Məco 6

1Yezu zɛ̃̀ n súlí n wɔ̀ bɛ: "Dɛ̃̌na á cìnə̀. Á gə la kɔn wɔ̀rhɔ́ Yi yilə, s'á bə̀k'á wɛ̀rhɛ́ rɛ mùnì ga lyì bí bé nə ába yil yé. Á gə wɛ̀rhɛ́ èta, á t'á la kwǎndɛ nɔ á Da mɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ Arəzana w mɔ́ sõ yé. 2"Ǹ gə sɛ̃ nə̀mɔ̀ nɛ̀, sə bə̀ká kwè ń mə́ ce wí ǹ cəl né, ǹdə myìnù cìnə́ bé gə́ n'ê wɛ̀rhɛ́ nɛ́ dwã-gùúlí jìsí ǹdə́ dwã-gùúlí jààsɛ́ wẽ́ mó ta yé. Bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ èta, mùnì ga numbyínsí cèrhé be. Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: bə̀ nɔ rə̀ kwǎndɛ. 3Ǹ gə la nə̀mɔ̀ nɛ̀ sãɔ̃, sə ǹ jə̀gwã̀ y bə̀ká lwar kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ ǹ jə̀jĩ́ y n'ê wɛ̀rhɛ́ mɔ́ yé, 4mùnì e yə̀ shéé ǹ shèè ń sɛ̃ mɔ; sə ǹ Da mɔ́ ń nə kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ shèè mó mà n kwɛ̃̌ mɔ́. 5"Á gə la Yi co, s'á bə̀k'á wɛ̀rhɛ́ ǹdə myìnù cìnə́ bé ta yé. Bə̀ só dɛ̃̌ zhǔ dwã-gùúlí jìsí ǹdə́ dwã-gùúlí jààsɛ́ wẽ́ bə mé ce Yi, mùnì lyì bí yírhə́ nə bɛ. Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: bə̀ nɔ rə̀ kwǎndɛ. 6Sə è gə wɔ́ ǹmyɛ́ yilə, ǹ gə nə́ ǹ yǎl ń ce Yi, sə́ zù ǹ sõ jìní wə, ń pyi ǹ nyí ni, ń shèè ń bə́ ce ǹ Da mɔ́ lyì yírhə́ wàr nə̀ nɛ mɔ́, sə ńmyɛ̌ mɔ̀bɔ́ ń nə kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ shèè mó mà n kwɛ̃̌ mɔ́. 7"Á gə la Yi co, s'á bə̀k'á zɔ̀m zɔ̀mà nánzhəzhɔ̌ e j'à wɔ́ zɔ̀m-fwə̀r, ǹdə lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀l Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ zhə̀n mɔ́ pár mɔ́ ta yé. Bə̀ n'ê bùl bə̀ Yi má zwẽ bə̀ lwə̌l mó bə̀ zɔ̀mà nɛ́ nánzhəzhɔ̌ w yilə. 8Á bə̀k'á wɛ̀rhɛ́ ǹdə bə̀myɛ́ ta yé, b'ǎ Da mɔ́ yě kɔn dɛ̀bɛ́ ná-dwí yil á zhe rə̀ tum ǹd'á gwẽ̌ yə̀ mɔ̀ lwə̀l yé. 9"Ámyɛ̌ gə la Yi co, s'á wɔ̀: 'Nə́ Da ǹ ŋwɛ́nɛ́ Arəzana wa, ce lyì bí gakó lwar bə̀ ǹ bə dõ zhe yé, bə cèrhé ǹ yil lé. 10Ce ǹ pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ yí lũ w wẽ́. Ce ǹ pùbùlə̀ né wɛ̀rhɛ́ cɛ yó ǹdə Arəzana w ta. 11Pə nə́ba