Məco 24

1Yezu shí Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wẽ́ n du, n yí yé né námpɔ́lɛ́. Ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə yí ń nyí ni, bə̀ n'ê zɔ̀m Yi jì y lùlwìrì rí yò ǹdə́ mɔ. 2N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Á nə rə̀myɛ́ gakó èta mɔ́? Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: nə́kulu òdù ga t'â la ò dõ yó mãɔ̃ yé. Bə̀ má wǔr nə̀ gakó bə ló tɛ̃́." 3Yezu zɛ̃̀ n vò Olyivyəəré pyɔ̀ w yó, n jòm tɛ̃́. Ń kwã-lyì bí dúdú zɛ̃̀ bə yí ń nyí ni bə wɔ̀ mɔ̀: "Byili nə́ba yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀myɛ́ la wɔ̀rhɔ́ mɔ́. Sə́ byili nə́ba myɔrhɔ w kɔ̀bɔ́ ò má byili bə̀ ǹ twírí y ǹdə́ lũ zhɔ̌ bwəlse mó." 4N wɔ̀ bɛ: "Dɛ̃̌na á cìnə̀, mùnì ga bə̀ bə̀ká jə́jɛ̀rɛ́ ába yé. 5Lyì nánzhəzhɔ̌ má bə̀ ǹdə́ àmyɛ́ yil lé, sə lò gakó mà n wɔ̀ bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌ ń wɔ́ Kristə mó, sə bə̀ má jə́jɛ̀rɛ́ lyì nánzhəzhɔ̌. 6Bə̀ má zɔ̀m jààsɛ̀ shɛ̀bɛ́ sə̀ nyɛ búlə́ yò ǹd'ába. Á m'ǎ nyɛ̀ɛ̀ búlə́ dweme bwə́lbwə́ləə, s'á bə̀k'á dùr ywẽ yé, bə̀ kɔn wɔ́ nyɔ́ɔ́ sə rə̀myɛ́ gakó wɛ̀rhɛ́, sə è gwẽ̌ t'â la lũ zhɔ̌ yál yé. 7Cɛmɛ bá zɛ̃̀ búlə́ ǹdə́ dwã; tənə̀rh bá zɛ̃̀ búlə́ ǹdə́ dwã; cɛ y má zhízhǐ jààsɛ̀ nánzhəzhɔ̌ wa; nɔrh má yə̀ nɛ́; 8sə rə̀myɛ́ gakó má yə̀ ǹdə kɛ̃ pwǐ yin kùr-ju ta. 9"Lyì bí má zə ába bə pə lyì nì bə nwɛ̀nɛ̀, sə bə̀ má gu ába. Tənèsé gakó lyì bí má tə̀ àmyɛ́ yil bə jí zùùrì ǹd'ába. 10Sə rə̀myɛ́ yi ní, lyì nánjə̀jóló má gə bə̀ wun, bə myìnì dwã, bə jí zùùrì ǹdə́ dwã. 11Lyì nánzhəzhɔ̌ má fwĩ́ tɛ̃́ bə̀ n'ê jə́jɛ̀rɛ́ lyì bí bə̀ bə̀myɛ́ wɔ́ Yi nyì-zwennə, sə bə̀ má jə́jɛ̀rɛ́ lyì nánjə̀jóló. 12Lwɛlɛ rɛ́ má j'â n'ê súlí gaga, sə lyì nánzhəzhɔ̌ dwã sónó w má bɔ̀. 13Sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ pyɛ́nɛ́ ń zhì ǹ nà y yó kẽkẽ, ǹ m'ǎ nə vwǎrh. 14Bə̀ má bwə̀l Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí tɛ̀bɛ́ lũ w púlə́púlə́ wə, bə byili lyì bí gakó ne. Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, lũ w bá zhɛ̀." 15Yezu súlí n wɔ̀: "Á m'ǎ nə súsúlú kɔn dɛ́ Yi nyì-zwennə Danəyəə zɔ̀m rə̀ zɔ̀mà mɔ́ rə̀ zhǐ Yi jì y jàà náàcɛ̀nɛ́ y wa. (Mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ kàrmə̀ rɛ̀, sə́ ce jàn nɛ́ ń lwar rə̀ kùrə̀.) 