Məco 26

1Yezu gə́ zɔ̀m rə̀myɛ́ gakó n zhɛ̀, n zɛ̃̀ n wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni: 2"Á yě bə̀ Pakɛ y címsí dǎl lyẽ̌ né, bə̀ má zə Numbyíní Byǐ bə pə bə pəpa də̀-jɔrhɔ́ yó." 3Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ Zhwifubá náncɛsɛ́ gùlí dwã vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y Kəyifu sõ kɛ̀lɛ́ wa, 4bə sə̀ ǹdə́ dwã bə pyà surhə nyɛ̀bɛ́ bə̀ má wɛ̀rhɛ́, mùnì ga bə zə Yezu ǹdə́ lò lò yə̀l yé, sə bə gu mu. 5Bə̀ y'à zhe: "Kɔn bə mə̌ sə nə́ zə mɔ címsí yù w yé, mùnì ga cɔ w lyì bí bə̀ká zɛ̃̀ búlə́ nə́ yó w yé." 6Yezu yà ń ŋwɛ́nɛ́ Shəmɔ mɔ́ mɔ̀bɔ́ nɔ w y'à zhe mó sõ kɛ̀lɛ́ w Betəni ní. 7Kɛ̃ mə̀dù fwǎr n yí ń yala nɛ ǹdə́ kwǎl-byǐ náàcɛ̀nɛ́, è y'à sú ǹdə́ nwə̃̌ è ye y y'à cɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́, è lwẽ́ dé j'à nyɛ̀. N ló nwə̃̌ y Yezu yó w ǹdə́ ń yà ń nə́ ń jí kùjú. 8Yezu kwã-lyì bí gə́ nɔ rə̀myɛ́, bə̀ lyimə zɛ̃̀, bə zɛ̃̀ bə̀ zhe: "Byè yil ń nə́ ń zhìlì nwə̃̌ è ye y cɛ̀ èta mɔ́ nánfò? 9Bə̀ y'à wɔ̌ bə̀ yè y bə zə è sə̀byǐ mú bə mé sɛ̃ nə̀mwà nɛ̀." 10Yezu lwar, n zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Byè yil á n'á zhìlì kɛ̃ mɔ́ wu ni? Dɛ̀bɛ́ ń wɛ̀rhɛ́ à yil mó wɔ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ càn. 11Nyǐnə nə̀mwà má yə̀ nɛ́ ǹd'ába twéé twéé. Sə è gə wɔ́ àmyɛ́ yilə, á t'á la nɛ nɔ dɛ̃ gakó yé. 12Ń gə́ ló nwə̃̌ y à yó mó, wɔ́ à yala nɛ́ ń tɛnɛ lú-bɔ̀l w co yilə. 13Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: bə̀ gə́ la yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí bwə̌l lũ w wẽ́ mə̀gã̌ gakó, bə̀ má byili kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ kɛ̃ mɔ́ wɛ̀rhɛ́ mɔ́ myɛ, bə mé lyǐrh ń yò." 14Rə̀myɛ́ yó, Yezu kwã-lyì bí shí ǹdə́ bə̀lyè y mə̀dù ń yíl Zhidə Esəkarəyɔtɛ zhǐr n vò Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé sono, 15n wɔ̀ bɛ: "Bə̀kɔ́n á m'ǎ pɛ̃ sá byili ába á gə́ m'ǎ tó né á zə Yezu?" Bə zɛ̃̀ bə gə̀ dwã shə́-ètɔ̀ tum wársɛ bə pɔ̃. 16Kɔn zhí rə̀myɛ́ yi ní, n já n ji kùr ń nə́ ń pyà ń gə́ mà n tó né n myìnì Yezu n pə bə za. 17Búrú w bə̀ yə̀ sã̀-nə̀byẽ̌ ò wẽ́ ce mó címsí dɛ̃ rɛ́ nã́yéé ré yùwə̀, Yezu kwã-lyì bí yí ń nyí ni bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Yẽ̀ ǹ nə́ ǹ yǎl bə̀ nə́ tɛnɛ Pakɛ y címsí kùjú w ní nə́ pɔ̃́?" 