nə́ zà kùjú. 12Pə nə́ba nə́ dwə́ə́ré sǔbri, ǹdə nə́myɛ gə́ n'é pɛ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê dwé nə́ba mó sǔbri ní. 13Bə̀ká yẽ̌ nə́ba nə́ tu sòlò wẽ́ yé, sə́ zwẽ nə́ba lwɛlɛ cə́bal mɔ́ jɔ̃̀ wà. ((Wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ wɔ́ pyɔ̌, ǹ zhe jàn, ǹ mə̌ ǹdə́ còrhó, byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə. Amɛ̀n!))' 14"Á gə n'á pɛ sǔbri á dwã bɛ́ nɛ, bə̀ gə gwar ába yi ní, á Da mɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ Arəzana w mɔ́ myɛ mà n pə ába á dwə́ə́ré sǔbri. 15Sə á gə yə̀ sǔbri á dwã bɛ́ nɛ pɛ, á Da mɔ́ myɛ tá ń la ába á dwə́ə́ré sǔbri pɔ yé. 16"Á gə lyẽ á nyí, s'á bə̀k'á pɔn á yə́rh ǹdə myìnù cìnə́ bé ta yé. Bə̀ n'ê pɔn bə̀ yə́rh mùnì lyì bí lwar bə̀ bə̀ lyẽ bə̀ nyí. Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: bə̀ nɔ rə̀ kwǎndɛ. 17Ǹ gə lyẽ ǹ nyí, sə́ pùl ǹ yé, ń tùr nwə̃̌, 18mùnì ga lyì bí bə̀ká lwar bə̀ ǹ lyẽ ǹ nyí yé, sé yə̀ ǹ Da mɔ́ numbyínsi yírhə́ wàr nə̀ nɛ mɔ́ ń yě. Ńmyɛ̌ mɔ̀bɔ́ ń nə kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ shèè mó mà n kwɛ̃̌ mɔ́. 19"Á bə̀k'á pyà nə̀cɛ̀ndɛ́ á cĩ́ cɛ yó yé. Á gə cĩ́ di cɛ yó, ŋwɔ̀là wɔ̌ bə̀ má pwə́r á jìsí bə zù bə pwà rɛ̀, cɔ̃́ wɔ̌ ò jí ri, e jà rə̀ wɔ̌ rə̀ cɔ̀ myɛ. 20Pyǎna á jɛ̃̀-kɔn dɛ́ á cĩ́ Arəzana wa, bə̀ ŋwɔ̀là tɛ̀nɛ́ gàà bə la jìrh pwə́r bə zù bə pwà rɛ̀ yé, cɔ̃́ myɛ tɛ̀nɛ́ ò la rɛ jú yé, e jà rə̀ wàr rə̀ la cɔ̌ myɛ yé. 21Ǹ jɛ̃̀-kɔn dɛ́ gə́ ŋwɛ́nɛ́ mə̀gã̌, wɔ́ gàà ǹ wu bùlə̀ né myɛ ŋwɛ́nɛ́. 22"Numbyíní wɔ́ è yírhə́ né nə̀ wɔ́ è yala nɛ́ pàntɛ́mɛ́. Ǹ yírhə́ né gə càn, ǹ yala nɛ́ námpúm ŋwɛ́nɛ́ pwẽ̀ wẽ́. 23Sə ǹ yírhə́ né gə bə càn, ǹ yala nɛ́ námpúm ŋwɛ́nɛ́ cə-byín wə. Sə pwẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ ǹ yírhə́ né n'ê pɛ mɔ́ mɔ́ gə k'â jǐrh cə-byín, cə-byín dí má kwɛrhɛ rə jǐrh námbyṹ fúrí. 24"Lò mə̀dù wàr ǹ m'ǎ tó yó-cìnə́ bə̀lyè pùbùlə̀ nè yé. Ǹ m'ǎ súl mə̀dù yə́, ń swéné ń dõ mó, ráá ǹ m'ǎ jòm ǹdə́ mə̀dù yə́, ń fulsi ń dõ mó. Á wàr á m'ǎ n'á tó Yi ni, á j'ǎ n'á tó sə̀byǎ myɛ nɛ yé. 25"Wɔ́ rə̀myɛ́ yil à n'â wə̀l ába: á bə̀k'á tə̀ kùjú kɔ̀bɔ́ á la jú, ǹdə́ gɔ̀nɔ̀ kɔ̀bɔ́ á la co yil, á zɛ̃̀ á n'á cĩ́ á myə̌l lé zal twə́lə́ á wẽ́ yé. Lwarna bə̀ numbyíní myə̌l lé du kùjú; è yala nɛ́ du gɔ̀nɔ̀. 