Məco 23

1Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ ń kwã-lyì bí ǹdə́ lyì-zhǎ bɛ́ nɛ: 2"Muyiisi nyə́ né byilnə bé ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá wɔ́ Muyiisi nyə́ né bə̀ n'ê cèrhè lyì bí ni. 3Rə̀myɛ́ yilə, zwẽnə kɔn dɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê cèrhè ába mó, á wɛ̀rhɛ́ ǹdə bə̀ gə́ n'ê byili ní, s'á bə̀k'á tó bə̀ tùntwə̃̀ə̃̀ né, á zɛ̃̀ á n'á wɛ̀rhɛ́ ǹdə bə̀ ta yé, bə̀ bə̀ t'â wɛ̀rhɛ́ tɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê byili lyì bí ni mú yé. 4"Bə̀ n'ê lyẽ zhĩĩ tɛ̀bɛ́ rə̀ dùm dɛ̃́dɛ̃́ bə̀ zhĩ lyì bí ni, bə̀myɛ́ cìcì mú j'à t'â yǎl bə dwə̀rh rè ǹdə́ bə̀ jə̀fɔ́lɛ́ myɛ cìcì bə mé sɛ̃ bɛ yé. 5Bə̀ n'ê twĩ̀ bə̀ tumə né gakó lyì yírhə́ yilə. Bə̀myɛ́ wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ bə̀ wɛ̀rhɛ́ bə̀ n'ê ce Muyiisi nyə́ né sábá nɛ́ zɔ̀mà nɛ́ jàlà rə̀ wẽ́ bə̀ lyẽ bə̀ cílə́ ne ráá bə̀ vɔ̀mɛ̀ nɛ̀ Yi-co yi ní mú n'ê yàl nánfwààlɛ̀ du bə̀ dwã bɛ́ nyǎn dɛ́. Bə̀ n'ê ce bɔ̀rhá nándə̀dwààlɛ̀ bə̀ kàmə̀-zwǐsí ni myɛ. 6Bə̀ gə yú címsi kùjú jàà wà, bə̀ só sə bə jòm lyì-fwààlɛ́ jààsɛ́ wa. Bə̀ gə yú dwã-gùúlí jìsí wẽ́, bə̀ só sə bə jòm yé né. 7Bə̀ só myɛ sə lyì bí ce be náàcɛ̀nɛ́ dwã-gùúlí jààsɛ́ wa, sə bə byẽ̀ bè bə̀ 'Kàrmɔ̀ byilnə'. 8"Ámyɛ̌ gakó wɔ́ da-byǎ, á kàrmɔ̀ byilnə mó wɔ́ mə̀dù sásá. Á bə̀k'á ce lyì bí byẽ̀ ába bə̀ 'kàrmɔ̀ byilnə' yé. 9Á gakó Da mɔ́ wɔ́ mə̀dù, wɔ́ mɔ̀bɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ Arəzana w mɔ́. Á bə̀k'á byẽ̀ lò mə̀dù ga cɛ yó b'ǎ da yé. 10Á yó-cə́bal mɔ́ wɔ́ mə̀dù, wɔ́ Kristə. Á bə̀k'á byẽ̀ lò mə̀dù ga cɛ yó b'ǎ yó-cə́bal yé. 11Lò mɔ̀bɔ́ ń wɔ́ lyì-fɔ̀lɔ̀ á wẽ́, ń mə̌ sə n yə̀ á gakó tùntùnnə̀. 12Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ zhẽ̌ ǹ cìn dɛ̃̌, bə̀ má lwəl mó tɛ̃́, sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ lwəl ǹ cìn tɛ̃́, bə̀ má zhẽ̌ mó dɛ̃̌." 13Yezu zɛ̃̀ ń nə́ ń zɔ̀m ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá ń zhe: "Zwini bá zə ámyɛ̌ Muyiisi nyə́ né byilnə bé ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá, b'ǎ wɔ́ myìnù cìnə́. Á n'á cə̀r lyì bí yé ne, bə̀ bə̀ká zù Arəzana tənà y wẽ́ yé. Á cìcì mú t'á yǎl á zù, á j'ǎ n'á cə̀r byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê yǎl bə zù mú myɛ mùnì bə̀ bə̀ká zù yé. (( 14"Zwini bá zə ámyɛ̌ Muyiisi nyə́ né byilnə bé ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá, b'ǎ wɔ́ myìnù cìnə́. Á n'á kɔkɔlɛ ejə̀nə̀ bé jɛ̃̀-kɔn gakó á yẽ̌ be, á zɛ̃̀ á wɛ̀rhɛ́ Yi-cər nándə̀dwààlɛ̀, mùnì ga lyì bí nyǐ ába ǹdə lyì-twə̌rh ta. Rə̀myɛ́ yilə, á m'ǎ nə còrhò-tum nánfɔ̀lɔ̀ du lyì bí gakó.)) 15"Zwini bá zə ámyɛ̌ Muyiisi nyə́ né byilnə bé ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá, b'ǎ wɔ́ myìnù cìnə́. Á n'á jíl lũ w wə, á byɛrhɛ bǔrh, á m'á pyà s'á nə lò mə̀dù myɛ cìcì n yə̀ á kwã-lò. Á gə tú á nɔ mɔ, á n'á ce Yi pə mɔ còrhò-tum dwini ámyɛ̌ nyǎn dɛ́ twər rə̀lyè." 16"Zwini bá zə ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á wɔ́ sɔ́m-byilnə bé mó, b'ǎ wɔ́ lyìlyə̌r. Á n'á wə̀l bə̀ lò gə bwəl nyí Yi jì y ni, rə̀myɛ́ də̀ yò yé, sə lò gə bwəl nyí sánə́má mɔ́ mə̀ ŋwɛ́nɛ́ Yi jì y wẽ́ mó ne, sə n pyìrh ń nyí-bwəl lé. 17Bə-surhə-zhe cìnə́, á wɔ́ lyìlyə̌r wɛ̀! Wɔ́ sánə́má mɔ́ mə̀ wɔ́ kɔn nánfɔ̀lɔ̀ du, ráá wɔ́ Yi jì y è n'ê ce sánə́má mɔ́ jǐrh kɔn dɛ̀bɛ́ Yi cǐ mú? 18"Á n'á wə̀l myɛ bə̀ lò gə bwəl nyí Yi jì y vwĩ̀-jìlú w ni, rə̀myɛ́ də̀ yò yé, sə lò gə bwəl nyí pɛnɛ́ y è zhǐ vwĩ̀-jìlú w yó mó ne, sə n pyìrh ń nyí-bwəl lé. 19Lyìlyə̌r, wɔ́ pɛnɛ́ y è wɔ́ kɔn nánfɔ̀lɔ̀ du, ráá wɔ́ vwĩ̀-jìlú w ò n'ô ce pɛnɛ́ y jǐrh kɔn dɛ̀bɛ́ Yi cǐ mú? 20Lò gə bwəl nyí vwĩ̀-jìlú w ni, wɔ́ ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ ŋwɛ́nɛ́ ò yó mó ne ń bwəl. 21Lò gə bwəl nyí Yi jì y ni, wɔ́ ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ ŋwɛ́nɛ́ è wẽ́ mó ne ń bwəl. 22Lò gə bwəl nyí dɛ̃̌ yi ni, wɔ́ Yi pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y ǹdə́ Yi cìcì rə̀ jě è yó mó ga nɛ ń bwəl. 23"Zwini bá zə ámyɛ̌ Muyiisi nyə́ né byilnə bé ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá, b'ǎ wɔ́ myìnù cìnə́. Á n'á vùr á dɔma lyə̀mbwə̀ə̀ré òdù shí gakó yó w á pɛ Yi ni. Á j'ǎ də̀ wu-cángá ǹdə́ nɔ̀nɔ̀-dǔr cìnə́ yé, á yə̀ Yi myɛ nɛ zhí kẽkẽ yé. E j'à wɔ́ nyə́ né nə̀myɛ́ nə̀ du nə̀ dwã bɛ́ Yi nyə́ né wẽ́. Wɔ́ nə̀myɛ́ á y'ǎ mə̌ s'á zwẽ, s'á bə̀k'á yẽ̌ nyɛ̀bɛ́ nə̀ dàl mɔ́ myɛ nɛ yé. 24Ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á wɔ́ sɔ́m-byilnə bé mó, á wɔ́ lyìlyə̌r. Á gə la nɛ̃̌ nyɔ́, á n'á lyəl bɔ̀mbwɛ́nɛ́, á j'ǎ n'á lyìl yómó púlə́púlə́." 