Məco 14

1Rə̀myɛ́ yi ní, Gəlile tənà y pyɔ̌ Erɔɔdɛ nyɛ̀ɛ̀ bə̀ n'ê zɔ̀m Yezu yò. 2N zɛ̃̀ n wɔ̀ ń tùntùnnə̀ bé ne: "Mɔ̀bɔ́ wɔ́ Zhã-Bətiisi ń ká n bwìrhì n du cùùrì wẽ́! Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, ń zhe ŋwɔ̀nɔ́ ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ màmyaarhɛ." 3Wɔ́ Erɔɔdɛ cìcì ń yà ń ce bə zə Zhã bə lyẽ bə ce byə̀nə́-jù wə̀. Erɔɔdɛ yà ń jú ń da-byǐ Shilipu kɛ̃ Erɔjaadɛ. 4Zhã zɛ̃̀ ń nə́ ń ji mu búlə́ ń zhe: "Ǹ bə sɔ́má zhe ǹ nə́ ǹ jí ǹ da-byǐ mú kɛ̃ mɔ́ yé." Wɔ́ rə̀myɛ́ yil Erɔɔdɛ ce bə zə mɔ. 5Erɔɔdɛ yà ń nə́ ń yǎl n ce bə gu mu, sə ń yà ń nə́ ń dùr cɔ w lyì bí ywẽ, bə̀ bə̀ y'à n'ê bùl bə̀ Zhã wɔ́ Yi nyì-zwennə. 6Dɛ̃ rə̀dù, Erɔɔdɛ yà ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ ń lul dɛ̃ yò lyǐrh címsi. Erɔjaadɛ bə̀kɔ́ zɛ̃̀ n du n zhì lyì bí byɛ̀bɛ́ Erɔɔdɛ yà ń byẽ̀ mó yé né n sa. Erɔɔdɛ wu yə̀ nyɛ̀n, 7n zɛ̃̀ n bwəl bə̀kɔ́ mɔ́ nyí, bə̀ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó ń gə lwə̀l mò, ń mà n pɔ̃ rɛ. 8Bə̀kɔ́ mɔ́ ná zɛ̃̀ n cìrh mò n ce né, n vò n wɔ̀ Erɔɔdɛ nɛ: "À n'â lwə̀l mó bə̀ ǹ cĩ́ Zhã-Bətiisi yó w nə̀zhĩ̌ w ń pɛ̃." 9Pyɔ̌ mɔ́ wu zhìlì, sə ń gə́ yà ń bwəl nyí lyì bí byɛ̀bɛ́ ń yà ń byẽ̀ mó yírh w mó ce, n pə nyí bə̀ bə̀ zə w bə bé pɔ̃. 10N twĩ̀ lò n vò byə̀nə́-jù wə̀, n gõ̀ Zhã yó wə, 11n cĩ́ nə̀zhĩ̌ wə, n bə̀ n pə bə̀kɔ́ mɔ́ nɛ. Bə̀kɔ́ mɔ́ kwè n vò n pə ń ná nɛ. 12Zhã kwã-lyì bí bé kwè mò bə vò e ce, bə zɛ̃̀ bə vò e byili kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɛ̀rhɛ́ mɔ́ Yezu ni. 13Yezu gə́ nyɛ̀ɛ̀ yò w òmyɛ́, n zhǐr n zù bǔ-bwəl rə̀dù wẽ́, ń nə́ ń byɛrhɛ ń la jàà èdù wə̀, lò lò gə́ tɛ̀nɛ́ mə̀gã̌. Sə lyì bí gə́ lwar, bə shí cɛmɛ nɛ́ wa, bə du nánzhəzhɔ̌ bə tó mwə̃́ y nà nɛ̀ ǹdə́ bə̀ nə̀rh bə zǎ ń gə́ la má mɔ́. 14Ń gə́ shí bǔ-bwəl lé wẽ́, n nə lyì bí bə̀ zhǐ dwã yó nánzhəzhɔ̌. Bə̀ nɔ̀nɔ̀ zə mɔ, n zɛ̃̀ n wárh bə̀ nə̀bwànà bɛ́. 15Də̀dɛ̀nɛ́ y yi gə́ tú e yí, ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə yí ń nyí ni bə wɔ̀ mɔ̀: "Nyɔ̀nɔ̀ wɔ́ gɔ-elũ, kɛ̀lɛ́ tɛ̀nɛ́ bwə́lbwə́l yé, cɛ y myɛ j'à yìì e zhɛ̀. Ce lyì-zhǎ bɛ́ ká kwɛ̃̀ bə vò cɛmɛ nɛ́ wa, bə yè kùjú bə jí." 16N wɔ̀ bɛ: "È də̀ nyɔ́ɔ́ bə̀ bə̀ ká kwɛ̃̀ yé. Á cìcì pə bɛ kùjú bə jí." 17Bə wɔ̀ mɔ̀: "Búúri rə̀nu ǹdə́ émɔ̌rh sə̀lyè sásá sə̀ ŋwɛ́nɛ́ nə́ sõ nyɔ̀nɔ̀." 18N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Zəna rə̀myɛ́ ga á bə̀ nyɔ̀nɔ̀." 