Məco 22

1Yezu kə́ n zə səswalsɛ ń nə́ ń zɔ̀m ǹdə́ lyì bí ń zhe: 2"À má byili ába kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê myɛrhɛ Arəzana pyɛ̀lɛ̀ rɛ́. Pyɔ̌ mə̀dù ń ya n tɛnɛ ń byǐ kɛ̃-jú címsi, 3n zɛ̃̀ n twĩ̀ ń kɛ̀lɛ́ tùntùnnə̀ bə̀ bə̀ zhəl bə wɔ̀ lyì bí byɛ̀bɛ́ ń byẽ̀ címsí yil mó ne, bə̀ bə̀ bà, sə bə̀ y'à t'â yǎl bə bə̀ yé. 4"N zɛ̃̀ n kə́ n twĩ̀ ń kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀ dwã, n pə bɛ nyí n wɔ̀: 'Zhəlnə á wɔ̀ byɛ̀bɛ́ à y'à byẽ̀ kɛ̃-jú w címsí jàà w mɔ́ nɛ bə̀ bə̀ bà. Nyǐ à tɛnɛ kùjú w a zhɛ̀. À gu à nə̀-byesé ǹdə́ à vwàmá nɛ́ nyɛ̀bɛ́ nə̀ nù mú. Kɔn gakó tɛnɛ rə zhɛ̀.' 5"Sə byɛ̀bɛ́ ń yà ń byẽ̀ mó yə̀ gàà nyǐ yé. Lò gakó shə́r ń la ń tumə ne: mə̀dù y la ń kɛ́lɛ́ wa, mə̀dù y la ń dɔ̌l nɛ. 6Bə̀ dwã bɛ́ zə kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀ bé, bə nwɛ̀nɛ̀ bɛ̀, bə gu bi. 7"Pyɔ̌ mɔ́ lyim zɛ̃̀, n twĩ̀ ń shə̀dɛ́ɛ́sɛ sə vò e gu bi, sə ji bə̀ cɔ w myǐn, bə̀ gə́ gu ń kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀ bé mó yilə. 8N zɛ̃̀ n wɔ̀ ń kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀ bé byɛ̀bɛ́ bə̀ dàl mɔ́ nɛ: 'Címsí kùjú w tɛnɛ ò zhɛ̀, e jà byɛ̀bɛ́ à y'à byẽ̀ mó bə mə̌ ǹdə́ címsí yé. 9Zhəlnə sə-jɛɛ́sɛ́ yó. Lyì byɛ̀bɛ́ á nɔ gàà, s'á byẽ̀ bə̀ gakó bə bə̀ kɛ̃-jú címsí.' 10"Kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀ bé zɛ̃̀ bə vò sə-jɛɛ́sɛ́ yó, bə byẽ̀ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ nɔ mɔ́ gakó bə mé bà. Bə̀ y'à gùlí dwã, lyì-ècɛ̀nà ǹdə́ lyì-bəlwǎlsɛ ga, sə lyì bí y'à sú címsí kùjú w jì yə́. 11"Pyɔ̌ mɔ́ zɛ̃̀ n zù kùjú w jì y wə, ń la byɛ̀bɛ́ ń byẽ̀ mó byɔ́lɔ́. N nə bal mə̀dù ń yə̀ kɛ̃-jú w címsí kàmə̀-zwǐ zwì yé. 12N bwə̀rh mò n wɔ̀: 'Dɔwa, etər ǹ tó né ń zù nyɔ̀nɔ̀, ń jà ǹ yə̀ kɛ̃-jú címsí kàmə̀-zwǐ zwì?' "Sə bal mɔ́ yə̀ lyár bə̀ kaka yé. 13Pyɔ̌ mɔ́ zɛ̃̀ n wɔ̀ ń kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀ bé ne: 'Zəna mɔ á lyẽ ń jɛ̀sɛ́ ǹdə́ ń nèsé, á dul mo pwẽ̀ nè cə-byṹ w wə, sə ń mà ń nə́ ń kúrh ǹdə́ ń nə́ ń dɔ̀m ń yə́lə́ dwã nɛ gàà.' " 14Yezu zɛ̃̀ n zhízhílí n wɔ̀: "Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ byẽ̀ mó já, sə byɛ̀bɛ́ bə̀ cír mó bə já yé." 15Farɛzhɛ̃ɛ̃bá zɛ̃̀ bə jòm dwã yó bə pyà bə̀ gə́ má wɛ̀rhɛ́ nɛ́ bə tó Yezu cìcì zɔ̀mà nɛ́ dɛnnɛ bə zə mɔ. 16Bə