Məco 2

1Bə̀ lùl Yezu Bɛtələyɛm nɛ́, Zhide tənà y wa, pyɔ̌ Erɔɔdɛ pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ yi ní. Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, lwarna shí yi-pwírhí səta, bə bə̀ Zhərəzalɛm, 2bə̀ n'ê bwə̀rh bə̀ zhe: "Yẽ̀ Zhwifubá pyɔ̌ mɔ́ bə̀ lùl mó ŋwɛ́nɛ́ nɛ́? Nə́ nɔ ń cã̀mə́sɔ̌ w yi-pwírhí səta, nə́ zɛ̃̀ nə́ bàn mɔ̀ co." 3Pyɔ̌ Erɔɔdɛ gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, ńmyɛ̌ ǹdə́ Zhərəzalɛm lyì bí púlə́púlə́ wun zɛ̃̀. 4N byẽ̀ Zhwifubá Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé gakó n cĩ́ dwã yó, n bwə̀rh bè bə̀ wɔ́ yẽ̀ bə̀ wò bə̀ bə̀ má lù Kristə mó né? 5Bə zɛ̃̀ bə wɔ̀ mɔ̀: "Wɔ́ Bɛtələyɛm nɛ́ Zhide tənà y wa, ǹdə Yi nyì-zwennə mə̀dù gə́ yà ń kɛ̃ nɛ́. 6Ń yà ń kɛ̃ n wɔ̀: 'Ǹmyɛ́ Bɛtələyɛm, Zhide tənà y cɔ, è də̀ ǹmyɛ́ ǹ yə̀ yírh swí Zhide cə-fwààlɛ́ wẽ́ yé, bə̀ wɔ́ ǹmyɛ́ sono mɔ̀bɔ́ ń mà n yə̀ à dwí Esərayɛl nə̀nɔ̀n mɔ́ mà n shí ní.' " 7Rə̀myɛ́ yó, Erɔɔdɛ shèè n byẽ̀ lwarna bɛ́, n bwə̀rh bè náàcɛ̀nɛ́ n nyǐ wɔ́ dǒ yi ní bə̀ nɔ cã̀mə́sɔ̌ wá. 8N zɛ̃̀ n byili bi Bɛtələyɛm sɔ́má yá, n wɔ̀ bɛ: "Zhəlnə á pyà bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y náàcɛ̀nɛ́. Á gə tú á nɔ ya, s'á k'á kwɛ̃̀ á b'ǎ byili ni, mùnì àmyɛ vò a ce yə." 9Bə̀ gə́ cili kɔn dɛ̀bɛ́ pyɔ̌ mɔ́ byili bi mú bə zhɛ̀, bə zhǐr bə̀ la bə̀ sɔ́má yá. Cã̀mə́sɔ̌ w bə̀ y'à jɛ̀rɛ̀ bə nə yi-pwírhí səta mɔ́ tó bə̀ yé, o vò o zhì jàà y kɛ̀bɛ́ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y ŋwɛ́nɛ́ è wẽ́ mó yó wə. 10Bə̀ gə́ nɔ cã̀mə́sɔ̌ wá, bə̀ wun yàl nyɛ̀n dɛ̃́dɛ̃́. 11Bə yí bə zù kɛ̀lɛ́ wa, bə nə bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y ǹdə́ è ná Marɛ, bə tu bə̀ nə̀dwə́nə́ yó, bə wùlì è yé né. Bə pul bə̀ zhĩĩ rí nyí ni, bə vùr pansɛ bə pa. È y'à wɔ́ sánə́má ǹdə́ wẽ̀ rə̀ lwẽ́ nã́nyə̀nyɛ̀lɛ́, bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ ãsã́ ǹdə́ myííri. 12Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yi byili bi bə̀ dàrhà wẽ́, bə̀ bə̀ bə̀ká ké tó Erɔɔdɛ sono yé. Bə zɛ̃̀ bə kwè sɔ́má dõ bə vò jè. 13Lwarna bɛ́ gə́ ká kwɛ̃̀ bə zhɛ̀, Cinu màlɛ́ka zɛ̃̀ e bə̀ e lyí Zhozefu ń dàrhà wẽ́, e wɔ̀ mɔ̀: "Zɛ̃̀ ń zə bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y ǹdə́ è ná ń mə́ dùr ń vò Ezhibti, ń jòm gàà ń mə́ dɛ̃̀ à gə tú à pɔ mɔ́ nyí sə́ ká bà. Nyǐ Erɔɔdɛ nə́ ń yǎl n ce bə pyà bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y bə gu." 14Rə̀myɛ́ yó, Zhozefu zɛ̃̀ cəcɛ̃ y wẽ́ n zə bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ y ǹdə́ è ná n mə n vò Ezhibti, 15n jòm gàà kɔn mé yí Erɔɔdɛ cu. Rə̀myɛ́ wɛ̀rhɛ́ mùnì ga kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Cinu yà ń tó ń nyì-zwennə mó dɛnnɛ n byili mú pyìrh. Ń yà ń wòwə̀: "À byẽ̀ à byǐ mú n du Ezhibti ní." 16Erɔɔdɛ gə́ pwírí lwarna bɛ́ jə́jɛ̀rɛ́ mɔ, ń lyim zɛ̃̀ dɛ̃́dɛ̃́, n zɛ̃̀ n pə nyí ń kwã-lyì bí ni, bə̀ bə̀ zhəl Bɛtələyɛm ǹdə́ cɛmɛ nɛ́ nyɛ̀bɛ́ nə̀ bwə́l gàà mɔ́ gakó wẽ́, bə gu bə̀sɔ́ná bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ yú byinə nə̀lyè ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ gwẽ̌ yə̀ byinə nə̀lyè yí mú gakó. Wɔ́ lwarna bɛ́ gə́ y'à tú ń sõ, bə bé byili mu dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ bə̀ nɔ cã̀mə́sɔ̌ w mɔ́ ń tɛ́rɛ́. 17Rə̀myɛ́ yó, kɔn dɛ̀bɛ́ Yi nyì-zwennə Zheremyi yà ń zɔ̀m mɔ́ pyìrh. Ń yà ń wòwə̀: 18"Búbwéése zɛ̃̀ Arama nɛ́, cìlə́ ǹdə́ wìísi, sə wɔ́ Arashəə ń nə́ ń kúrh ń byǎ bɛ́ bə̀ cù mú ni. Ń bə shɛ̀ bə̀ bə̀ swẽ́ ń wu ni, ń byǎ bɛ́ gə́ k'ê tɛ̀nɛ́ mɔ́ yil yé." 19Erɔɔdɛ gə́ cùwə̀, Cinu màlɛ́ka lyí Zhozefu ń dàrhà wẽ́ Ezhibti ní, e wɔ̀ mɔ̀: 20"Zɛ̃̀ ń zə byǐ mú ǹdə́ ń ná ń ká mə́ vò Esərayɛl, bə̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê pyà mɔ̀ bə̀ la gu mú gakó cùwə̀." 21Zhozefu zɛ̃̀ n zə byǐ mú ǹdə́ ń ná, n ká n mə n vò Esərayɛl. 22Sə ń gə́ nyɛ̀ɛ̀ bə̀ wɔ́ Erɔɔdɛ byǐ Arkələyuusi ń wɔ́ Zhide pyɔ̌ ń da jàà wà, ń dùr ywẽ ǹdə́ gàà jǒm, n zhǐr n vò Gəlile ǹdə Yi gə́ y'à byili mu ń dàrhà nɛ́ wẽ́ né, 23n jòm Nazarɛtɛ nɛ́ Gəlile tənà y wa. Rə̀myɛ́ wɛ̀rhɛ́ mùnì ga kɔn dɛ̀bɛ́ Yi nyì-zwennə bé y'à byili mú pyìrh. Bə̀ y'à byili bə̀ bə̀ má byẽ̀ Kristə mó bə̀ Nazarɛtɛ lyì byǐ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\