Məco 9

1Yezu zù bǔ-bwəl lé wə, n ká n byɛrhɛ n vò jè. 2Lyì zɛ̃̀ bə zhĩ gwànà èdù ǹdə́ pyònò bə mé bə̀ ń sono. Yezu gə́ pwírí bə̀ zhí mu, n wɔ̀ gwànà y nɛ: "À byǐ, kám ǹ wu, bə̀ ǹ nɔ ǹ yə̀-bəlwàálɛ́ sǔbri." 3Muyiisi nyə́ né byilnə bé jàlà zɛ̃̀ bə̀ n'ê zɔ̀m bə̀ wẽ́ bə̀ zhe: "Bal mɔ́ mɔ̀bɔ́ nə́ ń tùrh Yi." 4Yezu lwar bə̀ wun bùlə̀ né, n zɛ̃̀ n wɔ̀ bɛ: "Byè yil bùlə̀ né námməlwǎlsɛ́ shɛ̀bɛ́ èta mɔ́ ŋwɛ́nɛ́ á wẽ́? 5À gə wò bə̀ ń nɔ ń yə̀-bəlwàálɛ́ sǔbri, ráá à gə wò bə̀ ń zɛ̃̀ n zhì dɛ̃̌ n vò, wɔ́ tɛ̌ rə̀ wɔ́ nàná du? 6Sə èlǎsɛ̃́ á m'ǎ lwar bə̀ Numbyíní Byǐ zhe ŋwɔ̀nɔ́, ń wɔ̌ ń pɛ yə̀-bəlwàálɛ sǔbri cɛ yó." N zɛ̃̀ n zhízhílí n wɔ̀ gwànà y nɛ: "Zɛ̃̀ ń kwè ǹ pyònò w ń vò jè." 7Bal mɔ́ shí tɛ̃́ n zɛ̃̀ ń la jè. 8Lyì-zhǎ bɛ́ gə́ nɔ rə̀myɛ́, ywẽ zə bɛ, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê cèrhé Yi, rə̀ gə́ pɔ ŋwɔ̀nɔ́ numbyíní ni èta mɔ́ yilə. 9Yezu zhǐr gàà ń nə́ ń lyɛ̃, n nə bal mə̀dù ń yíl Məco, ń jě myə̌l-kwǎndɛ zõ jàà wà. N wɔ̀ mɔ̀: "Zɛ̃̀ ń tó ne." Məco shí tɛ̃́ n zɛ̃̀ n tó mo. 10Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yezu zɛ̃̀ ń jě Məco sõ ń nə́ ń jí kùjú. Myə̌l-kwǎndɛ zwennə ǹdə́ lyì nánzhəzhɔ̌ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ yààyàà bə̀ t'â zwẽ Yi nyə́ né y'à tú bə tó ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kwã-lyì bí ni bə̀ n'ê jí. 11Farɛzhɛ̃ɛ̃bá gə́ nɔ rə̀myɛ́, bə zɛ̃̀ bə bwə̀rh Yezu kwã-lyì bí bə wɔ̀: "Byè yil á yó-cə́bal mɔ́ tó myə̌l-kwǎndɛ́ zwennə bé ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ t'â zwẽ Yi nyə́ né mó ne ń nə́ ń jí?" 12Yezu gə́ nyɛ̀ɛ̀, n wɔ̀ bɛ: "È də̀ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ zhe bəsàzùlí mú bə̀ zhe lyìtwə́r tum yé. Wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ nə̀bwànà mɔ́ bə̀ zhe ń tum. 13Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: 'Nɔ̀nɔ̀-dǔr à n'â yàlá, sə è də̀ vwə̃̀ yé.' Zhəlnə á cèrhè zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ á lwar rə̀ kùrə̀, s'á lwar b'è də̀ wu-cángá cìnə́ à tú byõ̌ yé. Wɔ́ yə̀-bəlwàálɛ cìnə́ à tú byõ̌." 