Kɔn dɛ̀bɛ́ Zhã nɔ mɔ́ 1

1Wɔ́ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ y'à shèè Yezu Kristə zɛ̃̀ n byili ri pamparɛ̃ɛ̃ mɔ́ bə̀ kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ wẽ́. Wɔ́ Yi rə̀ ce n lwar rə̀myɛ́, mùnì ga n byili kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ bàn rə̀ k'ê t'â la dɔnɔ mɔ́ ń tùntùnnə̀ bé ne. Sə ń twĩ̀ ń màlɛ́ka e byili ri ń tùntùnnə̀ Zhã nɛ. 2Zhã wɔ́ zhə̀n-cínnə ń nə́ ń wə̀l bə̀ kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ ń yírh nɔ mɔ́ wɔ́ Yi zɔ̀mɛ̀ zhə̀nà, bə̀ wɔ́ Yezu Kristə ń byili bə̀ rə̀ wɔ́ zhə̀nà. 3Lò mɔ̀bɔ́ ǹ gə kàrmə̀ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́, ǹ b'ǎ yə̀ wu-nyɔ̃̀ cí. Zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ wɔ́ Yi sõ nə̀ shí ní, ce lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê cili ni, bə j'à n'ê zwẽ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́, bə̀ má yə̀ wu-nyɔ̃̀ cìnə́. Zhə̀nà, dɛ̃ rɛ́ tɛ̀bɛ́ Yi y'à byili mú yú rə zhɛ̀. 4Àmyɛ́ Zhã à n'â kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ à la ámyɛ̌ Kristə-lyì gùúlí tàlpyɛ̀ y rə̀ ŋwɛ́nɛ́ Azhi tənà y wẽ́ mó lyì bí ni pɔ. Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́, rə j'à gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́, rə j'à bàn mɔ́, ǹdə́ rə̀ éshìrhə́ né nyàlpyɛ̀ y nə̀ zhǐ rə̀ pyɛ̀lɛ̀ də̀gwã́ y yé né mó bá cĩ́ bwəl á yó, sə bə pə ába yə̀-zùlə́! 5Bə̀myɛ́ ǹdə́ Yezu Kristə mó ń wɔ́ zhə̀n-cínnə páá mɔ́ ga má pə ába yə̀-zùlə́! Ńmyɛ̌ ń wɔ́ nã́yə́ə́ mó ń bwìrhì, n jà ń wɔ́ lũ w pyǎ bɛ́ gakó pyɔ̌. Ń só nə́ba, ń ló ń jal mɔ́ tɛ̃́ n mə n zwẽ nə́ba nə́ yə̀-bəlwàálɛ́ wẽ́, 6n ce nə́ jǐrh ń tənà y lyì, nə́ jǐrh vwĩ̀-zwə́lnə ń Da Yi tum dí yilə. Ńmyɛ̌ ń zhe zùwə́ ǹdə́ jàn, byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə! Amɛ̀n! 7Nyǐnə mo ń ŋwɛ́nɛ́ bə́ban wẽ́ ń bànà, lyì bí gakó bá nə mɔ. Byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à zò mò mó myɛ cìcì bá nə mɔ, sə lũ w lyì bí gakó wun bá zhìlì ń yilə. Kɔn bá yə̀ èta zhə̀n zhə̀nà! Amɛ̀n! 8Cinu Yi wòwə̀: "Àmyɛ́ à wɔ́ Aləfa ǹdə́ Omɛga, rə̀ kùr wɔ́: kɔn gakó kùr-jirə́ ǹdə́ rə̀ yó-gurə́ ga. À wɔ́ Yi tɛ̀bɛ́ rə̀ y'à ŋwɛ́nɛ́, rə j'à gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́, rə j'à bànà. Wɔ́ àmyɛ́ à cǐ kɔn gakó." 9Àmyɛ́ á da-byǐ Zhã, à n'â tó ába à nwɛ̀nɛ̀, sə à tó ába à wɔ́ Yi tənà y lò, à n'â pyɛ́nɛ́ à cìn Yezu yilə. À y'à bwə̀l Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ ǹdə́ zhə̀n dɛ́ Yezu Kristə byili mú. