Məco 21

1Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí bwəlse Zhərəzalɛm, bə yí Bɛtəfazhɛ. Cɔ w òmyɛ́ ŋwɛ́nɛ́ pyɔ̀ w bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Olyivyə́r pyɔ̀ mɔ́ səta. N zɛ̃̀ n twĩ̀ ń kwã-lyì bí bə̀lyè, n wɔ̀ bɛ: 2"Zhəlnə cɔ w ò ŋwɛ́nɛ́ á yé né mó wə. Á m'ǎ nə bə̀nə-nyɛ̀ è lyẽ tɛ̃́, è byǐ zhǐ è yala nɛ. Lwə̌rnə yə, á zə sɛ á b'ǎ pɛ̃. 3Bə̀ gə bwə̀rh ába, s'á wɔ̀: 'Cinu zhe sə̀ tum.' Rə̀myɛ́ yi ní, bə̀ má yẽ̌ á zə sɛ á bà." 4Rə̀myɛ́ wɛ̀rhɛ́ mùnì kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi nyì-zwennə mə̀dù byili mú pyìrh. Ń wòwə̀: 5"Wálna Səyɔ̃ lyì bí ni: 'Nyǐnə á pyɔ̌ mɔ́ ń lwəl ń cìn tɛ̃́, ń jě bə̀na ǹdə́ è byǐ, ń bàn á sõ.' " 6Yezu kwã-lyì bí bə̀lyè y zhǐr bə vò bə wɛ̀rhɛ́ ǹdə ń gə́ pɔ bɛ nyí ní. 7Bə zə bə̀nə-nyɛ̀ y ǹdə́ è byǐ y bə mé bà, bə lyɛ̀lɛ̀ bə̀ gàndɛ́ sə̀ yó, bə ce Yezu jòm. 8Lyì-zhǎ bɛ́ jàlà lyɛ̀lɛ̀ bə̀ gàndɛ́ sɔ́má y yó. Bə̀ jàlà kà cèmé vɔr bə lyɛ̀lɛ̀ nɛ́. 9Lyì-zhǎ bɛ́ bə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ ń yé né ǹdə́ ń kwã nɛ́ mɔ́ ga zɛ̃̀ bə̀ n'ê bya bə̀ zhe: "Dəvyidi Byǐ mú nə còrhó! Cinu mà n cĩ́ bwəl mɔ̀bɔ́ ń bàn ń yil lé yil mó yó! Sə Yi nə còrhó dɛ̃̌ Arəzana wa!" 10Yezu gə́ tú n zù Zhərəzalɛm wu w wə, cɔ w púlə́púlə́ dom. Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê bwə̀rh bə̀ zhe: "Mɔ̌ lò ǹdə́ mɔ̀bɔ́?" 11Lyì-zhǎ bɛ́ wɔ̀: "Wɔ́ Yi nyì-zwennə Yezu, cɔ w ò yíl Nazarɛtɛ ò ŋwɛ́nɛ́ Gəlile tənà y wẽ́ mó lyì bal mɔ́." 12Yezu zù Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wa, n jì dɔ̌lna bɛ́ bə̀ y'à n'ê yè wẽ̀ dé mó ǹdə́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à tú wẽ̀ yǒ mó gakó n ce pwẽ̀ nè. N cìrh wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ sə̀byì-lyə́rnə bé y'à n'ê lyə́r bə̀ sə̀byǎ bɛ́ rə̀ yó mó n làà tɛ̃́, n cìrh byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê yè épwə̌nsé mó myɛ də̀gwésé n làà tɛ̃́. 