Kɔn dɛ̀bɛ́ Zhã nɔ mɔ́ 11

1Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, bə̀ kwè nyɔ̃ dɔ̌ nándə̀dɔ̀lɔ̀ bə̀ m'ê mɛrhɛ wẽ̀ bə pɛ̃. Bə wɔ̀ nɛ̀: "Zɛ̃̀ ń vò ń mɛrhɛ Yi jì y ǹdə́ vwĩ̀-jìlú wə́, sə́ gə̀ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ Yi jì y wẽ́ bə̀ n'ê cèrhé Yi mú, 2sə́ yẽ̌ Yi jì y kɔ̀nɔ́ w nɛ. Bə̀ká mɛrhɛ w yé, bə̀ bə̀ pɔ òmyɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀l Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ zhə̀n mɔ́ pár mɔ́ nɛ. Bə̀ má zù cɔ w à cír mó wẽ́ bə zhìlì w cànsɛ̀ shə́-èna ǹdə́ sə̀lyè. 3Sə à bá twĩ̀ à zhə̀n-cínnə bə̀lyè bə̀ zù wu-zhìlù kàmə̀-zǔrh, bə̀ má byili zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ à byili bi mú dwã mɔ̀rhɔ̀ ǹdə́ zwã̌-àlyè ǹdə́ shí-shə̀ldù (1260)." 4Zhə̀n-cínnə bé bə̀myɛ́ mɔ́ wɔ́ cèmé né nyɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê byẽ̀ bə̀ olyivyə́r mó nə̀lyè y ǹdə́ pàntámsɛ́ sə̀lyè y sə̀ zhǐ lũ w Cinu mú yé né mó. 5Lò gə nə́ ń yǎl n wɛ̀rhɛ́ bɛ lwɛlɛ, myǐn n'ê shí bə̀ nyú w mə̀ dwi mə gu bə̀ zwə̀ bé. Zhə̀nà, lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń yǎl n wɛ̀rhɛ́ bɛ lwɛlɛ, wɔ́ èta mə̀ bá gu ńmyɛ nɛ́. 6Zhə̀n-cínnə bé bə̀myɛ́ gə tú bə̀ ju kùr bə̀ n'ê byili zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ Yi byili bi mú, bə̀ zhe ŋwɔ̀nɔ́ bə̀ wɔ̌ bə̀ cə̀r dwà y è t'â la nyɔ́ rə̀myɛ́ yi ní yé. Bə̀ wɔ̌ bə̀ ce nɛ̃̌ jǐrh jal. Bə̀ gə n'ê yǎl gakó, bə̀ wɔ̌ bə̀ ce zwini dwí gakó zal lũ wə́. 7Sə bə̀ gə tú bə̀ byili Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ bə̀ zhɛ̀, gɔ-ku w nánjə́gɔ́rɔ́ w ò shí gɔ́rɔ́ w nánlyilyìmú w ò bə kùr zhe mó wẽ́ o du mú, bá zɛ̃̀ búlə́ ne ǹdə́ bɛ, sə ò bá ŋwɛ̀nɛ́ bɛ, o gu bi o ló tɛ̃́. 8Bə̀ bá mɛ̃ tɛ̃́ cə-fɔ̀lɔ̀ w lyì bí dwã-joló jàà wà, bə̀ gə́ pəpa bə̀ Cinu mú də̀-jɔrhɔ́ w yó mə̀gã̌. Cɔ w òmyɛ́ nyɛrhɛ Sɔdɔm ǹdə́ Ezhibti, bə zɛ̃̀ bə zə cɛmɛ nɛ́ nə̀myɛ́ yilə né bə̀ m'ê byẽ̀ wə̀. 9Rə̀myɛ́ yó, lũ w tənə̀rh gakó lyì, dwə́ kùrə̀ gakó lyì, dwə́ zɔ̀mà dúdúmə́ dúdúmə́ lyì má bə̀ e nyǐ bə̀ cùùrí tɛ̃́ dwã nə̀tɔ̀ ǹdə́ fwã́. Bə̀ t'â la yõ̌ bə ce be lú-bɔ̀là wẽ́ yé. 10Sə lũ w lyì bí wun bá yə̀ nyɛ̀n bə̀myɛ́ bə̀lyè y cu mú yilə. Bə̀ má fùù ǹdə́ wu-nyɔ̃̀, bə̀ má pə pansɛ dwã nɛ bə mé ce dwã, bə̀ lyì bí bə̀lyè y èta mɔ́ y'à nwɛ̀nɛ̀ bɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́. 