Məco 25

1Yezu kə́ n ji səswalá n pə ń kwã-lyì bí ni n wɔ̀: "Nyǐnə kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bá myɛrhɛ Arəzana pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ Numbyíní Byǐ twírí y dɛ̃ rɛ́. Dɛ̃ rə̀dù, kɛ̃-jú y'à ŋwɛ́nɛ́. Kana-byǎ shí zɛ̃̀ ǹdə́ bə̀ pàntámsɛ bə̀ la vò e jəl kɛ̃ mɔ́ byal mɔ́. 2Bə̀nu y y'à lɔ́wá, sə bə̀nu y y'à wɔ́ námməyuuri. 3Byɛ̀bɛ́ námməyuurí kwè bə̀ pàntámsɛ́, bə j'à yə̀ nwə̃̌ dõ zal bə mé súlí kɛ̀bɛ́ è ŋwɛ́nɛ́ sə̀ wẽ́ mó ne yé, 4sə byɛ̀bɛ́ bə̀ lɔ́ mɔ́ y'à co nwə̃̌ dõ nũ̌-kwə̀lsè wẽ́ bə mé súlí kɛ̀bɛ́ è ŋwɛ́nɛ́ bə̀ pàntámsɛ́ wẽ́ mó ne. 5Sə kɛ̃ mɔ́ byal mɔ́ yà ń nə́ ń dɛnɛ ǹdə́ tú. Rə̀myɛ́ ce, jan zə bə̀ gakó bə dɛ̀ɛ̀. 6"Cɛ y gə́ tú e swəl kókó, bə nyɛ̀ɛ̀ cəl rə̀ wòwə̀: 'Nyǐnə kɛ̃ mɔ́ byal mɔ́ bànà. Dunə á vò á jəl mo.' 7"Bə̀ gakó zɛ̃̀ bə̀ n'ê kwɛrhɛ bə̀ pàntámsɛ́. 8Námməyuurí zɛ̃̀ rə wɔ̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ lɔ́ mɔ́ nɛ: 'Twərhnə á nwə̃̌ y námpɔ́lɛ́ námpɔ́lɛ́ á pə nə́ba. Nyǐnə nə́ pàntámsɛ́ n'ê yǎl sə cì'. 9"Byɛ̀bɛ́ bə̀ lɔ́ mɔ́ zɛ̃̀ bə wɔ̀ bɛ: 'Ɔ̃́ɔ̃́, nwə̃̌ y kɛ̀bɛ́ yír nə́myɛ̌ ǹd'ámyɛ̌ ga yé. Zhəlnə dɔ̌lna bɛ́ sono á yè á ce á pàntámsɛ́ wa.' 10"Sə bə̀ gə́ zhǐr bə̀ la vò e yè nwə̃̌ y yi ní, kɛ̃ mɔ́ byal mɔ́ já n bà. Byɛ̀bɛ́ bə̀nu y bə̀ y'à tɛnɛ bə̀ zhǐ mú tó mo bə zù kɛ̃-jú címsí kùjú jì y wə. Bə pyi bòlò wə́. 11Kana-byǎ bɛ́ námməyuurí zɛ̃̀ bə tà-kwã bə bà, bə̀ zhe: 'Yó-cə́bal, yó-cə́bal, pùl bòlò w ń pə nə́ba nə́ zù.' 12Kɛ̃ mɔ́ byal mɔ́ zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: 'Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: à yə̀l á pár yé.' " 13Yezu zɛ̃̀ n zhízhílí n wɔ̀: "Zəna á yírhə́, b'ǎ yə̀l dɛ̃ rɛ́ ráá yi rí tɛ̀bɛ́ Numbyíní Byǐ mà n bə̀ mɔ́ yé." 14Yezu kə́ n ji səswalá n pə ń kwã-lyì bí ni n wɔ̀: "Nyǐnə kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê myɛrhɛ Arəzana pyɛ̀lɛ̀ rɛ́. Bal mə̀dù ń yà ń la sɔ́má. N zɛ̃̀ n byẽ̀ ń kɛ̀lɛ́ tùntùnnə̀ bé, n kwè ń jɛ̃̀-kɔn dɛ́ n pə bɛ, bə̀ bə̀ zwẽ bə mé twĩ̀. 