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce bə zə nɛ bə vò bə cĩ́ cɔ w ò ŋwɛ́nɛ́ nə̀-fɔ̀lɔ̀ w cəcəl w bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ Patəmɔɔsɛ mɔ́ wa. 10Cinu dɛ̃ rɛ́ yùwə̀, Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ só à yó wə, a nyɛ̀ɛ̀ cəl nánfɔ̀lɔ̀ rə̀ bya à kwã nɛ́ ǹdə pɔ́lá cəl ta, 11rə wɔ̀: "Kɛ̃ kɔn dɛ̀bɛ́ ǹ nə mɔ́ sɛ́bɛ́ wẽ́, sə́ pə sɛ́bɛ́ rɛ́ rə̀myɛ́ Kristə-lyì gùúlí tàlpyɛ̀ y nɛ. Gùúlí rə̀myɛ́ wɔ́ Efɛɛzɛ ǹdə́ Səmyirni, ǹdə́ Pɛrgamɛ, ǹdə́ Tiyətiiri ǹdə́ Sardɛ, ǹdə́ Filədelfi e súlí Laɔdɛɛsɛ." 12A pyìrhí à la nyǐ wɔ́ mɔ̌ ń nə́ ń zɔ̀m ǹdə́ nɛ. A pwírí sánə́má pàntámsɛ shàlpyɛ̀. 13A nə lò ń zhǐ sə̀ cəcəl wə, ń nyɛ̌ ǹdə numbyíní byǐ ta, n zù kàmə̀-zù-èdɔ̀lɔ̀, n lyẽ sánə́má cã̌-tɔ̀nɔ̀ ń nə̀bán nɛ. 14Ń yó w ǹdə́ ń ywésé y'à nyɛ̌ námpwə̀rh pwɛ̃́pwɛ̃́ ǹdə pyì-kur ta; ń yírhə́ né y'à n'ê yə̌r ǹdə myìn-zhù ta. 15Ń nèsé y'à n'ê jə́jɛ̀mɛ́ ǹdə wɔ́ kã̀mɔ bə̀ co shɔ̃́ wẽ́ bə yə̌l ta; ń cəl lé y'à n'ê dom ǹdə nə̀-fɔ̀lɔ̀ gə́ yá dom né. 16Cã̀mə́sɔ̌rh shàlpyɛ̀ y'à ŋwɛ́nɛ́ ń jə̀jĩ́ y wə, búlə́ shù ò yésé ga zhe nyí ǹdə fwɛ̀nɛ̀ ta n'ô shí ń nyú w ò dwi. Ń yé y y'à n'ê jə́jɛ̀mɛ́ ǹdə nə̀nyɛ́n-sàmpɛ̀rɛ́ ta. 17À gə́ nɔ mɔ, a já tu tɛ̃́ ń yé né a jǐrh ǹdə cùù ta. N cĩ́ ń jə̀jĩ́ y à yó, n wɔ̀: "Bə̀ká dùr ywẽ yé. Àmyɛ́ à wɔ́ kɔn gakó kùr-jirə́ ǹdə́ rə̀ yó-gurə́ ga. 18À wɔ́ nã́nyì. À y'à cùwə̀, sə à ŋwɛ́nɛ́ èlǎsɛ̃́, byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə. À zhe ŋwɔ̀nɔ́ cu mú ǹdə́ cílú w ga yó. 19Kɛ̃ tɛ̀bɛ́ ǹ nə mɔ́: tɛ̀bɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ èlǎsɛ̃́ mɔ́, ǹdə́ tɛ̀bɛ́ rə̀ bàn rə̀myɛ́ kwã nɛ́ mɔ́. 20È gə wɔ́ cã̀mə́sɔ̌sɛ́ shàlpyɛ̀ y ǹ nə à jə̀jĩ́ y wẽ́ mó ǹdə́ sánə́má pàntámsɛ́ shàlpyɛ̀ y yilə, nyǐ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀myɛ́ n'ê yǎl e byili: cã̀mə́sɔ̌sɛ́ shàlpyɛ̀ y wɔ́ Kristə-lyì gùúlí tàlpyɛ̀ y màlɛ́kabá; pàntámsɛ́ shàlpyɛ̀ y zɛ̃̀ sə̀ wɔ́ gùúlí tàlpyɛ̀ y cìcì mú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\