13N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə̀ Yi wòwə̀: 'Bə̀ má byẽ̀ à jì y bə̀ Yi-co jì.' " N zɛ̃̀ n súlí n wɔ̀ bɛ: "Ámyɛ̌ zɛ̃̀ á zə èmyɛ́ mɔ́ e jǐrh ŋwɔ̀là jàà." 14Lyìlyə̌r ǹdə́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê twi cə́ zɛ̃̀ bə yí ń nyí ni Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wa, n wárh bɛ. 15Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé gə́ nɔ màmyaarhɛ́ tɛ̀bɛ́ Yezu nə́ ń wɛ̀rhɛ́ mɔ́, ǹdə́ bə̀sɔ́ná bɛ́ bə̀ zhǐ Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wẽ́ bə̀ n'ê bwə̀l bə̀ zhe bə̀ Dəvyidi Byǐ mú nə còrhó mó, bə̀ lyimə zɛ̃̀ nə̀ n'ê yì. 16Bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Ǹ nyɛ̌ bə̀sɔ́ná bɛ́ gə́ n'ê wə̀l né?" N wɔ̀ bɛ: "Ɔ̃̀ɔ̃̂, à nyɛ̌. Sə à la ába kɔn rə̀dù bwə̌rh. Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: 'Ǹ ce ǹ còrhó w shí bə̀sɔ́ná ǹdə́ byì-shɛ̌msɛ shɛ̀bɛ́ sə̀ n'ê ŋwɛ̀ yil nyú w o du.' Á gwẽ̌ yə̀ rə̀myɛ́ kàrmə̀ nà?" 17N zɛ̃̀ n zhǐr Zhərəzalɛm nɛ́ n vò Betəni, n zɔ̃̀ gàà. 18Yezu dùlí n zɛ̃̀ nəkɔkɔ́lɛ́ shãã shãã n ká ń bàn cɔ w wa. Nɔrh zɛ̃̀ mə̀ zhe mo. 19N nə épyìlú ò zhǐ sɔ́má y nyí ni, n ywə̀r n yí ò kùr wə̀, n pwírí ò wɔ́ vɔr dúdú. Byǐ èdù ga myɛ tɛ̀nɛ́ ò yó yé. N zɛ̃̀ n wɔ̀ wà: "Ǹ kə́ ǹ tá ǹ la byǐ co gaga yé." Épyìlú w já cì rə̀myɛ́ yi ní cìcì. 20Ń kwã-lyì bí gə́ nɔ rə̀myɛ́, kɔn jàr bɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́, bə zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Bə̀kɔ́n rə̀ ce épyìlú w já cì kùr yó èta mɔ́?" 21N wɔ̀ bɛ: "Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: á gə zhí Yi ni, á t'á ce tə́tɔ̀ná, á wɔ̌ á má wɛ̀rhɛ́ tɛ̀bɛ́ à wɛ̀rhɛ́ épyìlú w ni mu, sə è də̀ rə̀myɛ́ dúdú yé. Bá á gə wò pyɔ̀ w kɔ̀bɔ́ èta mɔ́ nɛ b'ò zhǐr gàà o vò o tu mwə̃́ y wə, kɔn má yə̀ èta. 22Á gə zhí Yi ni, kɔn dɛ̀bɛ́ gakó á gə lwə̀l á Yi-co wẽ́, á m'ǎ nə rɛ." 23Yezu gə́ tú n yí cɔ w wa, n zù Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wa, n zɛ̃̀ n ji kùr ń nə́ ń cèrhè kàrmɔ̀ lyì bí ni. Rə̀myɛ́ yó, Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ Zhwifubá náncɛsɛ́ zɛ̃̀ bə yí ń nyí ni, bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Yẽ̀ ǹ nɔ sɔ́má nɛ́ ǹ mə́ ǹ nə́ ǹ wɛ̀rhɛ́ rə̀myɛ́? Mɔ̌ lò ń pɔ mɔ́ sɔ́má y èmyɛ́?" 24N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Àmyɛ la ába kɔn rə̀dù sásá bwə̌rh. Á gə lyár nɛ, àmyɛ má zɛ̃̀ a byili ába à gə́ nɔ sɔ́má mə̀gã̌ à m'â wɛ̀rhɛ́ rə̀myɛ́. 