14Rə̀myɛ́ yó, Zhã-Bətiisi kwã-lyì bí twẽ̌ bə yí Yezu nyí ni, bə bwə̀rh mò bə wɔ̀: "Byè yil nə́myɛ̌ ǹdə́ Farɛzhɛ̃ɛ̃bá n'é lyẽ nə́ nyí twər nánzhəzhɔ̌, ǹmyɛ́ kwã-lyì bí zɛ̃̀ bə̀ t'â lyẽ bə̀ nyí?" 15Yezu wɔ̀ bɛ: "Á n'á bùl bə̀ lò kɛ̃-jú gə ŋwɛ́nɛ́, n zɛ̃̀ n byẽ̀ lyì bə bà, bə̀ wɔ̌ bə̀ má wɛ̀rhɛ́ wu-zhìlù ǹdə́ kɛ̃ mɔ́ byal mɔ́ gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ bɛ? À t'â bùl yé. Sə dɛ̃ ŋwɛ́nɛ́ rə̀ bànà, bə̀ má vùr kɛ̃ mɔ́ byal mɔ́ bə̀ wẽ́. Rə̀myɛ́ yi ní, bə̀ má zɛ̃̀ bə lyẽ bə̀ nyí. 16"Bə̀ t'â kwè kàmə̀-jɛ̃̀ nándwə̃̀ bə̀ m'ê pwí gàn-dṍ yé. Bə̀ gə zə y bə̀ pú wə, kàmə̀-jɛ̃̀ y nándwə̃̀ y má vwɛ̃ gàn-dṍ w e kwɛrhɛ e kǎr w dwini shãã ga. 17"Bə̀ t'â kwè sə̀-bùlú bə ce nə̀-bɔ̀lsɛ̀ nándwə́rh wẽ́ yé. Bə̀ gə co w né, ò má púrh nə̀-bɔ̀lsɛ́, ò cìcì mú ló tɛ̃́, nə̀-bɔ̀lsɛ́ myɛ já cɔ̀. Sə̀-bùlú wɔ́ nə̀-bɔ̀lsɛ̀ nándùrh wẽ́ bə̀ mə̌ sə bə ce w né. Èta, rə̀myɛ́ ga t'â la cɔ̌ yé." 18Cɔ w yé né cə́bal mə̀dù bə̀ ǹdə́ Yezu gwẽ̌ nə́ ń zɔ̀mà, n jòm ń nə̀dwə́nə́ yó n wùlì Yezu yé né, n wɔ̀ mɔ̀: "À bə̀kɔ́ kɔ́ n tu èlǎsɛ̃́-lǎsɛ̃́. Bə̌ cĩ́ jɛ̃̀ ń yó bə̀ ń mà n bwìrhì." 19Yezu shí tɛ̃́ n zɛ̃̀, ńmyɛ̌ ǹdə́ ń kwã-lyì bí tó bal mɔ́ nɛ bə̀ la. 20Rə̀myɛ́ yó, kɛ̃ mə̀dù shí kwã nɛ́ n bà, ń tu yó, o wɛ̀rhɛ́ byinə shí ǹdə́ nə̀lyè ǹdə́ ò n'ô lyɛ̀ɛ̀ mɔ̀. N tó Yezu kwã nɛ́, n dwə̀rh ń kàmə̀-zwǐ y bɔ̀rhá nɛ́ nɛ, 21bə̀ ń yà ń nə́ ń tɛ́rɛ́ ń wẽ́ ń zhe: "À gə ŋwɛ̀nɛ́ a dwə̀rh ń kàmə̀-zwǐ y myɛ cìcì nì, à má wárh." 22Yezu zɛ̃̀ n pyìrhí n nə mɔ, n wɔ̀: "À bə̀kɔ́, kám ǹ wu, bə̀ ń gə́ zhí ni mú ce ǹ nɔ ǹ cìnə̀." Kɛ̃ mɔ́ já n wárh rə̀myɛ́ yi ní cìcì. 23Yezu yí n zù cɔ w yé né cə́bal mɔ́ sõ kɛ̀lɛ́ wa. Ń gə́ nɔ dàlà bɛ́ ǹdə́ bə̀ n'ê wúl wísi, ǹdə́ lyì-zhǎ bɛ́ bə̀ n'ê ce sɔ̀ɔ̀rɛ́, 24n wɔ̀ bɛ: "Dunə pwẽ̀ nè bə̀ bə̀kɔ́ mɔ́ wɔ́ dɛ́ ń dɛ̌. Ń yə̀ cì yé." Bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê mɔ̀n mɔ̀. 