Məco 16

1Farɛzhɛ̃ɛ̃bá ǹdə́ Sadəsənyɛbá y'à n'ê yǎl bə zhẽ̀ Yezu. Bə zɛ̃̀ bə yí ń nyí ni, bə lwə̀l mò bə̀ ń wɛ̀rhɛ́ màmyɔ ò n'ô byili bə̀ wɔ́ Yi rə̀ twĩ̀ mù. 2Yezu wɔ̀ bɛ: "((Də̀dɛ̀nɛ́ yi gə yúwə́, á gə pwírí cɛ y nyɛ̌ nánshɔ̃̀ dɛ̃̌, á y'ǎ wɔ̀ bə̀ dwà t'â la nyɔ́ yé. 3Á gə nɔ bə́ban rə̀ ŋwɛ́nɛ́ yi-pwírhí səta nəkɔkɔ́lɛ́ nɛ, á y'ǎ wɔ̀ bə̀ dwà y má bə̀ zà. Byè yil á yě wẽ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ dɛ̃̌ yi w mú kùrə̀, á j'ǎ yə̀l tɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ cɛ yó èlǎsɛ̃́ mɔ́ kùrə̀?)) 4Lũ w kɔ̀bɔ́ lyì bí wɔ́ lwɛlɛ cìnə́, bə̀ dùr bə yẽ̌ Yi ni. Bə̀ n'ê yǎl bə̀ bə̀ wɛ̀rhɛ́ màmyɔ bə̀ yírhə́ na, sə bə̀ t'â la màmyɔ òdù ga nɔ kə́dò yé, è gə də̀ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɛ̀rhɛ́ Zhɔnaasɛ nɛ mɔ́ dúdú." Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu zɛ̃̀ n zhǐr n yẽ̌ be. 5Yezu kwã-lyì bí byɛrhɛ bə vò mwə̃́ y èpákɛ̀, sə bə̀ y'à swě bə̀ yə̀ búrú zal yé. 6N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Dɛ̃̌na á cìn ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá ǹdə́ Sadəsənyɛbá sã̀-nə̀byẽ̌ dé." 7Ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə̀ n'ê zɔ̀m ǹdə́ dwã bə̀ zhe: "E zɛ̃̀ wɔ́ nə́myɛ̌ gə́ yə̀ búrú zal mɔ́ yil ń nə́ ń zɔ̀m èta?" 8Yezu lwar bə̀ gə́ n'ê zɔ̀m nɛ́, n zɛ̃̀ n wɔ̀: "Á yə̀ nɛ zhí ǹd'á wun gakó yé. Byè yil á n'á zɔ̀m ǹdə́ dwã bə̀ wɔ́ á gə́ yə̀ búrú zal mɔ́ yil à n'â zɔ̀m èta? 9Á gwẽ̌ bə nə̀ kùrə̀ nyɛ̌? Á t'á lyǐrh búúrí rə̀nu y à y'à pɔ bala bɛ́ mɔ̀ɔ̀rhɛ́ rə̀nu y ni bə dɔ̃̀ mɔ́? Á y'ǎ pwà yəywaalɛ́ rə sú cǐrhni màngala? 10Á k'á t'á lyǐrh búúrí tàlpyɛ̀ y à y'à pɔ bala bɛ́ mɔ̀ɔ̀rhɛ́ rə̀na y nɛ bə dɔ̃̀ mɔ́ myɛ? Á y'ǎ pwà yəywaalɛ́ á sú cǐrhni màngala? 11À gə́ wò bə̀ dɛ̃̌na á cìn ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá ǹdə́ Sadəsənyɛbá sã̀-nə̀byẽ̌ dé mó, byè yil á yə̀l b'è də̀ búrú yò à n'â zɔ̀mà?" 12Rə̀myɛ́ yó, ń kwã-lyì bí lwar b'è də̀ sã̀-nə̀byẽ̌ dé tɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê ce búrú w wẽ́ mó yò ń nə́ ń zɔ̀m yé. Wɔ́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá ǹdə́ Sadəsənyɛbá kàrmɔ́ yò ń nə́ ń zɔ̀mà. 13Yezu gə́ tú n yí Shilipu Səzarɛ cɔ w wa, n zɛ̃̀ n bwə̀rh ń kwã-lyì bí n wɔ̀: "Lyì bí n'ê wə̀l bə̀ Numbyíní Byǐ wɔ́ mɔ̌?" 14Bə wɔ̀ mɔ̀: "Lyì bí jàlà n'ê wə̀l bə̀ ǹmyɛ́ wɔ́ Zhã-Bətiisi; jàlà zhe bə̀ wɔ́ Elyi; jàlà myɛ zhe bə̀ wɔ́ Zheremyi, ráá Yi nyì-zwennə dõ." 15N zɛ̃̀ n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Sə ámyɛ̌, á n'á wə̀l b'àmyɛ́ wɔ́ mɔ̌?" 