Məco 5

1Yezu gə́ nɔ lyì-zhǎ bɛ́, n jì pyɔ̀ w yó, n jòm tɛ̃́. Ń kwã-lyì bí twẽ̌ bə yí ń nyí ni. 2N zɛ̃̀ n ji kùr ń nə́ ń cèrhè bè kàrmɔ̀ ń zhe: 3"Wu-nyɔ̃̀ cìnə́ wɔ́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ nə̀mwà bə̀ wun ní wẽ́, bə̀ Arəzana tənà y wɔ́ bə̀myɛ́ bə̀ cǐ yə. 4Wu-nyɔ̃̀ cìnə́ wɔ́ lyì byɛ̀bɛ́ wu-zhìlù zhe, bə̀ Yi má shíshéré bə̀ wun ni. 5Wu-nyɔ̃̀ cìnə́ wɔ́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ lyì-nyɛ̀mà, bə̀ Yi má pə bɛ cɛ y rə̀ y'à bwəl be è nyí mú. 6Wu-nyɔ̃̀ cìnə́ wɔ́ lyì byɛ̀bɛ́ Yi pùbùlə̀ né wɔ̀rhɔ́ nɔrh ǹdə́ mə̀ nə̀nyɛ̀lsɛ̀ zhe, bə̀ Yi má ce bə sú. 7Wu-nyɔ̃̀ cìnə́ wɔ́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê dùr bə̀ dwã bɛ́ nɔ̀nɔ̀, bə̀ Yi má dùr bə̀myɛ nɔ̀nɔ̀. 8Wu-nyɔ̃̀ cìnə́ wɔ́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ wu-põ̀ cìnə́, bə̀ bə̀ má nə Yi ǹdə́ bə̀ yírhə́. 9Wu-nyɔ̃̀ cìnə́ wɔ́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê pyà bə̀ yə̀-zùlə́ yál nɛ́, bə̀ Yi má byẽ̀ bè bə̀ rə̀ byǎ. 10Wu-nyɔ̃̀ cìnə́ wɔ́ lyì byɛ̀bɛ́ lyì bí n'ê nwɛ̀nɛ̀ bɛ̀, bə̀ gə́ n'ê wɛ̀rhɛ́ Yi pùbùlə̀ né mó yilə, bə̀ Arəzana tənà y wɔ́ bə̀myɛ́ bə̀ cǐ yə. 11"Lyì bí gə n'ê tùrh ába, bə̀ n'ê nwɛ̀nɛ̀ ába, bə̀ n'ê gòm kɔma bə̀ cĩ́ ywẽ̀ nánzhəzhɔ̌ á yó wə, àmyɛ́ kùr tó yilə, s'á lwar b'ǎ wɔ́ wu-nyɔ̃̀ cìnə́. 12Fǔnə ǹdə́ wu-nyɔ̃̀ nánfɔ̀lɔ̀, bə̀ kwǎndɛ nánfɔ̀lɔ̀ zhǐ Arəzana w á yilə. Wɔ́ èta bə̀ jɛ̀rɛ̀ bə nwɛ̀nɛ̀ Yi nyì-zwennə bé ne, bə zɛ̃̀ bə mé yí ámyɛ." 13Yezu zɛ̃̀ n súlí n wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni: "Ámyɛ̌ wɔ́ ǹdə nə̀kwə̃̌ ta lũ w wẽ́. Sə nə̀kwə̃̌ gə tárh, etər è bá tó né e ké zə nyí? È k'ê bə tum zhe yé. Bə̀ má dwĩ̀ y pwẽ̀ nè, lyì nɔ̀ y ǹdə́ bə̀ nə̀rh. 14"Ámyɛ̌ wɔ́ ǹdə kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê pɛ pwẽ̀ ta lũ w wẽ́. Cɔ kɔ̀bɔ́ bə̀ lù pyɔ̀ yó, kaka wàr w rə̀ la círhú yé. 15Bə̀ t'â ji pàntɛ́mɛ́ myǐn, bə ká kwè y bə pú nə̀bwɛ́nɛ́ kùr w yé. Bə̀ gə ju yə, bə̀ yá cĩ́ y pàntɛ́mɛ́ jàà wà, mùnì ga lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ jù w mú gakó yírhə́ nə nɛ́. 16Èta, ámyɛ pwẽ̀ dé mə̌ sə rə yə̌r lyì bí yírhə́ wə, bə nə cɛ̀nɛ̀ tɛ̀bɛ́ á n'á wɛ̀rhɛ́ mɔ́, mùnì ga bə cèrhé á Da mɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ Arəzana w mɔ́." 17"Á bə̀k'á bù b'à tú Muyiisi nyə́ né ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ Yi nyì-zwennə bé y'à byili mú zhìlù yé. À tú à la ce lyì bí lwar nə̀ kùrə̀ né cìcì mú pamparɛ̃ɛ̃. 18Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: nyə́ né nə̀myɛ́ pwèrhè myɛ cìcì t'â la lyɔ̃, ǹdə́ dɛ̃̌ ǹdə́ cɛ gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ yé, sə kɔn dɛ̀bɛ́ gakó bə̀ kɛ̃ Yi nyə́ né sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ mó bá pyìrh. 19"Rə̀myɛ́ yilə, lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń cẽ bá nyə́ né námpɔ́lsɛ́ rə̀dù myɛ cìcì, n zɛ̃̀ n cèrhè ń dwã bɛ́ nɛ bə̀myɛ kwè ń nà yá, rə̀-ná-cí mà n yə̀ nánkwaá Arəzana tənà y wa. Sə lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń zwẽ nyə́ né n zɛ̃̀ n cèrhè ń dwã bɛ́ nɛ, bə̀myɛ kwè ń nà yá, rə̀-ná-cí mà n yə̀ lyì-fɔ̀lɔ̀ Arəzana tənà y wa. 20"À n'â wə̀l ába: á gə yə̀ Yi pùbùlə̀ wɛ̀rhɛ́ du Muyiisi nyə́ né byilnə bé ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá, á t'á la Arəzana tənà y wẽ́ zú yé. 21"Á nyɛ̀ɛ̀ bə̀ bə̀ y'à wò á nàmbala bɛ́ nɛ: 'Bə̀ká gu lò yé. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ gu ǹ dõ, sə bə zə mɔ́ bə bùr.' 22Sə àmyɛ́ n'â wə̀l ába: lò mɔ̀bɔ́ ǹ kwè lyim ǹdə́ ǹ dõ, sə bə zə mɔ́ bə̀ bùr. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ wò ǹ dõ ne bə̀ 'Kɔ̀kwà', wɔ́ bùrsí gùlú w nánfɔ̀lɔ̀ w ò má bùr ǹ bùrsí. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ wò ǹ dõ ne bə̀ 'Nyɛ̀nyà', bə̀ mə̌ sə bə kə́ ǹ bùrsì bə ce ń vò myǐn-jù wə̀. 23"Rə̀myɛ́ yilə, ǹ gə tú ǹ nə́ ǹ pɛ ǹ vwĩ̀ pɛnɛ́ y vwĩ̀-jìlú w yé né, ń zɛ̃̀ ń lyǐrh bə̀ ǹ gwar ǹ dõ n zɛ̃̀ ń nə́ ń jí zùùrì ǹdə́ mɔ́, 24sə́ yẽ̌ ǹ pɛnɛ́ y nɛ vwĩ̀-jìlú w yé né, ń ká vò á pə sǔbri dwã nɛ, sə́ ká kwɛ̃̀ ń bə̌ pə ǹ pɛnɛ́ yá. 25"Ǹ dõ gə co mó cà, n zɛ̃̀ n zə mɔ́ ń mə́ ń la bùrsì jàà wà, sə́ ce jàn nɛ́ á kwɛrhɛ yò w ǹdə́ dwã, ǹd'á gwẽ̌ yə̀ yí yé. È gə də̀ rə̀myɛ́, ń mà n zə mɔ́ n yí bùr-kárna mɔ́ yé né, bùr-kárna mɔ́ ce ń kwã-lyì bí zə mɔ́ bə ce byə̀nə́-jù wə̀. 26Zhə̀nà, à n'â wə̀l mó: ǹ b'ǎ kwɛ̃̌ jim dí gakó ń zhɛ̀, fòró bə dwĩ̀ mú. Rə̀ tànká myɛ t'â la dǎl ǹ sõ yé. 27"Á nyɛ̀ɛ̀ bə̀ bə̀ y'à wòwə̀: 'Bə̀ká fwə̌l yé.' 28Sə àmyɛ́ n'â wə̀l ába: lò gə nyǐ kɛ̃ ǹdə́ fwə̌l shil, wɔ́ fwə́l ǹ fwə̌l ǹdə́ mɔ. 29Ǹ jə̀jĩ́ yírh gə n'ê ce ǹ wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ, sə́ jàrh rɛ̀ ń dwĩ̀ kwã nɛ́. Ǹ yala nɛ́ kə̀kàlà èdù gə tɛ̀nɛ́ cɔ̃̀ bə̀ gə co ǹ yala nɛ́ gakó myǐn-jù wə̀. 30Ǹ jə̀jĩ́ y gə n'ê ce ǹ wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ, sə́ gõ̀ y ń dwĩ̀ kwã nɛ́. Ǹ yala nɛ́ kə̀kàlà èdù gə tɛ̀nɛ́ cɔ̃̀ ǹ yala nɛ́ gakó gə zhə̀l myǐn-jù wə̀. 31"Bə̀ ké wɔ̀: 'Bal mɔ̀bɔ́ ǹ zhɔ̃̀ ǹ kɛ̃ ń vùr mò, ǹ mə̌ sə́ kɛ̃ sɛ́bɛ́ ń pɔ̃ ń mə́ byili ń zhɔ̃́ kùrə̀.' 