25Bə̀ gə́ ce lyì-zhǎ bɛ́ du pwẽ̀ nè bə zhɛ̀, Yezu zù jù wə̀, n zə bə̀kɔ́ mɔ́ jɛ̃̀ nɛ̀. Bə̀kɔ́ mɔ́ já n bwìrhì, n shí tɛ̃́ n zɛ̃̀. 26Yò w òmyɛ́ já du, o yí tənà y èmyɛ́ cə-yala nɛ́ gakó wə. 27Yezu gə́ tú n zhǐr gàà yi ní, n bə̀ ń nə́ ń lyɛ̃, lyìlyə̌r rə̀lyè zɛ̃̀ rə pú ń kùrə̀. Rə̀ n'ê bya rə̀ zhe: "Dəvyidi Byǐ, dǔr nə́ nɔ̀nɔ̀." 28Ń gə́ tú n yí kɛ̀lɛ́ wa, lyìlyə̀ə́ré zɛ̃̀ rə yí ń nyí ni. N bwə̀rh rè n wɔ̀: "Á n'á zwẽ nyí b'à wɔ̌ tɛ̀bɛ́ á n'á lwə̀l nè mó à la wɔ̀rhɔ́?" Rə wɔ̀ mɔ̀: "Nə́ n'é zwẽ nyí Cinu." 29N zɛ̃̀ n zə ń jɛ̃̀ n dwə̀rh rə̀ yírhə́ né ne n wɔ̀: "Kɔn yál èta ǹdə á gə́ zhí ni ní." 30Rə̀ yírhə́ né já púr. Yezu zɛ̃̀ n gwirhi ń yé, n wɔ̀ rɛ̀: "Dɛ̃̌na á cìnə̀. Á bə̀k'á shɛ̀nɛ́ lò lò lwar yé." 31Sə rə̀ gə́ shə́r rə zhɛ̀, rə zɛ̃̀ rə̀ n'ê bwə̀l Yezu yil lé tənà y èmyɛ́ púlə́púlə́ wə. 32Bə̀ gə́ tú bə̀ n'ê zhǐr gàà yi ní, lyì jàlà zə bal mə̀dù bə bə̀ Yezu sono, nə̀cílí námməlwɛ̀lɛ́ y'à zhe mo, e ce ń kə́ ń wàr ń nə́ ń zɔ̀m yé. 33Yezu jì nə̀cílí yə́. Bal mɔ́ zɛ̃̀ ń nə́ ń zɔ̀mà. Kɔn jàr lyì-zhǎ bɛ́, bə zɛ̃̀ bə̀ zhe: "Nə́ gwẽ̌ yə̀ rə̀myɛ́ dwí rí nɛ Esərayɛl nɛ́ gaga yé." 34Sə Farɛzhɛ̃ɛ̃bá y'à n'ê wə̀l bə̀ wɔ́ nə̀cílsí námməlwǎlsɛ́ pyɔ̌ mɔ́ jàn Yezu mə́ ń nə́ ń jì sì. 35Yezu yà ń nə́ ń tó cə-fwààlɛ́ ǹdə́ cə-byǐsí gakó wẽ́, ń nə́ ń cèrhè kàrmɔ̀ lyì bí ni bə̀ dwã-gùúlí jìsí wẽ́, ń nə́ ń bwə̀l Yi pyɛ̀lɛ̀ rɛ́ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí, sə ń yà ń nə́ ń wárh lyì byɛ̀bɛ́ gakó címsi dwí gakó y'à zhe mó. 36Ń gə́ nɔ lyì-zhǎ bɛ́ bə̀ gakó lyɛ̀ɛ̀ kókó, bə̀ wun zhìlì, bə̀ nyɛ̌ ǹdə pyììsì shɛ̀bɛ́ sə̀ bə kálna zhe ta, bə̀ nɔ̀nɔ̀ zə mɔ. 37N zɛ̃̀ n wɔ̀ ń kwã-lyì bí ni: "Jòró w já, sə jə̀rnə̀ bé bə já yé. 38Rə̀myɛ́ yilə, lwə̌lnə kɛ́lɛ́ y cə́bal mɔ́ nɛ bə̀ ń twĩ̌ jə̀rnə̀ ń jíjí rí jə̌r yilə."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\