25Nɛ̃̌-shɔ mɔ́ Zhã yà ń nə́ ń pɛ mɔ́, wɔ́ Yi sõ ń yà ń nɔ sɔ́má nɛ, ráá numbyínsi sõ?" Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê zɔ̀m ǹdə́ dwã bə̀ zhe: "Nə́ gə wò bə̀ wɔ́ Yi sõ Zhã yà ń nɔ sɔ́má nɛ́, ń mà n bwə̀rh nə́ba bə̀ wɔ́ byè yil nə́ nə yə̀ ń zɔ̀mà nɛ́ zwẽ? 26Nə́ j'ǎ n'é dùr ywẽ ǹdə́ wál bə̀ wɔ́ numbyínsi sõ ń yà ń nɔ sɔ́má nɛ́ myɛ, lyì bí gə́ n'ê bùl bə̀ Zhã yà ń wɔ́ Yi nyì-zwennə mó yilə." 27Bə zɛ̃̀ bə wɔ̀ mɔ̀: "Nə́ yə̀l yé." N wɔ̀ bɛ: "Àmyɛ t'â la ába à gə́ nɔ sɔ́má mə̀gã̌ à m'â wɛ̀rhɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ byilu yé." 28Yezu zɛ̃̀ n ji səswalá n pə bɛ n wɔ̀: "Etər á n'á bùl né? Bal mə̀dù ń yà ń zhe ń byǎ bə̀lyè. N zɛ̃̀ n wɔ̀ mə̀dù y ni: 'Zhəl ń twĩ̀ kɛ́lɛ́ y w zà.' 29Byǐ mú wɔ̀ mɔ̀: 'À t'â la yé.' Sə rə̀myɛ́ kwã nɛ́, ń surhə né pyìrhí, n du n vò. 30Da mɔ́ zɛ̃̀ n kə́ n wɔ̀ ń byǐ mú dõ mó myɛ nɛ èta. Ńmyɛ̌ zɛ̃̀ n wɔ̀ da mɔ́ nɛ: 'À má vò.' Sə ń yə̀ zhə̀l yé." 31Yezu zɛ̃̀ n zhízhílí n bwə̀rh bè n wɔ̀: "È gə wɔ́ ámyɛ̌ yilə, á n'á bùl bə̀ bə̀myɛ́ bə̀lyè y wẽ́ mó, wɔ́ mɔ̌ ń wɛ̀rhɛ́ ń da mɔ́ pùbùlə̀?" Bə wɔ̀ mɔ̀: "Wɔ́ nã́yə́ə́ mó." N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: myə̌l-kwǎndɛ́ zwennə bé ǹdə́ kə-nə̀fwə̀ə́lé má jɛ̀rɛ̀ ába Yi tənà y wa. 32Zhã tú n byili ába sɔ́má kɛ̀bɛ́ á m'ǎ tó mùnì ga á wɛ̀rhɛ́ Yi pùbùlə̀, s'á yə̀ ń nyí ni zwẽ yé. Wɔ́ myə̌l-kwǎndɛ́ zwennə bé ǹdə́ kə-nə̀fwə̀ə́lé bə̀ zwẽ ń nyí ni. Á nɔ rə̀myɛ́ gakó, á j'ǎ yə̀ á wun pyìrhí á shɛ̀nɛ́ á zwẽ ń nyí ni yé." 33Yezu kə́ n wɔ̀: "Cilinə səswalá dõ kə́dò: bal mə̀dù ń yà ń zhele cèmé nyɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zə nə̀ byǎ bɛ́ bə̀ m'ê wɛ̀rhɛ́ sɛ̃́ mɔ́ ń cɛ wa, n zɛ̃̀ n báá bɔ́ɔ́ n kə́kɛ́lɛ́ nɛ, n kù gɔ́rɔ́ nɛ́ bə̀ m'ê wɛ̀rhɛ́ sɛ̃́ mɔ́, n lù ku dɛ̃̌ dɛ̃̌ n súlí, lò wɔ̌ ń jòm gàà ń mə́ ń yìlì cèmé né ne. N kwè lyì n cĩ́ ní, bə̀ n'ê nyǐ nə̀ yò. N zɛ̃̀ n zhǐr n vò sɔ́má kɛ̀bɛ́ è nyɛ. 34"Cèmé né byǎ bɛ́ gə́ tú bə byì yi ní, n zɛ̃̀ n twĩ̀ ń kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀, bə̀ bə̀ zhəl byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê nyǐ cèmé né yò mó sõ, bə zwẽ ń cəl lé bə bé pɔ̃. 35Byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê nyǐ cèmé né yò mó zə bɛ, bə mà mə̀dù yə́, bə gu mə̀dù yə́, bə zɛ̃̀ bə dul mə̀dù y ǹdə́ nə́kulə bə gu. 36Cɛ y cə́bal mɔ́ zɛ̃̀ n kə́ n twĩ̀ ń tùntùnnə̀ dwã nánzhəzhɔ̌ du nã́yə́ə́ bé. Byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê nyǐ cèmé né yò mó ké wɛ̀rhɛ́ bə̀myɛ èta. 37"Rə̀myɛ́ yó, n zɛ̃̀ n twĩ̀ ń sə̀pwà byǐ bə̀ sono. Ń yà ń nə́ ń bùl bə̀ dɛ̀ga bə̀ má nyɛ̀ ń byǐ mú. 38Sə bə̀ gə́ nɔ mɔ ń bànà, bə wɔ̀ dwã nɛ: 'Nyǐnə mɔ̀bɔ́ ń la bə̀ n cìní ń da jɛ̃̀-kɔn dɛ́ mɔ́. Bànà nə́ gu mu, nə́ cìní ń jɛ̃̀-kɔn dɛ́.' 39Bə zɛ̃̀ bə zə mɔ bə du bɔ́ɔ́ w wa, bə gu." 40Yezu zɛ̃̀ n zhízhílí n bwə̀rh lyì bí n wɔ̀: "Sə cɛ y cə́bal mɔ́ nə gə túwə́, etər ń mà n wɛ̀rhɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê nyǐ ń cèmé né yò w mó né?" 41Bə wɔ̀ mɔ̀: "Ń mà n gu lyì-bəlwǎlsɛ́ sə̀myɛ́, ń tá ń la sə̀ nɔ̀nɔ̀ dǔr yé. Sə ń mà n kwè lyì byɛ̀bɛ́ cèmé né byǎ bɛ́ gə tú bə̀ byìlə̀, bə̀ má pɔ̃ ń cəl lé mó, n cĩ́ ń cɛ y nyí ni." 42Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Á gwẽ̌ yə̀ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ tɛ̀bɛ́ bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ mó kàrmə̀ nà? Bə̀ kɛ̃ bə wɔ̀: 'Wɔ́ nə́kulu w kɔ̀bɔ́ jì-lùrnə̀ bé y'à vùr bə dwĩ̀ kwã nɛ́ mɔ́, ò jǐrh jì y jàn nə́kulu wə́. Rə̀myɛ́ wɔ́ kɔn nánfɔ̀lɔ̀ rə̀ càn nə́myɛ̌ yírh wə, bə̀ wɔ́ Cinu ń wɛ̀rhɛ́ èta.' " 43Yezu súlí n wɔ̀: "Wɔ́ rə̀myɛ́ yil à n'â wə̀l ába: bə̀ má zwẽ Yi tənà y á jɔ̃̀ wà, bə pə lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ má ce e ce byǎ mɔ́ nɛ. (( 44Lò ǹ gə tu nə́kulu w òmyɛ́ yó, ǹ m'ǎ yəywɛlɛ, sə lò mɔ̀bɔ́ nə́kulu w òmyɛ́ gə tu ǹ yó, ò má gúmsi mú.))" 45Yi jì vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá gə́ cili Yezu səswalsɛ́ sə̀myɛ́, bə lwar bə̀ wɔ́ bə̀myɛ́ ń ba. 46Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê pyà bə̀ gə́ má tó né bə zə mɔ. Sə lyì-zhǎ bɛ́ gə́ y'à yě bə̀ Yezu wɔ́ Yi nyì-zwennə mó ce ywẽ y'à zhe be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\