18N wɔ̀ bɛ: "Zhəlnə cɔ w wa, bə̀kə́ka sõ, á wɔ̀ mɔ̀: 'Nə́ yó-cə́bal mɔ́ wò bə̀ ń yi rí yúwə́, sə wɔ́ ǹmyɛ́ sõ ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kwã-lyì bí la Pakɛ y címsí kùjú w ní jú.' " 19Ń kwã-lyì bí vò bə wɛ̀rhɛ́ ǹdə ń gə́ byili bi ní, bə tɛnɛ Pakɛ y címsí. 20Də̀dɛ̀nɛ́ y yi gə́ yúwə́, Yezu ǹdə́ ń kwã-lyì bí shí ǹdə́ bə̀lyè y zɛ̃̀ bə̀ jě tɛ̃́ bə̀ n'ê jí kùjú wə́. 21Bə̀ gə́ y'à n'ê jí yi ní, ń wò bè: "Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: ámyɛ̌ mə̀dù la nɛ myìnù n pə bə za." 22Bə̀ gakó wun zhìlì kókó, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê bwə̀rh mò mə̀dù mə̀dù bə̀ zhe: "Cinu, è wírí è də̀ àmyɛ́ yé?" 23N wɔ̀ bɛ: "Mɔ̀bɔ́ ń tó ne n ce ń jɛ̃̀ y nə̀zhĩ̌ y wẽ́ mó, ń la nɛ myìnù n pə bə za. 24Numbyíní Byǐ nə́ ń zhǐr ǹdə Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ gə́ n'ê byili ń shò-kwã nɛ́ nɛ́, sə zwini má zə lò mó mɔ̀bɔ́ ń la mɔ myìnù n pə bə zə mɔ́! Bə̀ gə y'à yə̀ lò mó ńmyɛ̌ mɔ́ lùl y'à cɔ̃̀." 25Zhidə mó mɔ̀bɔ́ ń yà ń nə́ ń myìnì mù mú zɛ̃̀ n bwə̀rh mò n wɔ̀: "È nə wɔ́ àmyɛ́ yó-cə́bal?" Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Wɔ́ èta, ǹdə ǹ gə́ wò né." 26Bə̀ gə́ tú bə̀ n'ê jí kùjú w yi ní, Yezu kwè búrú n ce Yi nə̀báná, n kə́ w dwã wa, n pə ń kwã-lyì bí ni, n wɔ̀: "Zwẽnə á jí. Tɛ̀bɛ́ wɔ́ àmyɛ́ yala." 27N zɛ̃̀ n kwè kǎ-zɔ̌m ǹdə́ sɛ̃́ mə̀ wẽ́, n ce Yi nə̀báná, n pə bɛ n wɔ̀: "Zwẽnə á gakó nyɔ̀. 28Mɔ̀bɔ́ wɔ́ àmyɛ́ jal, sə mə̀ n'ê byili bə̀ Yi dɔbrɛ́ wɔ́ zhə̀nà. Jal mɔ́ mə̀myɛ́ la tɛ̃́ ló mùnì ga lyì nánzhəzhɔ̌ nə bə̀ yə̀-bəlwàálɛ́ sǔbri. 29À n'â wə̀l ába: kɔn zhí èlǎsɛ̃́, à k'â t'â la sɛ̃́-cǒ byǎ nɛ̃̌ mɔ́ mə̀myɛ́ nyɔ́ gaga yé, kɔn mé yí dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ àmyɛ́ ǹd'ámyɛ̌ m'ǎ k'é tó dwã nə́ nyɔ̀ mə̀ dõ nándùl à Da tənà y wẽ́ mó." 30Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, bə nún bə cèrhé Yi, bə zɛ̃̀ bə shə́r bə vò Olyivyəəré pyɔ̀ w yó. 31Rə̀myɛ́ yó, Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni: "Cəcɛ̃ y kɛ̀bɛ́, á gakó m'ǎ dùr á yẽ̌ ne. Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: 'À má gu vwã̌-ènɔ̀n mɔ́, sə ń pyììsí má làà dwã nɛ.' " 32Yezu súlí n wɔ̀: "Sə à gə tú a bwìrhì, à má tó yé a vò a dɛ̃̀ ába Gəlile né." 33Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Bá bə̀ gakó gə la dǔr bə̀ yẽ̌ mó myɛ, àmyɛ́ t'â la dǔr a yẽ̌ mó gaga yé." 34Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Zhə̀nà, à n'â wə̀l mó: cəcɛ̃ y kɛ̀bɛ́ cìcì, cə́-bya má la mé kúrh ǹdə́ ǹ wò twər rə̀tɔ̀ bə̀ ǹ yə̀l à pár yé." 35Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Bá à gə má tó mó a cì myɛ, à t'â la wál b'à yə̀l ǹ pár gaga yé." Yezu kwã-lyì bí gakó tó bə zɔ̀m rə̀myɛ́ rə̀dù yə́. 36Rə̀myɛ́ yó, Yezu zɛ̃̀ n zə ń kwã-lyì bí n vò jàà èdù wẽ́, bə̀ n'ê byẽ̀ jàà y èmyɛ́ bə̀ Zhətəsəməni. N wɔ̀ bɛ: "Jǒmnə nyɔ̀nɔ̀, à la vò a ce Yi." 37N zə Pyɛɛrɛ ǹdə́ Zebede byǎ bɛ́ bə̀lyè y n mə n zhǐr. Ń wu zɛ̃̀ o zhìlì dɛ̃́dɛ̃́, n nyǎr ń cìnə̀, 38n zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Wu-zhìlù nánfɔ̀lɔ̀ zhe ne, à n'â yǎl a cì. Mɛ̃na nyɔ̀nɔ̀, á tó ne á zə á yírhə́." 39N zɛ̃̀ n twẽ̌ n vò yé né námpɔ́lɛ́, n zə ń yé n pú tɛ̃́, ń nə́ ń lwə̀l Yi ń zhe: "À Da, kɔn gə wɔ̌, sə nɔ̀nɔ̀ w kɔ̀bɔ́ fwǎr à yala nɛ. Sə zhə̀n zhə̀nà, è bə̀ká yə̀ ǹdə àmyɛ́ gə́ n'â yǎl nɛ́ yé. È yál ǹdə ǹmyɛ́ gə́ nə́ ǹ yǎl nɛ́." 40N zɛ̃̀ n kwɛ̃̀ n vò ń kwã-lyì bí bə̀tɔ̀ y sõ, n pwírí bə̀ dɛ̌. N wɔ̀ Pyɛɛrɛ nɛ: "Á yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ á zə á yírhə́ á jòm námpɔ́lɛ́ myɛ cìcì? 41Zana á yírhə́, s'á lwə̀l Yi, mùnì Shətana bə̀ká ŋwɛ̀nɛ́ e swèlè ába yé. Numbyíní wu w n'ô yàlá, sə è yala nɛ́ jàn dɛ́ yə̀ yí yé." 42N kə́ n vò, n lwə̀l Yi ń twər rə̀lyè nyǎn dɛ́, n wɔ̀: "À Da, nɔ̀nɔ̀ w kɔ̀bɔ́ gə wàr ò má fwǎr à yala nɛ, à gə mə̌ sá nwɛ̀nɛ̀, sə kɔn yə̀ ǹmyɛ́ pùbùlə̀." 43N kə́ n kwɛ̃̀ n vò n pwírí ń kwã-lyì bí dɛ̌. Jàn dɛ́ y'à zù bì dɛ̃́dɛ̃́. 44N kə́ n yẽ̌ be, n vò n lwə̀l Yi ń twər rə̀tɔ̀ nyǎn dɛ́, n zɔ̀m ǹdə ń gə́ yà ń jɛ̀rɛ̀ n zɔ̀m nɛ́. 45N zɛ̃̀ n kə́ n kwɛ̃̀ n vò ń kwã-lyì bí sõ, n wɔ̀ bɛ: "Á gwẽ̌ dɛ̌, á n'á shìrhə́? Kɔn yú èlǎsɛ̃́. Bə̀ la Numbyíní Byǐ zal bə pə lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ t'â zwẽ Yi nyə́ né ne. 46Zɛ̃̀nà dɛ̃̌ nə́ vò. Nyǐ mɔ̀bɔ́ ń la nɛ myìnù mú bwəlse." 