Məco 20

1Yezu zɛ̃̀ n ji səswalá n pə bɛ n wɔ̀: "À má byili ába kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê myɛrhɛ Arəzana tənà yá. Kɛ̀lɛ́ cə́bal mə̀dù ń ya n du nəkɔkɔ́lɛ́ shãã shãã ń la tùntùnnə̀ pwǎ n ce ń kɛ́lɛ́ wa. 2N nə tùntùnnə̀, n wɔ̀ bɛ bə̀ ń mà n pə dɛ̃ rə̀dù tum wársɛ lò gakó ne dɛ̃ wẽ́. Bə shɛ̀nɛ́. N zɛ̃̀ n ce bə vò ń kɛ́lɛ́ y wa. 3N kə́ n du ǹdə́ yi rí tú dɛ̃̌, n nə bə̀ dwã bə̀ zhǐ cɔ w wẽ́ nánfò, bə̀ t'â wɛ̀rhɛ́ kaka yé. 4N wɔ̀ bɛ: 'Ámyɛ zhəlnə à kɛ́lɛ́ y wa, b'à má kwɛ̃̌ ába ǹdə kɔn gə́ mə̌ nɛ́.' 5Bə zhǐr bə vò. "N kə́ n du kə́dò, ǹdə́ yi rí yú yə́-pɛ̀lɛ́ ecəl wə, n nə bə̀ dwã. N ce bə̀myɛ vò ń kɛ́lɛ́ y wa. N kə́ n du yi-kár nɛ, n nə bə̀ dwã. N ce bə̀myɛ vò ń kɛ́lɛ́ y wa. 6Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, n kə́ n du ǹdə́ yi rí la tɛ̃́, n nə bə̀ dwã bə̀ zhǐ nánfò. N bwə̀rh bè n wɔ̀: 'Byè yil á zhǐ nyɔ̀nɔ̀ nəkɔkɔ́lɛ́ ga kɔn mé yí èlǎsɛ̃́, á t'á wɛ̀rhɛ́ kaka?' 7Bə wɔ̀ mɔ̀: 'Lò lò yə̀ nə́ba tum w ce yé.' N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: 'Ámyɛ zhəlnə à kɛ́lɛ́ y wa.' 8"Də̀dɛ̀nɛ́ yi gə́ yúwə́, kɛ́lɛ́ y cə́bal mɔ́ wɔ̀ ń nə̀cɛ̀ndɛ́ yìlnə̀ mó ne: 'Byẽ̌ tùntùnnə̀ bé, ń pə lò gakó ń kwǎndɛ́. Sə ǹ gə la bɛ pɔ, sə́ ji kùr ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ tà-kwã bə bə̀ mɔ́, ń bə́ vò byɛ̀bɛ́ bə̀ tó yé bə bə̀ mɔ́ nɛ.' 9Nə̀cɛ̀ndɛ́ yìlnə̀ mó byẽ̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ tú ǹdə́ yi rí la tɛ̃́ mɔ́, n pə dɛ̃ námpúm tum wársɛ lò gakó ne. 10Kɔn gə́ tú e yí byɛ̀bɛ́ bə̀ tó yé mó, bə̀ y'à n'ê bùl bə̀ ń mà n pə bə̀myɛ́ nɛ dɛ̃́dɛ̃́, sə ń pɔ dɛ̃ rə̀dù tum wársɛ bə̀myɛ mə̀dù gakó ne. 11"Bə̀ gə́ zwẽ bə zhɛ̀, bə̀ zɛ̃̀ bə̀ n'ê ŋwɔ́ŋwɔ̌ ǹdə́ kɛ̀lɛ́ y cə́bal mɔ́, bə̀ zhe: 12'Byɛ̀bɛ́ bə̀ tà-kwã bə bə̀ də̀dɛ̀nɛ́ y wẽ́ bə twĩ̀ námpɔ́lɛ́, ń zɛ̃̀ ń kwɛ̃̌ bə̀myɛ́ ǹdə nə́myɛ̌ byɛ̀bɛ́ nə́ tú nəkɔkɔ́lɛ́ ga nə́ twĩ̀ dɛ̃ rɛ́ námpúm, nə̀nyɔ́nɔ́ w gakó mɛ̃ nə́ yó w mó ta?' 13"Kɛ̀lɛ́ y cə́bal mɔ́ zɛ̃̀ n wɔ̀ tùntùnnə̀ bé mə̀dù nì: 'À yə̀ dwé yé dɔwa. À wò mó b'à má pɔ̃ dɛ̃ rə̀dù tum wársɛ, ń shɛ̀nɛ́. 14Zwẽ ǹ wársɛ́, ń vò kwã nɛ́. À má pə mɔ̀bɔ́ ń tà-kwã mɔ́ nɛ ǹdə à gə́ pɔ ǹmyɛ nɛ nɛ́. 15À bə sɔ́má zhe à má wɛ̀rhɛ́ à nə̀cɛ̀ndɛ́ ǹdə à gə́ n'â yǎl nɛ́ náá etəra? Nà wɔ́ à gə́ zhe wu mú è ce ǹ bə só, ǹ nə́ ǹ dùr bwɛ̃̌?' " 16Yezu súlí n wɔ̀: "Èta myɛ, nánkwaá bɛ́ má jǐrh nã́yə́ə́, sə nã́yə́ə́ bé má jǐrh nánkwaá." 17Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí zhǐr bə̀ la Zhərəzalɛm. Bə̀ gə́ yú sɔ́má y yó, n zɛ̃̀ n zə ń kwã-lyì bí shí ǹdə́ bə̀lyè y n vò kwã nɛ́ bə̀ dúdú, n wɔ̀ bɛ: 18"Nyǐnə nə́ la Zhərəzalɛm, sə bə̀ má zə Numbyíní Byǐ bə pə Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé, ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé ne, sə bə̀ má kə́ ń bùrsì bə wɔ̀ bə̀ ń mə̌ ǹdə́ gu. 19Bə má pɔ̃ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá ne, bə fulsi mu, bə zə dànə̀shàárɛ bə mà mɔ̀, bə zɛ̃̀ bə pəpa mɔ də̀-jɔrhɔ́ yó n cì, sə ń mà n bwìrhì ń dwã nə̀tɔ̀ yùwə̀." 