15N pə lò gakó ne ǹdə́ ǹ gə́ wɔ̌ ǹ m'ǎ twĩ̀ ní. N pə byinə shí-ènu tum wársɛ mə̀dù y ni, n pə byinə shí-èlyè tum wársɛ ń dõ mó ne, n zɛ̃̀ n pə byinə shí tum wársɛ bə̀tɔ̀ nyǎn mɔ́ nɛ, n zɛ̃̀ n zhǐr n vò ń sɔ́má yá. 16"Mɔ̀bɔ́ bə̀ pɔ mɔ byinə shí-ènu tum wársɛ́ mɔ́ zɛ̃̀ làlà n vò n zə sɛ n dɔ̌l, n nə byinə shí-ènu tum wársɛ́ dwã n mə n súlí. 17Mɔ̀bɔ́ bə̀ pɔ mɔ byinə shí-èlyè tum wársɛ́ mɔ́ myɛ wɛ̀rhɛ́ èta, n nə byinə shí-èlyè tum wársɛ dwã n mə n súlí. 18Sə mɔ̀bɔ́ bə̀ pɔ mɔ byinə shí tum wársɛ́ mɔ́ zhǐr n vò n kù gɔ́rɔ́ n ce ń yó-cə́bal mɔ́ wársɛ́ nɛ́. 19"Kɔn dɛnɛ dɛ̃́dɛ̃́, bə̀ yó-cə́bal mɔ́ ká n bà, n zɛ̃̀ n wɔ̀ bə̀ lò gakó sə́ zə ǹ wársɛ́ ń mə́ bə̀ n nyìwé. 20Mɔ̀bɔ́ bə̀ pɔ mɔ byinə shí-ènu tum wársɛ́ mɔ́ twẽ̌ n yí ǹdə́ byinə shí-ènu tum wársɛ́ dwã ń dɔ̌l n nə mɔ́, n wɔ̀: 'Yó-cə́bal, àmyɛ́ wɔ́ byinə shí-ènu tum wársɛ ǹ yà ǹ pɔ nɛ. Nyǐ à zə sɛ a nə byinə shí-ènu tum wársɛ dwã a má súlí.' 21Yó-cə́bal mɔ́ wɔ̀ mɔ̀: 'Kɔn càn tùntùnnə̀ nántwə̌. Ǹ zə kɔn námpɔ́lɛ́ ń mə́ twĩ̀ à pùbùlə̀. À má pɔ̃́ kɔn nánfɔ̀lɔ̀ ń nyǐ rə̀ yò. Bə̀ ń tó ne ń fùù.' 22"Mɔ̀bɔ́ bə̀ pɔ mɔ byinə shí-èlyè tum wársɛ́ mɔ́ myɛ twẽ̌ n yí ǹdə́ byinə shí-èlyè tum wársɛ́ dwã ń dɔ̌l n nə mɔ́, n wɔ̀ ń yó-cə́bal mɔ́ nɛ: 'Yó-cə́bal, àmyɛ́ wɔ́ byinə shí-èlyè tum wársɛ ǹ yà ǹ pɔ nɛ. Nyǐ à zə sɛ a nə byinə shí-èlyè tum wársɛ dwã a má súlí.' 23Yó-cə́bal mɔ́ wɔ̀ mɔ̀: 'Kɔn càn tùntùnnə̀ nántwə̌, ǹ zə kɔn námpɔ́lɛ́ ń mə́ twĩ̀ à pùbùlə̀. À má pɔ̃́ kɔn nánfɔ̀lɔ̀ ń nyǐ rə̀ yò. Bə̀ ń tó ne ń fùù.' 24"Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, mɔ̀bɔ́ bə̀ pɔ mɔ byinə shí tum wársɛ́ mɔ́ myɛ twẽ̌ n yí, n wɔ̀ ń yó-cə́bal mɔ́ nɛ: 'Yó-cə́bal, à yě bə̀ ǹ zum dɛ̃́dɛ̃́. Ǹ y'ǎ jə̀r ǹ gə́ yə̀ mə̀gã̌ dwì, ń kwar ǹ gə́ yə̀ mə̀gã̌ lɛ. 25À dùr ywẽ, a vò a kù gɔ́rɔ́ a ce ǹ wársɛ́ nɛ́. Nyǐ ǹ kɔn dɛ́.' 