Məco 3

1Dwã nɛ́ nə̀myɛ́ wẽ́, Zhã-Bətiisi zhə̀l Zhide gɔ-elũ èpòlò w wə, ń nə́ ń bwə̀l ń zhe: 2"Pyìrhínə á wun. Arəzana pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ bwəlse." 3Wɔ́ ńmyɛ̌ yò Yi nyì-zwennə Ezəyi yà ń zɔ̀m n wɔ̀: "Cəl n'ê bwə̀l gɔ-elũ èpòlò wə̀, rə̀ zhe: 'Kwɛrhɛna Cinu sɔ́má yá, s'á wɛ̀rhɛ́ sə-byǐsí sə yə̀ cángá á pɔ̃.' " 4Zhã kàmə̀-zwǐ y ń yà ń zù mú wɔ́ yómó kur bə̀ y'à mé sɔ̃̀ yà, n zə cã̌-tɔ̀nɔ̀ n mə n lyẽ yə. Səsɔ̀mɛ̀ ǹdə́ gɔ tùr rə̀ y'à wɔ́ ń kùjú. 5Zhərəzalɛm lyì bí ǹdə́ Zhide tənà y lyì bí gakó, e súlí cɛmɛ nɛ́ nyɛ̀bɛ́ nə̀ jě Zhɔrdɛ̃ bwǐ y yala nɛ mɔ́ gakó lyì bí y'à n'ê zhə̀l ń sono, 6sə lò gakó yà ń nə́ ń byili ń dwə́ə́ré. Zhã zɛ̃̀ n pɔ̃ nɛ̃̌-shɔ Zhɔrdɛ̃ bwǐ y wə. 7Farɛzhɛ̃ɛ̃bá ǹdə́ Sadəsənyɛbá nánzhəzhɔ̌ y'à n'ê zhə̀l Zhã gə́ yà ń nə́ ń pɛ nɛ̃̌-shɔ lyì bí ni mə̀gã̌. Sə ń gə nɔ bɛ bə̀ bànà, ń ya n wɔ̀ bɛ: "Kùrh dwí, mɔ̌ lò ń byili ába bə̀ dǔrnə á lú Yi lyim dí rə̀ bàn mɔ́ yé né? 8Wɛ̀rhɛ́na kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ má byili b'ǎ pyìrhí á wun, 9s'á bə̀k'á bù á wẽ́ bə̀, Abəraham gə́ wɔ́ ámyɛ̌ nàmbal mɔ́ dúdú yú yé. À n'â wə̀l ába: Yi wɔ̌ rə̀ bá ce nə́kuulí tɛ̀bɛ́ jǐrh Abəraham byǎ. 10Nyǐnə, dòló pyě cèmé kùr wə̀. Kɔ̀bɔ́ ò t'â ce byǎ byɛ̀bɛ́ bə̀ càn, bə̀ má kà w bə ji myǐn. 11"Àmyɛ́ n'â zə nɛ̃̌ à pɛ ába nɛ̃̌-shɔ. Rə̀myɛ́ n'ê byili b'ǎ pyìrhí á wun. Sə mɔ̀bɔ́ ń la tà-kwã n bə̀ mɔ́ du àmyɛ́. À yə̀ yírh swí sá vùr ń nə̀cìlə̀ né myɛ cìcì yé. Ńmyɛ̌ mà n zə Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ ǹdə́ myǐn n pə ába nɛ̃̌-shɔ. 12Ń zhe zwã̌ ń jɔ̃̀ wà, ń la n mə n cèlè jíjí rí, n pɔr rə̀ byǎ bɛ́ ǹdə́ rə̀ púúlí dwã wa, n ló jíjí-byǎ bɛ́ ń bɔ̀bwã̀ y wa, n zɛ̃̀ n ló púúlí myǐn mɔ̀bɔ́ mə̀ t'â la cú gaga wẽ́." 13Rə̀myɛ́ yi ní, Yezu shí Gəlile n bə̀ Zhã sono Zhɔrdɛ̃ bwǐ y yó, mùnì Zhã pɔ̃ nɛ̃̌-shɔ. 14Sə Zhã yà ń bə shɛ̀ yé. Ń yà ń nə́ ń wə̀lə̀: "Àmyɛ́ à mə̌ dwã sá bə̀ ǹmyɛ́ sono, ń pɛ̃ nɛ̃̌-shɔ, ǹmyɛ́ zɛ̃̀ ń ká ǹ bàn àmyɛ́ sono?" 15Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Ǹmyɛ́ wírí ń yẽ̌ kɔn yə̀ èta, bə̀ wɔ́ èta nə́ mə̌ sə nə́ wɛ̀rhɛ́ nɛ́, mùnì ga nə́ pyìrh Yi pùbùlə̀ né." Rə̀myɛ́ yó, Zhã zɛ̃̀ n shɛ̀nɛ́. 16Yezu gə́ zwẽ nɛ̃̌-shɔ mɔ́ n zhɛ̀, n já n zhízhílí n du bwǐ y wə. Rə̀myɛ́ yi ní cìcì, dɛ̃̌ yi rí pul, n nə Yi Eshirhə y è nyɛ̌ ǹdə épwèné ta, è n'ê swé ń yó wə. 17Bə nyɛ̀ɛ̀ cəl rə̀ shí dɛ̃̌, rə wɔ̀: "Mɔ̀bɔ́ wɔ́ à ywə́lə́ byǐ. À só mo dɛ̃́dɛ̃́."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\