Məco 18

1Rə̀myɛ́ yó, Yezu kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə yí ń nyí ni, bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Mɔ̌ ń wɔ́ lyì-fɔ̀lɔ̀ du ń dwã bɛ́ Arəzana tənà y wa?" 2N zɛ̃̀ n byẽ̀ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ námpɔ́lɛ́ èdù, n ce e zhì bə̀ yé né, 3n wɔ̀: "Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: á gə yə̀ pyìrhí á jǐrh ǹdə bə̀sɔ́ná námpɔ́lsɛ ta, á t'á la Arəzana tənà y wẽ́ zú yé. 4Lò mɔ̀bɔ́ ń wɔ́ lyì-fɔ̀lɔ̀ du ń dwã bɛ́ Arəzana tənà y wa, wɔ́ mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń lwəl ń cìn tɛ̃́ n jǐrh ǹdə bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y kɛ̀bɛ́ ta. 5Lò mɔ̀bɔ́ ń zwẽ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y kɛ̀bɛ́ dwí rí zhəəle àmyɛ́ yilə, wɔ́ àmyɛ́ cìcì zhəəle ń zwẽ." 6Yezu súlí n wɔ̀: "Lò mɔ̀bɔ́ bə̀ gə lyẽ nə́kul-põ̀ nánfɔ̀lɔ̀ ń byã nɛ́ bə cìrh mò bə ji mwə̃́ wə, n vò nɛ̃̌ mɔ́ kùr w cɔ̃̀ ń gə cìrh byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀ yírh swí bə já zhí àmyɛ́ nɛ mɔ́ mə̀dù cìcì ń co lwɛlɛ wa. 7Zwini bá zə lũ w kɔ̀bɔ́ lyì bí bə̀ gə́ n'ê cìrh dwã bə̀ ce lwɛlɛ wẽ́ mó yilə. Zhə̀nà, kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê ce lò lwɛlɛ wẽ́ t'â la jó yé. Sə zwini bá zə lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń tó rə̀ dɛnnɛ ń cìrh ń dõ ń ce lwɛlɛ wa! 8"Ǹ jɛ̃̀ ráá ǹ nà gə n'ê ce ǹ wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ, sə́ gõ̀ y ń dwĩ̀ kwã nɛ́. Ǹ gə zù nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ wẽ́ ǹdə́ jɛ̃̀ èdù ráá nà èdù cɔ̃̀ ǹ gə zù myǐn mə̀ t'â cì gaga wẽ́ ǹdə́ jɛ̀rh sə̀lyè ráá nə̀rh sə̀lyè. 9Ǹ yírh gə n'ê ce ǹ wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ, sə́ jàrh rɛ̀ ń dwĩ̀ kwã nɛ. Ǹ gə zù nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ wẽ́ ǹdə́ yírh rə̀dù cɔ̃̀ ǹ gə zù myǐn-jù w ǹdə́ yírhə́ nə̀lyè." 10Yezu súlí n wɔ̀: "Dɛ̃̌na á cìnə̀. Á bə̀k'á shɛ̀nɛ́ á fulsi byɛ̀bɛ́ èta bə̀ yə̀ yírh swí mú mə̀dù ga yé. À n'â wə̀l ába: bə̀ màlɛ́kabá zhǐ à Da mɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ Arəzana w mɔ́ yé né twéé gakó. (( 11Numbyíní Byǐ tú byɛ̀bɛ́ bə̀ jé mó vwǎrh yilə.))" 12Yezu zɛ̃̀ n ji səswalá n pə ń kwã-lyì bí ni n wɔ̀: "Lò gə zhe pyììsì zɔ̌m, èdù zɛ̃̀ e jé, á n'á bùl bə̀ ń tá ń la shə́-nə̀bɔ́ ǹdə́ nə̀bɔ́ y nɛ yõ̌ pyɔ̀ w yó n vò n pyà kɛ̀bɛ́ è jé mó? 13À n'â wə̀l ába: ń gə nɔ ya, ń wu bá yə̀ nyɛ̀n èmyɛ́ yil du shə́-nə̀bɔ́ ǹdə́ nə̀bɔ́ y sə̀ yə̀ jé mó. 14Èta myɛ, á Da mɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ Arəzana w mɔ́ tá ń yǎl bə̀ byɛ̀bɛ́ èta bə̀ yə̀ yírh swí mú mə̀dù ga jé yé." 15Yezu kə́ n wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni: "Ǹ dõ gə gwar mɔ́, sə́ vò ń sõ, ń byẽ̀ mò kwã nɛ́ ǹmyɛ́ ǹdə́ ńmyɛ̌ dúdú, ń byili mu ń dóó wə́. Ń gə cili ǹ zɔ̀mà nɛ́, sə́ nyǐ ǹ kwɛrhɛ ń yò. 16Sə ń gə yə̀ shɛ̀nɛ́ n cili ǹ zɔ̀mà nɛ́, sə́ pyà lò mə̀dù, ráá lyì bə̀lyè, ǹmyɛ́ ǹdə́ bə̀myɛ́ ga tó dwã á vò ń sõ, bə̀ bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə̀ yò gə la kɔrhɔ gakó, sé yə̀ zhə̀n-cìnə́ bə̀lyè ráá bə̀tɔ̀ yírh