Məco 27

1Cɛ y gə́ tú e lá, Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ Zhwifubá náncɛsɛ́ gakó jòm dwã yó bə pyà bə̀ gə́ má wɛ̀rhɛ́ nɛ́ bə gu Yezu. 2Bə zɛ̃̀ bə zə mɔ bə lyẽ, bə zə mɔ bə vò e pə cɔ w cə́bal Pyəlatɛ nɛ. 3Zhidə mó mɔ̀bɔ́ ń myìnì Yezu n pə bə zə mɔ́ gə́ pwírí bə̀ kɔ́ Yezu bùrsí bə̀ ń mə̌ ǹdə́ gu, ń bùlə̀ né lyə́r, n zɛ̃̀ n ká n zə wársɛ́ n vò ń la vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ náncɛsɛ́ nɛ pɔ, 4n wɔ̀: "À dówə́, à gə́ myìnì lò mɔ̀bɔ́ ń bə lwɛlɛ zhe a pə bə̀ la gu mú yilə." Bə wɔ̀ mɔ̀: "Rə̀myɛ́ də̀ nə́myɛ̌ yé yé, wɔ́ ǹmyɛ́ yò." 5Zhidə kwè wársɛ́ n dul tɛ̃́ Yi jù wə̀, n lyɛ̃ n vò n tɔ̌r nyíní. 6Vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé zɛ̃̀ bə pwà wársɛ́, bə wɔ̀: "Wársɛ́ shɛ̀bɛ́ wɔ́ jal wársɛ. Sɔ́má tɛ̀nɛ́ sə nə́ ló se Yi jì y wársɛ́ yó yé." 7Bə zɛ̃̀ bə jòm dwã yó, bə wɛ̀rhɛ́ nyí rə̀dù, bə zə wársɛ́ sə̀myɛ́ mɔ́ bə mé yè də-mɔrna cɛ zhələ cùùrì co yilə. 8Wɔ́ rə̀myɛ́ yilə, kɔn mé yí zà, bə̀ gwẽ̌ n'ê byẽ̀ jàà y èmyɛ́ bə̀ "Jal cɛ". 9Èta, Yi nyì-zwennə Zheremyi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ pyìrh. Ń yà ń wòwə̀: "Bə̀ kwè dwã shə́-ètɔ̀ tum wársɛ́. Wársɛ́ sə̀myɛ́, wɔ́ mɔ̀bɔ́ Esərayɛl lyì bí jú ń ye y mó ye yə́, 10bə zə sɛ bə mé zwẽ də-mɔrna cɛ, ǹdə Cinu gə́ yà ń pɔ nɛ nyí ní." 11Bə̀ gə́ zə Yezu bə yí Pyəlatɛ yé né, Pyəlatɛ bwə̀rh mò n wɔ̀: "Wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ wɔ́ Zhwifubá pyɔ̌ mɔ́?" Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Wɔ́ èta, ǹdə ǹ gə́ wò né." 12Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ náncɛsɛ́ y'à n'ê ce mo cà, sə ń yə̀ lyár bə̀ kaka yé. 13Pyəlatɛ zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Ǹ bə ywẽ̀ né nyɛ̀bɛ́ gakó bə̀ n'ê cĩ́ ǹ yó w mó nyɛ̌ nà?" 14Yezu cẽ ń yə̀ lyár bə̀ kaka yé, sə rə̀myɛ́ jàr Pyəlatɛ dɛ̃́dɛ̃́. 15Pakɛ címsi gakó, cɔ w cə́bal mɔ́ ya n vùr byə̀nə́-jì lò mə̀dù, mɔ̀bɔ́ lyì bí n'ê yǎl mɔ́. 