Shilipu 1

1Àmyɛ́ Pwəə ǹdə́ Timote wɔ́ Yezu Kristə tùntùnnə̀. Wɔ́ nə́myɛ̌ nə́ r'é kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ nə́ la ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á ŋwɛ́nɛ́ Shilipu cɔ w wa, á zù Yezu Kristə, á jǐrh Yi lyì mú, ǹd'á gùlú w yé né cìnə́ bé ǹdə́ gùlú w tùntùnnə̀ bé ne pɔ. 2Nə́ Da Yi ǹdə́ Cinu Yezu Kristə má cĩ́ bwəl á yó, sə bə pə ába yə̀-zùlə́! 3À gə lyǐrh á yò gakó, à n'â ce à Yi rí nə̀báná. 4À gə n'â lwə̀l lè á yil gakó, à n'â lwə̀l lè ǹdə́ wu-nyɔ̃̀, 5á gə́ ju á jɛ̃̀ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí bwə̌l tum dí wẽ́ kùr-ju yi ní ga kɔn mé yí zà mɔ́ yilə. 6È gə́ wɔ́ Yi rə̀ ju tùm-ècɛ̀nà nɛ́ nə̀myɛ́ kùr á wun ní wẽ́ mó ce, à yě pamparɛ̃ɛ̃ bə̀ rə̀ má súlí ni rə báásɛ kɔn mé yí dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ Yezu Kristə mà n ká n bə̀ mɔ́. 7Kɔn mǎ b'à búl rə̀myɛ́ ámyɛ̌ mə̀dù mə̀dù gakó yilə, b'à kwè ába a ji à wẽ́, Yi gə́ pɔ ába pɛnɛ́ y kɛ̀bɛ́ rə̀ pɔ àmyɛ́ nɛ mɔ́ yilə. Rə̀ ce á sɛ̃ nɛ byə̀nə́-jù wə̀, kɔn mé yí à gə́ zɔ̀m a byili yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí zhə̀n dɛ́ mɔ́. 8Yi yě bə̀ wɔ́ zhə̀nà, à só ába ǹdə́ à wu gakó ǹdə́ Yezu Kristə cìcì sónó wə́. 9Sə kɔn dɛ̀bɛ́ à n'â lwə̀l Yi ni á yil mó, wɔ́ bə̀ rə̀ ce á sónó w j'â n'ô súlí gaga, sə á surhə né ǹd'á lárma mɔ́ myɛ súlí, 10mùnì ga á ŋwɛ̀nɛ́ á cír tɛ̀bɛ́ rə̀ mǎ. Èta, á m'ǎ yə̀ pwɛ̃́pwɛ̃́, dóó t'â la á yó w yál, kɔn mé yí dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ Kristə mà n ká n bə̀ mɔ́, 11sə á j'ǎ tó á tùm-ècɛ̀nà nɛ́ á n'á twĩ̀ mú dɛnnɛ á byili pamparɛ̃ɛ̃ b'ǎ k'á bə dwə́ə́re zhe Yezu Kristə jàn yilə. Rə̀myɛ́ má ce Yi zùwə́ y ǹdə́ rə̀ còrhó w du. 12Da-byǎ, à n'â yǎl a ce á lwar bə̀ kɔn dɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ wɛ̀rhɛ́ nɛ mɔ́ gaga já ce yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí kwɛrhɛ rə̀ n'ê yí lyì nánzhəzhɔ̌. 13Èta, shə̀dɛ́ɛ́sɛ́ shɛ̀bɛ́ sə̀ n'ê yìlì pyɔ̌ mɔ́ kɛ̀lɛ́ y nɛ mɔ́ ǹdə́ lyì bí dwã bɛ́ gakó lwar bə̀ wɔ́ Kristə yil à ŋwɛ́nɛ́ byə̀nə́-jù wə̀. 14Kɔn súlí myɛ, Kristə-lyì bí gə́ nɔ nɛ bə̀ co byə̀nə́-jù w mú, nánzhəzhɔ̌ já kwɛrhɛ bə zhí Cinu ni, bə̀ n'ê bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí ǹdə́ wu-jɔ̀, ywẽ bə bɛ zhe yé. 15Zhə̀nà, lyì jàlà n'ê bwə̀l Kristə yò w ǹdə́ bwɛ̃̌-dǔr ǹdə́ nyə̀-pǎr, sə jàlà n'ê bwə̀l w ǹdə́ surhə nyɛ̀bɛ́ nə̀ càn. 16Bə̀myɛ́ cìnə́ bé n'ê twĩ̀ ǹdə́ sónó, bə̀ bə̀ yě b'à gə́ ŋwɛ́nɛ́ byə̀nə́-jù w mú, wɔ́ Yi rə̀ n'ê yǎl b'à byili yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí zhə̀n dɛ́. 