Məco 19

1Yezu gə́ zɔ̀m zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́ gakó n zhɛ̀, n zhǐr Gəlile tənà y wa, n byɛrhɛ Zhɔrdɛ̃ bwǐ y n vò Zhide. 2Sə lyì nánzhəzhɔ̌ y'à tó mo bə vò gàà. N wárh byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à wɔ́ nə̀bwànà mɔ́. 3Farɛzhɛ̃ɛ̃bá jàlà y'à n'ê yǎl bə zhẽ̀ mò. Bə zɛ̃̀ bə yí ń nyí ni bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Sɔ́má ŋwɛ́nɛ́ bə̀ bal zhɛ̃́ ń kɛ̃, n vùr mò yò kɔ̃̌kɔ̃̌ yilə?" 4N wɔ̀ bɛ: "Á gwẽ̌ yə̀ kɔn dɛ̀bɛ́ bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ mó kàrmə̀ nà? Bə̀ kɛ̃ rə̀ wẽ́ bə wɔ̀ bə̀, kùr-ju yi ní, 'Yi wɛ̀rhɛ́ numbyínsí, bal ǹdə́ kɛ̃,' 5rə zɛ̃̀ rə̀ wɔ̀: 'Rə̀myɛ́ yilə, bal mɔ́ mà n yẽ̌ ń da ǹdə́ ń ná nɛ, n jòm ǹdə́ ń kɛ̃ mɔ́, sə bə̀myɛ́ bə̀lyè y ga bá mù dwã nɛ bə jǐrh kɔn rə̀dù.' " 6Yezu zɛ̃̀ n súlí n wɔ̀: "Èta, bə̀ k'ê t'â la lyì bə̀lyè yál yé. Bə̀ bá mù dwã nɛ bə jǐrh kɔn rə̀dù. Kɔn dɛ̀bɛ́ Yi gə co dwã nɛ, sə numbyíní bə̀ká pɔr rɛ yé." 7Farɛzhɛ̃ɛ̃bá zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "È nə wɔ́ byè yil Muyiisi pɔ nyí bə̀ lò gə la ǹ kɛ̃ zhɔ̃́, sə́ kɛ̃ sɛ́bɛ́ ń pɔ̃, rə̀ má byili bə̀ ǹ zhɔ̃̀ mɔ̀?" 8Yezu wɔ̀ bɛ: "Wɔ́ á yó-kùùlí rə̀ ce Muyiisi pə ába sɔ́má bə̀ vǔrnə á kana bɛ́. Sə kɔn y'à də̀ èta kùr-ju yi ní yé. 9Sə à n'á wə̀l ába: lò mɔ̀bɔ́ ǹ gə zhɔ̃̀ ǹ kɛ̃, ń ká jí ń dõ, e j'à də̀ fwə́l ǹ kɛ̃ mɔ́ fwə̌l, sə́ lwar bə̀ wɔ́ fwə́l ǹ nə́ ǹ fwə̀lə́." 10Ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə wɔ̀ mɔ̀: "È gə wɔ́ èta kɔn la nɛ́ yál bal ǹdə́ kɛ̃ cəcəl wə, sə́ nyǐ lò gə yə̀ kɛ̃ jí cɔ̃̀." 11N wɔ̀ bɛ: "È də̀ lyì bí gakó bə̀ wɔ̌ rə̀myɛ́ bə̀ la shɔ̀nɔ́ yé. Sə Yi n'ê pɛ ŋwɔ̀nɔ́ lyì jàlà nɛ̀, mùnì ga bə shɛ̀nɛ́ rə̀myɛ́. 12Lyì jàlà ŋwɛ́nɛ́ bə̀ nábá lùl bè èta, bə̀ wàr kɛ̃ bə̀ la jú yé. Jàlà ŋwɛ́nɛ́ wɔ́ lyì bə̀ gu bə̀ bɛlɛ rɛ́. Jàlà ŋwɛ́nɛ́ wɔ́ Arəzana tənà y yil bə̀ zhɔ̃̀ kɛ̃ jú. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ gə la shɔ̀nɔ́, sə́ shɛ̀nɛ́." 13Rə̀myɛ́ yó, lyì y'à zə bə̀sɔ́ná námpɔ́lsɛ bə mé bə̀ Yezu sono, mùnì ga n cĩ́ ń jɛ̀rh bə̀ yó, n lwə̀l Yi bə̀ yilə. Ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə̀ n'ê ji bi búlə́. 14Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Yẽ̌nə bə̀sɔ́ná bɛ́ nɛ bə bə̀ à sono, s'á bə̀k'á cə̀r bè yé, bə̀ Arəzana tənà y wɔ́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ nyɛ̌ ǹdə bə̀myɛ́ ta mɔ́ nyǎ." 15N cĩ́ ń jɛ̀rh bə̀sɔ́ná bɛ́ yó, n zɛ̃̀ n zhǐr n súlí ń sɔ́má yá. 16Rə̀myɛ́ yó, ébɔ́-dǎl mə̀dù yí Yezu nyí ni n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Yó-cə́bal, yò-cɔ̀nɔ̀ kɔ̌ à mə̌ sá wɛ̀rhɛ́ mùnì a nə nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌?" 17Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Byè yil ǹ nə́ ǹ bwə̀rh nè kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ càn shò-kwã nɛ́? Cɛ̀nɛ̀ cə́bal wɔ́ mə̀dù sásá. Ǹ gə nə́ ǹ yǎl ń zù nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ wẽ́, sə́ zwẽ Yi nyə́ né." 18Bal mɔ́ zɛ̃̀ n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Yi nyə́ nyɛ̌?" Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Bə̀ká gu lò yé; bə̀ká fwə̌l yé; bə̀ká ŋwɔ̀ yé; bə̀ká gõ̀ kɔma ń ce ǹ dõ nyí ni bùrsì jàà w yé; 19nyám ǹ da ǹdə́ ǹ ná; sə́ swéné ǹ dõ ǹdə ǹ cìcì ta." 20Ébɔ́-dǎl mɔ́ wɔ̀: "À zwẽ nyə́ né nə̀myɛ́ gakó. Bə̀kɔ́n rə̀ dàl à mə̌ sá wɛ̀rhɛ́ kə́dò?" 21Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Ǹ gə nə́ ǹ yǎl ń yə̀ lyì-ècɛ̀n námpúm, sə́ vò ń kwè kɔn dɛ̀bɛ́ ǹ zhe mó gakó ń yè, ń pə rə̀ wársɛ́ nə̀mwà nɛ̀, sə́ ká kwɛ̃̀ ń bə̀ ń tó ne, sə́ yẽ̌ bə̀ ǹ m'ǎ nə nə̀cɛ̀ndɛ̀ dɛ̃̌ Arəzana wa." 22Ébɔ́-dǎl mɔ́ gə́ nyɛ̀ɛ̀ zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́, n zhǐr ń la jè ǹdə́ wu-zhìlù, bə̀ ń yà ń wɔ́ nə̀cɛ̀m-bal nánfɔ̀lɔ̀. 23Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni: "Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: nə̀cɛ̀m-bal Arəzana tənà y wẽ́ zú má yə̀ zwini. 24À k'â n'â wə̀l ába: yómó gə la gã̀-məshǐm bɔ̀l w tó o lyɛ̃, k'â wɔ́ nàná du nə̀cɛ̀m-bal gə la Arəzana tənà y wẽ́ zú." 25Ń kwã-lyì bí gə́ nyɛ̀ɛ̀ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́, bə̀ wun zɛ̃̀, bə wɔ̀: "È gə wɔ́ èta, wɔ́ mɔ̌ lò ń nə wɔ̌ ń mà n nə ń cìn vwǎrh?" 26Yezu zɛ̃̀ n nyǐ bi, n wɔ̀ bɛ: "Numbyíní bə rə̀myɛ́ yàlà zhe yé, sə Yi wɔ̌ kɔn gakó." 27Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Nyǐ nə́myɛ̌, nə́ yẽ̌ kɔn gakó ne nə́ tó mó. Wɔ́ etər kɔn má yə̀ nɛ́ nə́ yilə?" 28Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: Yi gə k'â tú rə̀ kwɛrhɛ lũ w o jǐrh nándũ̀, Numbyíní Byǐ mà n bə̀ n jòm ń pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y yó, ń zùwə́ y wẽ́. Sə rə̀myɛ́ yi ní, ámyɛ̌ shí ǹdə́ bə̀lyè y á tó à kùr mó myɛ b'ǎ jòm pyɛ̀lɛ̀ də̀gwə́rh yó, á bùr Esərayɛl lyì bí kwálsɛ́ shí ǹdə́ sə̀lyè y bùrsì. 29Sə lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ zhǐr ń yẽ̌ ǹ kɛ̀lɛ́, ǹdə́ ǹ da-byǎ, ǹdə́ ǹ nəkwá, ǹdə́ ǹ da ǹdə́ ǹ ná, ǹdə́ ǹ byǎ, ǹdə́ ǹ kálsɛ nɛ àmyɛ́ kùr tó yilə, ǹ b'ǎ ká nə rə̀myɛ́ gakó twər zɔ̌m, ń jà ǹ b'ǎ nə cəl nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ wẽ́. 30Byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ nã́yə́ə́ bé mó nánzhəzhɔ̌ má jǐrh nánkwaá, sə byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ nánkwaá bɛ́ mɔ́ nánzhəzhɔ̌ má jǐrh nã́yə́ə́."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\