32Sə àmyɛ́ n'â wə̀l ába: bal mɔ̀bɔ́ ǹ zhɔ̃̀ ǹ kɛ̃ ń vùr mò, n jà ń yə̀ fwə̌l, wɔ́ fwə̌l sɔ́má yó ǹ cĩ́ mu ní. Sə bal mɔ̀bɔ́ ń jú kɛ̃ mɔ́ ńmyɛ̌ mɔ́, rə̀-ná-cí myɛ wɔ́ fwə̌l ń nə́ ń fwə̀lə́. 33"Á k'á nyɛ̀ɛ̀ myɛ bə̀ bə̀ y'à wò á nàmbala bɛ́ nɛ: 'Bə̀ká zə Yi yil ń bwəl nyí, e j'à wɔ́ kɔma yé. Ǹ gə bwəl nyí Yi yé né, sə́ pyìrh ǹ nyí-bwəl lé.' 34Sə àmyɛ́ n'â wə̀l ába: á bə̀k'á zə Yi yil lé á bwəl nyí bá námpɔ́lɛ́ myɛ cìcì yé. Á bə̀k'á bwəl nyí ǹdə́ dɛ̃̌ yi yé, bə̀ rə̀ wɔ́ Yi pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́. 35Á bə̀k'á bwəl nyí ǹdə́ cɛ y myɛ yé, b'è wɔ́ Yi nə̀rh cṹ jàà. Á bə̀k'á bwəl nyí ǹdə́ Zhərəzalɛm yé, b'ò wɔ́ pyɔ̌ nánfɔ̀lɔ̀ cɔ. 36Bə̀ká bwəl nyí ǹdə́ ǹ yó w myɛ yé, bə̀ ǹ wàr ǹ b'ǎ ce ǹ ywésé èdù ga jǐrh námpwã̀ ráá námbyĩ́ yé. 37Á gə mə̌ s'á wɔ̀ bə̀ 'ɔ̃̀ɔ̃̂', sé yə̀ 'ɔ̃̀ɔ̃̂'. Á gə mə̌ s'á wɔ̀ bə̀ 'ɔ̃́ɔ̃́', sé yə̀ 'ɔ̃́ɔ̃́'. Á gə súlí kɔn dõ né, wɔ́ lwɛlɛ cə́bal mɔ́ sõ rə̀myɛ́ shí ní. 38"Á nyɛ̀ɛ̀ bə̀ bə̀ y'à wòwə̀: 'Wɔ́ yírh bə̀ yá jàrh bə mé cĩ́ yírh jim. Wɔ́ yélé bə̀ yá wǔr bə mé cĩ́ yélé jim.' 39Sə àmyɛ́ n'â wə̀l ába: lò gə wɛ̀rhɛ́ mɔ́ lwɛlɛ, sə bə̀ká càrh mɔ̀ lwɛlɛ yé. Lò gə mà mɔ́ jə̀-sǎ ǹ jə̀jĩ́ pə̀pá y nɛ, sə́ pyìrhí è dõ mó ń pɔ̃. 40Lò gə byẽ̀ mó bùrsì ń nə́ ń yǎl ǹ kàmə̀-zù-pɔ́lɛ́ yá, sə́ yẽ̌ ǹ kàmə̀-zù-èdɔ̀lɔ̀ w myɛ nɛ ń súlí ń pɔ̃. 41Lò gə nə́ ń yǎl n nyɛ́ɛ́ mɔ́ n ce ń vò coló, sə́ vò cəə́le rə̀lyè ń yilə. 42Lò gə lwə̀l mó kɔn, sə́ pɔ̃. Lò gə nə́ ń yǎl bə̀ ǹ jìmì mù kɔna, sə bə̀ká cẽ yé. 43"Á nyɛ̀ɛ̀ myɛ bə̀ bə̀ y'à wòwə̀: 'Swéné ǹ dõ, sə́ súl ǹ zù-bal.' 44Sə àmyɛ́ n'â wə̀l ába: swénénə á zwə̀ bé. Lwə̌lnə Yi byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê nwɛ̀nɛ̀ ába mɔ́ yilə. 45Èta, á m'ǎ yə̀ á Da mɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ Arəzana w mɔ́ byǎ, bə̀ ń nə́ ń ce ń nə̀nyɔ́nɔ́ w púrh lyì-bəlwǎlsɛ́ ǹdə́ lyì-twěsé ga yilə, n jà ń nə́ ń ce dwà y nywɛ̀ wu-cángá cìnə́ ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ wu-cángá cìnə́ mó ga yilə. 46"Á gə só byɛ̀bɛ́ bə̀ só ába mó dúdú, byè kwǎndɛ á b'ǎ dɛ̃̀? Wɔ́ èta myə̌l-kwǎndɛ́ zwennə bé myɛ n'ê wɛ̀rhɛ́ nɛ́. 47Á gə n'á ce á da-byǎ bɛ́ dúdú, byè á n'á wɛ̀rhɛ́ rə̀ wɔ́ cɛ̀nɛ̀ du lyì bí dwã bɛ́? Wɔ́ èta lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀l Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ zhə̀n mɔ́ pár mɔ́ myɛ n'ê wɛ̀rhɛ́ nɛ́. 48Ámyɛ̌ yálna náàcɛ̀nà námpúm, ǹdə á Da mɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ Arəzana w mɔ́ gə́ wɔ́ náàcɛ̀nɛ́ námpúm ní."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\