16Rə̀myɛ́ yi ní, lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ Zhide tənà y wa, sə bə dùr bə vò pyààrɛ́ wa. 17Lò mɔ̀bɔ́ ǹ jě lyarh wa, sə ǹ bə̀ká pyà tɛ̃́ só ń pwà ǹ wẽ̀ jù w yé; 18lò mɔ̀bɔ́ ǹ ŋwɛ́nɛ́ gɔ nɛ́ ǹ kɛ́lɛ́ wa, sə ǹ bə̀ká pyà jè zhəl ń kwè ǹ kàmə̀-zwǐ yé. 19"Dwã nɛ́ nə̀myɛ́ wẽ́, zwini bá zə kana byɛ̀bɛ́ bə̀ zhe pǔrh, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê ŋwɛ̀ byǎ mɔ́. 20Lwə̌lnə Yi mùnì ga è bə̀ká yə̀ wàr yi ni ráá shìrhə́ dɛ̃ yù w á la dǔr yé. 21Rə̀myɛ́ yi ní, zwini rí bá dwini tɛ̀bɛ́ rə̀ yàl nɛ́ lũ w kùr-ju yi ní ga kɔn mé yí èlǎsɛ̃́ mɔ́. Zwini rí rə̀myɛ́ dwí rí k'ê t'â bàn gaga yé. 22Yi gə y'à yə̀ dwã nɛ́ nə̀myɛ́ mɔ́ bɔ̀, lò mə̀dù ga yà ń tá ń la lú yé. Sə rə̀ bɔ̀ nɛ̀, lyì bí byɛ̀bɛ́ rə̀ cír mó yilə. 23"Rə̀myɛ́ yi ní, lò gə wò ába bə̀ nyǐ Kristə mó ŋwɛ́nɛ́ nyɔ̀nɔ̀, ráá jàà dõ wə, s'á bə̀k'á zwẽ nyí yé. 24Lyì má fwĩ́ tɛ̃́ bə̀ n'ê jə́jɛ̀rɛ́ lyì bí, jàlà wɔ̀ bə̀ bə̀ wɔ́ Kristə mó, jàlà wɔ̀ bə̀ bə̀ wɔ́ Yi nyì-zwennə. Bə̀ má wɛ̀rhɛ́ màmyaarhɛ nánfwààlɛ̀ ǹdə́ wò-jààrɛ̀, bə mé jə́jɛ̀rɛ́ lyì bí. Kɔn gə wɔ̌, bə̀ má jə́jɛ̀rɛ́ byɛ̀bɛ́ Yi cír mó myɛ cìcì. 25Nyǐnə à dámǎ à n'â byili ába. 26"Sə bə̀ gə wò ába bə̀ nyǐ Kristə mó ŋwɛ́nɛ́ gɔ-elũ èpòlò w wə, s'á bə̀k'á vò yé. Bə̀ gə wò ába bə̀ nyǐ ń shèè jù wə̀, s'á bə̀k'á zwẽ nyí yé. 27Zhə̀nà, Numbyíní Byǐ twírí y má yə̀ ǹdə dwà y gə́ yá lyə́lyɔ̌ yi-pwírhí wə, e vò e yə̌r yi-zùr w ní. 28Kɔn gə cù rə̀ pyě mə̀gã̌, wɔ́ gàà myɛ zúmə́ né n'ê zhə̀l nə̀ nɛ dwã nɛ́." 29Yezu súlí n wɔ̀: "Dwã nɛ́ nə̀myɛ́ zúzúnú w gə tú ò lyɛ̃, rə̀myɛ́ yó cìcì, nə̀nyɔ́nɔ́ pwẽ̀ dé má jé; cànà pwẽ̀ k'ê t'â la nɛ́ yál yé; cã̀mə́sɔ̌rh má shí dɛ̃̌ sə ló tɛ̃́; kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌ yi w mú bá zhízhǐ. 30Sə rə̀myɛ́ yó, myɔrhɔ bá du dɛ̃̌ ò n'ô byili bə̀ Numbyíní Byǐ twírí y bwəlse. Nunə dwí gakó má zɛ̃̀ bə̀ n'ê kúrhə́, sə bə̀ má nə Numbyíní Byǐ ń ŋwɛ́nɛ́ bə́ban wẽ́ ń bàn ǹdə́ jàn ǹdə́ zùwə́ nánfɔ̀lɔ̀. 31Ń mà n twĩ̀ ń màlɛ́kabá ǹdə́ pɔ́lá è cəl nánfɔ̀lɔ̀, lũ w cə-yala gakó, kɔn zhí yi-pwírhí e mé yí yi-zùr, bə byẽ̀ lyì bí byɛ̀bɛ́ ń cír mó bə cĩ́ dwã yó. 32"Nyǐnə myɔrhɔ òdù, s'á lwar ò kùrə̀. Á gə nɔ épyìlú ò jɛ̀sɛ́ n'ê tò, ò vɔɔrɛ́ n'ê púrhə́, á yě bə̀ shí rí bwəlse. 