Məco 7

1Yezu zɛ̃̀ n súlí n wɔ̀ bɛ: "Á bə̀k'á kə́ á dwã bɛ́ bùrsì á pə bɛ dóó yé, mùnì Yi bə̀ká kə́ ámyɛ bùrsì rə pə ába dóó yé. 2Zhə̀nà, Yi má kə́ á bùrsí kɔn myɛrhɛ ǹdə á gə́ n'á kɛ́ á dwã bɛ́ nyɛ̌sɛ́ nɛ́. Zwã̌ y á n'á ce è wẽ́ á pɛ á dwã bɛ́ nɛ mɔ́, wɔ́ èmyɛ́ dwí rí cìcì wẽ́ Yi má ce né rə pə ámyɛ nɛ. 3"Byè yil ǹ nə màlá y è ŋwɛ́nɛ́ ǹ dõ mó yírh ré wə, ń zɛ̃̀ ǹ yə̀l bə̀ də̀-bṹ ŋwɛ́nɛ́ ǹmyɛ́ cìcì nyǎn dɛ́ wẽ́? 4Etər ǹ m'ǎ tó né ń wɔ̀ ǹ dõ mó ne: 'Yẽ̌ a vùr màlá y è ŋwɛ́nɛ́ ǹ yírh ré wẽ́ mó', də̀-bṹ w j'à ŋwɛ́nɛ́ ǹmyɛ́ cìcì nyǎn dɛ́ wẽ́? 5Myìnù cə́bal, jɛ̀rɛ̀ ń vùr də̀-bṹ w ò ŋwɛ́nɛ́ ǹ yírh ré wẽ́ mó. Rə̀myɛ́ yó, ǹ yírhə́ má nə màlá y è ŋwɛ́nɛ́ ǹ dõ mó nyǎn dɛ́ wẽ́ mó cɛ̀nɛ̀, ń zɛ̃̀ ń ŋwɛ̀nɛ́ ń vùr yə̀. 6"Á bə̀k'á kwè kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ Yi nyǎn á pə kǔlsi ni, e jà sə̀ la pyìrhú, sə ká dɔ̃̀ á cìcì mú sə zhəzhɛrɛ yé. Á bə̀k'á kwè á dɔ̀msɛ̀ shɛ̀bɛ́ sə̀ ye cɛ̀ á ló kùkúr yé né, e jà rə̀ la sɛ tɛ̃́ nɔ́m ǹdə́ rə̀ nə̀rh sə cɔ̀ yé. 7"Lwə̌lnə, bə̀ má pə ába. Pyǎna, á m'ǎ na. Kɔ́kwána, bə̀ má pul bòlò w bə pə ába á zù. 8Zhə̀nà, lò mɔ̀bɔ́ gakó ń nə́ ń lwə̀lə̀, bə̀ yá pɔ̃; lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń pyà, ń ya n na; lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń kɔ́kwá, bə̀ yá pul bòlò w bə pɔ̃ n zù. 9"Ámyɛ̌ mə̀dù byǐ gə lwə̀l mò búrú, ń mà n ká n kwè nə́kulu n pɔ̃? 10Ráá ń byǐ gə lwə̀l mò mɔ́mwǎ, ń mà n ká n kwè kùwə̀ n pɔ̃? 11Ámyɛ̌ ǹd'á wɔ́ lwɛlɛ cìnə́ ga, wɔ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ càn á n'á pɛ á byǎ bɛ́ nɛ, sé mé zɔ̀m á Da mɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ Arəzana w mɔ́ zɔ̀mà, ń mà n pə kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ càn lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê lwə̀l mò mó ne. 12"Kɔn dɛ̀bɛ́ gakó á n'á yǎl b'ǎ dwã bɛ́ wɛ̀rhɛ́ á yilə, s'ámyɛ wɛ̀rhɛ́ rɛ bə̀myɛ yilə. Wɔ́ èta Muyiisi nyə́ né sɛ́bɛ́ rɛ́ ǹdə́ Yi nyì-zwennə bé sábá nɛ́ n'ê byili ní. 13"Tónə bwə̀rə̀ y nánshə́shɛ́nɛ́ y á zù. Bwə̀rə̀ y kɛ̀bɛ́ è wà mɔ́, ǹdə́ sɔ́má y kɛ̀bɛ́ è wà mɔ́, wɔ́ jó jàà w sə̀ zǎ nɛ́. Byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê tó se bə̀ zwì mú já. 14Sə bwə̀rə̀ y nánshə́shɛ́nɛ́ y ǹdə́ sɔ́má y nánshə́shɛ́nɛ́ yá, wɔ́ nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ jàà sə̀ zǎ nɛ́, sə byɛ̀bɛ́ bə̀ nə sə̀myɛ́ mɔ́ bə já yé. 15"Dɛ̃̌na á cìn ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê myìnì ába bə̀ bə̀myɛ́ wɔ́ Yi nyì-zwennə mó. Bə̀ n'ê twí á wẽ́ ǹdə wɔ́ pyììsì sə̀ la sə̀ dwã pyììsì wẽ́ ta, e jà bə̀ wun ní wẽ́ mó, bə̀ wɔ́ gɔ kǔlsi sə̀ bàn pyììsí zal. 16Wɔ́ bə̀ tùntwə̃̀ə̃̀ né dɛnnɛ á m'ǎ tó né á lwar bə̀ párá. Bə̀ t'â kwẽ écin bàasɔ̀bɔ́ yó yé. Bə̀ k'ê t'â kwẽ épyìlə́ sə́sɔ́nɔ́ yó yé. 17Èta, cǒ kɔ̀bɔ́ ò càn, wɔ́ byǎ byɛ̀bɛ́ bə̀ càn ò n'ô ce. Cǒ kɔ̀bɔ́ ò bə càn, wɔ́ byǎ byɛ̀bɛ́ bə̀ bə càn ò n'ô ce. 18Cǒ kɔ̀bɔ́ ò càn wàr ò ce byǎ byɛ̀bɛ́ bə̀ bə càn yé. Cǒ kɔ̀bɔ́ ò bə càn wàr ò ce byǎ byɛ̀bɛ́ bə̀ càn yé. 19Cǒ kɔ̀bɔ́ ò t'â ce byǎ byɛ̀bɛ́ bə̀ càn, bə̀ yá kà w bə ji myǐn. 20Èta myɛ, byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê myìnì ába bə̀ bə̀myɛ́ wɔ́ Yi nyì-zwennə mó, wɔ́ bə̀ tùntwə̃̀ə̃̀ né dɛnnɛ á m'ǎ tó né á lwar bə̀ párá. 21"È də̀ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê byẽ̀ nè bə̀ 'Cinu, Cinu' mú, bə̀ la Arəzana tənà y wẽ́ zú yé. Wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ à Da mɔ́ ń ŋwɛ́nɛ́ Arəzana w mɔ́ pùbùlə̀ mó, bə̀ má zù è wẽ́. 22Bùrsí dɛ̃ rɛ́ yùwə̀, lyì nánzhəzhɔ̌ má zɛ̃̀ bə̀ n'ê wə̀l nè: 'Cinu, Cinu, è də̀ ǹmyɛ́ yil lé yil nə́ y'ǎ zɔ̀m zɔ̀mà nyɛ̀bɛ́ Yi byili nə́ba nà? È də̀ ǹmyɛ́ yil lé yil nə́ y'ǎ jì nə̀cílsi námməlwǎlsɛ nà? È də̀ ǹmyɛ́ yil lé yil nə́ y'ǎ wɛ̀rhɛ́ màmyaarhɛ nánzhəzhɔ̌ nà?' 23Sə à má wɔ̀ bɛ: 'Tùm-bəjə́ə́le cìnə́, jénə tɛ̃́ à nyí ni, b'à yə̀l á pár yé.' 24"Èta myɛ, lò mɔ̀bɔ́ gakó ń nə́ ń cili zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ à n'â byili mú, n zɛ̃̀ n wɛ̀rhɛ́ ǹdə nə̀ gə́ n'ê byili ní, rə̀-ná-cí nyɛ̌ ǹdə surhə cə́bal ta. Ń lù ń jì pàtá yó. 25Dwà nyɔ̀, nɛ̃̌ mɔ́ wùl dɛ̃́dɛ̃́, zho nánfɔ̀lɔ̀ zɛ̃̀, rə dom dom jì y rə ga. È gə́ lù pàtá yó mó ce, rə̀ yə̀ ŋwɛ̀nɛ́ rə wǔr y yé. 26"Sə lò mɔ̀bɔ́ gakó ń nə́ ń cili zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ à n'â byili mú, n zɛ̃̀ ń tá ń wɛ̀rhɛ́ ǹdə nə̀ gə́ n'ê byili ní, rə̀-ná-cí nyɛ̌ ǹdə lò mɔ̀bɔ́ ń bə surhə zhe ta. Ń lù ń jì y nyɔ̀rhɔ́ yó. 27Dwà nyɔ̀, nɛ̃̌ mɔ́ wùl dɛ̃́dɛ̃́, zho nánfɔ̀lɔ̀ zɛ̃̀, rə zhízhǐ jì yə́, è gakó wǔr e ló tɛ̃́." 28Yezu gə́ byili zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́ n zhɛ̀, ń kàrmɔ́ èta mɔ́ jàr lyì-zhǎ bɛ́ dɛ̃́dɛ̃́. 29Ń gə́ yà ń nə́ ń zɔ̀m ǹdə́ ń sə̀pwà ŋwɔ̀nɔ́ mɔ́ ce, ń kàrmɔ́ y'à də̀ ǹdə Muyiisi nyə́ né byilnə bé nyǎn mɔ́ ta yé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\