25"Zwini bá zə ámyɛ̌ Muyiisi nyə́ né byilnə bé ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá, b'ǎ wɔ́ myìnù cìnə́. Á n'á shàrh zwɛ̌rh ǹdə́ nə̀zhǐrh kwərh, sə̀ wun ní já sú ǹdə́ ŋwɔ̀lɛ̀ e súlí tùm-bəlwǎlsɛ wẽ̀ dúdú. 26Farɛzhɛ̃ɛ̃ nánlyìlyǒ, jɛ̀nɛ̀ ń shàrh zwã̌ y wu wə́, sə́ yẽ̌ b'è kwã y myɛ bá lyĩ. 27"Zwini bá zə ámyɛ̌ Muyiisi nyə́ né byilnə bé ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá, b'ǎ wɔ́ myìnù cìnə́. Á wɔ́ ǹdə lú-bɔ̀là byɛ̀bɛ́ bə̀ pwèlè pwɛ̃́pwɛ̃́ ta. Bə̀ pwẽ̀ nè mó càn, e jà bə̀ wun ní sú ǹdə́ cùùrì kúr ǹdə́ wò-bədààrhɛ̀ dúdú. 28Wɔ́ èta cìcì á nyɛ̌ nɛ́. Á wɔ́ ǹdə wu-cángá cìnə́ ta lyì bí yírhə́ wə, á wun ní j'à sú ǹdə́ myìnù e súlí lwɛlɛ dúdú. 29"Zwini bá zə ámyɛ̌ Muyiisi nyə́ né byilnə bé ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá, b'ǎ wɔ́ myìnù cìnə́. Á n'á lwì Yi nyì-zwennə bé lú-bɔ̀là bɛ́, á n'á kwɛrhɛ wu-cángá cìnə́ bé bɔ̀là bɛ́, 30á zɛ̃̀ á n'á wə̀lə̀: 'Nə́myɛ̌ gə y'ǎ ŋwɛ́nɛ́ nə́ nàmbala bɛ́ yi ní, nə́ y'ǎ t'á la tó nə́ gu Yi nyì-zwennə bé yé.' 31Sə á gə́ n'á wə̀l èta mɔ́, á cìcì mú n'á byili bə̀ wɔ́ ámyɛ̌ nàmbala bɛ́ bə̀ gu Yi nyì-zwennə bé. 32Sə ámyɛ̌, cə̀ə̀lènə̀ á báásɛ dɛ̀bɛ́ á nàmbala bɛ́ y'à ju kùr bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ mɔ́. 33"Á wɔ́ dɔma, kùrh dwí. Etər á m'ǎ tó né á lú myǐn-jì y yé né? 34Wɔ́ rə̀myɛ́ yilə, nyǐnə à bá twĩ̀ Yi nyì-zwennə ǹdə́ surhə cìnə́, ǹdə́ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ byilnə. Sə á m'ǎ gu bə̀ jàlà, á pəpa bə̀ jàlà də̀-jaárhɛ yó, á mà bə̀ jàlà ǹdə́ ywàálɛ á dwã-gùúlí jìsí wẽ́, sə á m'ǎ jì bì bə vò cɔ dõ wə, á twèlé be gàà, á k'á jì bi bə vò cɔ dõ wə. 35Èta, byɛ̀bɛ́ bə̀ gu nánfò bə ló bə̀ jal mɔ́ tɛ̃́, kɔn ji kùr ǹdə́ wu-cángá cə́bal Abyəə jal mɔ́, e mé yí Bərəci byǐ Zakarɛ á gu Yi jì y ǹdə́ vwĩ̀-jìlú w bwə̌l mə́ w mó nyǎn mɔ́. 36Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: ywẽ̀ né nə̀myɛ́ gakó bá jòm zà zà lũ w lyì bí yó wə." 37Yezu súlí n wɔ̀: "Zhərəzalɛm lyì, Zhərəzalɛm lyì, ámyɛ̌ á n'á gwi Yi nyì-zwennə bé, á n'á zə nə́kulə á dul byɛ̀bɛ́ Yi twĩ̀ á sono mó. Twər nánzhəzhɔ̌ à byẽ̀ ába à la dwã yó co ǹdə cóló gə́ yá kɔ́kwá ò byǎ o ce ò kùr w né, sə á yə̀ shɛ̀nɛ́ yé. 38Rə̀myɛ́ yilə, Yi má yẽ̌ ába á dúdú á cɔ w wa. 39"À n'â wə̀l ába: kɔn zhí èlǎsɛ̃́, á k'á t'á la nɛ nɔ, kɔn mé yí dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ á m'ǎ wɔ̀: 'Cinu mà n cĩ́ bwəl mɔ̀bɔ́ ń bàn ń yil lé yil mó yó!' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\