16Shəmɔ Pyɛɛrɛ wɔ̀ mɔ̀: "Wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ wɔ́ Kristə mó, Yi nã́nyì Byǐ mú." 17Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Zhɔnaasɛ byǐ Shəmɔ, ǹ wɔ́ wu-nyɔ̃̀ cə́bal, b'è də̀ ǹ sə̀pwà surhə ǹ bə́ lwar rə̀myɛ́ yé. Wɔ́ à Da mɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ Arəzana w mɔ́ ń byili mú. 18Sə àmyɛ́ n'â wə̀l mó: ǹ yíl 'Nə́kulu', sə wɔ́ nə́kulu w òmyɛ́ yó à má lù à gùlú w ní ǹdə jì ta, sə cu myɛ cìcì t'â la ò yàlà zal yé. 19À má pɔ̃́ Arəzana tənà y bwə̀l-byǎ bɛ́. Kɔn dɛ̀bɛ́ ǹ gə lyẽ cɛ yó, bə̀ má lyẽ de Arəzana w myɛ. Kɔn dɛ̀bɛ́ ǹ gə bwèlé cɛ yó, bə̀ má bwèlé re Arəzana w myɛ." 20Rə̀myɛ́ yó, n zɛ̃̀ n pə nyí ń kwã-lyì bí ni n wɔ̀: "Á bə̀k'á shɛ̀nɛ́ á byili lò lò nè bə̀ wɔ́ àmyɛ́ à wɔ́ Kristə mó yé." 21Kɔn zhí rə̀myɛ́ yi ní, Yezu ji kùr ń nə́ ń byili ń kwã-lyì bí ni pamparɛ̃ɛ̃ bə̀ kɔn wɔ́ nyɔ́ɔ́ bə̀ ń zhəl Zhərəzalɛm, cɔ w náncɛsɛ́ ǹdə́ Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé zə mɔ, bə nwɛ̀nɛ̀ mɔ̀ dɛ̃́dɛ̃́, bə gu mu, sə ń mà n ká n bwìrhì ń dwã nə̀tɔ̀ yùwə̀. 22Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n byẽ̀ mò n mə n vò kwã nɛ́, ń nə́ ń ji mu búlə́ ń zhe: "Cinu, Yi t'â la rə̀myɛ́ shɔ̀nɔ́ yé. Rə̀ bá yìlì mú." 23Yezu pyìrhí n wɔ̀ mɔ̀: "Zhəl kwã nɛ́ à nyí ni Shətana. Ǹ nə́ ǹ cə̀r à sɔ́má nɛ, bə̀ ǹ tá ǹ bùl Yi nyə̀ná nɛ́ yé. Wɔ́ numbyínsí nyə̀ná ǹ nə́ ǹ bùlə̀." 24N zɛ̃̀ n wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni: "Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ yǎl ń tó àmyɛ́ nɛ, sə́ zhɛ̃̀ ǹ cìnə̀, ń kwè ǹ də̀-jɔrhɔ́ w ń zhĩ ń mə́ tó ne. 25Lwarna bə̀ lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ shili ǹ myə̌l lé, rə̀ má sá, sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ shɛ̀nɛ́ ǹ myə̌l lé sɔ́ àmyɛ́ yilə, ǹ m'ǎ k'á nə rɛ. 26Lò gə nɔ lũ w kɔn gakó, n jà n dwĩ̀ ń cìnə̀, ń nɛrɛ́ y zhe kùrə̀? Kɔn ŋwɛ́nɛ́ lò wɔ̌ ń pɛ n mə lyə́r ń myə̌l lé? 27"Zhə̀nà, Numbyíní Byǐ mà n zə ń màlɛ́kabá n bə̀ ǹdə́ ń Da zùwə́ yə́. Sə rə̀myɛ́ yó, ń mà n kwɛ̃̌ lò gakó kɔn myɛrhɛ dwã ǹdə́ ǹ tùntwə̃̀ə̃̀ né. 28Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ zhǐ nyɔ̀nɔ̀ mɔ́ jàlà t'â la cú ǹdə́ bə̀ yírhə́ yə̀ Numbyíní Byǐ nɛ ń bàn ǹdə́ ń pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ yé."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\