wə. 17Sə ń gə yə̀ shɛ̀nɛ́ n cili bə̀myɛ zɔ̀mà nɛ́, sə́ byili Yi lyì bí gùlú w ni. Ń gə yə̀ shɛ̀nɛ́ n cili gùlú w lyì bí myɛ zɔ̀mà nɛ́, sə́ nyǐ mu ǹdə lò mɔ̀bɔ́ ń yə̀l Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ zhə̀n mɔ́ pár ta, ráá ǹdə myə̌l-kwǎndɛ zwennə ta." 18Yezu kə́ n wɔ̀: "Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: kɔn dɛ̀bɛ́ gakó á gə lyẽ cɛ yó, bə̀ má lyẽ de Arəzana w myɛ, sə kɔn dɛ̀bɛ́ gakó á gə bwèlé cɛ yó, bə̀ má bwèlé re Arəzana w myɛ. 19"Zhə̀nà, à k'â n'â wə̀l ába: ámyɛ̌ lyì bə̀lyè gə wɛ̀rhɛ́ nyí rə̀dù cɛ yó bə lwə̀l kɔn à Da mɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ Arəzana w mɔ́ nɛ, ń mà n pə bɛ, 20bə̀ lyì bə̀lyè ráá bə̀tɔ̀ gə gùlí dwã àmyɛ́ yil yilə, àmyɛ́ cìcì ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ bɛ." 21Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n yí Yezu nyí ni, n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Cinu, à dõ gə nə́ ń gwar nɛ, twər màngal à mə̌ sá pɔ̃ sǔbri? À mə̌ sə à n'â pɛ mɔ sǔbri twər tàlpyɛ̀?" 22Yezu wɔ̀ mɔ̀: "À n'â wə̀l mó: bə̀ká pɔ̃ sǔbri twər tàlpyɛ̀ yé. Ǹ mə̌ sə́ pɔ̃ sǔbri twər tàlpyɛ̀ tàlpyɛ̀ kùrə̀ shə́-shàlpyɛ̀. 23Rə̀myɛ́ yilə, à má byili ába kɔn rə̀ n'ê myɛrhɛ Arəzana pyɛ̀lɛ̀ rɛ́. Pyɔ̌ mə̀dù ń ya n byẽ̀ ń kɛ̀lɛ́ tùntùnnə̀ ń la ń nə̀cɛ̀ndɛ̀ yò bwə̌rh. 24Ń gə́ tú n ji kùr ń nə́ ń bwə̀rh ń nə̀cɛ̀ndɛ́ yò yi ní, bə zə lò mə̀dù bə bà, ń yà ń zhe pyɔ̌ mɔ́ jim wársɛ mɔ̀rh-fwààlɛ̀ nánzhəzhɔ̌. 25Sə ń yà ń bə kaka zhe ń la mə n ŋwɛ́ɛ́ jim dí yé. Yó-cə́bal mɔ́ zɛ̃̀ n pə nyí bə̀ bə̀ zə ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kɛ̃ mɔ́ ǹdə́ ń bə̀sɔ́ná bɛ́ ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó ń zhe mó bə yè bə mé ŋwɛ́ɛ́ jim dí. 26Kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀ mó zɛ̃̀ n tu ń nə̀dwə́nə́ yó n wùlì yó-cə́bal mɔ́ yé né, n lwə̀l mò n wɔ̀: 'Zhìlì ǹ yala nɛ, b'à má ŋwɛ́ɛ́ mɔ́ ǹ jim dí gakó.' 27Ń nɔ̀nɔ̀ zə yó-cə́bal mɔ́, n yẽ̌ ń jim dí ni n ce bə dwĩ̀ mù n zhǐr. 28"Ń gə́ tú ń nə́ ń dwi, n nə ń dõ tùntùnnə̀ ń yà ń zhe ń jim. È y'à wɔ́ dwã zɔ̌m tum wársɛ. N zə mɔ, n shàr ń byã nɛ, n wɔ̀ mɔ̀: 'Ŋwɛ́ɛ́ à jim dí.' 29Ń dõ mó tu ń nə̀dwə́nə́ yó n wùlì ń yé né, n lwə̀l mò n wɔ̀: 'Zhìlì ǹ yala nɛ, b'à má ŋwɛ́ɛ́ mɔ́ ǹ jim dí.' 30Sə ń yə̀ shɛ̀nɛ́ yé. N ce bə zə mɔ bə ce byə̀nə́-jù wə̀, kɔn la mé yí ń gə tú ń ŋwɛ́ɛ́ jim dí ń zhɛ̀. 31"Ń dwã bɛ́ gə́ nɔ ń gə́ wɛ̀rhɛ́ nɛ́ mɔ́, bə̀ wun zhìlì dɛ̃́dɛ̃́, bə vò e cĩ́ rə̀ gakó bə̀ yó-cə́bal mɔ́ nɛ. 32Yó-cə́bal mɔ́ zɛ̃̀ n ce bə zə mɔ bə mé bà, n wɔ̀ mɔ̀: 'Tùntùnnə̀ námməlwɛ̀lɛ́, ǹ lwə̀l nè, a shɛ̀nɛ́ a yẽ̌ ǹ jim dí gakó ne a pɔ̃́. 33Ǹmyɛ yà ǹ mə̌ sə́ dùr ǹ dõ mó nɔ̀nɔ̀ ǹdə àmyɛ gə́ dùr ǹ nɔ̀nɔ̀ nɛ́.' 34Yó-cə́bal mɔ́ lyim y'à zɛ̃̀ dɛ̃́dɛ̃́, n pə nyí bə̀ bə̀ zhəl bə zə tùntùnnə̀ mó bə ce byə̀nə́-jù wə̀, bə pɔ̃ còrhò-tum, kɔn mé yí ń gə ŋwɛ́ɛ́ jim dí gakó n zhɛ̀." 35Yezu súlí n wɔ̀: "Ámyɛ̌ mə̀dù mə̀dù gakó gə yə̀ sǔbri ǹ dõ ne pɛ ǹdə́ ǹ wu gakó, wɔ́ èta à Da mɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ Arəzana w mɔ́ mà n wɛ̀rhɛ́ ǹmyɛ nɛ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\