zɛ̃̀ bə twĩ̀ bə̀ kwã-lyì ǹdə́ Erɔɔdɛ myɛ lyì Yezu sõ, bə yí bə wɔ̀ mɔ: "Yó-cə́bal, nə́ yě bə̀ ǹ wɔ́ zhə̀n-cí, ǹ nə́ ǹ byili Yi pùbùlə̀ né lyì bí ni ǹdə́ zhə̀nà. Ǹ tá ǹ dùr lò yírh ǹdə́ zhə̀n dɛ́ byilu yé, bə̀ lò lò ywẽ bə mɔ́ zhe yé. 17Byili nə́ba kɔn dɛ̀bɛ́ ǹ nə́ ǹ bùl nyí rí shò-kwã nɛ́: sɔ́má ŋwɛ́nɛ́ bə̀ nə́ pə myə̌l-kwǎndɛ́ Səzaarɛ nɛ, ráá sɔ́má tɛ̀nɛ́?" 18Yezu yà ń yě bə̀ surhə né námməlwǎlsɛ́ yò, n zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Myìnù cìnə́, byè yil á n'á zhẽ̀ nè? 19Zəna myə̌l-kwǎndɛ́ wɛ́rɛ́ èdù á bə̀ a nyìwé." Bə vùr y bə bé pɔ̃. 20N zɛ̃̀ n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Èsə̃̌yùlú w ǹdə́ yil lé tɛ̀bɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ è yó mó wɔ́ mɔ̌ nyǎn?" 21Bə wɔ̀ mɔ̀: "Wɔ́ Səzaarɛ nyǎn." N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "È gə wɔ́ èta, s'á pə Səzaarɛ nɛ tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ ń nyǎn dɛ́ mɔ́, s'á pə Yi myɛ nɛ tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ rə̀ nyǎn dɛ́ mɔ́." 22Bə̀ gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, kɔn jàr bɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́. Bə zhǐr bə yẽ̌ mo. 23Lyì jàlà y'à ŋwɛ́nɛ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Sadəsənyɛbá, bə̀ t'â zwẽ nyí bə̀ cùùrì má bwìrhì yé. Lyì bí bə̀myɛ́ mɔ́ jàlà zɛ̃̀ bə tú Yezu sono rə̀myɛ́ yù w cìcì, bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: 24"Yó-cə́bal, Muyiisi pɔ nyí n wɔ̀: 'Lò gə jú kɛ̃ n zɛ̃̀ n cì ǹdə́ ń yə̀ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ nɛ, sə ń nyɛ̃́ jí ń kɛ̃ mɔ́, n zə mɔ n lù bə̀sɔ́ná mɔ̀bɔ́ ń cù mú yilə.' 25"E jà nə́myɛ̌ sono, byǎ bwàlpyɛ̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ bə̀ da nɛ. Bə̀ náncɛ y jí kɛ̃, n cì ǹdə́ ń yə̀ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ nɛ ǹdə́ mɔ yé. Mɔ̀bɔ́ ń pú mu mú jí kɛ̃ mɔ́, ńmyɛ cì n yẽ̌ mo. 26Mɔ̀bɔ́ ńmyɛ kə́ n pú mú jí kɛ̃ mɔ́, wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀dù yə́. Èta èta, bə̀myɛ́ bwàlpyɛ̀ y ga jú kɛ̃ mɔ́, bə cì bə yẽ̌ mo ǹdə́ bə̀ yə̀ bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ nɛ ǹdə́ mɔ yé. 27Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, kɛ̃ mɔ́ myɛ zɛ̃̀ n cì. 28Sə cùùrí nə gə tú rə̀ bwìrhì, bə̀myɛ́ bwàlpyɛ̀ y ga já jí kɛ̃ mɔ́, wɔ́ mɔ̌ ń mà n cìní mu?" 29Yezu wɔ̀ bɛ: "Á gə́ yə̀l Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ zɔ̀mà nɛ́ kùrə̀, á j'ǎ yə̀l Yi jàn dɛ́ gə́ wɔ́ nɛ́ mɔ́ ce, á n'á dwé á cìnə̀. 