33Èta myɛ, á gə tú á nɔ ywẽ̀ né nə̀myɛ́ nə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́, s'á lwar bə̀ Numbyíní Byǐ twírí y bwəlse, ń ŋwɛ́nɛ́ bwə̀rə̀ y nyí ni. 34Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: zà zà lũ w lyì bí gakó t'â la lyɔ̃ ǹdə́ rə̀myɛ́ gakó yə̀ wɛ̀rhɛ́ yé. 35Dɛ̃̌ ǹdə́ cɛ má lyɛ̃, sə àmyɛ́ zɔ̀mà nɛ́ t'â la lyɔ̃ gaga yé. 36"Lò lò yə̀l dɛ̃ rɛ́ ráá yi rí rə̀myɛ́ yé. Arəzana màlɛ́kabá myɛ yə̀l yé; Yi Byǐ mú myɛ cìcì yə̀l yé. Wɔ́ Da mɔ́ dúdú ń yě. 37Kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ yàl nɛ́ Nəwee yi ní mú, wɔ́ rə̀myɛ́ cìcì rə̀ má ké yə̀ nɛ́ Numbyíní Byǐ twírí y myɛ yi ní. 38Nɛ̃̌ mɔ́ gə́ y'à gwẽ̌ yə̀ lũ w cɔ̀ yó, lyì bí y'à n'ê jí, bə̀ n'ê nywɛ̀, bala n'ê jí kana, kana n'ê jí byə́nə́, bə̀ n'ê pɛ bə̀kwá byə́nə́ ne, kɔn mé yí dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ Nəwee zù bǔ-bwəl lé wẽ́ mó. 39Bə̀ y'à t'â bùl kaka yé, kɔn mé yí dwà y nánfwɛ̀lɛ̀ y nyɔ̀, è nɛ̃̌ mɔ́ zə bə̀ gakó mə mé lyɛ̃. Wɔ́ èta Numbyíní Byǐ twírí y myɛ bá yə̀ nɛ́. 40"Sə rə̀myɛ́ yi ní, bala bə̀lyè gə tó dwã bə̀ n'ê twĩ̀ kɛ́lɛ́ èdù wẽ́, bə̀ má zə mə̀dù y bə yẽ̌ ń dõ mó ne. 41Kana bə̀lyè gə tó dwã bə̀ n'ê nɔ̀m mún nə̀mú yó, bə̀ má zə mə̀dù y bə yẽ̌ ń dõ mó ne. 42Rə̀myɛ́ yilə, zəna á yírhə́, b'ǎ yə̀l dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ á Cinu mú bàn mɔ́ yé. 43"Lwarna bə̀ kɛ̀lɛ́ cə́bal gə yà ń yě yi rí tɛ̀bɛ́ ŋwɔ̀l-bal bàn ń wẽ̀ dé ŋwɔ́l cəcɛ̃ y nɛ, ń yà ń tá ń la dɔ̀ɔ̀, n yẽ̌ mo n zù ń sõ kɛ̀lɛ́ w yé. 44Rə̀myɛ́ yilə, ámyɛ tɛnɛna á zhì, bə̀ Numbyíní Byǐ mà n bə̀ yi rí tɛ̀bɛ́ á t'á dɛ̃̀ mɔ̀ mɔ́." 45Yezu súlí n wɔ̀: "È nə wɔ́ mɔ̌ ń wɔ́ tùntùnnə̀ nántwə̌ ń zhe surhə? Lwarna bə̀ wɔ́ mɔ̀bɔ́ ń yó-cə́bal kwè n cĩ́ ń kɛ̀lɛ́ lyì nyí ni, mùnì ga kùjú yi gə yúwə́, sə n sùr ń dwã bɛ́ mɔ́. 46Yó-cə́bal mɔ́ gə ká ń tú ń pwírí ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ ǹdə ń gə́ byili mu ní, tùntùnnə̀ mó ńmyɛ̌ mɔ́ bá nə ń cìnə̀. 47Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: ń yó-cə́bal mɔ́ mà n cĩ́ mu ń nə̀cɛ̀ndɛ́ gakó nyí ni. 48"Sə ń gə wɔ́ tùntùnnə̀ námməlwɛ̀lɛ́, ń nə́ ń bùl ń wẽ́ bə̀ ń yó-cə́bal mɔ́ nə́ ń dɛnɛ ǹdə́ tú, 49n zɛ̃̀ n ji kùr ń nə́ ń mà ń dwã bɛ́, ń nə́ ń jí kùjú yààyàà, ń nə́ ń tó sə̀-nyɔ̀ɔ́rɛ nɛ ń nywɛ̀ sɛ̃́, 50tùntùnnə̀ mó ńmyɛ̌ mɔ́ yó-cə́bal mɔ́ mà n ká n bə̀ dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ ń tá ń dɛ̃̀ mɔ̀ mɔ́, ǹdə́ yi rí tɛ̀bɛ́ ń yə̀l ń nyí ni mú. 51Sə ń mà n pɔ̃ còrhò-tum nánfɔ̀lɔ̀, n wɛ̀rhɛ́ mɔ ǹdə bə̀ gə́ yá wɛ̀rhɛ́ myìnù cìnə́ bé né, sə ń mà ń nə́ ń kúrh ǹdə́ ń dɔ̀m ń yə́lə́ dwã nɛ gàà."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\