17Sə bə̀ dwã bɛ́ n'ê bwə̀l ń yò w ǹdə́ nyə̀-pǎr, sə è də̀ ǹdə́ wu-põ̀ yé. Bə̀ n'ê bùl bə̀ rə̀myɛ́ n'ê súlí à nɔ̀nɔ̀ w byə̀nə́-jù wə̀. 18Sə rə̀myɛ́ gakó də̀ kaka àmyɛ́ yil yé. Bá è gə wɔ́ lyì yírhə́ yilə, ráá è gə wɔ́ ǹdə́ wu-põ̀ myɛ, wɔ́ Kristə yò w bə̀ n'ê bwə̀l. À wu nyɛ̀, o j'à gwẽ̌ bá yə̀ nyɛ̀n o súlí, 19b'à yě bə̀ wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ má vwǎrh nɛ, á Yi-co w ǹdə́ Yezu Kristə Eshirhə y jàn yilə. 20Kɔn dɛ̀bɛ́ à n'â yàlá, a j'à n'â dɛ̃̀ ǹdə́ à wu gakó mó, wɔ́ à bə̀ká nə cìzhìl yé, sá kwɛrhɛ a zə wu-jɔ̀: à gə ŋwɛ́nɛ́ myɛ, à gə cù myɛ, Kristə zùwə́ y má tó à tùntwə̃̀ə̃̀ né dɛnnɛ e du. 21À gə ŋwɛ́nɛ́ myɛ, wɔ́ Kristə ń cǐ ni; à gə cù myɛ, wɔ́ cu mú gaga mɔ́ wẽ́ à bá nə à cìn ní. 22Sə à lũ w wẽ́ yál mɔ́ gə má ce a twĩ̀ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ zhe kùrə̀, sə́ nyǐ à yə̀l tɛ̌ yil à má cír yé. 23À ŋwɛ́nɛ́ rə̀myɛ́ ga cəcəl wə. Àmyɛ́ à n'â yǎl a zhǐr a vò a yə̀ nɛ́ ǹdə́ Kristə, bə̀ wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ cɔ̃̀. 24A j'à gə ŋwɛ́nɛ́ lũ w wẽ́ à n'â sɛ̃ ába myɛ, rə̀myɛ́ k'ê wɔ́ nyɔ́ɔ́ du. 25Sə à yě pamparɛ̃ɛ̃ b'à má yə̀ nɛ́ ǹd'á gakó a sɛ̃ ába, mùnì ga á j'á n'á ce jàn nɛ́ á zhí Kristə ne ǹdə́ wu-nyɔ̃̀. 26Èta, à gə k'â tú á sono, à twírí y bá pə ába wu-nyɔ̃̀ Yezu Kristə wẽ́ e súlí. 27È gə wɔ́ má má myɛ, ámyɛ̌ wírí á ce á tùntwə̃̀ə̃̀ né myɛrhɛ dwã ǹdə Kristə yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí gə́ n'ê byili ní. Èta, à gə ŋwɛ̀nɛ́ à tú á sõ, ráá à gə yə̀ twí myɛ, sá nyɛ̀ɛ̀ b'ǎ zhǐ á nà y yó kẽkẽ, á nyí wɔ́ rə̀dù, á mù dwã nɛ ǹdə́ wu òdù, á n'á ce jàn nɛ́ mùnì ga kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ á nyɛ̀ɛ̀ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí wẽ́ á zɛ̃̀ á zwẽ rə̀ nyí mú j'â wɔ́ èta twéé twéé. 28Sə á bə̀k'á dùr á zwə̀ bé ywẽ námpɔ́lɛ́ myɛ cìcì yé. Bə̀ má tó rə̀myɛ́ dɛnnɛ bə lwar bə̀ wɔ́ jó sɔ́má yó bə̀ ŋwɛ́nɛ́, sə ámyɛ̌ wɔ́ á cìn vwǎrh sɔ́má yó á ŋwɛ́nɛ́. Sə rə̀myɛ́ wɔ́ Yi sõ rə̀ n'ê shí ní. 29Wɔ́ Yi rə̀ pɔ ába sɔ́má b'ǎ zwí Kristə; sə è də̀ ń zú mú dúdú yé, wɔ́ á nwɛ̀nɛ̀ ń yil myɛ. 30Ámyɛ shɛ̀nɛ́ á n'á nwɛ̀nɛ̀ nɔ̀nɔ̀ w kɔ̀bɔ́ á nɔ nɛ à nwɛ̀nɛ̀, á j'ǎ yě b'à gwẽ̌ n'â nwɛ̀nɛ̀ èlǎsɛ̃́ mɔ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\