16E jà rə̀myɛ́ yi ní, bə̀ y'à co èmà-byǐ mə̀dù byə̀nə́-jù wə̀, ń yíl Barabaasɛ, lyì bí y'à yě ń mə̀mà-byùúrí yò. 17Pyəlatɛ zɛ̃̀ n bwə̀rh lyì-zhǎ bɛ́ bə̀ y'à zhǐ dwã yó mó n wɔ̀: "Mɔ̌ á n'á yǎl b'à dwĩ̀? Barabaasɛ ráá Yezu mú mɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Kristə mó?" 18Ń yà ń yě bə̀ wɔ́ bwɛ̃̌-dǔr è ce bə zə Yezu bə bə̀ ń sono. 19Ń gə́ yà ń jě bùrsí jàà w yi ní, ń kɛ̃ mɔ́ twĩ̀ lò n bə̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Bə̀ká ce ǹ cìn wu-cángá cə́bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ yò w wẽ́ yé. Nyǐ à dàrh mɔ̀ cəcɔ̃ wa, sə dàrhà nɛ́ nwɛ̀nɛ̀ nɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́." 20Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ náncɛsɛ́ cící lyì-zhǎ bɛ́, bə̀ bə̀ lwə̌l Pyəlatɛ nɛ bə̀ ń vǔr Barabaasɛ, sə n ce bə gu Yezu. 21N zɛ̃̀ n kə́ n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Mɔ̌ á n'á yǎl b'à dwĩ̀ bə̀myɛ́ bə̀lyè y wẽ́?" Bə wɔ̀: "Barabaasɛ!" 22N kə́ n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Sə Yezu mú bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Kristə mó, à wɛ̀rhɛ́ mɔ etəra?" Bə̀ gakó wɔ̀: "Ce bə pəpa mɔ də̀-jɔrhɔ́ yó!" 23N zɛ̃̀ n bwə̀rh bè n wɔ̀: "Bə̀kɔ́n lwɛlɛ ń wɛ̀rhɛ́?" Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê bya dɛ̃̌ dɛ̃̌ bə̀ zhe: "Ce bə pəpa mɔ də̀-jɔrhɔ́ yó!" 24Lyì bí zɛ̃̀ bə kwɛrhɛ bə̀ n'ê ce sɔ̀r bə̀ súlí. Pyəlatɛ pwírí wɔ́ ń cìn ń nə́ ń lyɛ̀ɛ̀, n ce bə zə nɛ̃̌ bə bé pɔ̃ n sə̃̀ ń jɛ̀rh bə̀ gakó yé né, n wɔ̀: "Àmyɛ́ twə́r tɛ̀nɛ́ bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ gu mú wẽ́ yé. Ń gu mú ŋwɛ́nɛ́ á jɔ̃̀ wà." 25Lyì bí gakó zɛ̃̀ bə wɔ̀: "Ń gu mú yò w zhǐ nə́myɛ̌ ǹdə́ nə́ byǎ bɛ́ yó wə." 26Rə̀myɛ́ yó, Pyəlatɛ ce bə vùr Barabaasɛ byə̀nə́-jù wə̀, ǹdə bə̀ gə́ lwə̀l mò né, n ce bə mà Yezu ǹdə́ dànə̀shàárɛ, n zɛ̃̀ n pə nyí bə̀ bə̀ zhəl bə pəpa mɔ də̀-jɔrhɔ́ yó. 27Shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ zɛ̃̀ sə zə Yezu sə vò cɔ w cə́bal mɔ́ sõ kɛ̀lɛ́ wa, sə ce sə̀ gùlú w lyì bí púlə́púlə́ bə̀ bə kə́kɛ́lɛ́ mɔ, 28bə lwə̌r ń gàndɛ́ bə kwè kàmə̀-zù-èdɔ̀lɔ̀ nánshɔ̃̀ bə zù mù, 29bə jéé sɔr ǹdə pyɛ̀lɛ̀ yə́-pú ta bə pú ń yó wə, bə kwè eshɔ̀ bə ce ń jə̀jĩ́ y wə. Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê jòm bə̀ nə̀dwə́nə́ yó ń yé né, bə̀ n'ê mɔ̀n mɔ̀ bə̀ m'ê wə̀lə̀: "Nə́ r'é ce mó Zhwifubá pyɔ̌!" 