Məco 15

1Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Farɛzhɛ̃ɛ̃bá ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé jàlà shí Zhərəzalɛm bə bə̀ Yezu sono bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: 2"Byè yil ǹ kwã-lyì bí t'â zwẽ nə́ nàmbala bɛ́ lùl-e-pwírí y nyə́ né? Bə̀ t'â sàm bə̀ jɛ̀sɛ́ ǹdə lùl-e-pwírí y gə́ n'ê byili ní bə̀ m'ê jí kùjú." 3Yezu wɔ̀ bɛ: "Sə ámyɛ̌, byè yil á tə̀ á nàmbala bɛ́ lùl-e-pwírí y yil á t'á zwẽ Yi nyə́ né? 4Yi wòwə̀: 'Nyám ǹ da ǹdə́ ǹ ná.' Rə súlí rə wɔ̀: 'Lò mɔ̀bɔ́ ǹ bwəl lwɛlɛ ń pə ǹ da ráá ǹ ná nɛ, bə̀ mə̌ sə bə gu mú.' 5Sə ámyɛ̌ n'á wə̀l lyì bí ni bə̀ lò wɔ̌ ń wə̀l ń da ráá ń ná nɛ: 'À zhe kɔn à y'à n'â yǎl a pɔ̃́, sə wɔ́ Yi ni à mə̌ sá pə rɛ.' 6Á n'á wə̀l bə̀ lò gə wò èta, kɔn k'ê də̀ nyɔ́ɔ́ bə̀ ń sɛ̃ bɛ yé. Á tə̀ á lùl-e-pwírí y èta mɔ́ yil á ce Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ jǐrh kɔn nánfò. 7Á wɔ́ myìnù cìnə́. Kɔn dɛ̀bɛ́ Yi nyì-zwennə Ezəyi byili á shò-kwã nɛ́ mɔ́ wɔ́ zhə̀nà. Ń byili bə̀ Yi wòwə̀: 8'Lyì bí byɛ̀bɛ́ wɔ́ bə̀ nyú w dúdú bə̀ n'ê cèrhé ne né, sə bə̀ wun ní nyɛ ǹdə́ nɛ. 9Bə̀ n'ê cèrhé ne, sə bə̀ còrhó w bə kùr zhe yé, bə̀ kɔn dɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê cèrhè lyì bí ni mú wɔ́ numbyínsi nyə́.' " 10Yezu zɛ̃̀ n byẽ̀ lyì-zhǎ bɛ́ bə bə̀ ń nyí ni, n wɔ̀ bɛ: "Cilinə kɔn dɛ̀bɛ́ à la ába byilu mú. 11Lwarna b'è də̀ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê shí pwẽ̀ nè rə̀ zwì numbyíní wẽ́ mó rə̀ n'ê pɛ y jìmdì yé. Wɔ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê shí numbyíní wẽ́ mó rə̀ n'ê pɛ y jìmdì." 12Rə̀myɛ́ yó, ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə yí ń nyí ni, bə wɔ̀ mɔ̀: "Ǹ yě? Ǹ zɔ̀mà nɛ́ èta mɔ́ n'ê nwɛ̀nɛ̀ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá dɛ̃́dɛ̃́." 13N wɔ̀ bɛ: "Cǒ kɔ̀bɔ́ gakó ò də̀ à Da mɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ Arəzana w mɔ́ ń zhele wə, bə̀ má mǔr wə. 14Yẽ̌nə be, bə̀ bə̀ wɔ́ lyìlyə̌r rə̀ n'ê vwɛ̃ dwã. E jà lyìlyǒ gə n'ô vwɛ̃ ò dõ lyìlyǒ, rə̀ ga rə̀lyè y má tu gɔ́rɔ́ wa." 15Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Byili nə́ba səswalá y ǹ ju ń pə lyì-zhǎ bɛ́ nɛ mɔ́ kùr ré." 16Yezu wɔ̀: "Ámyɛ surhə né gwẽ̌ yə̀ pul nà? 17Á yə̀l bə̀ kɔn dɛ̀bɛ́ numbyíní n'ê ce è nyú w mú n'ê zhə̀l è sùlú w wẽ́, rə̀myɛ́ kwã nɛ́, e zɛ̃̀ e to re tɛ̃́? 18Sə kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê dwi numbyíní nyú wə, wɔ́ è wu w wẽ́ rə̀ n'ê shí ní. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ n'ê pɛ jìmdì numbyíní ni. 19Lwarna bə̀ wɔ́ wu w wẽ́ bùlə̀ námməlwǎlsɛ́ n'ê shí ní: lyì-guuri, ǹdə́ fwə̌l tumə, ǹdə́ ŋwɔ̀lɛ̀, ǹdə́ kɔma góm e ce dõ nyí ni bùrsì jàà wà, ǹdə́ dõ yil zhìlù. 20Wɔ́ rə̀myɛ́ gakó rə̀ n'ê pɛ jìmdì numbyíní ni, sə e jí ǹdə́ è yə̀ jɛ̀rh sàm t'â pɛ jìmdì numbyíní ni yé." 21Yezu zɛ̃̀ n zhǐr gàà n vò Tiiri ǹdə́ Sədɔ̃ tənà y wa. 22Kanãã lyì kɛ̃ mə̀dù yà ń ŋwɛ́nɛ́ gàà. N zɛ̃̀ n bə̀ Yezu sõ, ń nə́ ń bya ń zhe: "Yó-cə́bal, Dəvyidi Byǐ, dǔr à nɔ̀nɔ̀. Nyǐ nə̀cílí námməlwɛ̀lɛ́ n'ê nwɛ̀nɛ̀ à bə̀kɔ́ dɛ̃́dɛ̃́." 