30Cùùrí gə tú rə̀ bwìrhì, bala ǹdə́ kana k'ê t'â la dwã jú yé. Bə̀ má yə̀ ǹdə màlɛ́kabá ta Arəzana wa. 31"È gə́ wɔ́ cùùrí bùrhù mú shò-kwã nɛ́ mɔ́, á gwẽ̌ yə̀ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ Yi byili ába rə̀ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ mó kàrmə̀ nà? Rə̀ wòwə̀: 32'À wɔ́ Abəraham Yi, ǹdə́ Yəzakɛ Yi, ǹdə́ Zhakɔɔbɛ Yi.' " Yezu súlí n wɔ̀: "Yi wɔ́ lyì-nyìrh Yi, rə̀ də̀ lyì-cùùrì Yi yé." 33Ń zɔ̀mà nɛ́ jàr lyì-zhǎ bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê cili mú dɛ̃́dɛ̃́. 34Farɛzhɛ̃ɛ̃bá gə́ nyɛ̀ɛ̀ bə̀ Yezu zɔ̀m n ji Sadəsənyɛbá tɛ̃́, bə byẽ̀ dwã, bə jòm dwã yó. 35Mə̀dù jà ń ŋwɛ́nɛ́ bə̀ wẽ́ ń wɔ́ Muyiisi nyə́ né byilnə. Ń yà ń nə́ ń yǎl n zhẽ̀ Yezu. Ńmyɛ̌ mɔ́ zɛ̃̀ n bwə̀rh mò n wɔ̀: 36"Yó-cə́bal, Yi nyə́ né wẽ́, wɔ́ tɛ̌ rə̀ du nə̀ dwã bɛ́ gakó?" 37Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Yi nyí rí tɛ̀bɛ́ rə̀ du rə̀ dwã bɛ́ gakó mó n'ê wə̀lə̀: 'Swéné Cinu ǹ Yi ǹdə́ ǹ wu gakó ǹdə́ ǹ surhə gakó.' 38Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ wɔ́ Yi nyí rí nã́yéé ré, rə̀ j'à du nə̀ dwã bɛ́ gakó mó. 39Sə nə̀lyè nyǎn dɛ́ myɛ wɔ́ ǹdə nã́yéé ré ta. Rə̀ n'ê wə̀lə̀: 'Swéné ǹ dõ ǹdə ǹ cìcì ta.' 40Kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ kɛ̃ Muyiisi nyə́ né ǹdə́ Yi nyì-zwennə bé sábá nɛ́ wẽ́ mó ga shí nyə́ né nyɛ̀bɛ́ nə̀lyè y wẽ́." 41Farɛzhɛ̃ɛ̃bá y'à zhǐ dwã yó. Yezu zɛ̃̀ n bwə̀rh bè n wɔ̀: 42"Á n'á bùl bə̀ byè Kristə mó shò-kwã nɛ́? Mɔ̌ byǐ ǹdə́ mɔ?" Bə wɔ̀: "Dəvyidi byǐ ǹdə́ mɔ." 43Yezu wɔ̀ bɛ: "Etər Dəvyidi nə tó né n byẽ̀ mò ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ jàn bə̀ 'Cinu'? Dəvyidi zɔ̀m ń yò n wɔ̀: 44'Cinu Yi wò à Cinu ni: bə̌ jòm à jə̀jĩ́ ni, kɔn mé yí a ce ń nɔ̀ ǹ zwə̀ bé ǹ nə̀rh kùr wə̀.' 45Etər Kristə mó mà n zɛ̃̀ n tó né n yə̀ Dəvyidi byǐ, Dəvyidi cìcì jà n byẽ̀ mò bə̀ Cinu?" 46Sə mə̀dù ga yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ n lyár Yezu bə̀ kaka yé. Kɔn zhí dɛ̃ rɛ́ rə̀myɛ́, lò lò yà ń kə́ ń kwàl sə n bwə̀rh mò zɔ̀mɛ̀ yé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\