19N zɛ̃̀ n ce lyì bí jòm tɛ̃́ gɔ w yó, n kwè búúrí rə̀nu w ǹdə́ émɔ̌sɛ́ sə̀lyè yə́, n kwẽ̌ n nyǐ dɛ̃̌, n ce Yi nə̀báná, n zɛ̃̀ n kə́ kə́ búúrí dwã wa, n pə ń kwã-lyì bí ni, bə mé tə̀ lyì bí. 20Lò gakó dɔ̃̀ n sú. Ń kwã-lyì bí pwà yəywaalɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ dàl mɔ́ rə sú cǐrhni shí ǹdə́ nə̀lyè. 21Kana bɛ́ ǹdə́ bə̀sɔ́ná bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ tó bə jí kùjú w mú twə́r gə yə̀ nɛ́ ce, bala bɛ́ dúdú y'à yú mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ rə̀nu. 22Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu já n zhízhílí n ce ń kwã-lyì bí zù bǔ-bwəl lé wẽ́ làlà bə tó yé bə̀ la mwə̃́ y èpákɛ̀, ǹdə́ ń nə́ ń pɛ sɔ́má lyì-zhǎ bɛ́ nɛ bə̀ k'â la jè. 23Ń gə́ pɔ sɔ́má lyì-zhǎ bɛ́ nɛ n zhɛ̀, n zhǐr n jì pyɔ̀ òdù yó ń dúdú ń nə́ ń ce Yi. Cɛ y yìì mù gàà. 24Sə rə̀myɛ́ yi ní, ǹdə́ bǔ-bwəl lé yú mwə̃́ y cəcəl wə. Sə rə̀ yé y gə́ y'à zǎ zho w mó ce, nə̀-zha y y'à n'ê zhízhǐ ri. 25Yezu zɛ̃̀ cə-lár bɔ̀l wà, ń nə́ ń zhə̀l nɛ̃̌ mɔ́ yó ń la bə̀ səta. 26Bə̀ gə́ nɔ mɔ ń nə́ ń zhə̀l nɛ̃̌ mɔ́ yó, bə̀ wun zɛ̃̀. Ywẽ zɛ̃̀ rə̀ zhe be, bə wɔ̀: "Nyǐ wɔ́ yóló." Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê wùrhə́. 27Rə̀myɛ́ yó, Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Á bə̀k'á dùr ywẽ yé. Kámna á wun, bə̀ wɔ́ àmyɛ́." 28Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Cinu, è gə wɔ́ ǹmyɛ́ zhə̀nà, sə́ pə nyí àmyɛ nɛ a vò nɛ̃̌ mɔ́ yó a bə̀ ǹ sono." 29Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Bà!" Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n du bǔ-bwəl lé wə, ń nə́ ń zhə̀l nɛ̃̌ mɔ́ yó ń la Yezu sono. 30Sə ń gə́ pwírí zho w já, ywẽ zɛ̃̀ rə̀ zhe mo, n ji kùr ń nə́ ń mɔ́lɛ́. N zɛ̃̀ n wǔrh n wɔ̀: "Cinu, zwẽ ne!" 31Yezu já n cèlè ń jɛ̃̀ rə̀myɛ́ yó cìcì n kwár mɔ, n zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Bə̀kɔ́n yil ǹ co tə́tɔ̀ná? Ǹ yə̀ nɛ zhí ǹdə́ ǹ wu gakó nà?" 32Bə̀myɛ́ bə̀lyè y ga zɛ̃̀ bə zù bǔ-bwəl lé wə, zho w já kwĩ. 33Yezu kwã-lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ bǔ-bwəl lé wẽ́ mó zɛ̃̀ bə jòm bə̀ nə̀dwə́nə́ yó, bə wùlì ń yé né bə wɔ̀: "Zhə̀n zhə̀nà, ǹ wɔ́ Yi Byǐ." 34Bə̀ gə́ byɛrhɛ mwə̃́ y bə zhɛ̀, bə yí bù-cǔ w kɔ̀bɔ́ ò zǎ Zhɛnɛzarɛtɛ tənà y səta mɔ́ nɛ́. 35Gàà lyì bí gə́ lwar bə̀ wɔ́ Yezu, bə zɛ̃̀ bə twĩ̀ lyì, bə byili tənà y èmyɛ́ lyì bí gakó ne. Bə zə nə̀bwànà bɛ́ gakó bə bə̀ ń sono, 36bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê lwə̀l mò bə̀ ń yẽ̌ nə̀bwànà bɛ́ dwə̀rh ń kàmə̀-zwǐ y bɔ̀rhá nɛ́ cìcì. Sə byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ y'à n'ê dwə̀rh y mó y'à n'ê wárhá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\