23Sə Yezu yə̀ mɔ lyár bə̀ kaka yé. Ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə yí ń nyí ni bə lwə̀l mò bə wɔ̀: "Ce n ká n vò jè. Ń nə́ ń ce sɔ̀ nə́ yó wə." 24N wɔ̀ bɛ: "Bə̀ yə̀ nɛ̀ twĩ̀ lyì dwã yil yé. Wɔ́ Esərayɛl lyì bí bə̀ nyɛ̌ ǹdə pyììsì shɛ̀bɛ́ sə̀ jé ta mɔ́ yil bə̀ twĩ̀ nì." 25Kɛ̃ mɔ́ zɛ̃̀ n bwəlse, n jòm ń nə̀dwə́nə́ yó, n wùlì Yezu yé né n wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, sɛ̃ nɛ." 26Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Kɔn bə mə̌ bə̀ bə̀ kwě bə̀sɔ́ná kùjú bə pə kùl-bwálsɛ nɛ yé." 27Kɛ̃ mɔ́ zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Rə̀myɛ́ wɔ́ zhə̀n yó-cə́bal, sə kùl-bwálsɛ́ myɛ yá jí kùjú w yəywaalɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê lwé tɛ̃́ sə̀ cìnə́ bé kùr w mó." 28Rə̀myɛ́ yó, Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Kɛ̃, ǹ zhí ni ǹdə́ ǹ wu gakó zhə̀n zhə̀nà. Rə̀myɛ́ ce, kɔn má yə̀ ǹdə ǹ gə́ nə́ ǹ yǎl nɛ́." Ń bə̀kɔ́ mɔ́ já n wárh rə̀myɛ́ yi ní cìcì. 29Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu zhǐr gàà, n vò Gəlile mwə̃́ y yó. N zhì gàà n jì pyɔ̀ òdù yó, n jòm tɛ̃́. 30Lyì nánzhəzhɔ̌ zɛ̃̀ bə zə nə̀bwànà bə bə̀ ń sono: è y'à wɔ́ lyìlyə̌r, ǹdə́ gwànsɛ̀ dwí gakó, ǹdə́ sə̀bwààrhɛ̀, ǹdə́ nə̀bwànà dwã nánzhəzhɔ̌; bə cĩ́ bi ń yé né, n wárh bɛ. 31Lyì-zhǎ bɛ́ gə́ nɔ sə̀bwààrhɛ́ rə̀ n'ê zɔ̀mà, gwànsɛ́ zɛ̃̀ sə̀ n'ê zhə̀lə̀, byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê twi cə́ né mó n'ê zhə̀l náàcɛ̀nɛ́, lyìlyə̀ə́ré yírhə́ púr, kɔn jàr bɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́. Bə zɛ̃̀ bə̀ zhe: "Esərayɛl Yi rí nə còrhó!" 32Yezu byẽ̀ ń kwã-lyì bí n wɔ̀ bɛ: "Lyì-zhǎ bɛ́ byɛ̀bɛ́ gə́ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ nɛ mɔ́ zhe dwã nə̀tɔ̀ zà, bə j'à bə kaka zhe bə̀ la jú yé. Rə̀myɛ́ ce, bə̀ nɔ̀nɔ̀ zhe ne. À t'â yǎl a ce bə ká kwɛ̃̀ ǹdə́ bə̀ nɔrh mɔ́ yé. Dɛ̀ga bə̀ t'â la ŋwɔ̀nɔ́ bə yí jè yé." 33Ń kwã-lyì bí wɔ̀ mɔ̀: "Yẽ̀ nə́ nə m'ǎ nə kùjú ní gɔ-elũ èpòlò w kɔ̀bɔ́ wẽ́ nə́ pə lyì-zhǎ bɛ́ byɛ̀bɛ́ nɛ bə jí bə sú?" 34N zɛ̃̀ n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Búúri màngal rə̀ ŋwɛ́nɛ́ á byẽ́?" Bə wɔ̀ mɔ̀: "Búúri tàlpyɛ̀ ǹdə́ émɔ̌rh màngɛlɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ nə́ sõ." 35N pə nyí lyì-zhǎ bɛ́ nɛ bə̀ bə̀ jǒm tɛ̃́, 36n zɛ̃̀ n zwẽ búúrí tàlpyɛ̀ y ǹdə́ émɔ̌sɛ́, n ce Yi nə̀báná, n kə́ kə́ rɛ dwã wa, n pə ń kwã-lyì bí ni bə bé tə̀ lyì-zhǎ bɛ́. 37Bə̀ gakó dɔ̃̀ bə sú. Ń kwã-lyì bí pwà yəywaalɛ́ rə̀ dàl mɔ́ rə sú cǐrhni nyàlpyɛ̀. 38Kana bɛ́ ǹdə́ bə̀sɔ́ná bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ tó bə jí kùjú mú twə́r gə yə̀ nɛ́ ce, bala bɛ́ dúdú y'à wɔ́ mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ rə̀na. 39Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, n ce lyì-zhǎ bɛ́ ká kwɛ̃̀, n zɛ̃̀ n zù bǔ-bwəl wə, n byɛrhɛ n vò Magadã tənà y wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\