30Bə pùrh tə̀tàr ń yó, bə zɛ̃̀ bə zwẽ eshɔ̀ w ń jɔ̃̀ w bə mà mà ń yó wə. 31Bə̀ gə́ fulsi mu èta bə zhɛ̀, bə lwə̌r kàmə̀-zù-èdɔ̀lɔ̀ w ń cəl né, bə ká zù mù ń gàndɛ́, bə zɛ̃̀ bə zə mɔ bə̀ la vò bə pəpa də̀-jɔrhɔ́ yó. 32Bə̀ gə́ tú bə̀ n'ê dwi cɔ w wẽ́ yi ní, bə jəl Shərɛnɛ lyì bal mə̀dù, ń yíl Shəmɔ. Shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ nyɛ́ɛ́ mɔ jàn n zhĩ Yezu də̀-jɔrhɔ́ wá. 33Bə vò bə yí jàà èdù bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ "Gɔləgɔta", rə̀ kùr wɔ́: "Yó-kóló jàà". 34Sə zə cə́m cɛ̀ɛ́ sə gùlí sɛ̃́ nɛ, sə pə Yezu ni bə̀ ń nywɛ́. Ń gə́ lə́lá mɔ, ń yə̀ shɛ̀nɛ́ n nyɔ̀ mɔ̀ yé. 35Bə pəpa mɔ də̀-jɔrhɔ́ w yó, bə zɛ̃̀ bə tə́ tántɛ́ɛ́ bə mé tə̀ ń gàndɛ́, 36bə zɛ̃̀ bə̀ jě ń nyí ni bə̀ n'ê yìlì mù. 37Bə̀ y'à kɛ̃ bwèlè yó bə wɔ̀: "Mɔ̀bɔ́ wɔ́ Zhwifubá pyɔ̌ Yezu," bə fwar bwèlè y də̀-jɔrhɔ́ w nɛ ń yə́-pɛ̀lɛ́ wa, bə mé byili ń cu mú kùrə̀. 38Bə súlí bə pəpa vwǎrhna bə̀lyè də̀-jaárhɛ dwã yó, mə̀dù Yezu jə̀jĩ́ ni, mə̀dù ń jə̀gwã̀ nɛ̀. 39Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê tó gàà bə̀ lyɛ̃ mɔ́ y'à n'ê zhízhí bə̀ ywẽ́, bə̀ n'ê tùrh mò bə̀ zhe: 40"Ǹmyɛ́ mɔ̀bɔ́ ǹ yà ǹ nə́ ǹ yǎl ń wǔr Yi jì y sə́ ká lù y dwã nə̀tɔ̀ wẽ́ mó, ǹdə́ è gə wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ wɔ́ Yi Byǐ mú, sə́ zwẽ ǹ cìnə̀, ń só də̀-jɔrhɔ́ w yó nə́ nyì!" 41Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ Muyiisi nyə́ né byilnə bé, e súlí náncɛsɛ́ myɛ y'à n'ê mɔ̀n mɔ̀ bə̀ m'ê wə̀lə̀: 42"Ń zwẽ lyì dwã, n jà ń wàr sə n zwẽ ń cìn yé. Ń gə wɔ́ Esərayɛl pyɔ̌, sə n só də̀-jɔrhɔ́ w yó èlǎsɛ̃́! Èta nə́ m'ǎ zwẽ nyí. 43Ń zhí Yi ni, n wɔ̀ bə̀ ńmyɛ̌ wɔ́ Yi Byǐ. Sə Yi gə só mo, rə̀ má zwẽ mo èlǎsɛ̃́ nə́ lwar." 44Vwǎrhna bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à pəpa də̀-jaárhɛ́ dwã bɛ́ yó mó myɛ y'à n'ê tùrh mò èta. 45Yi rí gə́ tú e yí yə́-pɛ̀lɛ́ ecəl wə, cɛ y gakó já zhìzhì e jǐrh námbyṹ, kɔn mé yí yi-kár. 46Rə̀myɛ́ yi ní, Yezu bya dɛ̃̌ dɛ̃̌ n wɔ̀: "Eli, Eli, lama sabakətanɛ?" Rə̀ kùr wɔ́: "À Yi, à Yi, byè yil ǹ yẽ̌ ne?" 47Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à zhǐ gàà mɔ́ gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, bə̀ jàlà wɔ̀: "Nyǐnə ń nə́ ń byẽ̀ Elyi." 48Mə̀dù zɛ̃̀ n dùr n kwè ku ǹdə kàmə̀-jùrhú ta n mɔ́rh sɛ̃́ kárɛ́ wa, n cìì eshɔ̀ nɛ̀ ń nə́ ń pɛ mɔ bə̀ ń nywɛ́. 