Shilipu 2

1Á Kristə ne zhú mú n'ê pɛ ába wu-jɔ̀. Ń sónó w n'ô zal á wun ni. Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ n'ê ce ába dwã yó. Á zhe wu-bɔ̀nɔ̀ ǹdə́ nɔ̀nɔ̀-dǔr ǹdə́ dwã. Rə̀myɛ́ wɔ́ zhə̀nà. 2Rə̀myɛ́ ce, zəna nyì-dwìì ǹdə́ sónó ǹdə́ wu òdù ǹdə́ bùlì rə̀dù. Èta, á m'ǎ ce a zə wu-nyɔ̃̀ námpúm. 3Á bə̀k'á wɛ̀rhɛ́ kaka ǹdə́ dùnundi ráá cìn-còrhó yé; zəna cìn-lwəl ǹdə́ dwã, sə lò gakó nyǐ ǹ dõ ǹdə ń du mú ta. 4Lò gakó bə̀ká nyǐ ǹ dúdú yò yé; nyǐ ǹ dwã bɛ́ myɛ yò. 5Búlnə ǹdə Yezu Kristə ta ǹdə́ dwã. 6Ńmyɛ̌ ń wɔ́ Yi twéé twéé; ńmyɛ̌ ǹdə́ Yi wɔ́ rə̀dù; n jà ń yə̀ tə̀ rə̀myɛ́ yil n zhẽ̌ ń cìn dɛ̃̌ yé. 7N yẽ̌ ŋwɔ̀nɔ́ kɔ̀bɔ́ ń yà ń zhe mó ne, n zə ń cìn n yə̀ tùntùnnə̀ n twĩ̀ n pə lyì bí ni. Ń jǐrh numbyíní, bə nə mɔ ń yàl numbyíní ǹdə nə́ ta. 8Ń shɛ̀nɛ́ n lwəl ń cìn tɛ̃́ kɔn gakó wẽ́, kɔn mé yí ń cu; n cì də̀-jɔrhɔ́ yó. 9Wɔ́ rə̀myɛ́ yilə, Yi zhẽ̌ ń yó dɛ̃̌, rə ce mo yil dɛ̀bɛ́ rə̀ du yilə né gakó, 10mùnì ga kɔn dɛ̀bɛ́ gakó rə̀ ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌, ǹdə́ tɛ̃́ ǹdə́ cɛ y kùr w ga, sə rə wùlì tɛ̃́ rə̀ nə̀dwə́nə́ yó Yezu yé né ń yil lé nyɔ̀mɔ̀ yilə, 11sə lyì dwí gakó bwə̀l bə byili bə̀ Yezu Kristə wɔ́ Cinu, ń Da Yi còrhó yilə. 12À dɔwabá, à gə́ y'à ŋwɛ́nɛ́ á sõ yi ní, á y'ǎ n'á shɛ̀nɛ́ á zwẽ Yi nyí rí twéé twéé. Èlǎsɛ̃́ à k'â tɛ̀nɛ́ á sõ yé, sə kɔn mǎ b'ǎ gwẽ̌ cə̀ə̀lè á shɛ̀nɛ́ á zwẽ rə̀ nyí rí. Twĩ̌nə tùntwə̃̀ə̃̀ nyɛ̀bɛ́ nə̀ má byili b'ǎ nɔ vwǎrh, s'á wɛ̀rhɛ́ nɛ ǹdə́ ywẽ ǹdə́ wu-zɛ̃̀ɛ̃́, 13bə̀ wɔ́ Yi cìcì rə̀ n'ê twĩ̀ á wẽ́ mùnì ga á ŋwɛ̀nɛ́ á cír kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ rə̀myɛ́ pùbùlə̀ á wɛ̀rhɛ́. 14Kɔn dɛ̀bɛ́ gakó á gə la wɔ̀rhɔ́, s'á bə̀k'á wɛ̀rhɛ́ rɛ ǹdə́ ŋwɔ́ŋwɔ̌ ráá ǹdə́ sɔ̀ yé. 15Lũ w lyì bí wɔ́ yǔyǔ ǹdə́ lwɛlɛ cìnə́, sə ámyɛ̌ yálna lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ bə yò zhe, wu-põ̀ cìnə́; á yə̀ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ Yi byǎ nántwə̌rh bə̀ cəcəl wə; á yə̀ pwẽ̀ lyì; á pwẽ̀ dé yə̌r bə̀ púlə́púlə́, 16á m'á byili bi Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀ n'ê pɛ nyǔ mú. Á gə