Məco 8

1Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu zhǐr n só pyɔ̀ wá. Lyì nánzhəzhɔ̌ zɛ̃̀ bə tó mo. 2Nɔ cə́bal mə̀dù zɛ̃̀ n yí ń nyí ni, n jòm ń nə̀dwə́nə́ yó, n wùlì ń yé né, n wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, kɔn gə wɔ́ ǹ bùlə̀, ǹ wɔ̌ ǹ wárh nɛ a jǐrh wárhgáá." 3Yezu zɛ̃̀ n cèlè ń jɛ̃̀ n dwə̀rh mò, n wɔ̀: "Kɔn wɔ́ à bùlə̀. Wárh ń jǐrh wárhgáá." Bal mɔ́ já n wárh rə̀myɛ́ yó cìcì n jǐrh wárhgáá. 4Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Dɛ̃̌ ǹ cìnə̀. Bə̀ká shɛ̀nɛ́ ń wɔ̀ lò lò nè yé. Zhəl ń byili ǹ cìn Yi jì y vwĩ̀-zwə́lnə mó ne, sə́ pə vwĩ̀-kɔn ǹdə Muyiisi gə́ pɔ nyí ní. Rə̀myɛ́ má yə̀ zhə̀n kɔna, rə̀ n'ê byili lyì bí gakó ne bə̀ ǹ wárh." 5Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu zhǐr n vò Kapɛrnaɔm. Ń gə́ tú ń nə́ ń zwì cɔ w wu w wẽ́ yi ní, shə̀dɛ́ɛ́sɛ zɔ̌m yó-cə́bal mə̀dù yí ń nyí ni, n lwə̀l mò n wɔ̀: 6"Yó-cə́bal, à kɛ̀lɛ́ tùntùnnə̀ bə jɛ̀, ń pyě tɛ̃́ kɛ̀lɛ́ w ń wàr ń nə́ ń zɛ̃̀ yé. Ń nə́ ń nwɛ̀nɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́." 7Yezu wɔ̀ mɔ̀: "À má bá wárh mɔ." 8Shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ yó-cə́bal mɔ́ zɛ̃̀ n wɔ̀: "Yó-cə́bal, à yə̀ yírh swí sə́ zù à sõ kɛ̀lɛ́ w yé. Ǹmyɛ́ wírí ń púr ǹ nyí, b'à tùntùnnə̀ mó mà n wárh. 9Nyǐ à zhe yó-cìnə́ bə̀ cǐ ni, àmyɛ zɛ̃̀ à cǐ shə̀dɛ́ɛ́sɛ, à n'â pɛ sɛ nyə́. À gə wò mə̀dù nì bə̀ ń zhəl nyɔ̀nɔ̀, n vò. À gə wò ń dõ ne bə̀ ń bə̀ nyə̀má, n bà. À gə wò à tùntùnnə̀ nè bə̀ ń wɛ̀rhɛ́ èta, n wɛ̀rhɛ́." 10Yezu gə́ nyɛ̀ɛ̀ rə̀myɛ́, rə jàr mɔ̀. N zɛ̃̀ n wɔ̀ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à tó mo mó ne: "Zhə̀nà, à n'â wə̀l ába: à gwẽ̌ yə̀ lò mə̀dù ga nɛ, bá Esərayɛl nɛ́, ń zhí Yi ni èta yé. 11Sə à n'â wə̀l ába: lyì nánzhəzhɔ̌ má shí yi-pwírhí wə, ǹdə́ yi-zùr wə̀, bə bé tó Abəraham ǹdə́ Yəzakɛ ǹdə́ Zhakɔɔbɛ nɛ bə jòm Arəzana tənà y wẽ́ bə jí. 12Sə bə̀ má ce byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à mə̌ sə bə yə̀ Arəzana tənà y lyì bí mú pwẽ̀ nè cə-byṹ wə. Bə̀ má n'ê kúrh ǹdə́ bə̀ n'ê dɔ̀m bə̀ yə́lə́ dwã nɛ gàà." 13N zɛ̃̀ n zhízhílí n wɔ̀ shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ yó-cə́bal mɔ́ nɛ: "Ká vò jè. Kɔn yál èta, ǹ gə́ zhí ni mú yilə." Ń tùntùnnə̀ mó já n wárh rə̀myɛ́ yi ní cìcì. 14Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu zhǐr n vò Pyɛɛrɛ sõ kɛ̀lɛ́ wa. N yí n pwírí Pyɛɛrɛ cə̃́-kɛ̃ yala shɛ̃̀ ń pyě tɛ̃́. 