49Lyì bí dwã bɛ́ wɔ̀: "Yẽ̌ mo, nə́ m'ǎ nyǐ ǹdə́ Elyi gə mà n bə̀ n zwẽ mo." 50Yezu kə́ n bya dɛ̃̌ dɛ̃̌, n já n cì. 51Rə̀myɛ́ yó, gɔ̀nɔ̀ w ò y'à bɔ̀n Yi jì y dwã w mɔ́ kǎr ò cəcəl wə, o zhí dɛ̃̌ o bə̀ tɛ̃́. Cɛ y zhízhǐ; nə́kuuli nánfwààlɛ̀ ywarh dwã wa; 52lú-bɔ̀là púr; lyì-ècɛ̀nà byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à cù mú nánzhəzhɔ̌ bwìrhì, 53bə du lú-bɔ̀là bɛ́ wa, bə vò Zhərəzalɛm Yezu bùrhù mú kwã nɛ́, lyì nánzhəzhɔ̌ nə bɛ. 54Shə̀dɛ́ɛ́sɛ zɔ̌m yó-cə́bal mɔ́ ǹdə́ ń kwã-lyì bí bə̀ y'à n'ê yìlì Yezu ni mú gə́ nɔ cɛ y zhízhǔ mú, ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ wɛ̀rhɛ́ mɔ́, ywẽ nánfɔ̀lɔ̀ zə bɛ, bə wɔ̀: "Mɔ̀bɔ́ yà ń wɔ́ Yi Byǐ zhə̀nà." 55Kana bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à shí Gəlile bə̀ n'ê tó Yezu ni bə̀ n'ê sɛ̃ mɔ mɔ́ nánzhəzhɔ̌ y'à ŋwɛ́nɛ́ gàà, sə bə̀ y'à zhǐ kwã nɛ́ bə̀ n'ê nyǐ. 56Magədala lyì bə̀kɔ́ Marɛ, e súlí Zhakɛ ǹdə́ Zhozefu ná Marɛ, ǹdə́ Zebede byǎ bɛ́ ná mɔ́ y'à ŋwɛ́nɛ́ bə̀ wẽ́. 57Də̀dɛ̀nɛ́ yi gə́ yúwə́, Arəmatɛ lyì nə̀cɛ̀m-bal mə̀dù ń yíl Zhozefu zɛ̃̀ n bà. Ńmyɛ yà ń jǐrh Yezu kwã-lò. 58N zɛ̃̀ n vò Pyəlatɛ sono, n lwə̀l mò Yezu ń la kǒ n vò n ce. Pyəlatɛ shɛ̀nɛ́ n pə nyí bə̀ bə̀ kwě Yezu bə pə Zhozefu ni. 59Zhozefu kwè mò n zə gɔ̀nɔ̀ kɔ̀bɔ́ ò nyɛ̌ zwẽ́zwẽ́ n mə n pyípyílí mu, 60n vò n ce lú-bɔ̀l nándùl wẽ́. Ń yà ń ce bə kù lú-bɔ̀l mɔ́ mə̀myɛ́ mɔ́ pyɔ̀ wà, ń cìcì yilə. N byíbyílí nə́kulu nánfɔ̀lɔ̀ n mə n pyi mə̀ nyí ni, n zhǐr. 61Rə̀myɛ́ yi ní, ǹdə́ Magədala lyì bə̀kɔ́ Marɛ ǹdə́ Marɛ mɔ́ dõ mó y'à jě tɛ̃́, bə́ zə bə̀ yə́rh bə zǎ lú-bɔ̀l mɔ́. 62E zɛ̃̀ nəkɔkɔ́lɛ́, shìrhə́ y dɛ̃ rɛ́ tɔnɔ mɔ́ gə́ tú e lyɛ̃, Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá tó dwã bə vò Pyəlatɛ sono, bə wɔ̀ mɔ̀: 63"Yó-cə́bal, nə́ lyǐrh bə̀ kɔ̀mɔ̀ w kɔ̀bɔ́ gə́ y'à gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ yi ní, ò y'à wò b'ò gə cùwə̀, ò má ká bwìrhì ò dwã nə̀tɔ̀ yùwə̀. 64Rə̀myɛ́ ce, pə nyí bə yìlì lú-bɔ̀l mɔ́ nɛ, kɔn mé yí dwã nɛ́ nə̀tɔ̀ yá, mùnì ga ń kwã-lyì bí bə̀ká bé vùr mò, bə zɛ̃̀ bə wɔ̀ lyì bí ni bə̀ ń bwìrhì n du cùùrì wẽ́ yé. Kɔma bɛ́ bə̀myɛ́ má yə̀ yò du nã́yə́ə́ bé." 65N wɔ̀ bɛ: "Á zhe á kwã shə̀dɛ́ɛ́sɛ. Zhəlnə á ce bə yìlì lú-bɔ̀l mɔ́ nɛ ǹdə ámyɛ̌ gə́ n'á yǎl nɛ́." 66Bə zhǐr bə vò bə kwɛrhɛ nə́kulu w bə pyi cɛ̀nɛ̀, bə cìnì bə cĩ́ myɔrhɔ nɛ́, bə zɛ̃̀ bə cĩ́ yìlnə̀ bé mə̀ nyí ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\