ wẽ́ ń mə́ ń twĩ̀ ta." 53Yezu gə́ ju səswalsɛ́ sə̀myɛ́ gakó n zhɛ̀, n zɛ̃̀ n zhǐr gàà, 54n vò ń da-dǒ, n ji kùr ń nə́ ń cèrhè kàrmɔ̀ bə̀ dwã-gùlú jì y wẽ́, sə kɔn jàr lyì bí byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ gàà mɔ́. Bə zɛ̃̀ bə̀ zhe: "Yẽ̀ mɔ̀bɔ́ nɔ surhə né nyɛ̀bɛ́ èta mɔ́ nɛ́? Etər ń tó né ń wɔ̌ màmyaarhɛ́ tɛ̀bɛ́ èta mɔ́ ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́? 55È də̀ ńmyɛ̌ ń wɔ́ də̀-shə̀lnə̀ mó byǐ mú nà? È də̀ ńmyɛ̌ ń ná yíl Marɛ mɔ́ nà? È də̀ ńmyɛ̌ ń wɔ́ Zhakɛ ǹdə́ Zhozefu ǹdə́ Shəmɔ ǹdə́ Zhidə da-byǐ nà? 56È də̀ ń nəkwá bɛ́ bə̀ tó nə́ba bə̀ ŋwɛ́nɛ́ nyɔ̀nɔ̀ nà? Yẽ̀ ń nə nɔ surhə né ǹdə́ ŋwɔ̀nɔ́ w kɔ̀bɔ́ èta mɔ́ nɛ́?" 57Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, bə̀ y'à t'â zwẽ Yezu zɔ̀mà nɛ́ yé. N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Bə̀ n'ê nyàm Yi nyì-zwennə jààsɛ́ gakó wə, sə bə̀ t'â nyàm mɔ̀ ń da-dǒ w ǹdə́ ń da sõ kɛ̀lɛ́ w yé." 58Bə̀ gə́ yə̀ mə zhí mú ce, ń yə̀ màmyaarhɛ nánzhəzhɔ̌ wɛ̀rhɛ́ gàà yé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\