26Á gə n'á yǎl, s'á nyǐ kúmsí. Sə̀ t'â dwì twã́ yé; sə̀ t'â jə̀r jíjí sə̀ ce bòbwə̀rh w yé. E jà á Da mɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ Arəzana w mɔ́ nə́ ń kɔ̀n sɛ̀. Lwarna b'ǎmyɛ̌ du sə̀myɛ́ dɛ̃́dɛ̃́. 27Wɔ́ mɔ̌ ń ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́, ń wɔ̌ ń mà n zə twə́lə́ né nyɛ̀bɛ́ ń nə́ ń cĩ́ ń wẽ́ mó n mə n súlí ń myə̌l dwɛ̀lɛ̀ bá jə̀-tórhó yírh rə̀dù cìcì? 28"Sə wɔ́ byè yil á n'á cĩ́ gàndɛ̀ twə́lə́ á wẽ́? Á gə n'á yǎl, s'á nyǐ gɔ pùnə́ né. Nə̀ t'â twĩ̀ yé; nə̀ t'â nywɛ̀ tə́tɔ̃̌ yé. E jà ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, nə̀ n'ê byìl cɛ̀nɛ̀. 29À n'â wə̀l ába: Saləmɔ ǹdə́ ń nə̀cɛ̀ndɛ́ ga, ń yə̀ kàmə̀-zwǐ zwì è cɛ̀nɛ̀ rɛ́ yú gɔ pùní rə̀dù ga yé. 30Byè yil á yə̀ Yi ni zhí? Yi nə gə n'ê kwɛrhɛ gɔ w ò ŋwɛ́nɛ́ zà, e jà nəkɔl ǹdə́ ò jú myǐn mú èta, rə̀ t'â la ámyɛ̌ kɔrhɔ dwini òmyɛ́ dɛ̃́dɛ̃́? 31"Á bə̀k'á zɛ̃̀ á n'á cĩ́ twə́lə́ á wẽ́, á m'á zhe: 'Yẽ̀ nə́ m'ǎ nə kùjú ní nə́ jí? Yẽ̀ nə́ m'ǎ nə nɛ̃̌ nɛ́ nə́ nyɔ̀? Yẽ̀ nə́ m'ǎ nə gàndɛ̀ nɛ́ nə́ m'é círhí nə́ yala nɛ́?'. 32Wɔ́ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀l Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ zhə̀n mɔ́ pár mɔ́ wẽ̀ dé rə̀myɛ́ mɔ́ gakó pyǎ yò zù twéé gakó. Sə è gə wɔ́ ámyɛ̌ yilə, á Da mɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ Arəzana w mɔ́ yě b'ǎ zhe rə̀myɛ́ mɔ́ gakó tum. 33Jɛ̀rɛ̀nà á ce Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ yò shɔ̀nɔ́ ǹdə́ rə̀ pùbùlə̀ né wɔ̀rhɔ́ yò zù ába, s'á yẽ̌ bə̀ rə̀ má pə ába tɛ̀bɛ́ rə̀ dàl mɔ́ rə súlí. 34Á bə̀k'á cĩ́ twə́lə́ á wẽ́ nəkɔl dɛ̃ rɛ́ yil yé. Nəkɔl dɛ̃ rɛ́ bá nyǐ rə̀ cìcì yò. Dɛ̃ gakó yò w yú ǹdə́ rə̀myɛ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\