wɛ̀rhɛ́ èta, à lyààrɛ́ tɛ̀bɛ́ gakó à lyɛ̀ɛ̀ mɔ́ t'â la nánfò yál yé, sə dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ Kristə ká ń bàn mɔ́, à wu bá yə̀ nyɛ̀n á yilə. 17Á gə́ zhí Yezu Kristə ne mó nyɛ̌ ǹdə wɔ́ vwĩ̀ á n'á zwə́l á pɛ Yi ni ta. Bá à gə mə̌ sá cì myɛ, à cu mú bá yə̀ vwĩ̀ rə súlí á nyǎn dɛ́ nɛ. È gə wɔ́ èta, à n'â fùù ǹdə́ wu-nyɔ̃̀, sə à n'â yǎl b'ǎmyɛ tó ne á fùù. 18Ámyɛ fǔnə ǹdə́ wu-nyɔ̃̀, sə àmyɛ tó ába a fùù. 19Cinu Yezu gə sɛ̃, à n'â bùl b'à má twĩ̀ Timote á sõ dwã nɛ́ nyɛ̀bɛ́ nɛ, mùnì ga n ká n bə̀ n byili ni kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ á sõ, mùnì à wu za. 20È gə də̀ ńmyɛ̌ yilə, lò dõ tɛ̀nɛ́ ń nə́ ń bùl á yò ǹdə́ ń wu gakó ǹdə àmyɛ́ ta yé. 21È gə wɔ́ lyì bí dwã bɛ́ yilə, Yezu Kristə nyə̀ná nɛ́ yò yə̀ bɛ̀ zwì yé. Wɔ́ bə̀ sə̀pwà nyə̀ná nɛ́ yò ò zù bì. 22Sə è gə wɔ́ Timote yilə, á cìcì mú yě bə̀ ń tó ne n twĩ̀ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí yilə, ǹdə bə̀sɔ́bwɛ̀lɛ́ gə́ n'ê sɛ̃ è da nɛ nɛ́; ń tùntwə̃̀ə̃̀ né yàl cángá. 23À n'â bùl bə̀, à gə tú à lwar kɔn gə́ la nɛ́ yál à yilə, sə́ nyǐ wɔ́ ńmyɛ̌ à bá twĩ̀ á sõ. 24Sə à yě pamparɛ̃ɛ̃ bə̀, Cinu jàn yilə, àmyɛ́ cìcì má bə̀ á sõ dwã nɛ́ nyɛ̀bɛ́ nɛ. 25Á y'ǎ twĩ̀ nə́ da-byǐ Epəfərəditi à sõ ǹdə́ kɔn dɛ̀bɛ́ à zhe rə̀ tum; ń tó ne n twĩ̀, n tó ne n nwɛ̀nɛ̀, sə à pwírí bə̀ kɔn wɔ́ nyɔ́ɔ́ b'à ká ce n bə̀ á sõ. 26Ń gə́ tú n lwar b'ǎ nyɛ̀ɛ̀ ń nə̀bwɛ̀nɛ̀ rɛ́ yò mó ce, ń cìcì mú yà ń nə́ ń yǎl ǹdə́ ń wu gakó n bə̀ n nə ába. 27Wɔ́ zhə̀nà, ń yà ń bə jàn zhe yé. Címí y y'à zù mù dɛ̃́dɛ̃́, ń yà ń nə́ ń yǎl n cì. Sə Yi dùr ń nɔ̀nɔ̀, sə è də̀ ń dúdú nɔ̀nɔ̀ rə̀ dùr yé, rə̀ dùr àmyɛ nɔ̀nɔ̀, mùnì ga à wu-zhìlù w bə̀ká kó súlí yé. 28À n'â yǎl a ce n bə̀ á sõ làlà, á nə mɔ, mùnì ga á wun ká yə̀ nyɛ̀n, sə àmyɛ wu swẽ́. 29Rə̀myɛ́ yilə, zwẽnə mo ǹdə́ wu-nyɔ̃̀ nánfɔ̀lɔ̀ Cinu yil lé yilə. Zəna nyɔ̀mɔ̀ ǹdə́ lò mɔ̀bɔ́ gakó ń wɔ́ Cinu kwã-lò ǹdə ńmyɛ̌ ta mɔ́, 30bə̀ ń zhɔ̃̀ ń myə̌l lé Kristə tum dí yilə, n ŋwɛ̀nɛ́ n sɛ̃ nɛ ǹdə́ sɛ̃ɛ̃́ kɛ̀bɛ́ á cìcì y'ǎ wàr á m'á bàn nɛ sãɔ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\