15N zə ń jɛ̃̀ nɛ̀, ń yala nɛ́ ká só, n já n zɛ̃̀ ń nə́ ń tɛnɛ mɔ. 16Də̀dɛ̀nɛ́ y yi gə́ tú e yí, bə zə lyì nánzhəzhɔ̌ nə̀cílsi námməlwǎlsɛ y'à zhe, bə mé bə̀ Yezu sõ. N zə ń nyì-zɔ̀mɛ̀ dúdú n jì sì. N já n súlí n wárh nə̀bwànà bɛ́ dwã bɛ́ gakó. 17Ń wɛ̀rhɛ́ èta, mùnì ga Yi nyì-zwennə Ezəyi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ pyìrh. Ezəyi yà ń wòwə̀: "Ń zwẽ nə́ bə-jàn-zhəəré ǹdə́ nə́ címsí ga n zhĩ." 18Yezu gə́ nɔ lyì-zhǎ bɛ́ bə̀ kə́kɛ́lɛ́ mɔ, n zɛ̃̀ n pə nyí ń kwã-lyì bí ni bə̀ bə̀ zhəl mwə̃́ y èpákɛ̀. 19Muyiisi nyə́ né byilnə mə̀dù zɛ̃̀ n yí ń nyí ni n wɔ̀ mɔ̀: "Yó-cə́bal, à má tó mó a vò ǹ gə́ la mə̀gã̌ mɔ́ gakó." 20Yezu zɛ̃̀ n wɔ̀ mɔ̀: "Zúlə́ zhe pwə́lə́ nə̀ n'ê pyẽ̀ né. Kúmsi myɛ zhe jàlá. Sə Numbyíní Byǐ bə jàà zhe ń la ń yó né co n shǐrh myɛ cìcì yé." 21Ń kwã-lyì bí mə̀dù myɛ wɔ̀ mɔ̀: "Cinu, à n'â lwə̀l mó, sə́ yẽ̌ a jɛ̀rɛ̀ a vò a kwè à da a ce." 22Yezu wɔ̀ mɔ̀: "Tó à kùrə̀, sə́ yẽ̌ cùùrí ni rə ce rə̀ cùùrí." 23Yezu gə́ zɔ̀m rə̀myɛ́ n zhɛ̀, n zù bǔ-bwəl rə̀dù wə̀. Ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə tó mo bə zù. 24Zho nánfɔ̀lɔ̀ já zɛ̃̀, ò n'ô wùl nɛ̃̌ mɔ́ yó, mə zɛ̃̀ mə̀ n'ê zwì bǔ-bwəl lé wə, rə̀ n'ê yǎl rə mɔ́lɛ́. Yezu jà ń yà ń dɛ̌. 25Ń kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə yí ń nyí ni, bə zhàrh mɔ̀, bə wɔ̀: "Cinu, zɛ̃̀ ń zwẽ nə́ba. Nyǐ nə́ m'ǎ cì." 26N zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Byè yil á n'á dùr ywẽ? Á yə̀ nɛ zhí ǹd'á wun gakó nà?" N zɛ̃̀ n bya zho w ǹdə́ mwə̃́ y nɛ̃̌ mɔ́. Rə̀myɛ́ ga já zhì shɛ́ɛ́. 27Kɔn jàr bɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê wə̀lə̀: "Bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ wɔ́ tər lò, zho ǹdə́ mwə̃́ nɛ̃̌ myɛ m'ê shɛ̀nɛ́ ń nyí ni?" 28Yezu yú mwə̃́ y èpákɛ̀ Gadara lyì bí tənà y wa. Rə̀myɛ́ yó, lyì bə̀lyè nə̀cílsi námməlwǎlsɛ y'à zhe shí lú-bɔ̀là w bə du bə jəl mo. Bə̀ yò w y'à zum dɛ̃́dɛ̃́. Lò lò wàr ń nə́ ń tó sɔ́má y gàà mɔ́ ń lyɛ̃ yé. 29Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê wǔrh bə̀ m'ê wə̀lə̀: "Etər ǹ nə́ ǹ yǎl ń wɛ̀rhɛ́ nə́ba nɛ́ Yi Byǐ? Ǹ tú ǹ la nə́ba còrhò-tum pɔ, e jà rə̀ dɛ̃ rɛ́ gwẽ̌ yə̀ yí?" 30Kùkúr nánzhəzhɔ̌ y'à zhǐ gàà səta rə̀ n'ê dɔ̀m gɔ. 31Nə̀cílsí zɛ̃̀ sə̀ n'ê lwə̀l Yezu ni bə̀ ń gə la sə jǔ, sə n ce sə vò e zù kùkúúrí wẽ́. 32N zɛ̃̀ n wɔ̀ sɛ̀: "Zhəlnə." Sə du sə vò e zù kùkúúrí wẽ́. Rə̀myɛ́ yó, rə̀ gakó já dùr rə cə́cèlé pyɔ̀ w rə ló mwə̃́ y wə, rə mɛ̃ gàà rə cì. 33Lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê yìlì rì mú dùr bə vò cɔ w wa, bə byili byɛ̀bɛ́ nə̀cílsí y'à zhe mó gə́ tó né bə wárh, ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ wɛ̀rhɛ́ mɔ́. 34Cɔ w lyì bí gakó du bə̀ la Yezu sono. Bə̀ gə́ yú bə nə mɔ, bə lwə̀l mò bə̀ ń du bə̀ tənà y wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\