Məco 4

1Rə̀myɛ́ yó, Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ zə Yezu e vò gɔ-elũ èpòlò w wə, mùnì Shətana swèlè mò. 2N lyẽ ń nyí cəcɛ̃ ǹdə́ nə̀nyɔ́nɔ́ ga dwã shə́-èna. Nɔrh zɛ̃̀ mə̀ zhe mo. 3Shətana y zɛ̃̀ e yí ń nyí ni è la mɔ sòlò, e wɔ̀ mɔ̀: "Ǹ gə wɔ́ Yi Byǐ, sə́ pə nyí nə́kulə né nyɛ̀bɛ́ nɛ nə jǐrh búúri." 4Yezu wɔ̀ yà: "Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: 'È də̀ búrú dúdú ò wɔ̌ ò bá ce numbyíní zə myə̌l yé. Wɔ́ zɔ̀mɛ̀ tɛ̀bɛ́ gakó rə̀ n'ê shí Yi nyú wə.' " 5Shətana y zɛ̃̀ e zə mɔ e zhǐr e vò Zhərəzalɛm, e ce n zhì Yi jì y yə́-pɛ̀lɛ́ wa, e zɛ̃̀ e wɔ̀ mɔ̀: 6"Ǹ gə wɔ́ Yi Byǐ, sə́ zɛ̃̀ ń fwɛ̃́ tɛ̃́, bə̀ bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: 'Yi má pə nyí rə̀ màlɛ́kabá nɛ bə nyǐ ǹ yò. Bə̀ má kwɛ̃́ mɔ́ ǹdə́ bə̀ jɛ̀rh, mùnì ǹ nà bə̀ká mà nə́kulu ni yé.' " 7Yezu wɔ̀ yà: "Bə̀ kɛ̃ rə̀ wẽ́ myɛ bə wɔ̀: 'Bə̀ká zhẽ̀ Cinu ǹ Yi yé.' " 8Shətana y ké zə mɔ e zhǐr, e vò e jì pyɔ̀ kɔ̀bɔ́ ò nyɛ̌ dɛ̃̌ dɛ̃̌ yó, e byili mu lũ w tənèsé ǹdə́ sə̀ nə̀cɛ̀ndɛ́ gakó, 9e zɛ̃̀ e wɔ̀ mɔ̀: "Ǹ gə tu ǹ nə̀dwə́nə́ yó ń wùlì à yé né, à bá pɔ̃́ tɛ̀bɛ́ èta mɔ́ gakó." 10Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ yà: "Zhəl kwã nɛ́ Shətana! Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: 'Wɔ́ Cinu ǹ Yi yé né ǹ mə̌ sə́ wùlì ní, ń cèrhé ń dúdú sá.' " 11Rə̀myɛ́ yó, Shətana y zhǐr e yẽ̌ mo. Màlɛ́kabá zɛ̃̀ bə bé nyǐ ń yò. 12Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, bə̀ zɔ Zhã bə ce byə̀nə́-jù wə̀. Yezu gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, n ká n vò Gəlile tənà y wa, 13sə ń yə̀ Nazarɛtɛ nɛ́ jòm yé. Ń lyɛ̃ n vò cɔ òdù ò ŋwɛ́nɛ́ Gəlile mwə̃́ y səta, bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Kapɛrnaɔm. Cɔ w òmyɛ́ ŋwɛ́nɛ́ Zabyəlɔnɛ ǹdə́ Nəfətəlyi kwálsɛ́ tənà y wa. 14Rə̀myɛ́ wɛ̀rhɛ́ mùnì ga Yi nyì-zwennə Ezəyi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ pyìrh. Ń yà ń wòwə̀: 15"Zabyəlɔnɛ ǹdə́ Nəfətəlyi lyì, byɛ̀bɛ́ bə̀ jě Gəlile né, Zhɔrdɛ̃ bwǐ y èpákɛ̀, mwə̃́ y səta, lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó myɛ gə́ ŋwɛ́nɛ́ mə̀gã̌ mɔ́, 16lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à jě cə-byín wẽ́ mó nɔ pwẽ̀ nánfɔ̀lɔ̀. Pwẽ̀ yə̌r byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à jě cu jàà námbyĩ́ y wẽ́ mó." 17Kɔn zhí rə̀myɛ́ yi ní, Yezu já n ji kùr ń nə́ ń bwə̀l ń zhe: "Pyìrhínə á wun. Arəzana pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ bwəlse." 18Yezu yà ń nə́ ń zhə̀l Gəlile mwə̃́ y vɔ̃̀ nɛ̀. N nə gwànnà bə̀lyè bə̀ y'à n'ê gwɛ̃̀ mwə̃́ y wə. È y'à wɔ́ Shəmɔ mɔ́ mɔ̀bɔ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Pyɛɛrɛ mɔ́, ǹdə́ ń da-byǐ Andərɛ. 19N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Bànà á tó ne. À má ce á gwɛ̃̀ numbyínsi." 20Bə já zhǐr rə̀myɛ́ yó cìcì, bə yẽ̌ bə̀ gùndwə̌ né ne gàà bə tó Yezu ni. 21N zhǐr gàà ń la yé né, n kə́ n nə lyì dwã bə̀lyè. È y'à wɔ́ Zebede byǎ bɛ́, Zhakɛ ǹdə́ Zhã, bə̀ tó bə̀ da nɛ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ bə̀ bǔ-bwəl lé wẽ́, bə̀ n'ê kwɛrhɛ bə̀ gùndwə̌. N byẽ̀ bə̀myɛ. 22Bə já zhǐr bə yẽ̌ bə̀ da ǹdə́ bə̀ bǔ-bwəl lé ne bə tó mo. 23Yezu yà ń nə́ ń byɛ́lɛ́ Gəlile tənà y púlə́púlə́ ń mə́ ń cèrhè bè kàrmɔ̀ bə̀ dwã-gùúlí jìsí wẽ́, ń nə́ ń bwə̀l Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí, ń nə́ ń wárh lyì byɛ̀bɛ́ gakó címsi dwí gakó y'à zhe mó. 24Ń yil lé du rə yí Siri tənà y púlə́púlə́. Bə̀ y'à n'ê zal nə̀bwànà dwí gakó ǹdə́ byɛ̀bɛ́ címsi y'à n'ê nwɛ̀nɛ̀ mɔ́, bə̀ twí ń sono. È y'à wɔ́ lyì byɛ̀bɛ́ gakó nə̀cílsi námməlwǎlsɛ y'à ŋwɛ́nɛ́ bə̀ wẽ́, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ kùnkùmbolo y'à zhe, e súlí gwànsɛ̀, sə ń yà ń nə́ ń wárh bə̀ gakó. 25Lyì nánzhəzhɔ̌ shí Gəlile ǹdə́ Cɛmɛ-shí tənà y wa, ǹdə́ Zhərəzalɛm, ǹdə́ Zhide, ǹdə́ Zhɔrdɛ̃ bwǐ y èpákɛ̀ bə bə̀ bə tó mo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\