20Rə̀myɛ́ yó, Zebede byǎ bɛ́ bə̀lyè y ná zə bɛ n yí Yezu nyí ni, n wùlì ń yé né, ń nə́ ń yǎl n lwə̀l mò kɔna. 21Yezu zɛ̃̀ n bwə̀rh mò n wɔ̀: "Bə̀kɔ́n ǹ nə́ ǹ yàlá?" N wɔ̀ mɔ̀: "À n'â lwə̀l mó bə̀ ǹ bwəl nyí b'à byǎ bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀lyè y mə̀dù mà n jòm ǹ jə̀jĩ́ ni, mə̀dù jòm ǹ jə̀gwã̀ nɛ̀, ǹ pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ jàà y wa." 22Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀: "Á yə̀l kɔn dɛ̌ ná-yil á n'á lwə̀l yé. Á m'ǎ shɛ̀nɛ́ á nwɛ̀nɛ̀ nɔ̀nɔ̀ w kɔ̀bɔ́ àmyɛ́ la nɔ̀nɔ̀ mɔ́?" Bə wɔ̀: "Nə́ m'ǎ shɛ̀nɛ́." 23N zɛ̃̀ n wɔ̀: "Zhə̀nà, á m'ǎ shɛ̀nɛ́ á nwɛ̀nɛ̀ nɔ̀nɔ̀ w kɔ̀bɔ́ àmyɛ́ la nɔ̀nɔ̀ mɔ́. Sə è gə wɔ́ à jə̀jĩ́ ni ǹdə́ à jə̀gwã̀ nɛ̀ jǒm mó, è də̀ àmyɛ́ à la rə̀myɛ́ nyí pɔ yé. Jààsɛ́ sə̀myɛ́ ŋwɛ́nɛ́ byɛ̀bɛ́ à Da tɛnɛ sɛ bə̀ yil mó yilə." 24Ń kwã-lyì bí dwã bɛ́ shí y gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, bə̀ lyimə zɛ̃̀ nə̀ n'ê yì byɛ̀bɛ́ bə̀lyè yə́. 25Yezu zɛ̃̀ n byẽ̀ bə̀ gakó n wɔ̀ bɛ: "Á yě bə̀ tənèsé pyǎ bɛ́ n'ê jí pyɛ̀lɛ̀ bə̀ lyì bí yó, e jà lyì-fwààlɛ̀ myɛ ŋwɛ́nɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ jàn lyì bí ni. 26Sə ámyɛ̌ bə̀k'á wɛ̀rhɛ́ èta yé. Lò mɔ̀bɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́ ń nə́ ń yǎl n yə̀ á gakó lyì-fɔ̀lɔ̀, sə n yə̀ á tùntùnnə̀ n twĩ̀ n pə ába. 27Lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń yǎl n yə̀ á yé né cə́bal, sə n yə̀ á gakó yə-bal. 28Wɔ́ èta ǹdə́ Numbyíní Byǐ myɛ. Ń yə̀ twí mùnì ga lò twĩ̀ n pɔ̃ yé. Ń túwə́, ń la tũ̌ n pə lyì bí ni, sə n pə ń myə̌l lé lyì nánzhəzhɔ̌ zõ yilə." 29Dɛ̃ rə̀dù, Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí y'à ŋwɛ́nɛ́ Zheriko né. Bə̀ gə́ tú bə̀ n'ê dwi cɔ w wa, lyì nánzhəzhɔ̌ y'à tó be. 30Lyìlyə̌r rə̀lyè y'à jě sɔ́má y vɔ̃̀ nɛ̀. Rə nyɛ̀ɛ̀ bə̀ Yezu tó gàà ń nə́ ń lyɛ̃, rə zɛ̃̀ rə̀ n'ê búbwéé rə̀ zhe: "Cinu, Dəvyidi Byǐ, dǔr nə́ nɔ̀nɔ̀." 31Lyì-zhǎ bɛ́ zɛ̃̀ bə̀ n'ê ji ri búlə́ bə̀ rə̀ yẽ̌ rə̀ sɔ̀ w nɛ. Rə kwɛrhɛ rə búbwéé dwini shãã ga, rə wɔ̀: "Cinu, Dəvyidi Byǐ, dǔr nə́ nɔ̀nɔ̀." 32Yezu swə́rh n zhì, n byẽ̀ bè, n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Bə̀kɔ́n á n'á yǎl b'à wɛ̀rhɛ́ á yilə?" 33Rə wɔ̀ mɔ̀: "Cinu, nə́ r'é lwə̀l mó bə̀ ǹ púr nə́ yírhə́ né." 34Rə̀ nɔ̀nɔ̀ zə Yezu, n zɛ̃̀ n dwə̀rh rə̀ yírhə́ né ne, nə já púr. Rə zhǐr rə tó mo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\