47Yezu gə́ yà ń gwẽ̌ nə́ ń zɔ̀m yi ní, ń kwã-lyì bí shí ǹdə́ bə̀lyè y mə̀dù já n du, mɔ̀bɔ́ ń yíl Zhidə mó, ńmyɛ̌ ǹdə́ lyì nánjə̀jóló bə̀ y'à zɔ shìmì, bə pyɛ̀lɛ́ màngwə̌rh bə̀ m'ê bàn Yezu ni. Wɔ́ Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ Zhwifubá náncɛsɛ́ bə̀ y'à twĩ̀ bì. 48Myìnù cə́bal mɔ́ yà ń zɔ̀m n cĩ́ ǹdə́ bɛ n wɔ̀: "Mɔ̀bɔ́ à la yí a kwə̀ə̀lè mó, s'á zə mɔ bə̀ wɔ́ ńmyɛ̌." 49N já n yí Yezu yala nɛ, n wɔ̀ mɔ̀: "À n'â ce mó yó-cə́bal." N zɛ̃̀ n kwə̀ə̀lè mò. 50Yezu wɔ̀ mɔ̀: "À dɔwa, wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ ǹ tú rə̀ yil mó." Rə̀myɛ́ yó, lyì bí yí bə zə Yezu. 51Ń kwã-lò mə̀dù zɛ̃̀ n fwə̌rh ń shù, n za vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y kɛ̀lɛ́ y tùntùnnə̀ mə̀dù, n pyir ń zhɛ̃̌. 52Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Ká ce ǹ shù w ò pyá y wa! Lò mɔ̀bɔ́ gakó ń nə́ ń zə shù ń bwí búlə́, wɔ́ shù bə̀ yá mé gu mu. 53Ǹ nə́ ǹ bùl b'à wàr à má lwə̀l à Da nɛ bə̀ ń twĩ̌ màlɛ́kabá nánjə̀jóló bə bé zwẽ ne lǎsɛ̃́-lǎsɛ̃́? 54Sə à nə gə wɛ̀rhɛ́ èta, etər kɔn dɛ̀bɛ́ bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ mó má tó né rə pyìrh?" 55N zɛ̃̀ n wɔ̀ lyì-zhǎ bɛ́ nɛ: "Á zɔ shìmì ǹdə́ màngwə̌rh á m'á bàn nɛ zal ǹdə ŋwɔ̀l-bal ta? E jà dɛ̃ gakó à y'à n'â twí à jòm Yi jì y kɔ̀nɔ́ w wa, à cèrhè kàrmɔ̀, sə á yə̀ nɛ zal yé. 56Sə rə̀myɛ́ gakó n'ê wɛ̀rhɛ́ mùnì ga kɔn dɛ̀bɛ́ Yi nyì-zwennə bé y'à kɛ̃ mɔ́ pyìrh." Rə̀myɛ́ yó, ń kwã-lyì bí gakó dùr bə yẽ̌ mo. 57Bə zə Yezu bə mé vò Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y Kəyifu sõ. Wɔ́ gàà Muyiisi nyə́ né byilnə bé ǹdə́ náncɛsɛ́ y'à gùlí dwã nɛ́. 58Bə̀ gə́ y'à zɔ mɔ bə̀ la gàà yi ní, Pyɛɛrɛ yà ń ŋwɛ́nɛ́ kwã nɛ́ kwã nɛ́, n mə n tó n yí vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y bwə̀rə̀ y nyí ni, n zù kɛ̀lɛ́ w n tó Yi jì y yìlnə̀ bé ne ń jě tɛ̃́ ń mə́ ń nyǐ kɔn gə́ la nɛ́ tó. 59Vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ bùrsí gùlú w nánfɔ̀lɔ̀ w lyì bí gakó y'à n'ê pyà sə bə gõ̀ kɔma bə ce Yezu nyí ni, mùnì ga bə ŋwɛ̀nɛ́ bə ce bə gu mu. 60Lyì nánzhəzhɔ̌ y'à tú bə gõ̀ kɔma bə ce ń nyí ni. Sə ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, bə̀ yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ yé. Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, lyì bə̀lyè myɛ zɛ̃̀ bə ké bé wɔ̀: 61"Bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ wò bə̀ ńmyɛ̌ wɔ̌ ń mà n wǔr Yi jì y n ká n lù y dwã nə̀tɔ̀ wẽ́." 62Vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y zɛ̃̀ n zhì dɛ̃̌, n wɔ̀: "Ǹ tá ǹ lyár bə̀ kaka? Bə̀kɔ́n yil lyì bí byɛ̀bɛ́ n'ê ce yò ǹ nyí ni?" 63Yezu shĩ̌ ń nyí. Vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y zɛ̃̀ n wɔ̀: "Yi rí nã́nyì y yil yilə, è gə wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ wɔ́ Kristə, Yi Byǐ mú, sə́ wɔ̀ nə́ba." 64Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Wɔ́ èta, ǹdə ǹ gə́ wò né. A zɛ̃̀ à n'â wə̀l ába: kɔn zhí èlǎsɛ̃́, á m'ǎ nə Numbyíní Byǐ ń jě Yi jàn cə́bal mɔ́ jə̀jĩ́ ni. Á m'ǎ nə mɔ myɛ ń wɔ bə́ban wẽ́ ń bànà." 65Vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé gakó náncɛ y lyim zɛ̃̀, n kǎr ń gàndɛ́, n wɔ̀ bùrsí gùlú w lyì bí ni: "Ń tùrh Yi. Nə́ k'é bə zhə̀n-cìnə́ tum zhe kə́dò yé. Á cìcì nyɛ̀ɛ̀ ń gə́ tùrh Yi ní. 66Bə̀kɔ́n á n'á bùlə̀?" Bə wɔ̀: "Ń mə̌ ǹdə́ gu." 67Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê pùrh tə̀tàr ń yé wə, bə̀ n'ê mà mɔ jə̀-gúlə́, jàlà n'ê mà mɔ̀ jə̀-sə̌rh, bə̀ m'ê wə̀lə̀: 68"Kristə, ǹ gə wɔ́ lwarna, sə́ lwar lò mɔ̌ ná-yil ń mà mɔ́." 69Bə̀ gə́ y'à n'ê bwə̀rh Yezu yi ní, ǹdə́ Pyɛɛrɛ yà ń jě pwẽ̀ nè kɛ̀lɛ́ y wu w wẽ́. Kɛ̃-byǐ èdù è n'ê twĩ̀ kɛ̀lɛ́ y wẽ́ zɛ̃̀ e yí ń nyí ni, e wɔ̀ mɔ̀: "Ǹmyɛ yà ǹ nə́ ǹ tó Gəlile lyì bal Yezu mú ni." 70Pyɛɛrɛ jòm bə̀ púlə́púlə́ yé né n mà nyə̀-pɔ̌ n wɔ̀: "À yə̀l tɛ̀bɛ́ ǹ nə́ ǹ zɔ̀m mɔ́ kùr yé." 71N zɛ̃̀ ń la bwə̀rə̀ y nyí ni, kɛ̃-byǐ dõ nə mɔ, e wɔ̀ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à zhǐ gàà mɔ́ nɛ: "Mɔ̀bɔ́ èta mɔ́ yà ń nə́ ń tó Nazarɛtɛ lyì bal Yezu mú ni." 72N kə́ n mà nyə̀-pɔ̌, n du Yi n wɔ̀: "À yə̀l bal mɔ́ ńmyɛ̌ mɔ́ pár yé." 73Kɔn yə̀ námpɔ́lɛ́, byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à zhǐ gàà mɔ́ yí Pyɛɛrɛ nyí ni bə wɔ̀ mɔ̀: "Zhə̀n zhə̀nà, ǹ wɔ́ bal mɔ́ kwã-lò. Kɔn súlí myɛ, ǹ zɔ̀zɔ̀mà nɛ́ myɛ cìcì n'ê byili ǹ gə́ shí má." 74Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ ń nə́ ń mà nyə̀-pɔ̌ ń mə́ ń dùl Yi ń zhe: "À yə̀l bal mɔ́ ńmyɛ̌ mɔ́ pár yé." Rə̀myɛ́ yi ní cìcì, cə́-bya já kúrh. 75Pyɛɛrɛ zɛ̃̀ n lyǐrh bə̀ Yezu yà ń wò mò: "Cə́-bya m'à la mé kúrh ǹdə́ ǹ wò twər rə̀tɔ̀ bə̀ ǹ yə̀l à pár yé." N zɛ̃̀ n du pwẽ̀ nè ń nə́ ń kúrh dɛ̃́dɛ̃́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\