11Sə dwã nɛ́ nə̀tɔ̀ y ǹdə́ nángwə̀mə́ y gə́ lyɛ̃, Yi ce éshìrhə́ só rə̀ nyì-zwennə bé cùùrí yó e pə bɛ nyǔ, bə zɛ̃̀ bə̀ zhǐ dɛ̃̌. Ywẽ nánfɔ̀lɔ̀ zə byɛ̀bɛ́ bə̀ y'à n'ê nyǐ bi mú. 12Rə̀myɛ́ kwã nɛ́, Yi nyì-zwennə bé bə̀lyè y nyɛ̀ɛ̀ cəl nánfɔ̀lɔ̀ rə̀ shí dɛ̃̌ yi wə, rə wɔ̀ bɛ: "Zɛ̃̀nà a bə̀ dɛ̃̌ nyɔ̀nɔ̀." Bə já zɛ̃̀ bə zù bə́ban wẽ́ bə vò dɛ̃̌ yi wə, ǹdə́ bə̀ zwə̀ bé zhǐ bə̀ n'ê nyǐ. 13Rə̀myɛ́ yó cìcì, cɛ y zhízhǐ dɛ̃́dɛ̃́. Cɔ w gə y'à wɔ̌ ò la dwã w bɔ̌n kə̀kàlsɛ̀ shíyə́, wɔ́ kə̀kàlà èdù è wǔr. Sə wɔ́ nunə mɔ̀ɔ̀rhɛ̀ tàlpyɛ̀ (7000) cɛ y zhízhǔ mú guwə. Ywẽ zə byɛ̀bɛ́ bə̀ dàl mɔ́, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê cèrhé Yi rí rə̀ ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌ mɔ́. 14Zwini kùrə̀ nə̀lyè nyǎn dɛ́ lyɛ̃. Sə́ nyǐ kùrə̀ nə̀tɔ̀ nyǎn dɛ́ myɛ yú rə zhɛ̀. 15Màlɛ́kabá bwàlpyɛ̀ nyǎ y wúl è pɔ́lá yá. Cələ shí dɛ̃̌ yi w nə bya nə wɔ̀: "Èlǎsɛ̃́, wɔ́ nə́ Cinu Yi ǹdə́ ń Kristə mó bə̀ cǐ lũ wə́. Yi bá jí pyɛ̀lɛ̀ byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə." 16Náncɛsɛ́ shí-èlyè ǹdə́ sə̀na y sə̀ jě sə̀ pyɛ̀lɛ̀ də̀gwésé yó Yi yé né mó zɛ̃̀ sə tu sə̀ nə̀dwə́nə́ yó, sə zə sə̀ yə́rh sə pú tɛ̃́, sə̀ n'ê cèrhé Yi 17sə̀ zhe: "Cinu Yi jàn-bə-swɛ̃́-zhe cə́bal, ǹmyɛ́ mɔ̀bɔ́ ǹ yà ǹ ŋwɛ́nɛ́, ń jà ǹ gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ mɔ́, nə́ r'é ce ǹ nə̀báná, ǹ gə́ zə ǹ jàn dɛ́ nánfɔ̀lɔ̀ w ń zwẽ lũ w ǹ cǐ mú yilə. 18Lũ w lyì bí lyimə y'à zɛ̃̀ dɛ̃́dɛ̃́, sə èlǎsɛ̃́, wɔ́ ǹmyɛ́ nyǎn dɛ́ rə̀ zɛ̃̀. Wɔ́ èlǎsɛ̃́ ǹ la byɛ̀bɛ́ bə̀ cù mú bùrsí kɔ́, ń pə kwǎndɛ byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ lyì-fwààlɛ̀ ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀ yírh swí, bə j'à wɔ́ ǹ nyì-zwennə bə̀ twĩ̀ ǹ tum dí mú, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ ǹ lyì bí, bə̀ n'ê nyàm mɔ́ ǹdə́ bə̀ wun gakó mó ne. Wɔ́ èlǎsɛ̃́ ǹ la byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê cɔ̀ lũ w mú yò zhìlù." 19Yi jì y Arəzana w mɔ́ pul. Bə nə Yi dɔbrɛ́ kùlkṍ w è wẽ́. Rə̀myɛ́ yó, dwà ce dweme, è n'ê lyə́lyɔ̌, e ce sɔ̀; cɛ y zhízhǐ; dwà nánfwɛ̀lɛ̀ nyɔ̀, e ló bədũ̀kwələ tɛ̃́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\