Məco 28

1Shìrhə́ y dɛ̃ rɛ́ zɛ̃̀ nəkɔkɔ́lɛ́ jə̀máásɛ́ yùwə̀, Magədala lyì bə̀kɔ́ Marɛ, ǹdə́ Marɛ mɔ́ dõ mó pyẽ̀ pyẽ̀ bə zɛ̃̀ bə̀ la vò e byɛ́lɛ́ lú-bɔ̀l mɔ́ nɛ. 2Cɛ y zhìzhì e zhízhǐ dɛ̃́dɛ̃́. Cinu màlɛ́ka shí dɛ̃̌ e bə̀ e byíbyílí lú-bɔ̀l mɔ́ nə́kulu w e cĩ́ sarh nɛ, e jòm ò yó. 3È y'à n'ê jə́jɛ̀mɛ́ ǹdə wɔ́ dwà è n'ê lyə́lyɔ̌ ta. È gàndɛ́ y'à nyɛ̌ námpwẽ̀ pwɛ̃́pwɛ̃́. 4Byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê yìlì lú-bɔ̀l mɔ́ nɛ mɔ́ gə́ nɔ màlɛ́ka yá, ywẽ zə bɛ, bə didi, bə jǐrh ǹdə cùùrì ta. 5Kana bɛ́ gə́ yúwə́, màlɛ́ka y wɔ̀ bɛ: "Ámyɛ̌ bə̀k'á dùr ywẽ yé. À yě bə̀ wɔ́ Yezu mú bə̀ pəpa də̀-jɔrhɔ́ w yó mó á n'á pyà. 6Ń tɛ̀nɛ́ nyɔ̀nɔ̀ yé; ń bwìrhì ǹdə ń gə́ yà ń wò né. Bànà á nyǐ ń gə́ yà ń pyě má, 7s'á vò á byili ń kwã-lyì bí ni làlà bə̀ nyǐ ń bwìrhì n zɛ̃̀ n du cùùrì wẽ́, sə ń tó yé ń la Gəlile. Wɔ́ gàà bə̀ má nə mɔ nɛ́. Wɔ́ nyí rí rə̀myɛ́ à y'à zhe à la ába byilu." 8Kana bɛ́ zhǐr bɔ̀l mɔ́ nyí ni làlà. Ywẽ ǹdə́ wu-nyɔ̃̀ nánfɔ̀lɔ̀ y'à zhe be. Bə dùr bə̀ la vò bə cĩ́ nyí rí Yezu kwã-lyì bí ni. 9Yezu zɛ̃̀ n jəl be n wɔ̀: "A zɛ̃̌ ába." Bə yí ń nyí ni bə wùlì ń yé né, bə̀ zhe ń nèsé ne, bə̀ n'ê cèrhé mo. 10N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Á bə̀k'á dùr ywẽ yé. Zhəlnə á byili à nyáná bɛ́ nɛ, bə̀ bə̀ zhǐr bə vò Gəlile. Wɔ́ gàà bə̀ má nə nɛ nɛ́." 11Kana bɛ́ gə́ y'à ŋwɛ́nɛ́ sɔ́má yó bə̀ la yi ní, byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê yìlì lú-bɔ̀l mɔ́ nɛ mɔ́ jàlà zhǐr bə vò cɔ w wa, bə byili kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ wɛ̀rhɛ́ mɔ́ Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé ne. 12Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə bé yé né cìnə́ bé zɛ̃̀ bə byẽ̀ náncɛsɛ́, bə jòm dwã yó, bə zɔ̀m nyí rə̀dù, bə pə wársɛ nánzhəzhɔ̌ shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ nɛ, 13bə zɛ̃̀ bə wɔ̀ sɛ̀: "Wálna bə̀ ń kwã-lyì bí tó cəcɛ̃ nɛ bə bé vùr mò lú-bɔ̀l mɔ́ wa ǹd'á dɛ̌. 14Cɔ w cə́bal mɔ́ gə nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, nə́ m'ǎ wɛ̀rhɛ́ nə́ gə́ wɔ̌ nɛ́, nə́ zɔ̀m ǹdə́ mɔ, mùnì ga yò bə̀ká jòm á yó w yé." 15Shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ zwẽ wársɛ́, sə wɛ̀rhɛ́ ǹdə bə̀ gə́ pɔ sɛ nyí ní mú cìcì. Zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́ já làà Zhwifubá sono kɔn mé yí zà. 16Yezu kwã-lyì bí shí ǹdə́ mə̀dù y zhǐr bə vò Gəlile, bə jì pyɔ̀ w ń yà ń byili bi mú yó. 17Bə̀ gə́ tú bə nə mɔ, bə wùlì ń yé né bə cèrhé mo, sə bə̀ jàlà y'à n'ê ce tə́tɔ̀ná. 18N zɛ̃̀ n yí bə̀ nyí ni, n zɔ̀m ǹdə́ bɛ n wɔ̀: "Bə̀ pɔ nɛ kɔn gakó pyɛ̀lɛ̀ dɛ̃̌ ǹdə́ cɛ yó. 19Rə̀myɛ́ yilə, zhəlnə á ce tənèsé gakó lyì bí jǐrh à kwã-lyì, s'á pə bɛ nɛ̃̌-shɔ, Da ǹdə́ Byǐ ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ yil yilə, 20s'á cèrhè bè kɔn dɛ̀bɛ́ gakó à byili ába mó, bə zwẽ rə̀ nyí. Sə nyǐnə à ŋwɛ́nɛ́ ǹd'ába dɛ̃ gakó kɔn la mé yí lũ zhɔ̌."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\