Shilipu 3

1Da-byǎ, nyǐnə kɔn dɛ̀bɛ́ à la ába byilu èlǎsɛ̃́ mɔ́: cenə á wun yə̀ nyɛ̀n á gə́ zù Cinu mú yilə. À t'â lyɛ̀ɛ̀ gaga ǹd'ába rə̀myɛ́ byilu yé. Rə̀myɛ́ wɔ̌ rə̀ bá sɛ̃ ába mùnì ga á zhì kẽkẽ. 2Dɛ̃̌na á cìn ǹdə́ tùntùnnə̀ námməlwǎlsɛ́. Bə̀ wɔ́ kǔlsi. Wɔ́ bə̀myɛ́ bə̀ n'ê cìrh ába bə̀ ce né, á ce bə̀ n'ê gòm ába, e j'à wɔ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bə kùr zhe yé. 3Wɔ́ nə́myɛ̌ nə́ wɔ́ góm mó páá mɔ́ cìnə́, bə̀ nə́myɛ̌ n'é tó Yi Eshirhə y dɛnnɛ nə́ cèrhé re. Nə́ yə̀ nə́ cìn nì yẽ̌ nə́ ce wẽ̀ dɛ̀bɛ́ numbyínsi n'ê wɛ̀rhɛ́ jɔ̃̀ w yé. Nə́ kwè nə́ cìn nə́ ce Yezu Kristə jɔ̃̀ wà. 4Àmyɛ j'à y'à wɔ̌ à má kwè à cìn a ce wẽ̀ dɛ́ rə̀myɛ́ mɔ́ jɔ̃̀ wà. Sə lò gə nə́ ń bùl bə̀ ń nɔ ń cìn ń gə́ co ń cìn wẽ̀ dé rə̀myɛ́ jɔ̃̀ w mɔ́ yilə, àmyɛ́ y'à wɔ̌ à bùl rə̀myɛ́ du, 5bə̀ wɔ́ Esərayɛl lyì bí dwí rí wẽ́ bə̀ lùl nè né; à dwã nyàlpyɛ̀ yù w bə̀ gõ̀ nè; à wɔ́ Bɛ̃zhamɛ kwálá y lò; à wɔ́ Ebərə páá. È gə wɔ́ Muyiisi nyə́ né zõ yilə, à y'à wɔ́ Farɛzhɛ̃ɛ̃. 6À y'à n'â zwẽ ne náàcɛ̀nɛ́; rə̀myɛ́ ce, à y'à n'â nwɛ̀nɛ̀ Kristə-lyì bí. Nyə́ né zõ gə y'à n'ê ce lò cẽ dóó zal Yi yé né, à y'à bə dóó dwí-byǐ zhe yé. 7À y'à n'â nyǐ wẽ̀ dé rə̀myɛ́ gakó ǹdə kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ zhe kùr ta. Sə èlǎsɛ̃́, à gə́ zù Kristə mó ce, à n'á nyǐ ri ǹdə kɔn nánfò ta. 8À gə́ lwar à Cinu Yezu Kristə pár mɔ́ wɔ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ zhe kùr du kɔn gakó; rə̀myɛ́ ce à n'â nyǐ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó à zhe mó ǹdə kɔn nánfò ta. Wɔ́ Kristə yil à yẽ̌ kɔn gakó ne, à n'â nyǐ ri ǹdə pùlú yó ywə̀ə̀rhè ta, mùnì ga n yə̀ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ zhe kùr à yilə, 9sə n cìní ni námpúm. À k'â t'â bùl bə̀ wɔ́ Muyiisi nyə́ zõ mó è ce à k'â bə dóó zhe Yi yé né yé. Wɔ́ Kristə ne zhú mú è ce. Sə rə̀myɛ́ wɔ́ Yi rə̀ n'ê pɛ rɛ byɛ̀bɛ́ bə̀ zù Kristə mó ne. 10Kɔn dɛ̀bɛ́ à n'â yàlá, wɔ́ a lwar Kristə párá, sá lwar jàn dɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ ce n bwìrhì mú myɛ gə́ wɔ́ nɛ́, sá tó mo a nwɛ̀nɛ̀, a tó mo a cì. 11Èta, à n'â bùl bə̀ Yi má bwìrhì àmyɛ a dù cùùrì wẽ́. 