26"Yó-cə́bal mɔ́ wɔ̀ mɔ̀: 'Ǹ wɔ́ tùntùnnə̀ námməlwɛ̀lɛ́, ń jà ǹ wɔ́ nə̀wàcã̀nyɛlɛ́. Ǹ gə́ yě b'à n'â jə̀r à gə́ yə̀ mə̀gã̌ dwì, à n'â kwar à gə́ yə̀ mə̀gã̌ lɛ mɔ́. 27Ǹ yà ǹ mə̌ sə́ zə à wársɛ́ ń vò ń cĩ́ sə̀byǎ jì y wẽ́, mùnì ga à gə k'â túwə́, sá vò a zwẽ à kɔn dɛ́ ǹdə́ rə̀ twirí yə́.' 28N zɛ̃̀ n súlí n wɔ̀: 'Zwẽnə byinə shí tum wársɛ́ ń sõ mó á pə mɔ̀bɔ́ ń zhe byinə shí-ènu tum wársɛ́ mɔ́ nɛ. 29Zhə̀nà, lò mɔ̀bɔ́ ń zhe, bə̀ má pɔ̃ dɛ̃́dɛ̃́ n mə n súlí, sə mɔ̀bɔ́ ń bə zhe, bə̀ má zwẽ tɛ̀bɛ́ námpɔ́lɛ́ y ń zhe mó myɛ cìcì. 30Zəna tùntùnnə̀ mó ń bə kùr zhe èta mɔ́ á ce pwẽ̀ nè cə-byṹ w wə. Ń mà ń nə́ ń kúrh ǹdə́ ń nə́ ń dɔ̀m ń yə́lə́ dwã nɛ gàà.' " 31Yezu súlí n wɔ̀: "Numbyíní Byǐ gə tú ń zùwə́ y wẽ́, ǹdə́ ń màlɛ́kabá gakó yi ní, ń mà n jòm ń pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y yó ǹdə́ zùwə́. 32Nunə dwí gakó má bə̀ bə gùlí dwã ń yé né, sə ń mà n pɔr bɛ dwã nɛ ǹdə vwã̌-ènɔ̀n gə́ ya n pɔr ń pyììsí ǹdə́ ń bɔ̀n nɛ́ dwã nɛ nɛ́, 33n ya n ce pyììsí ń jə̀jĩ́ ni, n ce bɔ̀n nɛ́ ń jə̀gwã̀ nɛ̀. 34Sə rə̀myɛ́ yó, pyɔ̌ mɔ́ mà n wɔ̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ ń jə̀jĩ́ sõ mó ne: 'Ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ à Da cĩ́ bwəl á yó mó, bànà á cìní tənà y bə̀ tɛnɛ bə cĩ́ ába lũ w kùr-ju yi ní ga mɔ́. 35Nɔrh y'à zhe ne, á pɛ̃ kùjú a jí; nə̀nyɛ̀lsɛ̀ y'à zhe ne, á pɛ̃ nɛ̃̌ a nyɔ̀; à y'à tú zhəəle á sõ, á zwẽ à zhəəlé; 36à y'à wɔ́ nánlwè, á pɛ̃ gàndɛ̀ a zù; à y'à bə jàn zhe yé, á b'ǎ gwɛ̃ à jàà wà; bə̀ y'à co ne byə̀nə́-jù wə̀, á b'ǎ gwɛ̃ nɛ.' 37"Sə rə̀myɛ́ yó, wu-cángá cìnə́ bé má zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: 'Cinu, dǒ nə́ nɔ mɔ́ ǹdə́ nɔrh zhe mó, nə́ pɔ̃́ kùjú ń jí? Dǒ nə́ nɔ mɔ́ ǹdə́ nə̀nyɛ̀lsɛ̀ zhe mó, nə́ pɔ̃́ nɛ̃̌ ń nyɔ̀? 