12Zhə̀nà, à t'â yǎl a byili b'à gwẽ̌ nɔ dɛ̀bɛ́ à n'â pyà mɔ́ yé; à cɛ̀nɛ̀ rɛ́ gwẽ̌ yə̀ pyìrh kókó yé. Sə à n'â ce jàn nɛ́ mùnì ga a zə rə̀myɛ́ gakó à jɔ̃̀ wà, ǹdə Yezu Kristə gə́ zhe àmyɛ́ ń jɔ̃̀ w nɛ́. 13Da-byǎ, à t'â bùl b'à gwẽ̌ nɔ rɛ yé. Sə kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ à n'â wɛ̀rhɛ́ mɔ́, wɔ́ a swě tɛ̀bɛ́ rə̀ lyɛ̃ mɔ́, sá ce jàn nɛ́ a nə tɛ̀bɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ yé né mó. 14À n'â ce jàn nɛ́ ǹdə́ ywə́l, mùnì ga a nə kwǎndɛ́ tɛ̀bɛ́ Yi n'ê byẽ̀ nə́ba rə̀ la pɔ dɛ̃̌ Arəzana w Yezu Kristə jàn yil mó. 15Nə́myɛ̌ byɛ̀bɛ́ gakó nə́ zù Yezu Kristə kɔn dɛnɛ mɔ́, wɔ́ bùlə̀ né nə̀myɛ́ nə̀ mə̌ sə nə yə̀ nə́ wẽ́. Sə ámyɛ̌ jàlà gə n'á bùl kɔn dõ, Yi bá pul á surhə. 16Sə sɔ́má y kɛ̀bɛ́ nə́ gakó kwè kɔn mé yí zà mɔ́, bànà nə́ j'á cə̀ə̀lè nə́ yə̀ èmyɛ́ yó. 17Da-byǎ, wɛ̀rhɛ́na ǹdə àmyɛ́ ta; nyǐnə lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ tùntwə̃̀ə̃̀ né n'ê tó kɔn dɛ̀bɛ́ nə́ cèrhè ába mó ne mó, s'á kwè bə̀myɛ́ nà yá. 18À y'à jɛ̀rɛ̀ a byili ába twər nánzhəzhɔ̌, sə à k'â n'â bwérhé à byili ába ǹdə́ yə́-nàná, bə̀ lyì nánzhəzhɔ̌ ŋwɛ́nɛ́ bə̀ tùntwə̃̀ə̃̀ né n'ê byili bə̀ bə̀ wɔ́ Yezu Kristə də̀-jɔrhɔ́ w zwə̀. 19Sə bə̀ yésé gə́ zǎ mə̀gã̌ mɔ́, wɔ́ jó jàà w bə̀ la nɛ́, bə̀ bə̀myɛ́ wɔ́ bə̀ pwǐsí sə̀ wɔ́ bə̀ yi. Kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ cìzhìl kɔn mɔ́, wɔ́ rə̀myɛ́ bə̀ m'ê yàl bə̀ wu-nyɔ̃̀ kɔna. Bə̀ t'â bùl kaka dõ yò, e súlí lũ w kɔ̀bɔ́ nyə̀ná nɛ́ dúdú ni yé. 20Sə è gə wɔ́ nə́myɛ̌ yilə, wɔ́ Arəzana è wɔ́ nə́ da-dǒ. Wɔ́ gàà nə́ r'é dɛ̃̀ nə́ Cinu Yezu Kristə ǹdə́ nə́ wun gakó ń la nɛ́ shú n bə̀ n zwẽ nə́ba. 21Ń mà n zə jàn dɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ ce ń wɔ̌ ń mà n ce kɔn gakó shɛ̀nɛ́ ń nyí ni mú, n mə n ce nə́ yala nɛ́ nyɛ̀bɛ́ nə̀ bə kùr zhe mó jǐrh ǹdə ń nyə̀ná nɛ́ nə̀ zhe zùwə́ mó ta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\