38Dǒ ǹ yà ǹ tú zhəəle nə́ sõ, nə́ zwẽ ǹ zhəəlé? Dǒ nə́ nɔ mɔ́ ǹdə́ ǹ wɔ́ nánlwè, nə́ pɔ̃́ gàndɛ̀ ń zù? 39Dǒ nə́ nɔ mɔ́ ǹdə́ ǹ bə jàn zhe, ráá bə̀ y'à co mó byə̀nə́-jù wə̀, nə́ b'ě gwɛ̃ ǹ jàà wà?' 40"Sə pyɔ̌ mɔ́ mà n wɔ̀ bɛ: 'Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: kɔn dɛ̀bɛ́ gakó á wɛ̀rhɛ́ à nyáná bɛ́ námpɔ́lsɛ́ byɛ̀bɛ́ mə̀dù nì, wɔ́ àmyɛ́ nɛ à wɛ̀rhɛ́ rɛ.' 41"Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, ń mà n zɛ̃̀ n wɔ̀ byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ ń jə̀gwã̀ sõ mó ne: 'Ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á yə̀ à Da bwəl lé nɛ mɔ́, lyɛ̃na à yala nɛ á vò myǐn mɔ̀bɔ́ mə̀ t'â cì gaga bə̀ tɛnɛ Shətana ǹdə́ è màlɛ́kabá yil mó wẽ́. 42Nɔrh y'à zhe ne, s'á yə̀ nɛ̀ kùjú pɛ a jí yé; nə̀nyɛ̀lsɛ̀ y'à zhe ne, s'á yə̀ nɛ̀ nɛ̃̌ pɛ a nyɔ̀ yé; 43à y'à tú zhəəle á sono, s'á yə̀ à zhəəlé zwẽ yé; à y'à wɔ́ nánlwè, s'á yə̀ nɛ̀ gàndɛ̀ pɛ a zù yé; à y'à bə jàn zhe, bə̀ y'à co ne byə̀nə́-jù w myɛ, s'á yə̀ twí á gwɛ̃ à jàà w yé.' 44"Rə̀myɛ́ yó, bə̀myɛ má zɛ̃̀ bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: 'Cinu, dǒ nə́ nɔ mɔ́ ǹdə́ nɔrh zhe, ráá nə̀nyɛ̀lsɛ̀ zhe mó, nə́ zɛ̃̀ nə́ yə̀ mɔ́ sɛ̃? Dǒ ǹ yà ǹ tú zhəəle nə́ sõ, nə́ zɛ̃̀ nə́ yə̀ ǹ zhəəlé zwẽ? Dǒ nə́ nɔ mɔ́ ǹdə́ ǹ wɔ́ nánlwè, ráá ǹdə́ ǹ bə jàn zhe, ráá bə̀ co mó byə̀nə́-jù wə̀, nə́ zɛ̃̀ nə́ yə̀ mɔ́ sɛ̃?' 45"Sə rə̀myɛ́ yó, pyɔ̌ mɔ́ mà n wɔ̀ bɛ: 'Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: kɔn dɛ̀bɛ́ gakó á yə̀ wɛ̀rhɛ́ à nyáná bɛ́ námpɔ́lsɛ́ byɛ̀bɛ́ mə̀dù nì, wɔ́ àmyɛ́ nɛ á yə̀ rɛ̀ wɛ̀rhɛ́ yé.' 46Sə bə̀myɛ́ má vò bə nə còrhò-tum rə̀ t'â la zhɔ̌, sə wu-cángá cìnə́ bé má vò bə nə nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\